Pravilnik o vojnim odorama

NN 58/2011 (27.5.2011.), Pravilnik o vojnim odorama

MINISTARSTVO OBRANE

1268

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/02, 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09 i 124/09) i članka 116. stavka 2. Zakona o obrani (»Narodne novine«, broj 33/02, 58/02, 76/07 i 153/09), na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, donosim

PRAVILNIK

O VOJNIM ODORAMA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se vrsta i izgled vojne odore, vrijeme, način i prigode u kojima vojnu odoru i pripadajuće vojne oznake nose vojne osobe, umirovljene djelatne vojne osobe, osobe na službi u Vojnom ordinarijatu u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu Vojni ordinarijat) te djelatne vojne osobe raspoređene na rad izvan Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Oružane snage).

(2) Ovim Pravilnikom propisuju se i izgled znaka Oružanih snaga, oznake činova, dužnosti i pripadnosti granama, rodovima, službama i strukama, znakovi zapovjedništava, postrojba i ustanova te druge vojne oznake koje se mogu nositi na vojnim odorama.

Članak 2.

(1) Vojnu odoru, kao vanjsko obilježje pripadnosti Oružanim snagama, obvezno nose sve vojne osobe za vrijeme obnašanja službe:

1. u zapovjedništvima, postrojbama i ustanovama Oružanih snaga, Ministarstvu obrane i Vojnom kabinetu predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga (u daljnjem tekstu Predsjednik Republike)

2. na vojnim vježbama i ostalim oblicima vojne obuke i izobrazbe

3. kada sudjeluju u obredima u Oružanim snagama

4. na civilnim svečanostima kojima su nazočne kao predstavnici ili pripadnici Oružanih snaga

5. kada su upućene u inozemstvo radi sudjelovanja u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima

6. kada su upućene na rad u međunarodnu organizaciju

7. kada su upućene u inozemstvo kao vojni izaslanici ili na druge vojno diplomatske aktivnosti

8. na vojnoj izobrazbi u inozemstvu sukladno propisima zemlje primateljice odnosno obrazovne institucije

9. u drugim prigodama prema zapovijedi.

(2) Osobe na službi u Vojnom ordinarijatu mogu u posebnim i svečanim prigodama nositi vojne odore s pripadajućim obilježjima.

Članak 3.

(1) Vojne osobe, u pravilu, ne nose vojnu odoru u sljedećim prigodama:

1. izvan radnoga vremena

2. za vrijeme putovanja u inozemstvo

3. u obavljanju posebnih zadaća sukladno zapovijedi

4. kada su raspoređene na rad izvan Oružanih snaga i Ministarstva obrane, a posebnim propisom ili zapovijeđu nije određeno da nose vojnu odoru

5. kada su na školovanju izvan obrazovnih ustanova Oružanih snaga.

(2) Vojne osobe nisu obvezne nositi odoru za vrijeme dolaska na posao i odlaska s posla te u vrijeme privatnih izbivanja izvan postrojbe.

(3) Ročnici na dragovoljnom služenju vojnog roka nisu obvezni nositi vojnu odoru za vrijeme odobrenih privatnih izbivanja izvan postrojbe.

Članak 4.

Predsjednik Republike i ministar obrane mogu nositi dijelove vojne odore i na njima isticati značku ili oznaku s propisanim znakom Predsjednika Republike ili ministra obrane u prigodama posjeta zapovjedništvima, postrojbama i ustanovama Oružanih snaga, za vrijeme vojnih vježbi u zemlji, kao i tijekom službenih posjeta pripadnicima Oružanih snaga u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu.

Članak 5.

(1) Vojne osobe, prema potrebi i u određenim okolnostima, ovisno o naravi posla, mogu u obavljanju dužnosti nositi civilnu i posebnu odjeću i obuću.

(2) Nošenje civilne odjeće u obavljanju dužnosti odobrava se posebnom odlukom ministra obrane ili zapovijeđu načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga.

Članak 6.

(1) Pričuvnici pozvani na službu u Oružane snage, nose vojnu odoru na isti način i pod istim uvjetima kao i djelatne vojne osobe.

(2) Pričuvnicima je zabranjeno nošenje vojne odore izvan službe.

Članak 7.

(1) Vojnim osobama nije dopušteno nošenje pojedinih dijelova vojne odore u kombinaciji s civilnom odjećom te kombinacije pojedinih različitih dijelova kompleta odora.

(2) Vojna odora mora odgovarati antropološkim mjerama vojne osobe koja ju nosi.

(3) Zabranjeno je samovoljno mijenjati izgled, veličinu, kroj i sastav vojne odore.

(4) Ne smatraju se vojnom odorom vanjski dijelovi vojne odore ako na sebi nemaju vojne oznake propisane ovim Pravilnikom.

Članak 8.

Ovisno o vremenskim uvjetima načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga donosi zapovijed o kraju i početku ljetnog odnosno zimskog razdoblja za nošenje vojnih odora.

Članak 9.

Na vojnim odorama nose se odlikovanja i medalje te vojne oznake propisane ovim Pravilnikom.

Članak 10.

(1) Sve vojne osobe uvijek nose identifikacijske pločice.

(2) Pločice se nose oko vrata, a sadrže sljedeće podatke: ime, prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), krvnu grupu, oznaku alergije na penicilin i oznaku vjeroispovijesti (po osobnom izboru).

Članak 11.

Svi pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodni značaj, obuhvaćaju i ženski rod.

II. VRSTE VOJNIH ODORA I NOŠENJE

1. OPĆENITO

Članak 12.

Vojne odore Oružanih snaga su:

1. prikrivna

2. službena

3. svečana

4. počasna ceremonijalna

5. posebna odjeća i obuća.

Članak 13.

(1) Prikrivna vojna odora se izrađuje u jedinstvenoj ljetno-zimskoj inačici za žene i muškarce.

(2) Sastavom kompleta prikrivne odore osiguravaju se dijelovi odjeće za nošenje u posebnim vremenskim uvjetima.

(3) Prikrivna vojna odora se izrađuje u klasičnom ili digitalnom tisku te u raznim bojama ovisno o grani, namjeni i mjestu korištenja.

Članak 14.

(1) Službene vojne odore različitih su boja za pojedine grane:

1. za Hrvatsku kopnenu vojsku (u daljnjem tekstu HKoV) – maslinastosmeđa

2. za Hrvatsku ratnu mornaricu (u daljnjem tekstu HRM) – modra

3. za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračnu obranu (u daljnjem tekstu HRZ i PZO) – plavosiva.

(2) Svečane vojne odore za časnike su:

1. HKoV i HRZ i PZO – tamnosiva

2. HRM – bijela u ljetnom i modra u zimskom razdoblju.

(3) Svečane vojne odore za dočasnike su:

1. HKoV – maslinastosmeđa

2. HRM – bijela u ljetnom i modra u zimskom razdoblju

3. HRZ i PZO – plavosiva.

Članak 15.

Djelatne vojne osobe nose prikrivne, službene i svečane vojne odore grane kojoj pripadaju, a prilikom imenovanja ili rasporeda na dužnost izvan grane zadržavaju istu vojnu odoru.

Članak 16.

(1) Vojne odore HKoV-a nose djelatne vojne osobe:

1. borbenog roda pješaštva na službi u HKoV-u i borbenog roda oklopništva

2. rodova borbene potpore topništva, protuzračne obrane, inženjerije, veze, nuklearno-biološko-kemijske obrane, motrenja i navođenja, Vojne policije i vojno-obavještajnog roda na službi u HkoV-u

3. službi borbene potpore u dijelu specijalnosti vezanih izravno na HKoV

4. pravne, glazbene, meteorološke, psihološke i financijske struke na službi u HKoV-u.

