Pravilnik o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja

NN 59/2011 (30.5.2011.), Pravilnik o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1323

Na temelju odredbe članka 25. Zakona o mirenju (»Narodne novine«, broj 18/11.), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU IZMIRITELJA I STANDARDIMA ZA AKREDITIRANJE INSTITUCIJA ZA MIRENJE I IZMIRITELJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja (dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje se sadržaj, način vođenja i oblik registra izmiritelja te standardi za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja.

II. REGISTAR IZMIRITELJA

Članak 2.

(1) Registar izmiritelja (dalje u tekstu: Registar) vodi Ministarstvo pravosuđa.

(2) Registar je javan.

(3) Svatko ima pravo uvida, bez dokazivanja pravnog interesa, u podatke upisane u Registar.

(4) Registar se vodi u elektroničkom obliku.

Članak 3.

(1) Izmiritelji se upisuju na temelju rješenja o upisu u Registar nakon podnošenja zahtjeva za upis i dostave potrebnih dokumenata prema odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Upis u Registar je dobrovoljan.

Članak 4.

Sadržaj upisa

U Registar se upisuju sljedeći podaci:

1. registarski broj upisa u Registar,

2. datum upisa u Registar,

3. ime i prezime podnositelja zahtjeva,

4. osobni identifikacijski broj podnositelja zahtjeva (OIB),

5. prebivalište podnositelja zahtjeva,

6. broj i datum certifikata te naziv akreditirane institucije koja je izdala certifikat,

7. podatak o rješenju na temelju kojeg je izvršen upis,

8. promjena podataka,

9. podaci o obveznoj dopuni upisa,

10. podatak o prestanku, odnosno gubitku statusa registriranog izmiritelja.

Članak 5.

Postupak upisa

(1) Zahtjevu za upis se prilaže:

1. preslika osobne iskaznice

2. certifikat u izvorniku ili ovjerovljenoj preslici.

3. podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB)

(2) O upisu u Registar donosi se rješenje.

Članak 6.

(1) Subjekti upisa dužni su za svaku promjenu podataka upisanih u Registar pisanim putem obavijestiti Ministarstvo pravosuđa radi upisa nastale promjene.

(2) Ministarstvo pravosuđa može samo pribaviti podatke o promjeni i iste upisati po službenoj dužnosti.

Članak 7.

Dopuna upisa

(1) Registrirani izmiritelj dužan je svake dvije godine, računajući od datuma upisa u Registar, dostaviti certifikat akreditirane institucije za mirenje o provedenoj dopunskoj obuci u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Osobe koje su stekle certifikat za trenera izmiritelja nisu dužne sudjelovati u naprednoj obuci za izmiritelje niti dostavljati certifikat o sudjelovanju u takvoj obuci ako su tijekom dvije godine kao treneri sudjelovali u provođenju obuke za izmiritelje u trajanju od najmanje dvadeset (20) sati.

Članak 8.

Brisanje iz registra

Ministarstvo pravosuđa donijet će rješenje o brisanju iz registra na zahtjev registriranog izmiritelja te po službenoj dužnosti kada utvrdi da registrirani izmiritelj nije postupao u skladu s odredbom članka 7. ovoga Pravilnika te u drugim slučajevima propisanima Zakonom.

Članak 9.

STANDARDI ZA AKREDITACIJU IZMIRITELJA

(1) Registrirati se može izmiritelj koji je stekao certifikat od akreditirane institucije na temelju osnovne obuke za izmiritelja.

(2) Certifikatom iz članka 4. točke 6. ovoga Pravilnika dokazuje se da je subjekt upisa prošao osnovnu obuku za izmiritelja u trajanju od najmanje četrdeset sati.

(3) Certifikatom iz članka 7. ovoga Pravilnika dokazuje se da je subjekt upisa prošao dodatnu obuku u trajanju od najmanje dvadeset sati.

(4) Izmiritelj koji je stekao certifikat iz stavka 1. ovoga članka i upisao se u Registar predstavlja se u pravnom prometu kao registrirani izmiritelj.

STANDARDI ZA AKREDITACIJU INSTITUCIJA ZA MIRENJE

Članak 10.

(1) Akreditirane institucije za mirenje su institucije koje su Zakonom ovlaštene ili koje su dobile suglasnost Ministarstva pravosuđa za provođenje osnovne i napredne obuke za izmiritelja, provođenje obuke za trenera i koje provode mirenja u svojim centrima za mirenje.

(2) Akreditirane institucije imaju najmanje pet osposobljenih osoba– imatelja certifikata za trenera za izmiritelje, adekvatan prostor za održavanje i provođenje obuke veličine najmanje 45 m2 te adekvatan prostor za provođenje mirenja površine najmanje 12 m2, kao i usvojene programe obuke.

(3) Akreditirane institucije vode upisnik izdanih certifikata i evidenciju polaznika obuke.

Članak 11.

