Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

NN 61/2011 (3.6.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

HRVATSKI SABOR

1355

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. svibnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/113

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 27. svibnja 2011.

Predsjednik

Republike Hrvatske

prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 43/07., 79/07., 35/08., 40/10., 121/10. i 130/10. – pročišćeni tekst), članak 105. mijenja se i glasi:

»(1) O pravima na mirovinsko osiguranje i iz mirovinskog osiguranja u prvome stupnju rješava područna ustrojstvena jedinica Zavoda na čijem području osoba koja ostvaruje pravo ima prebivalište, odnosno boravište.

(2) Kada se osoba koja ostvaruje pravo nalazi u inozemstvu, u prvome stupnju rješava područna ustrojstvena jedinica Zavoda, na čijem području je ta osoba odnosno osoba od koje se izvodi pravo bila posljednji put osigurana u Republici Hrvatskoj.

(3) O pravu na obiteljsku mirovinu nakon smrti korisnika mirovine u prvome stupnju rješava područna ustrojstvena jedinica koja je nadležna za isplatu mirovine.

(4) O pravu iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u prvome stupnju rješava posebna ustrojstvena jedinica u Zavodu.

(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, o pravu iz mirovinskog osiguranja primjenom ugovora o socijalnom osiguranju s Republikom Austrijom, Bosnom i Hercegovinom, SR Jugoslavijom (Republikom Srbijom i Republikom Crnom Gorom), Republikom Makedonijom, SR Njemačkom i Republikom Slovenijom, u slučajevima iz stavka 1. do 3. ovoga članka u prvome stupnju rješava područna ustrojstvena jedinica Zavoda.

(6) O pravu iz mirovinskog osiguranja u drugom stupnju rješava središnja ustrojstvena jedinica Zavoda.«.

Članak 2.

U članku 111. stavku 2. riječi: »i u povodu« zamjenjuju se riječima: »po službenoj dužnosti povodom«, a iza zagrade stavlja se točka i ostatak teksta briše se.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od odredaba Zakona o općem upravnom postupku, kada se osoba koja je pokrenula postupak ili vodi upravni spor radi ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja nalazi u inozemstvu, ta osoba nije obvezna odrediti opunomoćenika za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 3.

U članku 117. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Rješenje o priznatom pravu na profesionalnu rehabilitaciju, koje je postalo izvršno prema Zakonu o općem upravnom postupku, izvršava nadležna područna ustrojstvena jedinica Zavoda, rješenjem o upućivanju na profesionalnu rehabilitaciju.«.

Članak 4.

U članku 118. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U slučajevima rješavanja o zahtjevu za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju ili pravnih propisa Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, zahtjev se može smatrati urednim kada Zavod od nadležnog inozemnog nositelja osiguranja zaprimi kompletirane podatke neophodne za dovršenje postupka.«.

Članak 5.

U članku 119. stavku 2. riječi: »kad postane konačno u upravnom postupku« zamjenjuju se riječima: »kada postane izvršno prema Zakonu o općem upravnom postupku«.

Članak 6.

U članku 120. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 7.

U članku 122. stavci 1. do 3. brišu se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 1.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 2. brojka: »4.« zamjenjuje se brojkom: »1.«.

Članak 8.

Članak 126. mijenja se i glasi:

»Rješenje Zavoda može se oglasiti ništavim, poništiti ili ukinuti u slučajevima i uz uvjete propisane Zakonom o općem upravnom postupku.«.

Članak 9.

U članku 166. stavku 2. riječ: »konačno« zamjenjuje se riječima: »izvršno prema Zakonu o općem upravnom postupku«.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 140-01/11-01/01

Zagreb, 20. svibnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Luka Bebić, v. r.