Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika

NN 61/2011 (3.6.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika

HRVATSKI SABOR

1352

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. svibnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/110

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 27. svibnja 2011.

Predsjednik

Republike Hrvatske

prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA

Članak 1.

U Pomorskom zakoniku (»Narodne novine«, br. 181/04., 76/07. i 146/08.) u članku 48. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Vlasnik i/ili kompanija broda hrvatske državne pripadnosti dužni su:

1) uspostaviti i održavati dokumentirani sustav upravljanja sigurnošću i sustav sigurnosne zaštite ukoliko je to obvezan sukladno Tehničkim pravilima i drugim propisima,

2) održavati stanje broda i njegove opreme tako da je brod dok plovi u svakom smislu sposoban za plovidbu i siguran za obavljanje svih operacija u službi dok ih obavlja, bez opasnosti za brod, osobe na brodu, teret i okoliš,

3) osigurati da brod posjeduje valjane svjedodžbe i dokumente propisane Tehničkim pravilima i drugim propisima, osim za vrijeme kada se nalazi u raspremi ili na popravku u brodogradilištu,

4) osigurati da se na brodu i u svezi s brodom poštuju zahtjevi Tehničkih pravila i drugih propisa.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. i stavak 4. koji glase:

»(3) Vlasnik i/ili kompanija broda hrvatske državne pripadnosti dužni su Ministarstvu dostavljati podatke o:

1) odgovornoj osobi u pravnoj osobi koja je vlasnik broda,

2) osobi zaduženoj za sigurnosnu zaštitu u kompaniji,

3) priznatoj organizaciji koja brodu izdaje svjedodžbe,

4) pregledima brodova od strane država luka,

5) svim događajima od važnosti za sigurnost broda, osoba i okoliša.

(4) Vlasnik i/ili kompanija broda hrvatske državne pripadnosti dužni su dostavljati Ministarstvu podatke iz stavka 3. ovoga članka bez odgađanja, a najkasnije 15 dana od dana nastanka ili promjene činjenice, odnosno od događaja na koji se podaci odnose.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 2.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»(1) Upravna istraga i sigurnosna istraga provest će se o nesreći koja se dogodi pomorskom objektu hrvatske državne pripadnosti ako je nesreća prouzročila smrt ili teže tjelesne ozljede, veći gubitak ili oštećenje imovine, ili onečišćenje morskog okoliša.

(2) Upravna i sigurnosna istraga provest će se o nesreći koja se dogodi pomorskom objektu strane državne pripadnosti koji pretrpi nesreću u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske, ako je nesreća prouzročila smrt ili teže tjelesne ozljede, veći gubitak ili oštećenje imovine, ili onečišćenje morskog okoliša.

(3) Upravnu istragu provodi Ministarstvo radi prikupljanja dokaza i podataka u svrhu utvrđivanja prekršajne i kaznene odgovornosti.

(4) Sigurnosnu istragu u svrhu utvrđivanja uzroka nesreće i predlaganja mjera radi izbjegavanja pomorskih nesreća te unapređivanja sigurnosti plovidbe, kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, na temelju javne ovlasti provodi agencija funkcionalno i organizacijski neovisna od svih tijela nadležnih za područje pomorstva i od svih pravnih i fizičkih osoba s kojima bi mogla doći u sukob interesa. Agencija obavlja i druge poslove u skladu s odredbama ovoga Zakonika i propisima donesenim na temelju ovoga Zakonika te u skladu sa Statutom Agencije.

(5) Način, uvjete i ovlasti za obavljanje upravne istrage propisuje ministar.

(6) Način i uvjete za obavljanje sigurnosne istrage propisuje Vlada Republike Hrvatske.

(7) Agenciju nadležnu za provođenje sigurnosne istrage iz stavka 4. ovoga članka, kao pravnu osobu s javnim ovlastima, osnovat će Vlada Republike Hrvatske Uredbom kojom se uređuje sjedište, djelatnost, tijela, sredstva koja su potrebna za osnivanje i početak rada i način njihovog pribavljanja ili osiguravanja, način raspolaganja s dobiti, pokrivanje gubitaka, ograničenja glede stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge imovine te druga pitanja značajna za njezin rad, a na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonikom i Uredbom Vlade primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama.«.

Članak 3.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»(1) Obalne radiopostaje obavljaju radioslužbu koja služi zaštiti ljudskih života i sigurnosti plovidbe na moru u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i odgovarajućim međunarodnim ugovorima.

(2) U obavljanju radioslužbe, sukladno propisima o radioprometu iz stavka 1. ovoga članka, obalne radiopostaje dužne su osigurati službu bdijenja i druge potrebne službe.

(3) Plovni objekti koji moraju imati radiopostaju moraju za vrijeme plovidbe organizirati službu bdijenja, u skladu s propisima o radioprometu.

(4) Propise o radioprometu i obavljanju radioslužbe donosi ministar.«.

Članak 4.

U članku 56. stavku 2. iza riječi: »u luci« dodaju se riječi: »i tijelo koje upravlja lukom«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»6) Ronioci i organizatori ronjenja dužni su se pridržavati ili udovoljavati odredbama propisa o sigurnosti ronjenja koji donosi ministar.«.

Članak 5.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»(1) Brod u međunarodnoj plovidbi koji namjerava uploviti u luku ili isploviti iz luke ili njezinog sidrišta mora nadležnoj lučkoj kapetaniji najaviti dolazak, odnosno odlazak te pritom dostaviti propisane isprave, dokumente i podatke.

(2) Brod iz stavka 1. ovoga članka dužan je pri dolasku u luku, i pri odlasku iz luke predati nadležnoj lučkoj kapetaniji propisane isprave i dokumente te dostaviti propisane podatke.

(3) Brodovi u nacionalnoj plovidbi prijavljuju dolazak u luku, odnosno odlazak iz luke te dostavljaju podatke, isprave i dokumente sukladno posebnom propisu koji donosi ministar.