(2) Vojne odore HRM-a nose djelatne vojne osobe:

1. borbenog roda pomorstva i borbenog roda pješaštva na službi u HRM-u

2. rodova borbene potpore topništva, protuzračne obrane, inženjerije, veze, nuklearno-biološko-kemijske obrane, motrenje i navođenja, Vojne policije i vojno-obavještajnog roda na službi u HRM-u

3. službi borbene potpore u dijelu specijalnosti vezanih na HRM

4. pravne, glazbene, meteorološke, psihološke i financijske struke na službi u HRM-u.

(3) Vojne odore HRZ-a i PZO-a nose djelatne vojne osobe:

1. borbenog roda zrakoplovstva i borbenog roda pješaštva na službi u HRZ-u i PZO-u

2. rodova borbene potpore topništva, protuzračne obrane, inženjerije, veze, nuklearno-biološko-kemijske obrane, motrenja i navođenja, Vojne policije i vojno-obavještajnog roda na službi u HRZ-u i PZO-u

3. službi borbene potpore u dijelu specijalnosti vezanih izravno na HRZ i PZO

4. pravne, glazbene, meteorološke, psihološke i financijske struke na službi u HRZ-u i PZO-u.

(4) Djelatne vojne osobe raspoređene ili imenovane u drugu granu Oružanih snaga nose vojnu odoru te druge grane osim djelatnih vojnih osoba borbenih rodova oklopništva, zrakoplovstva i pomorstva koji zadržavaju vojnu odoru grane iz koje su raspoređene ili imenovane.

Članak 17.

(1) U slučajevima propisane promjene roda, službe ili struke, djelatne vojne osobe nose vojnu odoru svoje grane s oznakama novog roda, službe ili struke.

(2) Ročnici nose vojne odore grane u kojoj se provodi temeljna obuka.

(3) Kadeti nose vojne odore određene ugovorom o školovanju.

(4) Pripadnici Orkestra Oružanih snaga nose službene vojne odore grane kojoj pripadaju, a sukladno zadaći mogu nositi i službene vojne odore drugih grana.

(5) Vojni ordinarij, generalni vikar, biskupski vikar i kancelar nose u posebnim i svečanim prigodama vojne odore HKoV-a.

(6) Vojni kapelani nose u posebnim i svečanim prigodama vojnu odoru grane u kojoj obavljaju službu.

(7) Pobočnik Predsjednika Republike nosi vojne odore grane iz koje je imenovan na dužnost pobočnika.

Članak 18.

(1) Umirovljeni dočasnici i časnici mogu nositi službene i svečane vojne odore koje su nosili prije umirovljenja.

(2) Vojne odore iz stavka 1. ovoga članka nose se u svečanim prigodama u Oružanim snagama (vojne svečanosti, vojne proslave, vojne počasti, vojne žalosti te druge svečane prigode kako je propisano Pravilnikom o obredima u Oružanim snagama).

(3) Umirovljene djelatne vojne osobe raspoređene u pričuvni sastav Oružanih snaga i pozvane u vojnu službu nose vojnu odoru u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika.

(4) Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji nisu obuhvaćeni stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka mogu u svečanim prigodama u Oružanim snagama i u prigodama službenih obilježavanja obljetnica vezanih uz cjeline u kojima su sudjelovali u Domovinskom ratu ili uz obljetnice zbivanja iz Domovinskog rata nositi vojne odore propisane člankom 14. ovoga Pravilnika ako ih posjeduju, a mogu nositi i vojne odore iz Domovinskog rata.

Članak 19.

(1) Komplet pripadajuće vojne odore vojne osobe prvi put dobivaju bez naknade.

(2) Posebnu odjeću i obuću vojne osobe dobivaju bez naknade.

(3) Pripadanje, zanavljanje vojnih odora i dijelova vojnih odora propisat će se Pravilnikom o kriterijima pripadanja, načinu osiguranja i održavanja vojne odore i osobne opreme.

2. PRIKRIVNA VOJNA ODORA

Članak 20.

(1) Prikrivnu vojnu odoru, u pravilu, nose u radno vrijeme sve djelatne vojne osobe u postrojbama do razine brigade.

(2) Prikrivnu vojnu odoru nose sve vojne osobe na vojnim vježbama i drugim obučnim događajima, u borbenim i drugim operacijama, za vrijeme povišene borbene spremnosti, u ratnome stanju i u izvršavanju drugih zadaća u zemlji i inozemstvu.

(3) Za izvršenje zadaća iz stavka 2. ovoga članka može se dizajnirati posebna prikrivna vojna odora ovisno o zadaći.

Članak 21.

Osnovni dijelovi prikrivne vojne odore su:

1. kapa

2. jakna

3. hlače

4. košulja

5. čizme

6. remen za hlače

7. vojne oznake.

Članak 22.

Kapa se obvezno nosi na otvorenome tako da joj obrub ide vodoravno po crti najvećeg opsega glave.

Članak 23.

(1) Jakna se nosi kao vanjski dio vojne odore.

(2) Jakna za izvršavanje zadaća u ekstremnim uvjetima ima također funkciju vanjskog dijela vojne odore.

Članak 24.

(1) Hlače se nose s nogavicama uvučenima u čizme.

(2) Hlače se mogu nositi preko čizama u izvršavanju zadaća iz članka 20. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Hlače za izvršavanje zadaća u ekstremnim uvjetima nose se preko čizama.

Članak 25.

(1) Košulja se može nositi kao unutarnji ili vanjski dio vojne odore.

(2) Kada se nosi kao unutarnji dio vojne odore, tada je donji dio košulje uvučen u hlače, a kada se nosi kao vanjski dio tada donji dio košulje pokriva gornji dio hlača.

(3) Košulja se u ljetnom razdoblju može nositi i s rukavima podvrgnutima iznad lakta, 10 mm ispod propisanih vojnih oznaka koje se nose na rukavima.

(4) Ispod košulje se obvezno nosi vojnička majica u boji vojne odore.

Članak 26.

(1) Uz prikrivnu vojnu odoru vojne osobe nose vojničke čizme.

(2) Vezice na čizmama se vežu unakrsno, a krajevi moraju biti uvučeni u čizme.

(3) Vojne osobe koje obnašaju specifične zadaće (piloti, pripadnici specijalnih postrojbi, pripadnici Vojne policije, vozači osobnih motornih vozila, vozači motocikla, mornari i dr.) u izvršavanju zadaća nose čizme prilagođene zahtjevima zadaće.

Članak 27.

(1) Remen za hlače je izrađen od tekstila, širine 40 mm, u boji odore.

(2) Remen se kopča s pomoću vrpce na čičak.

Članak 28.

(1) Dopunski su dijelovi prikrivne vojne odore: opasač, beretka, šešir, navlaka za borbenu kacigu, vesta, potkapa, rukavice, donje rublje, odijelo za ekstremne uvjete, kišno odijelo, papuče, ručnik i pidžama te za mornare i dočasnike na plovnim objektima HRM-a i HKoV-a kratke hlače, mornarska majica i cipele.

(2) Dopunski dijelovi prikrivne vojne odore Vojne policije su: narukavlje s natpisom »VP«, bijeli remen, bijela futrola za pištolj, palica i sredstva za vezivanje.

(3) Dopunsku opremu prikrivne vojne odore čine: borbena kaciga, naprtnjača, putna torba, borbeni prsluk, zaštitni prsluk, zaštitna maska, pribor za jelo i identifikacijske pločice.