(1) Osnovna obuka provodi se za grupu od najviše 24 polaznika i traje najmanje četrdeset sati, a provodi se po sljedećem programu:

1. Teorijska nastava o postupku mirenja:

– definicija, načela, ciljevi i stilovi mirenja,

– pravni okvir mirenja u Hrvatskoj i EU,

– hrvatski sustav i struktura mirenja (Povjerenstvo za alternativne načine rješavanja sporova, izvansudsko mirenje i centri, mirenje pri sudovima)

– teorija i analiza sukoba,

– uloge izmiritelja i razlike prema drugim metodama rješavanja sukoba,

– psihološki, filozofski i etički aspekti mirenja,

– faze, metode i tehnike mirenja.

2. Praktična nastava – učenje iz iskustva (znanstvene metode):

– »igranje uloga i simulacija predmeta«,

– uvježbavanje sljedećih vještina i tehnika mirenja:

a) aktivno slušanje,

b) postavljanje pravih pitanja,

c) preoblikovanje,

d) neutralnost i višesmjerna komunikacija,

e) ohrabrivanje i odavanje priznanja,

f) održavanje ravnoteže moći/snaga.

(2) Dodatna obuka provodi se za grupu od najviše 24 polaznika koji su prethodno stekli certifikat za izmiritelje. Dodatna obuka traje najmanje dvadeset sati, a provodi se po sljedećem programu:

1. Teorijska nastava o postupku mirenja:

– sudjelovanje više izmiritelja u postupku mirenja (komedijacija),

– višestranačko mirenje (tri i više stranaka u postupku),

– mirenje sa skupinama (stranke su različite interesne skupine).

2. Praktična nastava – učenje iz iskustva (znanstvene metode):

– »igranje uloga i simulacija predmeta komedijacije, višestranačkog mirenja i mirenja sa skupinama«,

– primjena vještina i tehnika mirenja

3. Evaluacija osnovne teorijske i praktične obuke i ispit za izmiritelja

Ispit za izmiritelja polaže se pred povjerenstvom sastavljenim od najmanje tri trenera za osnovnu obuku izmiritelja, a ispitom se utvrđuje savladavanje gradiva osnovne obuke u odnosu na:

– teorijski pristup i specifičnosti postupka mirenja

– stadije mirenja

– simulaciju vještina i tehnika u postupku mirenja

Polaznici koji ne pristupe ispitu ili ne polože ispit za izmiritelja ne mogu steći certifikat za izmiritelja.

(3) Obuci za trenere mogu pristupiti osobe koje su stekle certifikat za izmiritelje i koje su registrirane u skladu s ovim Pravilnikom te su sudjelovale u najmanje 30 postupaka mirenja u svojstvu izmiritelja, o čemu se od izmiritelja može zatražiti potvrda.

(4) Obuka za trenere provodi se za grupu od najviše 12 polaznika i traje najmanje četrdeset sati, a provodi se prema sljedećem programu:

1. Oblikovanje treninga i vještine prezentacije

– Načela poučavanja odraslih

– Ciklus treninga

– Razumijevanje potreba za treningom

– Određivane svrhe i ciljeva treninga

– Odlučivanje o sadržaju treninga

– Priprema materijala za trening

– Karakteristike učinkovite prezentacije

– Oblikovanje i razvoj prezentacije

2. Metode poučavanja odraslih

– Razlike između metoda i stilova učenja

– Razumijevanje različitih potreba sudionika

– Utvrđivanje potreba polaznika treninga

– Korištenje uputa

– Metode poučavanja odraslih: predavanje, rasprava, igra, simulacija, igra uloga; studija slučaja, prezentacija, vježba

– Radionica kao metoda iskustvenog učenja

– Prezentacija stečenih vještina

3. Vještine facilitacije, izrada programa treninga, evaluacija

– Vještine facilitacije

– Povratne informacije

– Izrada programa treninga u skladu s metodama učenja i područjem učenja

– Vježbanje aktivnosti

– Evaluacija treninga

4. Evaluacija obuke i ispit za trenere izmiritelja

Ispit za trenera polaže se pred povjerenstvom sastavljenim od najmanje tri trenera i ispitom se utvrđuje je li savladano gradivo obuke za trenere u odnosu na:

– plan treninga

– didaktiku

– korištenje alata

Polaznici koji nisu pristupili ispitu ili ga nisu položili, ne mogu steći certifikat za trenere.

5. Samostalno provođenje obuke za izmiritelje

Osobe koje su stekle certifikat za trenera mogu samostalno provoditi obuku nakon položenog ispita u okviru akreditirane institucije za mirenje u skladu s ovim Pravilnikom.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Upisi izvršeni do stupanja na snagu ovoga Pravilnika uskladit će se s odredbama Pravilnika po službenoj dužnosti.

Članak 13.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registru izmiritelja i standardima akreditiranja institucija za mirenje i izmiritelja (»Narodne novine« broj 13/10.).

Klasa: 700-02/10-01/6

Urbroj: 514-03-01-02/1-11-2

Zagreb, 4. svibnja 2011.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.