(4) Ministarstvo prikuplja, razmjenjuje i dostavlja isprave, dokumente i podatke o pomorskom prometu u elektroničkom obliku u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i odgovarajućim međunarodnim ugovorima.

(5) Propise o ispravama, dokumentima i podacima u pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni iz ovoga članka, kao i načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom iz članka 66. ovoga Zakonika donosi ministar.«.

Članak 6.

U članku 64. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 1., 2., 3., 4., 5. i 6.

Članak 7.

Iza članka 64. dodaje se članak 64.a koji glasi:

»Članak 64.a

(1) Zapovjednik broda, članovi posade broda, osoba koja upravlja brodicom ili jahtom i članovi posade brodice ili jahte te zapovjednik hidroaviona na vodi dužni su u plovidbi unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske postupati u skladu s međunarodnim i nacionalnim propisima o sigurnosti pomorske plovidbe.

(2) Zapovjednik broda, članovi posade broda, osoba koja upravlja brodicom ili jahtom i članovi posade brodice ili jahte te zapovjednik hidroaviona na vodi dužni su u plovidbi unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske primjenjivati propisane signale i oznake sukladno odredbama ovoga Zakonika i podzakonskih propisa donesenih na temelju ovoga Zakonika.

(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se na zapovjednika i članove posade pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti neovisno o području plovidbe.

(4) Propise o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske iz stavka 1. i 2. ovoga članka donosi ministar.«.

Članak 8.

U članku 75.a stavku 2. iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»(5. nadzor nad sigurnosti plovidbe sukladno odredbama ovoga Zakonika i propisa donesenih na temelju ovoga Zakonika.«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»5) Nadzor i upravljanje pomorskim prometom iz stavka 2. ovoga članka obavlja se sukladno međunarodnim ugovorima, odredbama ovoga Zakonika i propisa donesenih na temelju ovoga Zakonika.

(6) Način i uvjete obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom propisuje ministar posebnim propisom.«.

Članak 9.

U članku 75.b iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Služba nadzora i upravljanja pomorskim prometom poslove iz članka 75.a ovoga Zakonika obavlja tehničkim sustavom za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTMIS), odnosno uređajima i opremom za automatsku identifikaciju brodova (AIS) i/ili radarskim uređajima i opremom i/ili pomorskim radiokomunikacijskim uređajima i opremom i/ili elektronskim pomorskim kartama.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 10.

U članku 80. stavku 1. riječi: »početka korištenja broda prigodom« brišu se.

Članak 11.

U članku 125. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Radni, životni i socijalni uvjeti pomoraca uređuju se kolektivnim ugovorom.«.

Članak 12.

U članku 126. stavku 2. iza riječi: »međunarodnom« dodaje se riječ: »linijskom«.

Članak 13.

U članku 128. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za postizanje potrebnih 183 dana iz stavka 1. ovoga članka za godinu za koju se utvrđuje obveza poreza na dohodak, uračunavaju se dani plovidbe, dani provedeni na putu od mjesta prebivališta do mjesta ukrcaja na brod, dani potrebni za povratno putovanje, dani liječenja zbog bolesti ili povrede nastale na putu za ukrcaj, na brodu ili na povratku i dani provedeni na stručnoj izobrazbi u inozemstvu.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Danima iz stavka 2. ovoga članka mogu se pribrojiti dani plovidbe, dani provedeni na putu od mjesta prebivališta do mjesta ukrcaja na brod, dani potrebni za povratno putovanje, dani liječenja zbog bolesti ili povrede nastale na putu za ukrcaj, na brodu ili na povratku i dani provedeni na stručnoj izobrazbi u inozemstvu koji u prethodnoj godini nisu uračunati u 183 dana.«.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 8., riječi: »stavku 5.« zamjenjuju se riječima: »stavku 6.«, riječi: »stavku 6.« zamjenjuju se riječima: »stavku 7.«, a riječi: »stavku 4.« zamjenjuju se riječima: »stavku 5.«.

Dosadašnji stavci 8., 9. i 10. postaju stavci 9., 10. i 11.

Članak 14.

Iza članka 129. dodaje se članak 129.a koji glasi:

»Članak 129.a

(1) Članu posade broda, bez obzira na državnu pripadnost i vrstu broda te bez obzira na svojstva ukrcaja na brodu, svakih 12 mjeseci provedenih na ukrcaju kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi i nacionalnoj plovidbi, računa se u staž osiguranja kao 15 mjeseci.

(2) Osiguraniku – članu posade broda, dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju je 60 godina, uz uvjet da je ostvario najmanje 15 godina staža osiguranja na ukrcaju kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi i nacionalnoj plovidbi.

(3) Član posade broda u međunarodnoj plovidbi obveznik je dodatnog doprinosa i plaćanja doprinosa za staž osiguranja s povećanim trajanjem prema mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja koju propisuje i objavljuje ministar i to:

– dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem,

– dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem (za osiguranika tog osiguranja).

(4) Članu posade iz stavka 3. ovoga članka, stopa dodatnog doprinosa za staž osiguranja s povećanim trajanjem iz stavka 1. ovoga članka računa se sukladno odgovarajućoj stopi povećanja staža osiguranja primjenom općeg zakona kojim su uređeni doprinosi.

(5) Članu posade iz stavka 3. ovoga članka, dodatni doprinos za staž osiguranja s povećanim trajanjem obračunava i naplaćuje Porezna uprava na način propisan člankom 129. stavkom 9. ovoga Zakona.

(6) Članu posade iz stavka 3. ovoga članka, staž osiguranja s povećanim trajanjem računat će se u postupku ostvarivanja prava na mirovinu na temelju potvrde Porezne uprave da je dodatni doprinos za staž osiguranja s povećanim trajanjem u cijelosti uplaćen.