(4) Donjim rubljem iz stavka 1. ovoga članka smatra se: majica dugih i kratkih rukava, gaće duge i kratke, čarape ljetne, čarape zimske i grudnjak za žene.

Članak 29.

(1) Opasač se nosi pri izvršavanju zadaća iz članka 20. stavka 2. ovoga Pravilnika. Dopušten je samo opasač u bojama prikrivne vojne odore s kopčom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka pripadnici Vojne policije nose opasač prilagođen zadaćama postrojbe.

Članak 30.

Pripadnici gardijskih brigada, Vojne policije, Počasno-zaštitne bojne i postrojbi specijalne namjene mogu osim kape nositi i beretku u crnoj, crvenoj ili zelenoj boji.

Članak 31.

Vesta se nosi kao vanjski ili unutarnji dio vojne odore ovisno o zadaći, meteorološkim uvjetima i temperaturi.

Članak 32.

Borbena kaciga i zaštitni prsluk obvezno se nose u području izvođenja borbenih djelovanja, na vojnim vježbama, obučnim događajima i u drugim aktivnostima koje mogu prouzročiti povredu glave i tijela.

Članak 33.

Za svaku aktivnost odnosno zadaću nadležni zapovjednik pismenom zapovijeđu određuje vrstu vojne odore te sastav cjelokupnog kompleta namijenjenoga za aktivnost ili zadaću sukladno Uputi o načinu i uvjetima nošenja vojnih odora.

Članak 34.

Vojne oznake na prikrivnoj vojnoj odori nose se na način kako je propisano člancima 94. do 104. ovoga Pravilnika.

3. SLUŽBENA VOJNA ODORA

Članak 35.

(1) Službenu vojnu odoru nose dočasnici i časnici te generali i admirali za vrijeme obavljanja službe, kada ne nose prikrivnu vojnu odoru.

(2) Službenu vojnu odoru nose i vojnici pripadnici Vojne policije tijekom izvršavanja posebnih zadaća osiguranja te vojnici pripadnici Počasno-zaštitne bojne u prigodi odavanja vojnih počasti.

Članak 36.

Osnovni dijelovi službene vojne odore su:

1. kapa ili šešir

2. kratki kaput

3. službena jakna

4. vesta

5. košulja

6. remen

7. hlače ili suknja

8. kravata

9. cipele

10. vojne oznake.

Članak 37.

Na službenim sastancima, službenim prijavcima i drugim službenim prigodama, u vojnostegovnom postupku na vojnostegovnom sudu te ostalim prigodama prema zapovijedi nadležnog zapovjednika Oružanih snaga obvezno se nosi kratki kaput službene vojne odore, s kravatom i malim oznakama odlikovanja i medalja.

Članak 38.

(1) Na radnom mjestu, na neformalnim sastancima, radnim sastancima i ostalim prigodama koje nisu navedene u članku 35. ovoga Pravilnika, ne nosi se kratki kaput službene vojne odore.

(2) U zimskom razdoblju nosi se vesta ili košulja dugih rukava s kravatom, a u ljetnom razdoblju košulja kratkih rukava bez kravate i s majicom kratkih rukava bijele boje ispod.

Članak 39.

Kada djelatne vojne osobe dolaze na posao ili odlaze s posla u službenoj vojnoj odori ili obavljaju zadaće na otvorenom prostoru, kao gornji vanjski dio odore, ovisno o razdoblju nošenja, nose službenu jaknu, kožnu jaknu (brigadiri, kapetani bojnog broda, generali i admirali i vojni piloti), kratki kaput ili košulju kratkih rukava.

Članak 40.

Kapa ili šešir obvezno se nose na otvorenom prostoru.

Članak 41.

Vojne osobe ženskog spola umjesto kape nose šešir, a umjesto hlača mogu nositi suknju.

Članak 42.

Kratki kaput bez obzira na vremensko razdoblje nošenja uvijek se nosi zakopčan.

Članak 43.

(1) Službena jakna se nosi preko kratkog kaputa, veste ili košulje.

(2) Uz službenu jaknu može se nositi službeni šal.

Članak 44.

(1) Vesta se nosi kao unutarnji ili vanjski dio službene vojne odore.

(2) Kao vanjski dio može se nositi u vojnim objektima umjesto kratkog kaputa tijekom zimskog razdoblja na radnom mjestu, na neformalnim sastancima, na radnim sastancima i ostalim prigodama.

Članak 45.

(1) Košulja se nosi kao unutarnji i vanjski dio službene vojne odore i uvijek je uvučena u hlače.

(2) Košulja dugih rukava uvijek se nosi s kravatom.

(3) Kada se, u ljetnom razdoblju, košulja kratkih rukava nosi kao vanjski dio službene vojne odore, nosi se bez kravate i otkopčanog gornjeg dugmeta.

(4) Ispod košulje nosi se majica kratkih rukava.

(5) Košulja kratkih rukava za žene može se nositi i preko hlača ili suknje.

Članak 46.

(1) Hlače se nose tako da je donji dio remena na kosti kuka, a prednji pregib hlača doseže vrh gornjega dijela stopala propisanih crnih cipela.

(2) Suknja se nosi tako da je donji rub suknje u visini koljena, ne kraća od 25 mm iznad, ni duža od 50 mm ispod pregiba na stražnjoj strani koljena.

Članak 47.

Vojne oznake nose se na službenoj vojnoj odori na način kako je propisano u člancima 108. do 121. ovoga Pravilnika.

Članak 48.

(1) Dopunski su dijelovi službene vojne odore: kožna jakna (za brigadire, kapetane bojnog broda, generale i admirale i vojne pilote), beretka, kišna kabanica, kožne rukavice, šal, donje rublje i remen s uprtačem.

(2) Donjim rubljem iz stavka 1. ovoga članka smatra se: majica dugih i kratkih rukava, čarape ljetne i zimske, grudnjak za žene i čarape za žene.

(3) Dopunsku opremu čine: mantil (za HRM), službena torba te identifikacijske pločice.

Članak 49.

Beretka u crnoj boji je dopunski dio službene vojne odore i nosi se na putovanjima i aktivnostima izvan zemlje, umjesto kape ili šešira.

Članak 50.

Kišna kabanica nosi se samo za vrijeme padalina, kada se ne nosi službena jakna.

4. SVEČANA VOJNA ODORA

Članak 51.

(1) Svečanu vojnu odoru nose viši časnici te generali i admirali.

(2) Svečanu vojnu odoru nose dočasnici od razine prvog dočasnika bojne na više.

(3) Pripadnici Orkestra Oružanih snaga svečanu vojnu odoru nose kao svečanu vojnu koncertnu odoru.

(4) Posebnu svečanu vojnu odoru nose mornari raspoređeni na plovnim objektima HRM-a te pripadnici ostalih postrojbi HRM-a prema zapovjedi zapovjednika HRM-a.

Članak 52.

Svečana vojna odora nosi se:

1. na svečanim primanjima

2. tijekom obreda u Oružanim snagama propisanih Pravilnikom o obredima u Oružanim snagama,

3. prema zapovijedi načelnika Glavnoga stožera Oružanih snaga.

Članak 53.

Osnovni dijelovi svečane vojne odore su:

1. kapa ili šešir

2. kratki kaput

3. svečana jakna

4. košulja

5. majica kratkih rukava

6. hlače ili suknja

7. kravata ili mašna-kravata

8. remen

9. cipele

10. bijele rukavice

11. vojne oznake.

Članak 54.

Kapa ili šešir obvezno se nose na otvorenom prostoru.

Članak 55.

Vojne osobe ženskog spola umjesto kape nose šešir, a umjesto hlača mogu nositi suknju.

Članak 56.

