Pravilnik o upisu u Upisnike u obavljanju poslova zaštite biljnih sorti

NN 58/2011 (27.5.2011.), Pravilnik o upisu u Upisnike u obavljanju poslova zaštite biljnih sorti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1271

Na temelju članka 6. stavka 3., članka 21. stavka 2., članka 28. stavak 3., i članka 47. stavka 2. Zakona o zaštiti biljnih sorti (»Narodne novine« broj 131/97, 62/00 i 67/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UPISU U UPISNIKE U OBAVLJANJU POSLOVA ZAŠTITE BILJNIH SORTI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje sadržaj, oblik i način vođenja Upisnika zahtjeva za dodjeljivanje oplemenjivačkog prava, Upisnika oplemenjivačkog prava, Upisnik prenesenog oplemenjivačkog prava, Upisnika ustupljenog oplemenjivačkog prava, Upisnika zastupnika, sadržaj isprave o dodjeljivanju oplemenjivačlog prava, te oblik i sadržaj obrazaca.

Članak 2.

Upisnici iz članka 1. ovoga Pravilnika vode se na propisanim obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio, a mogu se voditi u elektroničkom obliku.

Članak 3.

Uz upisnike osniva se i:

1. dosje sorte koji se vodi u Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo (u daljnjem tekstu: Hrvatski centar), u kojemu je pohranjena dokumentacija o sorti. Dosije sorte čuva se još deset godina nakon brisanja sorte iz pripadajućeg upisnika;

2. imenik upisanih pravnih i fizičkih osoba koji se vodi u elektroničkom obliku po redoslijedu prijavljivanja.

Članak 4.

1) Upis u upisnike i imenik te unos isprava i drugih spisa obavljaju Ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Hrvatski centar koji su odgovorni za pravilan upis i uredno vođenje zbirke isprava.

2) Podaci upisani u upisnike koji se vode u elektroničkom obliku pohranjuju se na odgovarajući medij kao sigurnosna kopija.

3) Ovlaštene osobe dužne su čuvati upisnike, imenik i dosje kako bi se zaštitili od zloporabe, oštećenja i uništenja.

Članak 5.

Pravne i fizičke osobe upisane u upisnike dužne su prijaviti Ministarstvu i Hrvatskom centru sve promjene u podacima koji se vode u upisnicima, najkasnije u roku 30 dana od dana nastanka promjene i o tome priložiti dokaz.

II. UPISNIK ZAHTJEVA ZA DODJELJIVANJE OPLEMENJIVAČKOG PRAVA

Članak 6.

1) U Upisnik zahtjeva za dodjeljivanje oplemenjivačkog prava upisuju se sljedeći podaci:

1. jedinstveni upisni broj,

2. šifra podnositelja zahtjeva,

3. datum i sat zaprimanja zahtjeva,

4. datum i sat zaprimanja u cijelosti popunjenog zahtjeva,

5. u slučaju pozivanja na pravo prvenstva: za zemlju u kojoj je zahtjev već bio predan datum i sat zaprimanja u cijelosti popunjenog zahtjeva u toj zemlji,

6. datum objave zahtjeva u službenom glasilu Hrvatskog centra,

7. podaci o podnositelju zahtjeva: ime, prezime, odnosno naziv, adresa i sjedište pravne osobe,

8. podaci o oplemenjivaču odnosno oplemenjivačima: ime, prezime i adresa,

9. podaci o zastupniku: ime, prezime i adresa,

10. biljna vrsta (botaničko i hrvatsko ime),

11. predložena imena sorte,

12. oplemenjivačka oznaka sorte,

13. promjene u podacima iz Zahtjeva za zaštitu sorte,

14. datum donošenja zaključka o obustavljanju postupka,

15. datum pravomoćnog rješenja o dodjeljivanju oplemenjivačkog prava,

16. datum pravomoćnog rješenja o odbijanju zahtjeva,

17. naznaka o rješenjima suda u vezi prava na predaju zahtjeva.

2) Obrazac 2. Upisnik zahtjeva za dodjeljivanje oplemenjivačkog prava (ZDOP) tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 7.

1) U Upisnik zahtjeva za dodjeljivanje oplemenjivačkog prava upisuje se na temelju pisanog zahtjeva upućenog Hrvatskom centru. Obrazac 1. Zahtjev za dodjeljivanje oplemenjivačkog prava tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

2) Uz zahtjev za upis u Upisnik zahtjeva za dodjeljivanje oplemenjivačkog prava prilaže se:

1. tehnički upitnik (sukladno UPOV-im ili CPVO tehničkim vodičima),

2. punomoć (za zastupnika koji zastupa strane pravne i fizičke osobe u Republici Hrvatskoj).

