Zakon o izmjeni Obiteljskog zakona

NN 61/2011 (3.6.2011.), Zakon o izmjeni Obiteljskog zakona

HRVATSKI SABOR

1357

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI OBITELJSKOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjeni Obiteljskog zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. svibnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/115

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 27. svibnja 2011.

Predsjednik

Republike Hrvatske

prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI OBITELJSKOG ZAKONA

Članak 1.

U Obiteljskom zakonu (»Narodne novine«, br. 116/03., 17/04., 136/04. i 107/07.) u članku 141. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) O žalbi protiv odluke o posvojenju rješava ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 552-01/11-01/01

Zagreb, 20. svibnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Luka Bebić, v. r.