Pravilnik o ovlaštenju za obavljanje ribolovnog turizma i Registru o izdanim ovlaštenjima

NN 59/2011 (30.5.2011.), Pravilnik o ovlaštenju za obavljanje ribolovnog turizma i Registru o izdanim ovlaštenjima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1325

Na temelju članka 54. stavka 4. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10, 127/10 i 55/11) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O OVLAŠTENJU ZA OBAVLJANJE RIBOLOVNOG TURIZMA I REGISTRU O IZDANIM OVLAŠTENJIMA

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– uvjeti i način izdavanja ovlaštenja za ribolovni turizam (u daljnjem tekstu: ovlaštenje),

– sadržaj i način vođenja Registra ovlaštenja za ribolovni turizam (u daljnjem tekstu: Registar ovlaštenja).

Članak 2.

(1) Ribolovni turizam smije se obavljati samo na temelju ovlaštenja.

(2) Ovlaštenje se obavezno za vrijeme obavljanja ribolovnog turizma mora nalaziti na plovilu kojim se obavlja djelatnost ribolovnog turizma.

(3) U ribolovnom turizmu dozvoljeno je turistima na plovilu prisustvovati svim oblicima ribolova sukladno uvjetima iz povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, kao i obavljati rekreacijski ili športski ribolov na temelju dozvola za rekreacijski, odnosno športski ribolov.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, turisti na plovilu mogu obavljati rekreacijski ribolov i na temelju grupne dnevne ili višednevne dozvole za rekreacijski ribolov na moru koja se izdaje ovlašteniku ovlaštenja sukladno posebnom propisu o naknadama u ribarstvu.

(5) Ribu i druge morske organizme koji su ulovljeni u gospodarskom ribolovu u sklopu ribolovnog turizma dozvoljeno je stavljati u prodaju sukladno posebnom propisu o uvjetima prve prodaje.

Ovlaštenje za ribolovni turizam

Članak 3.

(1) Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, područne jedinice Uprave ribarstva (u daljnjem tekstu: područna jedinica) će na temelju podnesenog Zahtjeva za izdavanjem ovlaštenja (u daljnjem tekstu: Zahtjev) ovlašteniku povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: ovlaštenik povlastice) izdati rješenje o izdavanju ovlaštenja.

(2) Uz rješenje o izdavanju ovlaštenja izdaje se i ispunjeni obrazac ovlaštenja.

(3) Na jedno plovilo može se izdati samo jedno ovlaštenje.

Članak 4.

(1) Zahtjev za izdavanje ovlaštenja podnosi se područnoj jedinici koja je izdala povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

(2) Pri svakoj nastaloj promjeni koja nastane u odnosu na podatke iz Zahtjeva na temelju kojega je izdano rješenje o izdavanju ovlaštenja, ovlaštenik ovlaštenja mora podnijeti novi Zahtjev.

Članak 5.

Zahtjev će se smatrati potpunim uz sljedeću priloženu dokumentaciju:

– dokaz o ovlaštenju za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru),

– rješenje za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu sukladno posebnim propisima,

– dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijevoz putnika.

Članak 6.

(1) Obrazac ovlaštenja je formata A5 (148 × 210 mm).

(2) Obrazac ovlaštenja se ispunjava elektronički i ispisuje se računalnim ispisom, a ispunjeni obrazac se plastificira.

(3) Obrazac ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1.).

Članak 7.

Obrazac ovlaštenja od vrha prema dnu sadrži:

– grb Republike Hrvatske

– naziv nadležnog Ministarstva,

– naziv obrasca ovlaštenja za ribolovni turizam,

– podatke o ovlašteniku ovlaštenja: naziv pravne osobe ili obrta, sjedište, OIB broj pravne osobe ili OIB broj vlasnika obrta,

– podatke o plovilu kojim će se obavljati djelatnost ribolovnog turizma za koje se izdaje ovlaštenje, i to: vlasnik plovila, CFR plovila, ime ili registarska oznaka plovila

– serijski broj povlastice,

– serijski broj ovlaštenja.

Registar ovlaštenja za ribolovni turizam

Članak 8.

(1) Registar ovlaštenja vodi se u elektroničkom obliku kao baza podataka pod nazivom »Registar ovlaštenja«

(2) Područna jedinica po službenoj dužnosti upisuje u Registar ovlaštenja sljedeće podatke:

1. Područnu jedinicu koja je izdala ovlaštenje za ribolovni turizam, klasifikacijsku oznaku, urudžbenu oznaku, mjesto i datum te serijski broj ovlaštenja;

2. Podatke o plovilu za koje je izdano ovlaštenje;

3. Podatke o ovlašteniku ovlaštenja;

4. Razdoblje obavljanja ribolovnog turizma;

5. Promjene podataka upisanih u ovlaštenju;

6. Prestanak važenja ovlaštenja i obrazloženje prestanka važenja;

7. Datum pokretanja upravnog spora;

8. Odluku Upravnog suda te broj i datum donošenja iste;

9. Napomene.

Prestanak važenja ovlaštenja

Članak 9.

(1) Ovlaštenje za ribolovni turizam prestaje važiti:

– prestankom obrta ili pravne osobe, odnosno prestankom obavljanja djelatnosti morskog ribolova u obrtu ili pravnoj osobi;

– prestankom važenja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru na temelju koje je izdano ovlaštenje za ribolovni turizam;

– prestankom važenja rješenja za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu sukladno posebnim propisima.

(2) Područna jedinica će u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka donijeti rješenje o prestanku važenja ovlaštenja.

Završna odredba

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/92

Urbroj: 525-08-1-0314/11-2

Zagreb, 20. svibnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1.