Osnovni dijelovi svečane vojne odore nose se na način kao i kod službene vojne odore.

Članak 57.

(1) Časnici i dočasnici HRM-a nose svečanu vojnu odoru bijele boje u ljetnom razdoblju i modre boje u zimskom razdoblju.

(2) Uz bijelu svečanu vojnu odoru nose se bijele cipele.

Članak 58.

(1) Osnovni dijelovi svečane vojne odore mornara su:

1. kapa bijele boje

2. svečana bluza

3. majica

4. hlače ili suknja modra

5. remen modri

6. jakna zimska modra

7. crne cipele

8. bijele rukavice.

(2) Svečana bluza je u ljetnom razdoblju bijele, a u zimskom razdoblju plave (modre) boje.

Članak 59.

Vojne oznake nose se na svečanoj vojnoj odori na način kako je propisano u člancima 122. do 128. ovoga Pravilnika.

5. POČASNA CEREMONIJALNA VOJNA ODORA

Članak 60.

(1) Počasnu ceremonijalnu vojnu odoru nose pripadnici Počasno-zaštitne bojne pri obavljanju počasno-ceremonijalnih radnji sukladno posebnoj zapovijedi.

(2) Počasna ceremonijalna vojna odora vojnika i dočasnika je u crveno-crnoj, a časnika u bijelo-crnoj kombinaciji.

Članak 61.

(1) Osnovni dijelovi počasne ceremonijalne vojne odore su:

1. crvena ili bijela kapa

2. crveni ili bijeli kratki kaput-ogrtač (menten)

3. crveni ili bijeli dugi kaput (surka)

4. pletena vrpca-kopča

5. bijela košulja ili majica

6. crne hlače

7. bijele rukavice

8. crna marama-kravata okovratnik sa zlatnim grbom Republike Hrvatske i zlatnim resama

9. crne čizme ili cipele

10. remen

11. opasač

12. spremnik za municiju

13. vojne oznake.

(2) Časnici nose svečanu sablju, a ostali pripadnici Počasno-
-zaštitne bojne dok su u stroju nose pušku.

6. POSEBNA ODJEĆA I OBUĆA

Članak 62.

(1) Posebna odjeća i obuća namijenjena je vojnim osobama Oružanih snaga za obavljanje specifičnih zadaća i dijeli se na radno-zaštitnu odjeću i obuću, odjeću u funkciji vojne odore te športsku odjeću i obuću.

(2) Funkcija posebne odjeće i obuće je da vojnim osobama Oružanih snaga pruži odgovarajuću zaštitu i omogući učinkovito obnašanje dodijeljene zadaće u i izvan Republike Hrvatske.

Članak 63.

(1) Radno-zaštitnu odjeću i obuću čine:

1. zaštitna jakna

2. zaštitna kuta

3. zaštitna bluza

4. zaštitne hlače

5. zaštitna obuća

6. zaštitne rukavice

7. zaštitna kapa

8. zaštitna kaciga.

(2) Odjeću u funkciji vojne odore čine:

1. kombinezon

2. kapa lađica za pilote i zrakoplovno tehničko osoblje.

(3) Športsku odjeću i obuću čine:

1. športska kapa

2. trenirka

3. majica

4. kratke gaće

5. športska kišna jakna

6. športska zimska jakna

7. čarape

8. tenisice

9. športska torba.

Članak 64.

Zaštitna kuta u pravilu se nosi preko dijelova prikrivne ili službene odore te civilne odjeće i nema funkciju odore.

Članak 65.

Zaštitna bluza u pravilu se nosi kao gornji dio odjeće i nema funkciju odore.

Članak 66.

Zaštitne hlače u pravilu se nose kao gornji dio odjeće i nemaju funkciju odore, mogu se nositi s nogavicama uvučenima u zaštitnu obuću, ali i preko nje.

Članak 67.

Zaštitna obuća u pravilu se nosi uz zaštitnu odjeću ovisno o radnom mjestu sukladno propisima o zaštiti na radu.

Članak 68.

(1) Zaštitne rukavice nose se pri obavljanju zadaća gdje je posebnim propisima obvezno nošenje zaštitnih rukavica odnosno u obavljanju posebnih zadaća.

(2) Zaštitna kapa nosi se pri obavljanju zadaća gdje je posebnim propisima obvezno nošenje zaštitne kape odnosno u obavljanju posebnih zadaća.

Članak 69.

Zaštitna kaciga nosi se pri obavljanju zadaća gdje postoji opasnost povreda glave, kada se ne nosi borbena kaciga.

Članak 70.

(1) Kombinezon se u pravilu nosi kao gornji dio odjeće i ima funkciju vojne odore.

(2) Na kombinezonu se nose propisane vojne oznake, na isti način i pod istim uvjetima kao na prikrivnoj odori.

(3) Kombinezon u svojstvu vojne odore mogu nositi samo vojne osobe čije zadaće uvjetuju nošenje vojne odore ovakve vrste (letači, osoblje tehničke službe, padobranci, posade borbenih vozila, rukovatelji inženjerijskih strojeva, pripadnici specijalnih postrojbi, pripadnici specijalne Vojne policije, određeno osoblje na plovilima HRM-a, pirotehničari, vodiči službenih pasa, motociklisti i djelatnici kriminalističke Vojne policije u obavljanju kriminalističkih istraživanja).

(4) Na kombinezonu se, ovisno o zadaći i vremenu nošenja, nosi zaštitna jakna na kojoj se nosi oznaka čina.

Članak 71.

Za svaku aktivnost odnosno zadaću nadležni zapovjednik pismenom zapovijeđu određuje vrstu posebne odjeće i obuće, sukladno zadaćama te propisima o zaštiti na radu za određena radna mjesta.

III. NOŠENJE ODLIKOVANJA I MEDALJA NA VOJNIM ODORAMA

Članak 72.

(1) U prigodama iz članka 37. ovoga Pravilnika vojne osobe koje imaju na zaduženju samo prikrivnu vojnu odoru (dragovoljni ročnici i gardisti), nose na istoj i umanjenice ili male oznake odlikovanja i medalja.

(2) Umanjenice ili male oznake odlikovanja i medalja iz stavka 1. ovoga članka nose se prema važnosnom slijedu s lijeve na desnu stranu gledano prema nositelju, iznad oznake čina na lijevoj strani vanjskog dijela prikrivne vojne odore, a ako su u više redova, gornji mora biti centriran iznad donjega i poredan okomito, s najviše šest umanjenica odnosno tri male oznake u jednome redu.

(3) Vojne osobe iz stavka 1. ovoga članka na prikrivnoj vojnoj odori mogu isticati umanjenice i male oznake odlikovanja i medalja stranih država, uvijek nakon domaćeg odlikovanja i to samo u slučaju kada se nosi barem jedno od odlikovanja Republike Hrvatske.

Članak 73.

(1) Male oznake odlikovanja i medalja nose se na službenoj vojnoj odori na kratkom kaputu te na košulji kratkih rukava, iznad gornjeg lijevog džepa, a na službenoj vojnoj odori vojnih osoba HRM-a na sredini lijeve strane prsišta kratkog kaputa.

(2) Male oznake odlikovanja i medalja nose se prema važnosnom slijedu s lijeve na desnu stranu gledano prema nositelju, a ako su u više redova, gornji mora biti centriran iznad donjega i poredan okomito, s najviše tri odlikovanja u jednome redu.

(3) Vojne osobe mogu nositi na službenoj vojnoj odori male oznake odlikovanja i medalja stranih država, uvijek nakon domaćeg odlikovanja i to samo u slučaju kada se nosi barem jedno od odlikovanja Republike Hrvatske.