3) Prilozi se podnose u izvorniku, ovjerenom prijepisu ili ovjerenoj preslici.

Članak 8.

Centar će obaviti upis u Upisnik zahtjeva za dodjeljivanje oplemenjivačkog prava ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da je dostavljen tehnički upitnik,

2. da su plaćeni troškovi podnošenja zahtjeva.

III. UPISNIK OPLEMENJIVAČKOG PRAVA

Članak 9.

1) U Upisnik oplemenjivačkog prava upisuju se sljedeći podaci:

1. jedinstveni upisni broj,

2. šifra podnositelja zahtjeva,

3. broj i datum izdavanja rješenja o dodjeljivanju oplemenjivačkog prava,

4. broj i datum izdavanja isprave o dodjeljivanju oplemenjivačkog prava,

5. datum objave o dodjeljivanju oplemenjivačkog prava u službenom glasilu Hrvatskog centra,

6. biljna vrsta (botaničko i hrvatsko ime),

7. upisano ime zaštićene sorte i značenje toga imena,

8. službeni opis sorte ili pozivanje na isprave, koje sadrže opis sorte,

9. navod sastojaka za zaštićenu sortu, čiji uzgoj zahtijeva stalnu uporabu određenih sastojaka za proizvodnju sjemenskog materijala sorte,

10. podaci o nositelju oplemenjivačkog prava: ime, prezime, odnosno naziv, adresa i sjedište pravne osobe,

11. podaci o oplemenjivaču odnosno oplemenjivačima: ime prezime i adresa,

12. podaci o zastupniku: prezime, ime i adresa,

13. podaci o drugoj osobi, na koju je djelomično ili u cijelosti preneseno oplemenjivačko pravo: ime, prezime, odnosno naziv, adresa, sjedište pravne osobe, sadržaja prenesenog prava,

14. vrsta isprave na temelju koje je prijenos izvršen,

15. podaci o osobi, kojoj je bila dodijeljena obvezna licencija: ime, prezime, odnosno naziv, adresa, sjedište pravne osobe, uvjeti za dodjelu, datum prestanka toga prava,

16. datum prestanka zaštite sorte,

17. broj i datum rješenja o ukidanju dodjeljenog oplemenjivačkog prava,

18. naznake o rješenjima suda vezano za oplemenjivačko pravo,

19. napomene o promjeni podataka, upisanih u Upisnik oplemenjivačkog prava.

2) Obrazac 3. Upisnik oplemenjivačkog prava (OP) tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 10.

1) Ministarstvo izdaje nositelju oplemenjivačkog prava ispravu o dodjeljivanju oplemenjivačkog prava, koja važi od dana pravomoćnosti rješenja.

2) Isprava o dodjeljivanju oplemenjivačkog prava tiskana je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

IV. UPISNIK PRENESENOG OPLEMENJIVAČKOG PRAVA

Članak 11.

1) U Upisnik prenesenog oplemenjivačkog prava upisuju se sljedeći podaci:

1. jedinstveni upisni broj,

2. šifra podnositelja zahtjeva,

3. broj i datum donošenja rješenja o dodjeljivanju oplemenjivačkog prava,

4. broj i datum izdavanja isprave o dodjeljivanju oplemenjivačkog prava,

5. datum objave o dodjeljivanju oplemenjivačkog prava u službenom glasilu Hrvatskog centra,

6. broj i datum ugovora kojim se prenosi oplemenjivačko pravo na drugu osobu,

7. podaci o prijenosu oplemenjivačkog prava na drugu osobu u potpunosti ili djelomično,

8. biljna vrsta (botaničko i hrvatsko ime),

9. upisano ime zaštićene sorte i značenje toga imena,

10. službeni opis sorte ili pozivanje na isprave, koje sadrže opis sorte,

11. navod sastojaka za zaštićene sorte, čiji uzgoj zahtijeva stalnu uporabu određenih sastojaka za proizvodnju sjemenskog materijala sorte,

12. podaci o nositelju oplemenjivačkog prava koji prenosi oplemenjivačko pravo: ime, prezime, odnosno naziv, adresa i sjedište pravne osobe,

13. podaci o oplemenjivaču odnosno oplemenjivačima: ime prezime i adresa,

14. podaci o drugoj osobi, na koju se prenosi oplemenjivačko pravo djelomično ili u cjelosti: ime, prezime, odnosno naziv, adresa, sjedište pravne osobe, sadržaja prenesenog prava,

15. broj Ugovora o prijenosu prava,

16. datum prestanka zaštite sorte,

17. broj i datum rješenja o ukidanju dodjeljenog oplemenjivačkog prava.

