Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu

NN 61/2011 (3.6.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu

HRVATSKI SABOR

1358

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. svibnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/116

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 27. svibnja 2011.

Predsjednik

Republike Hrvatske

prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU

Članak 1.

U Zakonu o doplatku za djecu (»Narodne novine«, br. 94/01., 138/06., 107/07. i 37/08.) članak 5. mijenja se i glasi:

»O pravu na doplatak za djecu rješava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod).«.

Članak 2.

U članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Korisnik može biti i stranac koji ima odobren azil, odnosno stranac kojem je odobrena supsidijarna zaštita, kao i članovi njihove obitelji prema propisima o azilu.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Na korisnike iz stavka 3. ovoga članka primjenjuju se sve odredbe ovoga Zakona, osim uvjeta u pogledu državljanstva i duljine prebivališta, odnosno stalnog boravka na području Republike Hrvatske.«.

Članak 3.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Za dijete s težim oštećenjem zdravlja, utvrđenom prema posebnim propisima, pripada doplatak za djecu do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina života.«.

Članak 4.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»(1) Ukupni dohodak kućanstva jest zbroj oporezivih dohodaka prema propisima o porezu na dohodak i drugih primitaka određenih odredbama ovoga Zakona koje ostvari korisnik i članovi njegovog kućanstva.

(2) Drugi primitci u smislu ovoga Zakona su: mirovine ostvarene u tuzemstvu i inozemstvu, plaća ostvarena kod poslodavca za rad u inozemstvu, naknade ostvarene zbog njege i skrbi o djetetu, naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, naknade zbog nezaposlenosti, naknade zbog profesionalne rehabilitacije.

(3) Pod ukupnim dohotkom članova kućanstva, u smislu ovoga Zakona, podrazumijeva se dohodak svih članova kućanstva iz stavka 1. ovoga članka i drugi primitci svih članova kućanstva iz stavka 2. ovoga članka, umanjeni za iznos obveznih doprinosa iz primitka, poreza i prireza prema posebnim propisima.«.

Članak 5.

U članku 21. stavku 1. riječi: »propisima iz socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »posebnim propisima«.

Članak 6.

U članku 22. riječi: »propisima iz socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »posebnim propisima«.

Članak 7.

U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Postupak za ostvarivanje prava na doplatak za djecu pokreće se zahtjevom.«.

Članak 8.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»O pravu na doplatak za djecu rješava u prvom stupnju ustrojstvena jedinica Zavoda, prema prebivalištu, odnosno stalnom boravku podnositelja zahtjeva.«.

Članak 9.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) O žalbi protiv prvostupanjske odluke rješava središnja ustrojstvena jedinica Zavoda.

(2) Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

(3) Protiv drugostupanjskog rješenja može se pokrenuti upravni spor.«.

Članak 10.

U članku 26. dodaju se stavci 2., 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»(2) Doplatak za djecu isplaćuje se korisnicima putem banaka.

(3) U svrhu uređivanja međusobnih odnosa u svezi s načinom, uvjetima isplate i povratom doplatka za djecu, Zavod zaključuje ugovor s bankama.

(4) Doplatak za djecu, koji je isplaćen prema stavku 2. i 3. ovoga članka nakon smrti korisnika ili djeteta pripada državnom proračunu Republike Hrvatske, a na zahtjev Zavoda banka je ovlaštena i obvezna vratiti ga.

(5) Banka ne može vlastita potraživanja namirivati iz sredstava doplatka za djecu.

(6) Ako banka ne vrati sredstva isplaćena prema stavku 3. ovoga članka zato što je njima raspolagala neka druga osoba, banka je obvezna na zahtjev Zavoda dati podatke o osobi koja je raspolagala tim sredstvima.«.

Članak 11.

Iza članka 30. dodaje se članak 30.a koji glasi:

»Članak 30.a

(1) Zavod je dužan i ovlašten utvrđivati i provjeravati osobne podatke, ostvareni dohodak, ispunjavanje pravnih, medicinskih i drugih uvjeta za ostvarivanje i korištenje prava na doplatak za djecu.

(2) Središnja tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, odnosno druga nadležna tijela, pravne ili fizičke osobe, na temelju čijih se podataka i isprava odlučuje o ispunjavanju uvjeta za ostvarenje ili korištenje prava na doplatak za djecu, dužne su Zavodu dostaviti i predočiti sve činjenice i dokaze odlučne za priznavanje ili korištenje prava na doplatak za djecu.«.

Članak 12.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik doplatka za djecu kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna ako:

1. ostvari pravo na doplatak za djecu na osnovi neistinitih i netočnih podataka,

2. ne prijavi u propisanom roku svaku promjenu koja utječe na gubitak prava na doplatak za djecu ili na smanjenje svote doplatka za djecu.

(2) Odgovorna osoba nadležnoga središnjeg tijela državne uprave ili tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, odnosno drugoga nadležnog tijela ili pravne osobe i fizička osoba koja Zavodu uskrati dostavu ili stavljanje na raspolaganje podataka iz članka 30.a ovoga Zakona kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna.«.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 143-01/11-01/01

Zagreb, 20. svibnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Luka Bebić, v. r.