Članak 74.

(1) Umanjenice ili male oznake odlikovanja i medalja nose se na svečanoj vojnoj odori na lijevoj strani kratkog kaputa u visini prsa.

(2) U jednom se redu ističe najviše šest umanjenica prema važnosnom slijedu s lijeve na desnu stranu gledano prema nositelju. Gornji rub trokuta umanjenice je 105 mm iznad ruba gornjeg gumba kratkog kaputa.

(3) Male oznake odlikovanja i medalja nose se prema važnosnom slijedu s lijeve na desnu stranu gledano prema nositelju, a ako su u više redova, gornji mora biti centriran iznad donjega i poredan okomito, s najviše tri odlikovanja u jednome redu. Doljnji rub pločice s odlikovanjima je 70 mm iznad ruba gornjeg gumba kratkog kaputa.

(4) Vojne osobe mogu nositi na svečanoj vojnoj odori umanjenice ili male oznake odlikovanja i medalja stranih država, uvijek nakon domaćeg odlikovanja i to samo u slučaju kada se nosi barem jedno od odlikovanja Republike Hrvatske.

IV. VOJNE OZNAKE ORUŽANIH SNAGA

1. TEMELJNE VOJNE OZNAKE

Članak 75.

Temeljne vojne oznake Oružanih snaga su:

1. zastava Republike Hrvatske s natpisima »HRVATSKA« i »CROATIA«

2. grb Oružanih snaga

3. znak Oružanih snaga

4. znaci grana Oružanih snaga za vojne kape, šešire ili beretke

5. oznake činova u Oružanim snagama.

Članak 76.

(1) Zastava Republike Hrvatske s natpisima »HRVATSKA« i »CROATIA« je zastava Republike Hrvatske u umanjenom mjerilu s natpisom »HRVATSKA« iznad zastave i natpisom »CROATIA« ispod zastave. Oznaka je obrubljena zlatnim rubom.

(2) Zastava Republike Hrvatske s natpisima »HRVATSKA« i »CROATIA« nosi se samo na prikrivnoj odori.

Članak 77.

(1) Grb Oružanih snaga je grb Republike Hrvatske položen na zlatni zaobljeni štit.

(2) Grb Oružanih snaga sastavni je dio znaka Oružanih snaga, znakova grana Oružanih snaga koji se nose na vojnim kapama, šeširima ili beretkama te u drugim vojnim oznakama, a koristi se samostalno za kape prikrivnih odora.

Članak 78.

(1) Znak Oružanih snaga je ovalnog oblika obrubljen ovalnom vrpcom u kojoj je u gornjem dijelu ispisan tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«, a u donjem dijelu »ORUŽANE SNAGE«. U središtu ovalnog dijela znaka, obrubljen tropletom nalazi se grb Oružanih snaga.

(2) Znak Oružanih snaga kao oznaku pripadnosti Oružanim snagama nose na vojnim odorama sve djelatne vojne osobe.

Članak 79.

Znakove grana Oružanih snaga za vojne kape, šešire ili beretke nose sve vojne osobe ovisno o grani kojoj pripadaju.

Članak 80.

Činovi u Oružanim snagama propisani su Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske i nose ih sve vojne osobe koje ih imaju.

Članak 81.

Izgled zastave Republike Hrvatske s natpisima »HRVATSKA« i »CROATIA«, grba Oružanih snaga, znaka Oružanih snaga te znakova grana za vojne kape, šešire ili beretke propisat će se u skladu s odredbom članka 130. ovoga Pravilnika.

2. OSTALE VOJNE OZNAKE

Članak 82.

Uz temeljne vojne oznake u Oružanim snagama i Ministarstvu obrane koriste se i sljedeće vojne oznake:

1. znak Ministarstva obrane

2. znak Glavnog stožera Oružanih snaga

3. znakovi grana Oružanih snaga i cjelina iste razine, znakovi zapovjedništava, postrojbi i ustanova Oružanih snaga i Ministarstva obrane odnosno znakovi cjelina izvan Oružanih snaga u koje su raspoređene djelatne vojne osobe

4. znakovi rodova, službi ili struka Oružanih snaga

5. znakovi najviših dužnosti

6. značka dužnosti

7. oznake generala ili admirala

8. oznake kadeta

9. oznaka ili značka s prezimenom

10. značka vojne škole

11. značka vojnog zvanja

12. značka vojne vještine

13. značka inspektora obrane

14. značka Vojne policije

15. posebne oznake za nošenje na počasnoj ceremonijalnoj vojnoj odori

16. strane oznake.

Članak 83.

(1) Znak Ministarstva obrane kao oznaku službe nose djelatne vojne osobe raspoređene na ustrojbena mjesta u Ministarstvu obrane u ustrojstvenim jedinicama koje nemaju svoje posebne oznake.

(2) Znak Glavnog stožera Oružanih snaga kao oznaku službe nose djelatne vojne osobe raspoređene ili imenovane na ustrojbena mjesta u Glavnom stožeru Oružanih snaga.

(3) Znak grane Oružanih snaga ili zapovjedništva iste razine kao oznaku službe nose djelatne vojne osobe raspoređene ili imenovane na ustrojbena mjesta u granama ili zapovjedništvima iste razine u ustrojstvenim jedinicama koje nemaju svoje posebne oznake.

(4) Znak zapovjedništva, postrojbe i ustanove Oružanih snaga i Ministarstva obrane koji imaju svoje posebne oznake kao oznake službe nose vojne osobe raspoređene u te ustrojstvene jedinice.

(5) Znak Vojnog kabineta Predsjednika Republike kao oznaku službe nose vojne osobe imenovane na dužnosti u Vojnom kabinetu Predsjednika Republike.

Članak 84.

Znakove roda, službe ili struke Oružanih snaga nose vojnici, dočasnici, časnici i viši časnici kao značke pripadnosti određenom rodu, službi ili struci.

Članak 85.

Znakovi najviših dužnosti su posebni znaci koje imaju Predsjednik Republike, ministar obrane, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga, zapovjednici grana, zapovjednici cjelina iste razine, vojni ordinarij, generalni vikar, biskupski vikar i vojni kapelani.

Članak 86.

Značku dužnosti s nazivom dužnosti i znakom ustrojstvene jedinice kojoj pripadaju imaju i nose na vojnoj odori pripadnici Oružanih snaga kojima je to propisano zapovijeđu načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga.

Članak 87.

Oznaku generala ili admirala nose generali i admirali.

Članak 88.

Oznaku kadeta nose kadeti.

Članak 89.

Oznaku ili značku s prezimenom nose sve djelatne vojne osobe.

Članak 90.

Značku nacionalne ili inozemne vojne škole nose djelatne vojne osobe koje su po završetku vojnog školovanja stekle pravo na isticanje značke.

Članak 91.

Značku vojnog zvanja nose djelatne vojne osobe koje imaju propisano vojno zvanje (letačko zvanje, roniteljsko zvanje, padobransko zvanje, zvanje pionira-pirotehničara i druga zvanja).

Članak 92.

Značku vojne vještine nose djelatne vojne osobe koje su na odgovarajući način osposobljene za određenu vojnu vještinu.

Članak 93.

Značku inspektora obrane nose inspektori obrane sukladno odredbama Pravilnika o radu Inspektorata obrane.

Članak 94.

Značku Vojne policije nose pripadnici Vojne policije sukladno odredbama Pravilnika o djelokrugu rada, dužnostima i ovlastima pripadnika Vojne policije.

Članak 95.

