Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za taksimetre ugrađene u taksi vozila

NN 58/2011 (27.5.2011.), Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za taksimetre ugrađene u taksi vozila

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1276

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 163/03, 194/03 i 111/07), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA TAKSIMETRE UGRAĐENE U TAKSI VOZILA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se mjeriteljski i tehnički zahtjevi za taksimetre ugrađene u taksi vozila.

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. taksimetar je mjerilo prema definiciji određenoj u Dodatku MI-007 Pravilnika o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine« broj 2/07)

2. taksimetar ugrađen u taksi vozilo je mjerni sustav čiji je sastavni dio taksimetar iz točke 1. ovoga članka.

Ostali pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku određeni su Zakonom o mjeriteljstvu.

Članak 3.

Taksimetar zajedno s taksi vozilom u koje je ugrađen prilikom stavljanja u promet i/ili uporabu mora ispunjavati zahtjeve ovoga Pravilnika.

Taksimetar kao dio mjernog sustava iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati mjeriteljske i tehničke zahtjeve određene Pravilnikom o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila.

Članak 4.

Taksimetar ugrađen u taksi vozilo na temelju signala generatora električnih impulsa proporcionalnih prijeđenom putu izračunava prijeđeni put i na temelju prijeđenog puta, dodataka za prtljagu i /ili vrijeme, prema važećoj tarifi izračunava i pokazuje cijenu vožnje.

II. MJERITELJSKI I TEHNIČKI ZAHTJEVI

Članak 5.

Taksimetri ugrađeni u taksi vozila koji se mogu ovjeravati opisani su u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

Mjerni sustavi iz stavka 1. ovoga članka podliježu ovjeravanju na način opisan u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Poslove ugradnje taksimetra, podešavanja parametara i pripreme taksimetara ugrađenih u taksi vozila za ovjeravanje može obavljati ovlašteni servis.

O obavljenim poslovima iz stavka 1. ovoga članka ovlašteni servis dužan je izdati Izvješće o ugradnji i/ili ugađanju taksimetra ugrađenog u taksi vozilo koje sadrži sve podatke propisane u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

Izvješće iz stavka 2. ovoga članka izdaje se u dva primjerka, od kojih jedan ostaje vlasniku taksi vozila u vozilu, a drugi ostaje u arhivi ovlaštenog servisa.

Članak 7.

Kada se podnosi zahtjev za ovjeravanje Državnom zavodu za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavodu) ili ovlaštenoj pravnoj osobi potrebno je priložiti i Izvješće iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika.

U slučaju izvanredne ovjere potrebno je priložiti Izvješće iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika sa upisanim razlozima, namjenom i obavljenim servisnim zahvatima.

Članak 8.

Zavod ili ovlaštena pravna osoba izdaje Izvješće o ovjeravanju taksimetra ugrađenog u taksi vozilo propisano u Prilogu 3. ovoga Pravilnika.

Izvješće iz stavka 1. ovoga članka izdaje se u dva primjerka, od kojih jedan ostaje vlasniku taksi vozila u vozilu, a drugi primjerak zadržava u arhivi Zavoda.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Prilozi 1., 2. i 3. tiskani su u dodatku ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-03/01

Urbroj: 558-01/1-11-1

Zagreb, 23. svibnja 2011.

Ravnatelj
dr. sc. Krešimir Buntak, v. r.

PRILOG 1.

1. UGRADNJA TAKSIMETRA

Ugrađivati se smiju samo taksimetri koji imaju važeće Rješenje o odobrenju tipa mjerila, ili Potvrdu o valjanosti isprava o sukladnosti izdanih u inozemstvu, koju izdaje Državni zavod za mjeriteljstvo.

Konstantu taksimetra ugrađenog u taksi vozilo treba podesiti što bliže nultoj pogrešci, kako bi se kompenzirala pogreška uslijed trošenja guma i promjene tlaka zraka u gumama na vozilu, da bi pri normalnoj uporabi ostala unutar granica najveće dopuštene pogreške tijekom propisanog ovjernog razdoblja.

2. NAJVEĆE DOPUŠTENE POGREŠKE I MJERNA NESIGURNOST POSTUPKA ISPITIVANJA PRI OVJERAVANJU

Najveće dopuštene pogreške (NDP) taksimetra ugrađenog u taksi vozilo iznose:

– za proteklo vrijeme: ± 1 %,

– za prijeđeni put: ± 2 %.