(7) Za člana posade broda u nacionalnoj plovidbi, obveznik dodatnog doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa za staž osiguranja s povećanim trajanjem je poslodavac, sukladno općem zakonu kojim su uređeni doprinosi i to:

– dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem,

– dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem (za osiguranika tog osiguranja).

(8) Za sva pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, a odnose se na staž osiguranja s povećanim trajanjem člana posade broda, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe općeg zakona kojim su uređeni doprinosi i općeg zakona kojim je uređeno mirovinsko osiguranje.«.

Članak 15.

Iza članka 133. dodaje se članak 133.a koji glasi:

»Članak 133.a

(1) Članovi posade broda koji smatraju da su povrijeđena njihova prava vezana za životne i radne uvjete na brodu imaju pravo podnositi usmene i pisane prigovore nadređenom časniku, zapovjedniku broda, vlasniku broda, brodaru, odnosno kompaniji i Ministarstvu.

(2) Ako se prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi na brodu, prigovor se unosi u brodski dnevnik a podnošenju prigovora mora biti prisutan najmanje još jedan član posade broda kao svjedok.

(3) Vlasnik broda, brodar i kompanija dužni su osigurati da je svakom članu posade broda pri ukrcaju na brod dana preslika postupaka koji se primjenjuju na tom brodu po prigovoru, uključujući informacije o nadležnim tijelima države čiju državnu pripadnost ima brod, te imena članova posade broda koji će im u postupcima po prigovoru pružiti odgovarajuću pomoć.«.

Članak 16.

U članku 134. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Zapovjednik, član posade broda, jahte ili brodice dužni su se na traženje inspektora sigurnosti plovidbe lučke kapetanije ili osobe ovlaštene za nadzor sigurnosti plovidbe podvrgnuti ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata radi provjere imaju li u organizmu više od 0,5 g/kg alkohola u krvi, prisustva droge i/ili drugih psihoaktivnih tvari koje utječu na psihofizičke sposobnosti.

(4) Ako osobe iz stavka 2. ovoga članka odbiju ispitivanje ili se tim ispitivanjem utvrdi da imaju u organizmu nedopuštenu količinu alkohola, droga ili lijekova, inspektor sigurnosti plovidbe lučke kapetanije ili osoba ovlaštena za nadzor sigurnosti plovidbe će narediti obavljanje liječničkog pregled te uzimanje krvi i urina radi analize. Ukoliko osobe odbiju otići na liječnički pregled te na uzimanje krvi i urina radi analize, od nadležnih tijela će se zatražiti njihovo prisilno odvođenje.«.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 5., 6. i 7..

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 8., riječi: »stavka 1. – 5.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1. – 7.«.

Članak 17.

U članku 138. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Troškove povratnog putovanja iz stavka 1. ovog članka brodar ne smije naplatiti od člana posade broda u obliku predujma na početku zaposlenja ili iz plaća koje je dužan isplatiti članu posade broda, osim u slučaju težih povreda obveza iz ugovora o radu od strane člana posade broda.

(3) Ako brodar ne izvrši povrat iznosa plaćenog za troškove povratnog putovanja člana posade iz stavka 1. ovoga članka, uzimajući u obzir važeće međunarodne standarde, može se odrediti mjera zadržavanja brodova tog brodara.«.

Članak 18.

U članku 139. stavku 3. riječi: »i prijevoz člana posade od trenutka njegova iskrcavanja s broda do trenutka njegova povratka u mjesto njegova prebivališta« zamjenjuju se riječima: »kao i prijevoz, plaću i dodatke na plaću od trenutka kada je član posade iskrcan s broda do njegova povratka u mjesto prebivališta, te potrebno liječenje dok član posade broda nije zdravstveno sposoban za povratno putovanje.«.

Članak 19.

Iza članka 139. dodaje se članak 139.a koji glasi:

»Članak 139.a

(1) Brodar će održavati na snazi osiguranje ili drugo financijsko jamstvo radi pokrića troškova povratnog putovanja članova posade broda.

(2) Brodar će osigurati da članovima posade na svim brodovima budu dostupne odgovarajuće odredbe važećih propisa koje se odnose na prava člana posade vezano za povratno putovanje.

(3) Odredbe važećih propisa iz stavka 2. ovoga članka moraju biti dostupne na radnom jeziku broda te na engleskom jeziku.«.

Članak 20.

U članku 154. stavku 1. iza riječi: »izvijestiti« dodaju se riječi: »Ministarstvo i«, a iza riječi: »priznatu organizaciju« riječ: »koja« zamjenjuje se riječju: »koji«.

U stavku 3. iza riječi: »izvijestiti« dodaju se riječi: »Ministarstvo i«.

Članak 21.

U članku 165. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi članka 125.a ovoga Zakonika i propisa donesenih na temelju njega provode osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka i inspektori Državnog inspektorata.«.

Članak 22.

U članku 171. iza stavka 6. dodaju se novi stavak 7. i stavci 8., 9., 10., 11. i 12. koji glase:

»(7) Ako brod iz stavka 6. ovoga članka predstavlja ili može predstavljati opasnost za luke, plovne putove, plovidbu, iskorištavanje prirodnih bogatstava mora ili okoliš, nadležna lučka kapetanija će, pored radnji iz stavka 6. ovoga članka, rješenjem narediti vlasniku broda da u primjerenom roku poduzme mjere za njegovo uklanjanje uz nadzor kapetanije.

(8) Ako vlasnik broda ne postupi sukladno rješenju kapetanije iz stavka 7. ovoga članka, kapetanija će na trošak i rizik vlasnika organizirati uklanjanje broda posredstvom pravne ili fizičke osobe kojoj je to poslovna djelatnost.

