Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Dubrovačke ljetne igre

NN 58/2011 (27.5.2011.), Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Dubrovačke ljetne igre

MINISTARSTVO KULTURE

1274

Na temelju članka 55. Zakona o kazalištima (»Narodne novine«, broj 71/06), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O ORGANIZIRANJU, FINANCIRANJU I DONOŠENJU PROGRAMA FESTIVALA DUBROVAČKE LJETNE IGRE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se organiziranje, financiranje i donošenje programa festivala Dubrovačke ljetne igre (u daljnjem tekstu: Igre).

Članak 2.

Igre su dramski, glazbeno-scenski i glazbeni festival od nacionalnog značenja koji svojim programom njeguje i promiče umjetničke vrijednosti i naslijeđe hrvatske i svjetske kulturne baštine te suvremenoga hrvatskog i svjetskog umjetničkog izričaja u području dramskog, glazbenog, opernog i plesnog stvaralaštva, čime festival udovoljava zahtjevima javnih potreba u obavljanju kulturne djelatnosti na razini Republike Hrvatske i od njezina je posebna interesa.

Igre se održavaju u Dubrovniku, u pravilu od 10. srpnja do 25. kolovoza svake godine.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje programa Igara osiguravaju se u državnom proračunu putem Ministarstva kulture, u proračunu Grada Dubrovnika i u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije na temelju prihvaćenog programskog okvira i nacrta financijskog plana, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Sredstva za ostvarivanje programa Igara osiguravaju se i obavljanjem djelatnosti Igara, iz sponzorstava, zaklada, fondacija, darova te iz drugih izvora u skladu sa zakonom, te predstavljaju namjenska sredstva za ostvarivanje programa Igara.

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje programa Igara osiguravaju se iz izvora utvrđenih člankom 3. ovoga Pravilnika i obuhvaćaju sredstva za program i materijalne izdatke.

Sredstva za program su plaće, naknade, honorari, te troškovi opreme i izvođenja programa Igara.

Sredstva za materijalne izdatke su izdaci tekućeg poslovanja Javne ustanove Dubrovačke ljetne igre (u daljnjem tekstu: Javna ustanova) koja organizira Igre.

Sredstva za ostvarivanje programa Igara osiguravaju se iz izvora utvrđenih člankom 3. ovoga Pravilnika prema sljedećim kriterijima:

– iz državnog proračuna osiguravaju se sredstva za sufinanciranje dijela naknada, honorara, troškova opreme i izvođenja programa Igara,

– iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije, a sukladno proračunskim mogućnostima, osiguravaju se sredstva za sufinanciranje dijela naknada, honorara, troškova opreme, izvođenja programa i materijalne izdatke Igara,

– iz proračuna Grada Dubrovnika osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika Javne ustanove, kao i sredstva za sufinanciranje dijela naknada, honorara, troškova opreme, izvođenja programa i materijalne izdatke Igara.

Ministarstvo kulture, Dubrovačko-neretvanska županija i Grad Dubrovnik svake godine s Javnom ustanovom sklapaju ugovor kojim se detaljno uređuju međusobna prava i obveze u financiranju Igara, a na temelju prihvaćenog programa i financijskog plana Igara.

Ugovor iz prethodnog stavka stranke su dužne sklopiti bez odgađanja po usvajanju svojih proračuna, a najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja posljednjeg proračuna koje od ugovornih strana.

Ugovor iz stavka 5. ovoga članka sadrži i odredbe kojima se regulira način pokrivanja viška rashoda nad prihodima kao i raspodjelu viška prihoda nad rashodima u poslovanju Igara.

Članak 5.

Igrama rukovodi ravnatelj Javne ustanove (u daljnjem tekstu: ravnatelj) sa sjedištem u Dubrovniku, koja obavlja organizacijske, administrativno-stručne, financijske, tehničke i druge poslove u vezi s radom, djelovanjem i organiziranjem Igara u skladu s ovim Pravilnikom.

