Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NN 61/2011 (3.6.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

HRVATSKI SABOR

1354

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. svibnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/112

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 27. svibnja 2011.

Predsjednik

Republike Hrvatske

prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

Članak 1.

U Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 86/08.) članak 5. mijenja se i glasi:

»O prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto te o drugim pravima i obvezama službenika kao i o prestanku službe odlučuje se rješenjem.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi pročelnik ili službena osoba kojoj je rješavanje o tome utvrđeno opisom poslova radnog mjesta, sukladno pravilniku o unutarnjem redu.

O imenovanju i razrješenju pročelnika upravnog tijela te o drugim pravima i obvezama pročelnika odlučuje rješenjem općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan.«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 2. druga rečenica briše se.

Članak 3.

U članku 12. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.«.

Članak 4.

U članku 17. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Postupak provedbe javnog natječaja do donošenja rješenja o prijmu u službu nije upravni postupak u smislu zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.«.

Članak 5.

U članku 19. iza stavka 7. dodaju se novi stavci 8. i 9. koji glase:

»U natječaju se mora naznačiti da se urednom prijavom smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 10.

Dosadašnji stavak 9. briše se.

Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 11.

Članak 6.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Osobi iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv obavijesti iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 7.

U članku 22. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada, ako je ta provjera provedena.«.

Članak 8.

U članku 29. stavku 4. brojka: »8« zamjenjuje se brojkom: »15«.

Članak 9.

U članku 40. stavku 4. riječi: »Na dan početka rada u upravnom tijelu službenik« zamjenjuju se riječju: »Službenik«, a riječi: »počinje raditi« zamjenjuju se riječju: »radi«.

Članak 10.

U članku 46. iza točke 15. dodaje se nova točka 16. koja glasi:

»16. ponašanje radi kojega je tri puta izrečena kazna za lake povrede službene dužnosti, u razdoblju od dvije godine,«.

Dosadašnja točka 16. postaje točka 17.

Članak 11.

U članku 47. stavku 1. riječi: »osoba koju on za to pisano ovlasti« zamjenjuju se riječima: »službena osoba kojoj je rješavanje o tome utvrđeno opisom poslova radnog mjesta, sukladno pravilniku o unutarnjem redu«.

Članak 12.

U članku 48. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Predsjednikom i članovima službeničkog suda iz stavka 2. ovoga članka ne može biti imenovan član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, općinski načelnik, gradonačelnik i župan te pročelnik upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.«.

Članak 13.

U članku 50. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Predsjednikom i članovima službeničkog suda iz stavka 2. ovoga članka ne može biti imenovan član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, općinski načelnik, gradonačelnik i župan te pročelnik upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.«.

Članak 14.

U članku 54. stavku 1. zarez i riječi: »ako ovim ili posebnim zakonom nije drukčije određeno« brišu se.

Članak 15.

U članku 61. stavku 1. zarez i riječi: »a o pitanjima postupka zaključkom« brišu se.

Članak 16.

U članku 62. stavku 1. i 2. riječ: »osam« zamjenjuje se brojkom: »15«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 17.

U članku 65. stavku 7. riječi: »osoba koju on za to pisano ovlasti« zamjenjuju se riječima: »službena osoba kojoj je rješavanje o tome utvrđeno opisom poslova radnog mjesta, sukladno pravilniku o unutarnjem redu«.

Članak 18.

U članku 68. stavku 1. riječ: »osam« zamjenjuje se brojkom: »15«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Protiv odluke službeničkog suda iz stavka 2. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor.«.

Članak 19.

U članku 72. stavku 1. i 2. riječi: »koje nije upravni akt« brišu se.

Članak 20.

Naslov iznad članka 93. mijenja se i glasi: »Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa«.

Članak 21.

U članku 93. stavku 1. riječi: »u svojstvu volontera-vježbenika« zamjenjuju se riječima: »na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa«. U stavku 3. riječi: »Volonterski rad« zamjenjuju se riječima: »Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa«.

U stavku 4. riječi: »volonterski rad« zamjenjuju se riječima: »stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa«.

Članak 22.

Iza članka 98. dodaje se naslov i članak 98.a koji glasi:

»Privremeni premještaj

Članak 98.a

Službenika se po potrebi službe može privremeno premjestiti u drugo upravno tijelo iste jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave najduže na godinu dana, odnosno do povratka odsutnog službenika kojeg premješteni službenik zamjenjuje.

Kod premještaja iz stavka 1. ovoga članka službenik ima pravo na plaću koja je za njega povoljnija.

Službenik koji je privremeno premješten u drugo upravno tijelo ostvaruje sva prava iz službe u upravnom tijelu iz kojeg je premješten.«.

Članak 23.

U članku 100. stavku 1. u prvoj rečenici riječ: »osam« zamjenjuje se brojkom: »15«, a u drugoj rečenici riječ: »zadržava« zamjenjuje se riječju: »odgađa«.

Članak 24.

U članku 103. stavku 4. riječi: »preuzimanja službenika« zamjenjuju se riječima: »stupanja na snagu pravilnika o unutarnjem redu iz stavka 2. ovoga članka«.

Članak 25.

U članku 111. stavku 2. riječ: »zadržava« zamjenjuje se riječju: »odgađa«.

Članak 26.

U članku 116. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Postupak testiranja kandidata za prijam na radno mjesto namještenika za koje je kao stručno znanje utvrđena niža stručna sprema ili osnovna škola provodi se putem pisanog testa iz općeg znanja.«.

Članak 27.

U naslovu iznad članka 120. riječi: »upravnog akta« zamjenjuju se riječju: »rješenja«.

Članak 28.

U članku 120. stavku 1., u prvoj rečenici, riječi: »kojim će« zamjenjuju se riječju: »i«, iza riječi: »nepravilnosti« dodaju se riječi: »u određenom roku«, a u drugoj rečenici riječi: »pročelniku upravnog tijela« zamjenjuju se riječima: »osobi koja je donijela rješenje«, a riječi: »najkasnije u roku od 30 dana od dana obavljenog inspekcijskog nadzora« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ako se u ostavljenom roku iz stavka 1. ovoga članka ne otklone utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti, upravni inspektor predložit će ukidanje nezakonitog rješenja, ako je prilikom donošenja toga rješenja izvršena očita povreda ovoga Zakona, odnosno poništenje rješenja, ako ocijeni postojanje pretpostavki za tu upravnu mjeru.«.

Stavak 3. briše se.

Članak 29.

U cijelom tekstu Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 86/08.), riječ: »konačnost«, u određenom rodu, broju i padežu, zamjenjuje se riječju: »izvršnost«, u odgovarajućem rodu, broju i padežu, a riječ: »konačno«, u određenom rodu, broju i padežu, zamjenjuje se riječju: »izvršno« u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 30.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/11-01/01

Zagreb, 20. svibnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Luka Bebić, v. r.