Tijekom obavljanja vojno-diplomatskih zadaća te zadaća u međunarodnim organizacijama, u međunarodnim operacijama, misijama i drugim aktivnostima u inozemstvu pripadnici Oružanih snaga na vojnim odorama mogu nositi i strane vojne i druge oznake propisane za takve aktivnosti.

Članak 96.

Izgled i opis vojnih oznaka iz članka 82. ovoga Pravilnika propisat će se u skladu s odredbom članka 130. ovoga Pravilnika.

3. VOJNE OZNAKE NA PRIKRIVNOJ VOJNOJ ODORI

Članak 97.

Na prikrivnoj vojnoj odori nose se sljedeće vojne oznake:

1. zastava Republike Hrvatske s natpisima »HRVATSKA« i »CROATIA«

2. grb Oružanih snaga

3. oznaka Oružanih snaga

4. oznaka Ministarstva obrane

5. oznaka Glavnog stožera Oružanih snaga

6. oznaka grane Oružanih snaga ili cjeline iste razine, oznaka zapovjedništva, postrojbe i ustanove Oružanih snaga i Ministarstva obrane odnosno oznaka cjelina izvan Oružanih snaga u koje su raspoređene djelatne vojne osobe

7. oznaka čina

8. oznaka s prezimenom

9. oznaka vojnog zvanja

10. oznaka vojne vještine

11. značka Vojne policije.

Članak 98.

(1) Sve vojne oznake za prikrivnu vojnu odoru izrađuju se u tekstilnoj inačici, osim grba Oružanih snaga koji može biti i u metalnoj izvedbi te metalne značke Vojne policije.

(2) Boje vojnih oznaka su u tamnim, prikrivnim nijansama usklađene s bojama prikrivne vojne odore, osim grba Oružanih snaga koji je u metalnoj izvedbi višebojan te značke Vojne policije koja je metalna i višebojna na zlatnoj ili srebrnoj podlozi.

Članak 99.

(1) Zastava Republike Hrvatske s natpisima »HRVATSKA« i »CROATIA« nosi se na nadlaktici lijevog rukava vanjskog dijela prikrivne vojne odore 30 mm ispod gornjeg ramenog šava u ravnini naramenice.

(2) Zastava Republike Hrvatske s natpisima »HRVATSKA« i »CROATIA« visoka je 55 mm i dugačka 70 mm, a odnos visine i dužine same zastave je 1:2.

(3) Zastava Republike Hrvatske s natpisima »HRVATSKA« i »CROATIA« izrađuje se u stvarnim bojama, a ovisno o vrsti djelovanja izrađuje se i nosi u tamnim, prikrivnim nijansama usklađeno s bojama prikrivne vojne odore.

Članak 100.

(1) Grb Oružanih snaga nosi se na sredini čelnog dijela kape prikrivne vojne odore, izrađen je od metala u više boja, a ovisno o vrsti djelovanja izrađuje se i u tamnim, prikrivnim nijansama usklađeno s bojama prikrivne vojne odore.

(2) Pripadnici Vojne policije, Počasno-zaštitne bojne i postrojbi specijalne namjene koji mogu nositi i beretku, nose na njoj propisane grbove svojih postrojbi.

(3) Grbovi postrojbi iz stavka 1. ovoga članka u sebi moraju sadržavati grb Oružanih snaga.

(4) Pripadnici Bojne za specijalna djelovanja ispred grba postrojbe na beretki nose grb Oružanih snaga.

(5) Pripadnici specijalne Vojne policije pored grba Vojne policije na beretki nose tradicionalni grb specijalne Vojne policije.

(6) Grbovi postrojbi Oružanih snaga iz stavka 1. ovoga članka, osim Bojne za specijalna djelovanja, nose se na lijevoj strani beretke, u ravnini lijevog oka pripadnika postrojbe Oružanih snaga.

(7) Pripadnici Bojne za specijalna djelovanje grbove iz stavka 1. ovoga članka nose na desnoj strani beretke, u ravnini desnog oka.

Članak 101.

(1) Oznaka Oružanih snaga u tekstilnoj izvedbi nosi se na nadlaktici lijevog rukava jakne ili košulje vanjskog dijela prikrivne vojne odore 45 mm ispod zastave Republike Hrvatske s natpisima »HRVATSKA« i »CROATIA« odnosno 130 mm ispod gornjeg ramenog šava u ravnini naramenice.

(2) Oznaka Oružanih snaga je ovalnog oblika i izrađuje se od tekstila u tamnim, prikrivnim nijansama usklađeno s bojama prikrivne vojne odore.

Članak 102.

(1) Oznaka Ministarstva obrane, oznaka Glavnog stožera Oružanih snaga, oznaka grane Oružanih snaga i zapovjedništva iste razine, oznaka zapovjedništva, postrojbe i ustanove Oružanih snaga i Ministarstva obrane te oznaka cjelina izvan Oružanih snaga u koje su raspoređene djelatne vojne osobe u tekstilnoj se izvedbi nose na nadlaktici desnog rukava jakne ili košulje 130 mm ispod gornjeg ramenog šava u ravnini naramenice.

(2) Oznake iz stavka 1. ovoga članka izrađuju se i nose u tamnim, prikrivnim nijansama usklađenim s bojama prikrivne vojne odore.

(3) Oznaku Ministarstva obrane nose djelatne vojne osobe raspoređene na ustrojbena mjesta u Ministarstvu obrane u ustrojstvenim jedinicama koje nemaju svoje posebne oznake.

(4) Oznaku Glavnog stožera Oružanih snaga, oznake grane Oružanih snaga ili zapovjedništva iste razine nose djelatne vojne osobe raspoređene ili imenovane na ustrojbena mjesta u Glavnom stožeru Oružanih snaga, granama ili zapovjedništvima iste razine u ustrojstvenim jedinicama koje nemaju svoje posebne oznake.

(5) Oznaku zapovjedništava, postrojbi ili ustanova Oružanih snaga i Ministarstva obrane koja imaju svoje posebne oznake nose vojne osobe raspoređene u te ustrojstvene jedinice.

(6) Pripadnici gardijskih brigada, osim oznake gardijske brigade, nose i povijesne oznake gardijskih brigada čiji su sljednik. Povijesne oznake se nose 30 mm ispod gornjeg ramenog šava u ravnini naramenice odnosno iznad oznake gardijske brigade.

(7) Pripadnici specijalnih postrojbi osim oznake postrojbe nose i posebnu oznaku specijalnih postrojbi. Posebna oznaka specijalnih postrojbi nosi se 30 mm ispod gornjeg ramenog šava u ravnini naramenice odnosno iznad oznake postrojbe.

(8) Oznaku Vojnog kabineta Predsjednika Republike nose vojne osobe imenovane na dužnosti u Vojnom kabinetu Predsjednika Republike.

Članak 103.

(1) Oznaka čina nosi se iznad ruba sredine poklopca lijevoga gornjega džepa jakne i košulje te na istom mjestu vanjskog dijela dopunske vojne opreme prikrivne vojne odore (borbeni prsluk ili zaštitni prsluk).

(2) Oznaka čina mora uvijek biti vidljiva.

Članak 104.

(1) Oznaka s prezimenom nosi se na desnoj strani vanjskog dijela prikrivne vojne odore iznad poklopca gornjeg desnog džepa jakne ili košulje odnosno na desnoj strani vanjskog dijela prikrivne vojne odore.

(2) Oznaka je u tekstilnoj izvedbi i u boji prikrivne odore visine 30 mm i dužine 130 mm.

Članak 105.

Oznake vojnog zvanja i vojne vještine u tekstilnoj su izvedbi i nose se iznad oznake s prezimenom.

Članak 106.

