Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala

NN 58/2011 (27.5.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1275

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« broj 75/09), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU UPISA U UPISNIK DOBAVLJAČA ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala (»Narodne novine«, broj 4/11) u članku 3. stavci 2., 4. i 5. brišu se.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Prilikom upisa u Upisnik uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka pravna osoba kao podnositelj zahtjeva u obvezi je imati upisan predmet poslovanja – djelatnost »Proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala«.

U stavku 3. iza riječi: »proizvodnja« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »stavljanje na tržište ili uvoz«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/13

Urbroj: 538-07-2/0156-11-2

Zagreb, 16. svibnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.