(9) Ako brod iz stavka 6. ovoga članka predstavlja neposrednu opasnost za luke, plovne putove, plovidbu, iskorištavanje prirodnih bogatstava mora ili okoliš, kapetanija će i bez prethodnog donošenja rješenja iz stavka 7. ovoga članka odlučiti o uklanjanju broda na trošak i rizik vlasnika.

(10) Žalbu protiv rješenja nadležne lučke kapetanije iz stavka 7., odnosno 9. ovoga članka, kao prvostupanjskog tijela, rješava Povjerenstvo iz članka 178. ovoga Zakonika kao drugostupanjsko tijelo, ali žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

(11) Uklanjanje broda u smislu stavka 8. i 9. ovoga članka znači svaki oblik sprječavanja, ublažavanja ili otklanjanja opasnosti.

(12) Ako su uklanjanjem broda u smislu stavka 8. i 9. ovoga članka ostvarena novčana sredstva, kapetanija će ih deponirati kod teritorijalno nadležnog trgovačkog suda na ime vlasnika broda, o čemu će objaviti oglas u »Narodnim novinama.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 13.

Članak 23.

Članak 178. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv rješenja inspektora sigurnosti plovidbe lučke kapetanije i Ministarstva može se izjaviti žalba Povjerenstvu za žalbe pri Ministarstvu čije članove imenuje Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo čine dva stalna člana od kojih je jedan predsjednik Povjerenstva i jedan promjenjivi član.

(3) Za stalnog člana Povjerenstva može se imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij pravne struke kojim se stječe akademski naziv magistar prava i najmanje četiri godine radnog iskustva u upravi, a za promjenjivog člana može se imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij pomorske struke kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer pomorskog prometa, ili diplomski sveučilišni studij prometne struke kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer prometa, ili diplomski sveučilišni studij ekonomske struke kojim se stječe akademski naziv magistar ekonomije, ili diplomski sveučilišni studij pravne struke kojim se stječe akademski naziv magistar prava, i najmanje četiri godine radnog iskustva.

(4) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa njegovo izvršenje.

(5) Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu.«.

Članak 24.

U članku 192. stavku 1. iza točke 6) dodaje se točka 7) koja glasi:

»7) ako se upiše u hrvatski upisnik jahti.«.

Članak 25.

U članku 200. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Vlasnik pomorskog objekta, brodar i kompanija dužni su u roku od 30 dana podnijeti nadležnoj lučkoj kapetaniji prijedlog za upis promjene podataka iz stavka 1. i 2. ovoga članka.«.

Članak 26.

U članku 256. stavak 2. briše se.

Članak 27.

Članci 283., 284., 285., 286. i 287. brišu se.

Članak 28.

U članku 290. stavku 2. riječ: »konačno« zamjenjuje se riječju: »izvršno«.

Članak 29.

U članku 291. stavku 3. iza riječi: »upućuje« dodaju se riječi: »stranci kao i«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Kada lučka kapetanija u čiji se upisnik brod ima upisati, na temelju rješenja iz stavka 3. ovoga članka donese rješenje o izvršenju dopuštenog prijenosa upisa broda sa svim podacima iz upisnika brodova u novi upisnik brodova, rješenje o tome dostavit će stranci kao i lučkoj kapetaniji u čijem je upisniku brod do tada upisan radi brisanja.«.

Članak 30.

U članku 292. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kada lučka kapetanija iz članka 254. stavka 4. ovoga Zakonika u kojoj je brod upisan dopušta prijenos upisa broda u drugi hrvatski upisnik ograničit će se na odlučivanje o tome je li upis dopušten s obzirom na stanje upisnika, a u pogledu ostalih pretpostavki za upis odlučivanje pripada lučkoj kapetaniji iz članka 254. stavka 5. ovoga Zakonika u kojoj se brod ima upisati.«.

Članak 31.

Članak 293. mijenja se i glasi:

»(1) Lučka kapetanija koja vodi upisnik brodova o prijavi, odnosno prijedlogu u pravilu odlučuje neposrednim rješavanjem bez provođenja ispitnog postupka.

(2) Iznimno, kad je to nužno radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su bitne za razjašnjenje pravog stanja stvari, ili u drugim slučajevima propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, Lučka kapetanija iz stavka 1. ovoga članka provodi ispitni postupak.«.

Članak 32.

Članak 295. mijenja se i glasi:

»(1) Ako prijavi ili prijedlogu nije priložen prijevod isprave koja je sastavljena na stranom jeziku, a iz podneska ne proizlazi da traženje treba odbiti, lučka kapetanija koja vodi upisnik brodova će radi čuvanja prvenstvenog reda odrediti zabilježbu prijedloga, odnosno prijave u upisniku uz napomenu »dok stigne prijevod« te zatražiti od stranke dostavljanje prijevoda podneska i za to odrediti primjereni rok.

(2) Ako prijevod iz stavka 1. ovoga članka ne bude dostavljen u određenom roku, odbacit će se prijedlog i po službenoj dužnosti odrediti brisanje zabilježbe.«.

Članak 33.

U članku 298. stavku 1. riječi: »mora sadržavati« zamjenjuju se riječima: » sadrži i«.

Članak 34.

U članku 300. riječ: »konačno« zamjenjuje se riječju: »izvršno«.

Članak 35.

Članci 305., 306. i 307. brišu se.

Članak 36.

U članku 309. rečenica: »U potvrdi o brisanju navest će razlog brisanja i rješenje na temelju kojeg je brisanje provedeno.« briše se.

Članak 37.

U članku 312. stavku 2. i 3. riječ: »konačno« zamjenjuje se riječju: »izvršno«.

Članak 38.

Članak 313. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon obavljenog upisa lučka kapetanija koja vodi upisnik brodova vratit će stranci izvornike isprava, odnosno ovjerene prijepise isprava ako je uz prijavu ili prijedlog priložen i neovjereni prijepis tih isprava.

(2) Službena osoba će na neovjerene prijepise isprava iz stavka 1. ovoga članka napisati službenu zabilješku da prijepis odgovara izvorniku, odnosno ovjerenom prijepisu.

(3) Ako lučka kapetanija iz stavka 1. ovoga članka upis obavlja na temelju rješenja suda, postupit će s ispravama prema tom rješenju.«.

Članak 39.

U članku 315. stavku 1. točka 4) mijenja se i glasi:

»4) potvrda o tehničkim podacima broda radi njegova upisa u upisnik brodova koju izdaje Ministarstvo, s potvrdom da je brod tehnički prihvatljiv za upis u hrvatski upisnik,«.

Iza točke 7) dodaje se točka 8) koja glasi:

»8) pisana izjava vlasnika broda da prenosi odgovornost za upravljanje brodom na kompaniju ako vlasnik broda nije i kompanija.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) U postupku izdavanja potvrde iz stavka 1. točke 4) ovoga članka Ministarstvo će provjeriti udovoljava li brod odgovarajućim međunarodnim pravilima i propisima i u tu svrhu provjeriti zapise o pregledima i druge informacije vezano za sigurnost broda te po potrebi zatražiti od države u kojoj je brod bio upisan informacije o neotklonjenim nedostacima ili druge informacije vezane za sigurnost broda.«.

Članak 40.

U članku 326. stavku 1. točki 3) riječ: »konačne« zamjenjuje se riječju: »izvršne«.

Članak 41.

U članku 373. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»3) Ministarstvo će na zahtjev administracije države u čiji se upisnik želi upisati brod koji je brisan iz upisnika brodova Republike Hrvatske, dostaviti sve podatke o neotklonjenim nedostacima, kao i sve ostale informacije vezane za sigurnost broda.«.

Članak 42.

Članak 376. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv rješenja lučke kapetanije koja vodi upisnik brodova, kao prvostupanjskog tijela, dopuštena je žalba.

(2) Žalbu rješava Povjerenstvo iz članka 178. ovoga Zakonika kao drugostupanjsko tijelo.

(3) Žalba ne odgađa provedbu upisa, ako ovim Zakonikom nije drukčije određeno.«.

Članak 43.

Članak 378. briše se.

Članak 44.

Članak 380. mijenja se i glasi:

»Ako drugostupanjsko tijelo odbije žalbu protiv rješenja kojim je prijedlog za upis odbijen, prvostupanjsko tijelo će po službenoj dužnosti odrediti brisanje zabilježbe tog rješenja u upisniku brodova i o tome obavijestiti stranke.«.

Članak 45.

Članak 381. mijenja se i glasi:

»Ako drugostupanjsko tijelo izmijeni rješenje prvostupanjskog tijela i prihvati jedan od prijedloga iz članka 299. ovoga Zakonika, prvostupanjsko tijelo obavit će odgovarajući upis u upisnik brodova. U tom se slučaju smatra da je upis obavljen u trenutku kad je prijedlog za upis bio podnesen.«.

Članak 46.

Članak 382. mijenja se i glasi:

»(1) Ako drugostupanjsko tijelo izmjeni rješenje prvostupanjskog tijela kojim se dopušta brisanje upisa i prijedlog za brisanje upisa odbije, uspostavit će se brisana uknjižba, odnosno predbilježba.

(2) Ako drugostupanjsko tijelo izmijeni rješenje prvostupanjskog tijela kojim je prihvaćen koji od prijedloga iz članka 299. ovoga Zakonika, pa taj prijedlog odbije, brisat će se obavljena uknjižba i predbilježba.«.

Članak 47.

U članku 383. riječ: »Konačno« zamjenjuje se riječju: »Izvršno«.

Članak 48.

Članak 384. briše se.

Članak 49.

Članak 428. briše se.

Članak 50.

Članak 429. mijenja se i glasi:

»(1) Porez po tonaži broda je porez koji se utvrđuje i plaća umjesto poreza na dobit kako je uređen zakonom kojim se uređuje porez na dobit, bez obzira na stvarnu dobit ili gubitak ostvaren u poreznom razdoblju za koje se utvrđuje obveza poreza po tonaži broda.

(2) Za potrebe odredbi članka 429. do 429.i ovoga Zakonika brod jest:

– brod upisan u hrvatski upisnik brodova ovlašten na temelju dodijeljene kategorije plovidbe i izdanih isprava ploviti izvan unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske radi obavljanja pomorsko-plovidbenih poslova te radi istraživanja ili pružanja drugih usluga vezanih uz djelatnosti na pučini, ili

– brod upisan u strani upisnik brodova.

(3) Brodom iz stavka 2. ovoga članka ne smatra se:

– jahta,

– ribarski brod,

– tehnički plovni objekt.«.

Članak 51.

Iza članka 429. dodaju se članci 429.a, 429.b, 429.c, 429.d, 429.e, 429.f, 429.g, 429.h i 429.i koji glase:

»Članak 429.a

(1) Porezni obveznik poreza po tonaži broda iz članka 429. ovoga Zakonika je pravna osoba koja ima sjedište u Republici Hrvatskoj ili kojoj se mjesto stvarne uprave i nadzor poslovanja nalazi u Republici Hrvatskoj, ako zadovoljava uvjetima propisanim ovim Zakonikom te izjavi da će umjesto poreza na dobit plaćati porez po tonaži broda, i to u odnosu na dobit ostvarenu:

a) iz gospodarske djelatnosti brodovima u svom vlasništvu, brodovima uzetim u zakup ili u brodarski ugovor,

b) pružanjem usluga poslovođe broda pod uvjetom da je poslovođa broda u odnosu na brod i kompanija,

c) od prodaje brodova prijavljenih u sustav poreza po tonaži i njihove opreme, prodaje dionica ili udjela u trgovačkim brodarskim društvima, kao i od dividende od udjela ili dionica koje imaju u trgovačkim brodarskim društvima u tuzemstvu i inozemstvu kojima su većinski vlasnici a koja obavljaju gospodarsku djelatnost brodovima čija neto tonaža sudjeluje u obračunu poreza po tonaži broda.