Značka Vojne policije nosi se na sredini lijevog gornjeg džepa košulje ili jakne prikrivne vojne odore odnosno na lijevoj strani vanjskog dijela prikrivne vojne odore.

Članak 107.

U prigodama iz članka 37. ovoga Pravilnika vojne osobe koje imaju na zaduženju samo prikrivnu vojnu odoru nose na prikrivnoj vojnoj odori i značku najviše završene vojne škole koja se nosi na sredini gornjega desnog džepa odnosno na desnoj strani jakne ili košulje te oznake vojnog zvanja i vojne vještine koje se nose iznad oznake s prezimenom.

4. VOJNE OZNAKE NA SLUŽBENOJ VOJNOJ ODORI

Članak 108.

Na službenoj vojnoj odori nose se male oznake odlikovanja i medalja te sljedeće vojne oznake:

1. grb Oružanih snaga

2. znak Oružanih snaga

3. oznake grana Oružanih snaga ili cjelina iste razine, oznake zapovjedništva, postrojbi i ustanova Oružanih snaga i Ministarstva obrane odnosno oznake cjelina izvan Oružanih snaga u koje su raspoređene djelatne vojne osobe

4. značke rodova, službi ili struka Oružanih snaga

5. oznake čina

6. oznaka dužnosti

7. oznake generala ili admirala

8. oznake kadeta

9. značka s prezimenom

10. značka najviše završene vojne škole

11. značka vojnog zvanja

12. značka vojne vještine

13. značka Vojne policije

14. zlatna ili srebrna tropletna vrpca

15. druge vojne oznake.

Članak 109.

(1) Grb Oružanih snaga sastavni je dio propisanog znaka grane Oružanih snaga koji se nosi na službenim kapama, šeširima ili beretkama.

(2) Kada se uz službenu vojnu odoru nosi crna beretka na njoj se nosi grb Oružanih snaga u metalnoj izvedbi.

Članak 110.

(1) Oznaka Oružanih snaga nosi se na nadlaktici lijevog rukava jakne, kratkog kaputa ili košulje službene vojne odore 70 mm ispod gornjeg ramenog šava u ravnini naramenice.

(2) Oznaka Oružanih snaga je ovalnog oblika i izrađuje se od tekstila u više boja.

Članak 111.

(1) Oznaka Ministarstva obrane, oznaka Glavnog stožera Oružanih snaga, oznaka grane Oružanih snaga ili zapovjedništva iste razine, oznaka zapovjedništva, postrojbe i ustanove Oružanih snaga i Ministarstva obrane te oznaka cjelina izvan Oružanih snaga u koje su raspoređene djelatne vojne osobe nosi se na nadlaktici desnog rukava jakne ili košulje službene vojne odore 70 mm ispod gornjeg ramenog šava u ravnini naramenice.

(2) Pripadnici gardijskih brigada osim oznake gardijske brigade nose i povijesne oznake gardijskih brigada čiji su sljednik. Povijesne oznake se nose 20 mm ispod gornjeg ramenog šava u ravnini naramenice odnosno 10 mm iznad oznake gardijske brigade koja se nosi 85 mm ispod gornjeg ramenog šava u ravnini naramenice.

(3) Pripadnici specijalnih postrojbi osim oznake postrojbe nose i posebnu oznaku specijalnih postrojbi. Posebna oznaka specijalnih postrojbi nosi se 30 mm ispod gornjeg ramenog šava u ravnini naramenice odnosno iznad oznake postrojbe.

(4) Oznake iz stavaka 1. 2. i 3. ovoga članka izrađuju se od tekstila u više boja.

(5) Oznaku Ministarstva obrane nose djelatne vojne osobe raspoređene na ustrojbena mjesta u Ministarstvu obrane u ustrojstvenim jedinicama koje nemaju svoje posebne oznake.

(6) Oznaku Glavnog stožera Oružanih snaga, oznaku grane Oružanih snaga i zapovjedništva iste razine nose djelatne vojne osobe raspoređene ili imenovane na ustrojbena mjesta u Glavnom stožeru Oružanih snaga, granama i zapovjedništvima iste razine u ustrojstvenim jedinicama koje nemaju svoje posebne oznake.

(7) Oznaku zapovjedništva, postrojbe i ustanove Oružanih snaga i Ministarstva obrane koji imaju svoje posebne oznake nose vojne osobe raspoređene u te ustrojstvene jedinice.

(8) Oznaku Vojnog kabineta Predsjednika Republike nose vojne osobe imenovane na dužnosti u Vojnom kabinetu Predsjednika Republike.

Članak 112.

(1) Oznake roda, službe ili struke kao značke pripadnosti određenom rodu, službi ili struci nose se na gornjem dijelu suvratka kratkog kaputa službene vojne odore, obostrano.

(2) Osobe na službi u Vojnom ordinarijatu kada nose službenu vojnu odoru, nose na gornjem dijelu suvratka kratkog kaputa obostrano značke Vojnog ordinarijata.

Članak 113.

(1) Časnici i generali nose oznaku čina na naramenicama vanjskoga dijela službene vojne odore (košulje, veste, kratkog kaputa i službene jakne).

(2) Časnici HRM-a i admirali oznaku čina nose na donjem dijelu podlaktice rukava 80 mm od poruba rukava na kratkom kaputu službene zimske vojne odore.

(3) Na ostalim dijelovima odore nose oznaku čina kao u stavku 1. ovoga članka.

(4) Dočasnici svih grana Oružanih snaga nose oznaku čina na naramenicama vanjskoga dijela odore (košulje, veste, kratkog kaputa i jakne).

Članak 114.

(1) Oznake dužnosti mogu se isticati na službenoj vojnoj odori bez naziva dužnosti ili postavljene na crnu kožnatu podlogu ovalnog ili zaobljeno trokutastog oblika s nazivom dužnosti ispod kojeg se stavlja oznaka zapovjedništva, postrojbe i ustanove Oružanih snaga odnosno ustrojstvene jedinice izvan Oružanih snaga u kojoj se dužnost obavlja.

(2) Oznake dužnosti ističu se na sredini lijevog džepa kratkog kaputa ili košulje, a na kožnatoj podlozi zakopčano na gumb lijevog džepa kratkog kaputa ili košulje službene vojne odore.

(3) Osim oznaka dužnosti propisanih ovim Pravilnikom načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga određuje koji drugi pripadnici Oružanih snaga nose oznake dužnosti.

Članak 115.

(1) Oznake generala i admirala nose se na gornjem dijelu suvratka kratkog kaputa, obostrano.

(2) Oznake generala izvedene su na platnenoj podlozi, a oznake admirala su u metalnoj izvedbi u obliku pozlaćene značke.

Članak 116.

Oznaka kadeta nosi se na gornjem dijelu suvratka kratkog kaputa, obostrano.

Članak 117.

(1) Značka s prezimenom, visine 25 mm i dužine 75 mm, izrađena je od metala na podlozi boje zlata s prezimenom urezanim crnim uspravnim slovima (font ARIAL) u veličini koja je ovisna o duljini prezimena. Na znački je s lijeve strane gledano prema nositelju otisnuta zastava Republike Hrvatske. Iznad prezimena otisnut je naziv »Hrvatska«. Značka s prezimenom nosi se centrirana iznad poklopca gornjeg desnog džepa kratkog kaputa službene vojne odore.

(2) Značka s prezimenom za nošenje na vesti nosi se na desnoj strani u visini donjeg dijela izreza veste. Značka je tekstilna boje veste, visine 30 mm i dužine 130 mm, a prezime je ispisano crnim uspravnim slovima (font ARIAL) u veličini koja je ovisna o duljini prezimena.

(3) Značka s prezimenom za nošenje na košulji izrađuje se od crne plastike visine 25 mm i dužine 75 mm s prezimenom urezanim bijelim uspravnim slovima (font ARIAL) u veličini koja je ovisna o duljini prezimena. Značka se nosi centrirana iznad poklopca gornjeg desnog džepa košulje.

Članak 118.

(1) Značka najviše završene vojne škole nosi se na sredini gornjega desnog džepa kratkog kaputa službene vojne odore, a na službenoj odori vojnih osoba HRM-a na sredini desne strane prsišta kratkog kaputa.

(2) Važnosni slijed vojnih škola određuje načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga.

Članak 119.

Značka vojnog zvanja i vojne vještine nosi se iznad značke s prezimenom.

Članak 120.

Značka Vojne policije nosi se na sredini lijevog gornjeg džepa košulje, kratkog kaputa ili jakne ovlaštenih osoba Vojne policije.

Članak 121.

(1) Pobočnik Predsjednika Republike, drugi pobočnici te vojni izaslanici za vrijeme obnašanja dužnosti na službenoj vojnoj odori nose tropletu vrpcu zlatne ili srebrne boje.

(2) Pobočnik Predsjednika Republike te drugi pobočnici tropletu vrpcu iz stavka 1. ovoga članka nose na desnom, a vojni izaslanici na lijevom ramenu.

(3) Pripadnici Počasno-zaštitne bojne za vrijeme obnašanja počasnih zadaća na službenoj vojnoj odori nose tropletu vrpcu zlatne ili srebrne boje na lijevom ramenu.

5. VOJNE OZNAKE NA SVEČANOJ VOJNOJ ODORI

Članak 122.

Na svečanoj vojnoj odori nose se umanjenice ili male oznake odlikovanja i medalja te sljedeće vojne oznake:

1. grb Oružanih snaga

2. oznake roda, službe ili struke Oružanih snaga

3. oznake čina

4. oznake generala ili admirala

5. značka s prezimenom.

Članak 123.

Grb Oružanih snaga sastavni je dio propisanog znaka grane Oružanih snaga koji se nosi na svečanim kapama, šeširima ili beretkama.

Članak 124.

(1) Oznake roda, službe ili struke kao značke pripadnosti određenom rodu, službi ili struci nose se na gornjem dijelu suvratka kratkog kaputa svečane vojne odore, obostrano.

(2) Osobe na službi u Vojnom ordinarijatu kada nose svečanu vojnu odoru, nose na gornjem dijelu suvratka kratkog kaputa obostrano značke Vojnog ordinarijata.

Članak 125.

(1) Oznaka čina nosi se na naramenicama kratkog i dugog kaputa ili službene jakne svečane vojne odore.

(2) Časnici i admirali HRM-a oznaku čina nose na donjem dijelu podlaktice rukava 80 mm od poruba rukava na kratkom kaputu svečane vojne odore za zimsko razdoblje.

Članak 126.

(1) Oznake generala i admirala nose se na gornjem dijelu suvratka kratkog kaputa, obostrano.

(2) Oznake generala izvedene su na platnenoj podlozi, a oznake admirala su u metalnoj izvedbi u obliku pozlaćene značke.

Članak 127.

Na svečanoj vojnoj odori nosi se značka s prezimenom propisana u članku 117. stavka 1. ovoga Pravilnika na desnoj strani kratkog kaputa tako da je gornji rub značke u visini gornjeg ruba pločice s odlikovanjima.

Članak 128.

(1) Pobočnik Predsjednika Republike, drugi pobočnici te vojni izaslanici na svečanoj vojnoj odori nose tropletu vrpcu zlatne ili srebrene boje.

(2) Pobočnik Predsjednika Republike i drugi pobočnici tropletu vrpcu iz stavka 1. ovoga članka nosi na desnom, a vojni izaslanici na lijevom ramenu.

(3) Pripadnici Orkestra Oružanih snaga za vrijeme izvođenja svečanih koncerata na svečanoj vojnoj odori nose tropletu vrpcu zlatne boje na lijevom ramenu.

6. VOJNE OZNAKE NA POČASNOJ CEREMONIJALNOJ VOJNOJ ODORI

Članak 129.

Počasna ceremonijalna vojna odora ukrašena je posebnim ukrasima u zlatnom vezu, a na kapi se nosi posebni zlatni znak koji čine grb Republike Hrvatske i zlatno pero koje iz njega izvire.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 130.

Ministar obrane u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika donijet će Prilog Pravilnika o vojnim odorama koji će sadržavati:

1. tablični pregled kompleta pojedinih vrsta vojnih odora

2. vojne oznake: zastava Republike Hrvatske s natpisom »HRVATSKA«, grb Oružanih snaga i znak Oružanih snaga, znaci grana za vojne kape, šešire ili beretke

3. vojne oznake: oznake činova u Oružanim snagama

4. vojne oznake: znak Ministarstva obrane, znak Glavnog stožera Oružanih snaga, znakovi grana Oružanih snaga i cjelina iste razine, znakovi cjelina izvan Oružanih snaga u koje su raspoređene vojne osobe

5. vojne oznake: znakovi rodova, službi i struka Oružanih snaga

6. vojne oznake: znakovi dužnosti u Oružanim snagama i Ministarstvu obrane

7. vojne oznake: znakovi i značke vojnih škola, značke dočasničke izobrazbe, znakovi kadeta

8. vojne oznake: značke vojnih zvanja i vojnih vještina

9. vojne oznake: oznaka generala i admirala na vojnim odorama, oznaka kadeta, oznaka i značke s prezimenom, identifikacijske pločice, kožnati nosači za oznake dužnosti, oznake sjenila službenih i svečanih kapa, metalni znaci za beretke, značka inspektora obrane, značke Vojne policije, posebne oznake za nošenje na počasnoj ceremonijalnoj vojnoj odori, znak i oznake dragovoljnih ročnika.

Članak 131.

(1) Ministar obrane u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika donijet će:

1. Tehničke uvjete za proizvodnju i preuzimanje dijelova vojne odore i osobne opreme – na prijedlog ravnatelja Uprave za materijalne resurse

2. Pravilnik o kriterijima pripadanja, načinu osiguranja i održavanja vojne odore i osobne opreme – na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga

3. Uputu o načinu i uvjetima nošenja vojnih odora – na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga

4. Popis, opis i izgled vojnih oznaka zapovjedništava, postrojbi i ustanova Oružanih snaga i Ministarstva obrane – na prijedlog načelnika Službe za odnose s javnošću i informiranje.

(2) Tehničkim uvjetima za proizvodnju i preuzimanje dijelova vojne odore propisuju se: funkcije odjevnog predmeta – dijelova odore (taktički zahtjev), tehnički zahtjevi, tehnički opis, materijali za izradu, tehnološki zahtjevi, estetski zahtjevi, pripadne podloge, osiguranje kvalitete, razmjernik te izgled i kroj u obliku grafičkog prikaza – skica.

(3) Tehničkim uvjetima za proizvodnju i preuzimanje dijelova vojne odore osigurava se funkcionalnost odore i primjeren izgled pripadnika Oružanih snaga.

Članak 132.

(1) Odredbe Odluke o oznakama činova i dužnosti u oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 5/2000), Odluke o vrstama vojnih odora u oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 1/1997) i Pravilnika o vojnim odorama (Broj: 512-01-96-3349, od 27. prosinca 1996.) ostaju na snazi do stupanja na snagu Priloga iz članka 130. ovoga Pravilnika, ako su u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Prilog iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 133.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/11-04/15

Urbroj: 512-01-11-1

Zagreb, 26. svibnja 2011.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.