Ravnatelja imenuje Gradsko vijeće Grada Dubrovnika sukladno općim aktima Javne ustanove.

Članak 6.

Program Igara vodi intendant Igara (u daljnjem tekstu: intendant) u okviru prava i obveza utvrđenih ovim Pravilnikom.

Intendanta imenuje ministar kulture na vrijeme od dvije godine.

Intendant može, u cilju ostvarivanja dijela programa Igara, predložiti ministru kulture imenovanje pomoćnika intendanta za pojedino umjetničko područje, sa mandatom vezanim uz trajanje mandata intendanta.

Naknadu za rad intendanta i njegovih pomoćnika određuje ministar kulture posebnom odlukom, a isplaćuje se iz sredstava Igara.

Članak 7.

Intendant predlaže Vijeću Igara (u daljnjem tekstu: Vijeće) program Igara, osmišljava i u suradnji s pomoćnicima provodi umjetničku i programsku politiku Igara, međunarodnu suradnju te odgovara za izvršenje programa.

Intendant i ravnatelj predlažu Vijeću usuglašeni financijski plan Igara, za čije je izvršenje odgovoran ravnatelj.

Članak 8.

Stručno-savjetodavno tijelo Igara je Vijeće koje ima sedam članova.

Članovi Vijeća su ministar kulture, gradonačelnik Grada Dubrovnika i župan Dubrovačko-neretvanske županije te četiri člana iz redova istaknutih umjetnika i uglednih kulturnih djelatnika koje imenuje ministar kulture.

Predsjednik vijeća je ministar kulture.

Mandat članova Vijeća traje dvije godine i mogu biti ponovno imenovani.

U slučaju spriječenosti, ministar kulture, gradonačelnik Grada Dubrovnika i župan Dubrovačko-neretvanske županije određuju osobu koja ih zamjenjuje u radu Vijeća, sa svim pravima i obvezama člana Vijeća.

Na sjednici Vijeća nazočni su intendant i njegovi pomoćnici te ravnatelj koji sudjeluju u radu Vijeća bez prava odlučivanja.

Članak 9.

Vijeće donosi program Igara na prijedlog intendanta odnosno financijski plan na usuglašeni prijedlog intendanta i ravnatelja, prati njihovo ostvarivanje, razmatra i usvaja izvješće o ostvarivanju programa koje podnosi intendant odnosno izvješće o ostvarivanju financijskog plana koje podnosi ravnatelj te obavlja i druge poslove.

Članak 10.

Vijeće usvaja programski okvir i nacrt financijskog plana usuglašen od strane intendanta i ravnatelja, koje ravnatelj upućuje na natječaj Ministarstvu kulture te na natječaje za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije radi osiguravanja sredstava.

O ostvarivanju programa Igara intendant podnosi programsko izvješće, odnosno o ostvarivanju financijskog plana ravnatelj podnosi financijsko izvješće Vijeću.

Izvješća se podnose u roku od 60 dana od dana završetka Igara.

Izvješća iz stavka 2. ovoga članka podnose se u roku od 60 dana od dana završetka Igara i Ministarstvu kulture, Gradskom vijeću Grada Dubrovnika te Županijskoj skupštini Dubrovačko-neretvanske županije.

Ako Vijeće ne prihvati programsko izvješće, ministar kulture može razriješiti intendanta, odnosno ako ne prihvati financijsko izvješće o tome će izvijestiti osnivača Javne ustanove.

Članak 11.

Ministar kulture će imenovati četiri člana Vijeća u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Zatečeni intendant danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika nastavlja obavljati svoje poslove i zadaće do imenovanja intendanta sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Dubrovačkih ljetnih igara (»Narodne novine«, broj 81/02).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 01. studenoga 2011. godine.

Klasa: 612-03/11-01/0056

Urbroj: 532-10-02/7-11-8

Zagreb, 23. svibnja 2011.

Ministar
mr. Jasen Mesić, v. r.