Proširena mjerna nesigurnost postupka ispitivanja pri ovjeravanju ne smije prijeći 1/3 NDP za taksimetre ugrađene u taksi vozila iz ovog pravilnika.

3. OVJERAVANJE

Prije početka ovjeravanja taksimetra ugrađenog u taksi vozilo mjeritelj mora:

– provjeriti sukladnost taksimetra s Rješenjem o odobrenju tipa mjerila ili s dokumentima navedenim u Potvrdi o valjanosti isprava o sukladnosti izdanih u inozemstvu,

– provjeriti ispravnost pokaznog uređaja i svih tipki taksimetra,

– pregledati propisane natpise i oznake na taksimetru ugrađenom u taksi vozilo i njegovoj dodatnoj opremi

– provjeriti zaštitne i ovjerne oznake (žigove),

– vizualno pregledati veze taksimetra ugrađenog u taksi vozilo s dodatnim uređajima,

– provjeriti verziju softvera koji je instaliran u taksimetar ugrađen u taksi vozilo, te je li ista u skladu

– provjeriti elektroničke sigurnosne oznake postavljenih parametara (check sum),

– provjeriti tlak u gumama, koji mora biti u skladu sa preporukom proizvođača,

– provjeriti dimenzije i istrošenost guma, koji moraju biti u propisanim granicama,

– funkcionalno ispitati taksimetar ugrađen u taksi vozilo na jednoj od postavljenih tarifa i provjeriti da udovoljava iznosu najveće dopuštene pogreške.

Točnost provjerenih podataka i ispitivanje funkcionalnosti mjeritelj potvrđuje potpisom na Izvješću o ovjeravanju taksimetra ugrađenog u taksi vozilo.

Taksimetar ugrađen u taksi vozilo treba ispitati u putnom pogonu na dionici od minimalno 1000 m prijeđenog puta, a u vremenskom pogonu, ispitati za vremenski interval minimalno između dva skoka cijene.

Kada je zaštitna oznaka elektronička, mjeritelj u Izvješće o ovjeravanju taksimetra ugrađenog u taksi vozilo mora upisati zadnje vrijednosti brojača i programiranih parametara i to:

– ukupnu duljinu prijeđenog puta taksi vozila u km (ukupno km)

– ukupnu duljinu prijeđenog puta taksi vozila s putnicima u km (naplaćeno km)

– ukupan broj taksi usluga (broj vožnji)

– ukupan iznos naplaćenih dodataka

– ukupan iznos naplaćenih taksi usluga (u kunama)

3.1. PRVA, REDOVITA I IZVANREDNA OVJERA

U postupku prve, redovne i izvanredne ovjere obavlja se pregled i ispitivanje prema točki 3. ovoga Priloga.

Izvanredna ovjera se provodi nakon svakog servisa, popravka, podešavanja ili zadiranja u taksimetar ili njegove sastavne dijelove, nakon svake promjene tarife i svih drugih utjecaja koji za posljedicu imaju oštećenje ili uništavanje zaštitnih ili ovjernih oznaka ili nakon isteka ovjernog razdoblja.

4. ZAŠTITA OD NEOVLAŠTENA PRISTUPA

Zaštita od neovlaštena pristupa mjeriteljskim parametrima taksimetra i/ili spojevima taksimetra i generatora električnih impulsa mora biti provedena sukladno Rješenju o odobrenju tipa mjerila, ili EZ potvrdi o tipnom ispitivanju, ili EZ potvrdi o ispitivanju oblikovnog i tehničkog rješenja [EU type examination certificate ili EU design examination certificate].

5. NAJVEĆA DOPUŠTENA NDP ZA MJERILA U UPORABI

NDP taksimetara ugrađenih u taksi vozila u uporabi jednake su NDP iz točke 2.

Postupci mjeriteljskog nadzora nad taksimetrima ugrađenim u taksi vozila u uporabi jednaki su postupcima koji su definirani u točki 3.

PRILOG 2.

Ovlašteni servis: naziv, adresa, telefon, fax, [podaci iz rješenja o ovlašćivanju]

Izvješće o ugradnji i/ili ugađanju taksimetra ugrađenog u taksi vozilo

Broj izvješća:

Datum ispitivanja.

