Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe

NN 61/2011 (3.6.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe

HRVATSKI SABOR

1356

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. svibnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/114

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 27. svibnja 2011.

Predsjednik

Republike Hrvatske

prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE

Članak 1.

U Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 24/11.) u članku 11. stavku 2. riječi: »Donacije u novcu uplaćuju se« zamjenjuju se riječima: »Donacije u novcu donator uplaćuje«.

U stavku 5. iza riječi: »Državnom uredu za reviziju« dodaju se riječi: » i Državnom izbornom povjerenstvu«.

Članak 2.

U članku 22. stavku 4. iza riječi: »Državnom uredu za reviziju« dodaju se riječi: »i Državnom izbornom povjerenstvu«.

Članak 3.

U članku 27. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»Državno izborno povjerenstvo nadzire godišnje financijsko poslovanje i godišnje financijske izvještaje političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te provodi i druge poslove iz svoje nadležnosti.«

Dosadašnji stavci 1., 2., 3., 4. i 5., postaju stavci 2., 3., 4., 5. i 6.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 7., riječi: »Državno izborno povjerenstvo provodi nadzor putem drugih nadležnih tijela« zamjenjuju se riječima: »U provedbi nadzora Državno izborno povjerenstvo provodi kontrolu i provjeru putem drugih nadležnih tijela«.

Dosadašnji stavak 7. briše se.

Članak 4.

U članku 41. stavku 4. i 5. iza riječi: »Državnog ureda za reviziju« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »odnosno Državnog izbornog povjerenstva«.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-03/11-01/01

Zagreb, 20. svibnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Luka Bebić, v. r.