(2) Na sve djelatnosti i dobit osim djelatnosti i dobiti navedenih u stavku 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe propisa kojima je uređen porez na dobit.

(3) Za sve djelatnosti koje nisu navedene u stavku 1. ovoga članka porezni obveznik poreza po tonaži broda dužan je osigurati posebno knjigovodstveno praćenje poslovnih događaja.

(4) Ako porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka upravlja dionicama i udjelima u trgovačkim brodarskim društvima u tuzemstvu i inozemstvu iz jedinstvenog sjedišta poslovne uprave pod jedinstvenim vodstvom, dužan je voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća za cjelovito poslovanje u tuzemstvu i inozemstvu uključujući sva trgovačka brodarska društva kojima je većinski vlasnik a koja obavljaju gospodarsku djelatnost brodovima čija neto tonaža sudjeluje u obračunu poreza po tonaži broda.

Članak 429.b

(1) Brodovi čija neto tonaža sudjeluje u obračunu poreza po tonaži broda moraju zadovoljavati standarde sigurnosti ne niže od propisanih u Glavi V. Dijela III. ovoga Zakonika, te im ne smije biti više od dva puta u razdoblju od tri godine izrečena zabrana isplovljenja zbog nezadovoljavanja standarda životnih i radnih uvjeta pomoraca, sigurnosti plovidbe, sigurnosne zaštite i zaštite mora od onečišćenja.

(2) U floti brodova koja sudjeluje u sustavu poreza po tonaži broda najmanje 40% ukupne neto tonaže brodova moraju biti brodovi državne pripadnosti Republike Hrvatske ili neke od država članica Europske unije.

(3) Porezni obveznik je dužan u cijelom razdoblju za koje je podnio prijavu u sustav poreza po tonaži održavati najmanje 40% ukupne neto tonaže brodova državne pripadnosti Republike Hrvatske ili neke od država članica Europske unije.

(4) Na brodovima koji sudjeluju u sustavu poreza po tonaži broda mora biti ukrcan najmanji broj vježbenika palube ili stroja, državljana Republike Hrvatske ili neke od država članica Europske unije, određen godišnjim planom broja vježbenika, koji se utvrđuje prema omjeru vježbenika i časnika, sukladno propisu iz stavka 5. ovoga članka.

(5) Uz uvjete propisane ovim Zakonikom, ministar uz suglasnost ministra nadležnog za poslove financija posebnim propisom uređuje postupak i način korištenja prava na porez po tonaži broda.

Članak 429.c

(1) Prijava u sustav poreza po tonaži podnosi se Ministarstvu koje o prijavi rješava prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku te o tome izvješćuje Poreznu upravu.

(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Ministarstvu najkasnije šest mjeseci prije početka razdoblja za koje se utvrđuje porez po tonaži.

(3) Prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se za razdoblje od deset godina i sadrži popis svih brodova čija neto tonaža sudjeluje u obračunu poreza po tonaži broda te dokaze da porezni obveznik ispunjava sve uvjete propisane ovim Zakonikom.

(4) Pravna osoba osnovana nakon roka za podnošenje prijave iz stavka 2. ovoga članka prijavu podnosi u roku od 15 dana od dana osnivanja a najkasnije do početka poreznog razdoblja utvrđivanja poreza po tonaži.

(5) Porezni obveznik dužan je bez odgađanja, a najkasnije u roku od trideset dana od nastanka, izvijestiti Ministarstvo o svim promjenama vezano za broj, tonažu, državnu pripadnost i vlasništvo brodova čija neto tonaža sudjeluje u obračunu poreza po tonaži broda, kao i o promjeni bilo koje činjenice koja je relevantna za ispunjavanje uvjeta za plaćanje poreza po tonaži broda propisanih ovim Zakonikom.

(6) Nakon isteka razdoblja za koje je prijava u sustav poreza po tonaži podnesena može se podnijeti prijava u sustav poreza po tonaži broda za sljedeće razdoblje od deset godina.

Članak 429.d

(1) Porezni obveznik gubi pravo na plaćanje poreza po tonaži umjesto poreza na dobit od trenutka prestanka ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Zakonikom.

(2) O prestanku ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo rješava prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

(3) Porezni obveznik koji prije završetka razdoblja od deset godina za koje je podnio prijavu u sustav izgubi pravo na plaćanje poreza po tonaži broda dužan je platiti iznos u visini poreza na dobit za cijelo porezno razdoblje u kojem gubi pravo na plaćanje poreza po tonaži. Ako je obveza poreza na dobit manja od poreza po tonaži, razlika poreza se neće vraćati.

(4) Porezni obveznik koji je izgubio pravo na plaćanje poreza po tonaži broda ne može podnijeti prijavu u sustav poreza po tonaži za razdoblje koje obuhvaća pet godina od kraja poreznog razdoblja u kojem je izgubio pravo na plaćanje poreza po tonaži, osim u slučaju gubitka prava zbog nezadovoljavanja uvjeta iz članka 429.b stavka 1. ovoga Zakonika, u kojem slučaju porezni obveznik za razdoblje koje obuhvaća pet godina od kraja poreznog razdoblja u kojem je izgubio pravo na plaćanje poreza po tonaži ne može podnijeti prijavu u sustav poreza po tonaži broda samo u odnosu na brod koji ne zadovoljava uvjete iz članka 429.b stavka 1. ovoga Zakonika.

(5) Odredba stavka 4. ovoga članka ne primjenjuje se na slučajeve kada je porezni obveznik izgubio pravo na plaćanje poreza po tonaži broda zbog više sile.