2) Obrazac 4. Upisnik prenesenog oplemenjivačkog prava (POP) tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 12.

1) U Upisnik prenesenog oplemenjivačkog prava upisuje se na temelju pisanog zahtjeva upućenog Ministarstvu.

2) Uz zahtjev za upis u Upisnik prenesenog oplemenjivačkog prava prilaže se:

– Ugovor o prijenosu prava.

3) Prilozi se podnose u izvorniku, ovjerenom prijepisu ili ovjerenoj preslici.

V. UPISNIK USTUPLJENOG OPLEMENJIVAČKOG PRAVA

Članak 13.

1) U Upisnik ustupljenog oplemenjivačkog prava upisuju se sljedeći podaci:

1. jedinstveni upisni broj,

2. šifra podnositelja zahtjeva,

3. broj i datum donošenja rješenja o dodjeljivanju oplemenjivačkog prava,

4. broj i datum izdavanja isprave o dodjeljivanju oplemenjivačkog prava,

5. datum objave o dodjeljivanju oplemenjivačkog prava u službenom glasilu Hrvatskog centra,

6. broj i datum ugovora o licenciji,

7. trajanje licencije,

8. opseg licencije,

9. visina naknade za ustupljeno oplemenjivačko pravo,

10. biljna vrsta (botaničko i hrvatsko ime),

11. upisano ime zaštićene sorte i značenje toga imena,

12. službeni opis sorte ili pozivanje na isprave, koje sadrže opis sorte,

13. navod sastojaka za zaštićene sorte, čiji uzgoj zahtijeva stalnu uporabu određenih sastojaka za proizvodnju sjemenskog materijala sorte,

14. podaci o nositelju oplemenjivačkog prava koji ustupa oplemenjivačko pravo: ime, prezime, odnosno naziv, adresa i sjedište pravne osobe,

15. podaci o oplemenjivaču odnosno oplemenjivačima: ime prezime i adresa,

16. podaci o drugoj osobi, kojoj je ustupljeno oplemenjivačko pravo: ime, prezime, odnosno naziv, adresa, sjedište pravne osobe, sadržaja ustupljenog prava,

17. podaci o drugoj osobi, kojoj je dodijeljena obvezna licencija: ime, prezime, odnosno naziv, adresa, sjedište pravne osobe, uvjeti za dodjelu, datum prestanka tog prava,

18. datum prestanka zaštite sorte,

19. broj i datum rješenja o ukidanju dodijeljenog oplemenjivačkog prava.

2) Obrazac 5. Upisnika ustupljenog oplemenjivačkog prava (UOP) tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 14.

1) U Upisnik ustupljenog oplemenjivačkog prava upisuje se na temelju pisanog zahtjeva upućenog Ministarstvu.

2) Uz zahtjev za upis u Upisnik ustupljenog oplemenjivačkog prava prilaže se:

– Ugovor o licenciji.

3) Prilozi se podnose u izvorniku, ovjerenom prijepisu ili ovjerenoj preslici.

VI. UPISNIK ZASTUPNIKA

Članak 15.

1) U Upisnik zastupnika upisuju se sljedeći podaci:

1. upisni broj,

2. broj i datum ugovora o zastupanju,

3. podaci o zastupniku: ime, prezime, odnosno naziv, adresu i sjedište pravne osobe,

4. podaci o oplemenjivaču odnosno oplemenjivačima: ime prezime i adresa,

5. predmet i sadržaj zastupanja,

6. promjene podataka, upisane u Upisnik zastupnika sorti.

2) Obrazac 6. Upisnika zastupnika (ZOP) tiskan je uz ovaj Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 16.

1) U Upisnik zastupnika upisuje se na temelju pisanog zahtjeva upućenog Ministarstvu.

2) Uz zahtjev za upis u Upisnik zastupnika prilaže se:

– Punomoć (za zastupnika koji u Republici Hrvatskoj zastupa strane pravne i fizičke osobe).

3) Prilozi se podnose u izvorniku, ovjerenom prijepisu ili ovjerenoj preslici.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o upisu u upisnike u obavljanju poslova zaštite biljnih sorti (»Narodne novine« broj 63/01).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/93
Urbroj: 525-02-1-0004/11-1
Zagreb, 13. svibnja 2011.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.