Podaci o vlasniku vozila:

Ime i prezime

Adresa

Tel:

OIB:

Podaci o vozilu:

Vozilo:

Registarska oznaka:

Broj šasije vozila:

Taxi broj:

Datum mjerenja onstante »W« vozila:

Konstanta »W« vozila:

Opseg gume:

Tlak u gumama [bar]:

Dimenzija gume:

Podaci o taksimetru

Tip taksimetra:

Tvornički broj taksimetra:

Sl. oznaka tipa ili br. EZ potvrde:

Proizvođač:

Kontrolni zbroj (checksum):

Konstanta »k«:

Datum ugradnje taksimetra:

Verzija programske podrške:

ili datum ugađanja:

Ugrađene tarife

tarifa 1

tarifa 2

tarifa 3

tarifa 4

Start

km

Čekanje

Dodatak

Cjenik je odobren od:

Rezultati ispitivanja nakon ugradnje /ugađanja

Zaštitne i ovjerne oznake (naljepnica):

Vizualna provjera spoja taksimetra:

Gume:

Funkcionalno, natpisi, oznake:

Pogreška pri putnom pogonu

Izmjereno [m]

pogreška u [%]

N.D.P.

tarifa 1

 

tarifa 2

 

tarifa 3

 

tarifa 4

 

Pogreška pri vremenskom pogonu

Izmjereno [s]

pogreška u [%]

 N.D.P.

tarifa 1

 

tarifa 2

 

tarifa 3

 

tarifa 4

 

Mjerna metoda – ispitano:

na stazi

mjernim valjcima

kombinirano

Vrijednosti brojača:

prijeđeni put [kn/km]

put s putnicima

vrijeme vožnje [kn/h]

vrijeme s putnicima

broj vožnji

naplaćeno dodataka

naplaćeno taksi usluga [kn]

Ispitna oprema:

Proizvođač/tip:

Tvornički broj:

Broj umjernice:

Valjanost umjernice:

Mjerni valjci:

Mjerna staza:

Sekundomjer:

Manometar:

Primjedbe:

Prosudba o ispravnosti:

Broj žiga »servisirano«:

Mjerilo mora biti ovjereno do:

Podesio ovlašteni djelatnik:

Broj ovlaštenog servisa:

HR

Potpis:

Datum ugađanja:

Pečat ovlaštenog servisa:

PRILOG 3.

Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlaštena pravna osoba: naziv, adresa, telefon, fax, [podaci iz rješenja o ovlašćivanju]

Izvješće o ovjeravanju taksimetra ugrađenog u taksi vozilo

Broj izvješća:

Datum ispitivanja.

Podaci o vlasniku vozila:

Ime i prezime

Adresa

Tel:

OIB:

Podaci o vozilu:

Vozilo:

Registarska oznaka:

Broj šasije vozila:

Taxi broj:

Datum mjerenja konstante »W« vozila:

Konstanta »W« vozila:

Opseg gume:

Tlak u gumama [bar]:

Dimenzija gume:

Izvješće o ugradnji i/ili ugađanju:

Izvješće o ugradnji i/ili ugađanju izdao:

Podaci o taksimetru

Tip taksimetra:

Tvornički broj taksimetra:

Sl. oznaka tipa ili br. EZ potvrde:

Proizvođač:

Kontrolni zbroj (checksum):

Konstanta »k«:

Datum ugradnje taksimetra:

Verzija programske podrške:

ili datum ugađanja:

Rezultati ispitivanja nakon ugradnje /ugađanja

Zaštitne i ovjerne oznake (naljepnica):

Vizualna provjera spoja taksimetra:

Gume:

Funkcionalno, natpisi, oznake:

Pogreška pri putnom pogonu

Izmjereno [m]

pogreška u [%]

N.D.P.

tarifa 1

 

tarifa 2

 

tarifa 3

 

tarifa 4

 

Pogreška pri vremenskom pogonu

Izmjereno [s]

pogreška u [%]

 N.D.P.

tarifa 1

 

tarifa 2

 

tarifa 3

 

tarifa 4

 

Mjerna metoda – ispitano:

na stazi

mjernim valjcima

kombinirano

Vrijednosti brojača:

prijeđeni put [kn/km]

put s putnicima

vrijeme vožnje [kn/h]

vrijeme s putnicima

broj vožnji

naplaćeno dodataka

naplaćeno taksi usluga [kn]

Ispitna oprema:

Proizvođač/tip:

Tvornički broj:

Broj umjernice:

Valjanost umjernice:

Mjerni valjci:

Mjerna staza:

Sekundomjer:

Manometar:

Primjedbe:

Prosudba o ispravnosti:

Ovjerni žig:

Valjanost ovjernog razdoblja:

Ispitao ovlašteni mjeritelj:

Broj ovlaštenog tijela:

Broj mjeritelja:

HR

Potpis:

Datum ugađanja:

Pečat: