Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest

NN 58/2011 (27.5.2011.), Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1264

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004, 77/2009 i 145/2010), a u svezi s člankom 13. stavkom 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/2004, 111/2006, 60/2008 i 87/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2011. godine donijela

ODLUKU

O POSTUPANJU FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA PROVEDBU MJERA RADI UNAPRJEĐENJA SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM KOJI SADRŽI AZBEST

I.

Temelju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada, a radi nastavka zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) sklopit će ugovore o izgradnji posebne plohe u okviru odlagališta u svrhe odlaganja otpada koji sadrži azbest, s najmanje jednom tvrtkom po županiji koja upravlja radom odlagališta komunalnog otpada, a s kojima Fond do sada nije sklopio takve ugovore slijedom Odluke o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu hitnih mjera u organizaciji sustava skupljanja i zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest (»Narodne novine«, broj 92/2008). Troškove izgradnje posebnih ploha u navedene svrhe financirat će Fond. Ugovor mora sadržavati uvjete preuzimanja i zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest.

II.

Tvrtke koje upravljaju radom odlagališta komunalnog otpada u sklopu kojih su izgrađene posebne plohe za odlaganje otpada koji sadrži azbest, nastavljaju s preuzimanjem i zbrinjavanjem otpada koji sadrži azbest do izgradnje županijskog/regionalnog centra za gospodarenje otpadom.

III.

Fond će s tvrtkama za obavljanje poslova preuzimanja, skupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja i predaje otpada koji sadrži azbest iz točaka I. i II. ove Odluke, koje imaju dozvolu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i udovoljavaju posebnim uvjetima utvrđenima u Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (»Narodne novine«, broj 89/2008), sklopiti ugovor na rok od dvije godine s mogućnošću produljenja, odnosno na rok do izgradnje županijskog/regionalnog centra za gospodarenje otpadom.

IV.

Fond će ugovore iz točke III. ove Odluke sklopiti na temelju javnog natječaja. Ugovori moraju sadržavati područje skupljanja otpada koji sadrži azbest i lokaciju plohe u okviru odlagališta na koju će se odlagati ovaj otpad.

Do završetka postupka javnog natječaja, poslove preuzimanja, skupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja i predaje otpada koji sadrži azbest obavljaju ovlaštene tvrtke koje su imale sklopljeni ugovor sa Fondom.

V.

Odluku o visini naknada za pokriće troškova gospodarenja otpadom koji sadrži azbest donosi Fond uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

VI.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Fond će na svojim internetskim stranicama objaviti popis ovlaštenih tvrtki za skupljanje otpada koji sadrži azbest i popis odlagališta s izgrađenim plohama (kazetama) za zbrinjavanje ovog otpada.

VII.

Fond je dužan dostaviti Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izvješće o rezultatima provedbe mjera radi unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest do 1. ožujka tekuće godine za proteklu godinu.

VIII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu hitnih mjera u organizaciji sustava skupljanja i zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest (»Narodne novine«, broj 92/2008).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-33/08-02/07

Urbroj: 5030105-11-1

Zagreb, 14. travnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.