Članak 429.e

(1) Za svaki brod čija neto tonaža sudjeluje u obračunu poreza po tonaži broda utvrđuje se i plaća porez u sljedećem godišnjem iznosu:

a) za brodove od 0 do 1000 neto tonaže, za svakih 100 jedinica neto tonaže utvrđuje se i plaća porez po tonaži broda od 270,00 kuna,

b) za svakih dodatnih 100 jedinica neto tonaže od 1001 do 10 000 jedinica neto tonaže utvrđuje se i plaća porez po tonaži broda od 230,00 kuna,

c) za svakih dodatnih 100 jedinica neto tonaže od 10 001 do 25000 jedinica neto tonaže utvrđuje se i plaća porez po tonaži broda od 150,00 kuna,

d) za svakih dodatnih 100 jedinica neto tonaže od 25 001 do 40 000 jedinica neto tonaže utvrđuje se i plaća porez po tonaži broda od 95,00 kuna,

e) za svakih dodatnih 100 jedinica neto tonaže iznad 40 000 neto tonaže utvrđuje se i plaća porez po tonaži broda od 55,00 kuna.

(2) Za svakih nepunih 100 jedinica neto tonaže proporcionalno se utvrđuje porez po tonaži.

Članak 429.f

Porezno razdoblje utvrđivanja poreza po tonaži je kalendarska godina.

Članak 429.g

(1) Porezni obveznik podnosi prijavu poreza po tonaži broda za porezno razdoblje i plaća porez po tonaži u roku u kojemu podnosi prijavu.

(2) Prijava poreza po tonaži broda podnosi se Poreznoj upravi najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez po tonaži.

(3) Na vođenje prekršajnog postupka zbog postupanja protivno stavku 2. ovoga članka primjenjuje se Opći porezni zakon.

(4) Obveza plaćanja poreza utvrđenog u poreznoj prijavi za pojedino porezno razdoblje smanjuje se za plaćeni predujam poreza po tonaži.

(5) Više plaćeni predujam poreza od obveze na osnovi porezne prijave vraća se poreznom obvezniku na njegov zahtjev ili se uračunava u sljedeće razdoblje.

(6) Za brod za koji je porezni obveznik u inozemstvu platio porez po tonaži broda ili njemu istovrsni porez, stvarno plaćeni porez u inozemstvu uračunat će se u tuzemni porez po tonaži broda najviše do iznosa tuzemnog poreza po tonaži za taj brod.

(7) U svrhu uračunavanja plaćenog poreza u inozemstvu iz stavka 6. ovoga članka porezni obveznik je dužan prilikom podnošenja prijave poreza po tonaži Poreznoj upravi predočiti dokaz o plaćenom istovrsnom porezu u inozemstvu.

(8) Sadržaj prijave poreza po tonaži broda i način podnošenja iste te obvezne priloge propisuje ministar nadležan za financije uz suglasnost Ministra.

Članak 429.h

(1) Porezni obveznik plaća predujam poreza na osnovi porezne prijave za prethodno porezno razdoblje. Predujam se plaća mjesečno do kraja mjeseca za protekli mjesec, u svoti koja se dobije kada se porezna obveza za prethodno porezno razdoblje podijeli s brojem mjeseci istoga razdoblja ili u slučaju prvog poreznog razdoblja nakon ulaska u sustav poreza po tonaži na osnovi procjene porezne obveze na temelju podataka iz prijave u sustav poreza po tonaži.

(2) Na raspodjelu i pripadnost prihoda od poreza po tonaži broda na odgovarajući se način primjenjuju odredbe propisa kojima je uređena raspodjela i pripadnost poreza na dobit.

Članak 429.i

(1) Iznimno od odredbi propisa kojima je uređen porez po odbitku, trgovačka društva koja su registrirana i obavljaju brodarsku djelatnost ne plaćaju porez po odbitku koji se plaća po stopi od 20% za usluge vezane za iskorištavanje brodova, a osobito zakupnine i vozarine iz ugovora o zakupu i ugovora o pomorsko-plovidbenim poslovima, naknade banaka vezane za financiranje brodova, bankarske provizije za bankovne račune u inozemstvu, usluge osiguranja hipoteke kredita (osnovno i dodatno), usluge pregleda brodova od strane hipotekarnih vjerovnika, klase, pregleda tereta i šteta trećima, troškovi upisa i osnivanja tvrtki, pravničke i druge usluge vezane za financiranje brodova, usluge i isporuke vezane za novogradnje, usluge vezane za upis brodova.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka odnosi se i na porezno razdoblje od 1. srpnja 2010.«.

Članak 52.

U članku 912. stavku 1. točka 2) mijenja se i glasi:

»2) vjerovnici prava zadržaja iz članka 437. ovoga Zakonika,«.

Članak 53.

Članak 990. mijenja se i glasi:

»(1) Lučke kapetanije odlučuju u prvom stupnju o pomorskim prekršajima.

(2) Prekršajni postupak iz stavka 1. ovoga članka vodi Voditelj prekršajnog postupka.

(3) Voditelja prekršajnog postupka iz stavka 2. ovoga članka može se imenovati za područje dvaju ili više lučkih kapetanija.

(4) Ako se za pomorski prekršaj ne može odrediti mjesna nadležnost Lučke kapetanije, prekršajni postupak u prvom stupnju vodi Lučka kapetanija Rijeka.«.

Članak 54.

U članku 991. riječi: »Vijeća za prekršaje« zamjenjuju se riječima: »Voditelja prekršajnog postupka«.

Članak 55.

Članak 992. mijenja se i glasi:

»(1) Voditelju prekršajnog postupka iz članka 990. ovoga Zakonika može se odrediti zamjenik.

(2) Voditelja prekršajnog postupka i njegovog zamjenika imenuje i razrješuje ministar na prijedlog lučkog kapetana iz redova stručnih djelatnika lučkih kapetanija, odnosno Ministarstva.

(3) Zapisničara prekršajnog postupka imenuje lučki kapetan.

(4) Voditelj prekršajnog postupka i njegov zamjenik mora biti diplomirani pravnik s položenim pravosudnim ispitom.«.

Članak 56.

U članku 995. stavku 1. točka 2) mijenja se i glasi:

»2) ako postupi protivno odredbama članka 60., 64. ili 64.a ovoga Zakonika.«.

Članak 57.

U članku 998. stavku 1. točka 11) mijenja se i glasi:

»11) ako ne uspostavi ili ne održava dokumentirani sustav upravljanja sigurnošću i sustav sigurnosne zaštite, ne održava stanje broda i njegove opreme tako da je brod dok plovi u svakom smislu sposoban za plovidbu i siguran za obavljanje svih operacija u službi dok ih obavlja, ne osigura da brod posjeduje valjane svjedodžbe i dokumente, ne osigura da se na brodu i u svezi s brodom poštuju zahtjevi Tehničkih pravila i drugih propisa (članak 48. stavak 2.),«.

Iza točke 12) dodaju se točke 13) i 14) koje glase:

»13) ako ne dostavi podatke iz članka 48. stavka 3. ovoga Zakonika u roku propisanom stavkom 4. istog članka.

14) ako ne dostavi prijedlog za upis promjene podataka koji se upisuju u list B uloška glavne knjige pomorskog objekta sukladno članku 200. stavku 4. ovoga Zakonika.«.

Članak 58.

U članku 1002. stavku 1. iza riječi: »okoliša« briše se točka i dodaju se riječi: »članak 133.)«.

U stavku 3. riječi: »iz stavka 1. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »iz članka 75.c ovoga Zakonika«.

Članak 59.

U članku 1006. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Novčanom kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se zapovjednik, član posade broda, jahte ili brodice koji se odbije podvrgnuti ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata, radi provjere ima li u organizmu više od 0,5 g/kg alkohola u krvi, prisustva droge i/ili psihoaktivnih tvari koje utječu na psihofizičke sposobnosti, ili koji odbije otići na liječnički pregled, te na uzimanje krvi i urina radi analize (članak 134.).«.

Članak 60.

U članku 1008. stavku 2. riječi: »izreći će se« zamjenjuju se riječima »može se izreći«.

Članak 61.

Iza članka 1016.a dodaju se članci 1016.b, 1016.c i 1016.d koji glase:

»Članak 1016.b

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba vlasnik broda, brodar, odnosno kompanija koja ne postupi u skladu s odredbom članka 133.a stavka 3. ovoga Zakonika.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba vlasnik broda, brodar odnosno kompanija novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe, vlasnika broda, brodara, odnosno kompanije novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

Članak 1016.c

(1) Novčanom kaznom od 40.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba brodar koja naplati od člana posade broda troškove povratnog putovanja na način protivan odredbi članka 138. stavka 2. ovoga Zakonika.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se brodar fizička osoba, novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 100.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe brodara novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

Članak 1016.d

(1) Novčanom kaznom od 40.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba porezni obveznik poreza po tonaži broda koja postupi protivno članku 429.c stavku 5. ovoga Zakonika.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe poreznog obveznika poreza po tonaži broda novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.«.

Članak 62.

U članku 1026. riječ: »zakona« zamjenjuje se riječju: »propisa«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propise o:

– osnivanju neovisne agencije za provođenje sigurnosne istrage pomorskih nesreća te načinu i uvjetima provođenja sigurnosne istrage (članak 49. stavak 6. i 7.).

Članak 64.

Ministar će u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propise o:

– radnim, životnim i socijalnim uvjetima pomoraca (članak 125. stavak 4.),

– o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni iz ovoga članka, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom (članak 60. stavak 5.)

– sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom (članak 64.a i članak 75.a),

– o sigurnosti ronjenja (članak 56. stavak 6.).

Članak 65.

Ministar uz suglasnost ministra nadležnog za poslove financija će u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propis o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda (članak 429.b stavak 5.).

Članak 66.

Ministarstvo provodi sigurnosne istrage do osnivanja neovisne agencije iz članka 49. stavka 7. Pomorskog zakonika.

Članak 67.

(1) Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenstvo iz članka 23. ovoga Zakona u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do imenovanja povjerenstva iz članka 23. ovoga Zakona žalbu protiv rješenja inspektora sigurnosti plovidbe lučke kapetanije i Ministarstva (članak 178.), žalbu protiv rješenja lučke kapetanije koja vodi upisnik brodova (članak 376.), kao i žalbu protiv rješenja nadležne lučke kapetanije vezano za uklanjanje broda (članak 171. stavak 7. i 9.) rješava Ministarstvo.

Članak 68.

Prva prijava u sustav poreza po tonaži iz članka 51. ovoga Zakona propisana člankom 429.c Pomorskog zakonika odnosi se na razdoblje od deset godina koje počinje teći od 1. siječnja 2013. i podnosi se Ministarstvu najkasnije šest mjeseci prije početka razdoblja na koje se odnosi.

Članak 69.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti članak 4. stavak 2. odjeljak XV. točka 2. Radna mjesta u pomorskom prometu, Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (»Narodne novine«, br. 71/99., 46/07. i 41/08.).

Članak 70.

Iznimno od odredbe članka 129.a, u razdoblju od stupanja na snagu ovoga Zakona do 31. prosinca 2029. osiguraniku ženi za stjecanje prava na starosnu mirovinu, dobna granica za tu mirovinu na temelju staža osiguranja s povećanim trajanjem snižava se na način kako je to propisano Zakonom o mirovinskom osiguranju.

Članak 71.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredaba članka 49., 50. i 51. kojim se dodaju članci 429.a, 429.b, 429.d, 429.e, 429.f, 429.g i 429.h koji stupaju na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 342-01/11-01/02

Zagreb, 20. svibnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Luka Bebić, v. r.