Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja

NN 61/2011 (3.6.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja

HRVATSKI SABOR

1359

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. svibnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/117

Urbroj: 71-05-03/1-11

Zagreb, 27. svibnja 2011.

Predsjednik

Republike Hrvatske

prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA

Članak 1.

U Zakonu o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 138/06.) u članku 1. stavku 1. iza riječi: »domaćih i stranih pravnih ili fizičkih osoba« dodaju se riječi: »koje su obveznici poreza na dobit i«.

U stavku 4. iza podstavka 6. dodaje se novi podstavak 7. koji glasi:

»– ravnoteža u gospodarskim odnosima s inozemstvom,«.

Dosadašnji podstavci 7. i 8. postaju podstavci 8. i 9.

Iza dosadašnjeg podstavka 9. koji postaje podstavak 10. dodaje se novi podstavak 11. koji glasi:

»– korištenje obnovljivih izvora energije,«.

Dosadašnji podstavci 10., 11. i 12. postaju podstavci 12., 13. i 14.

Članak 2.

U članku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Ulaganje, odnosno početno ulaganje: ulaganje u dugotrajnu imovinu unesenu u vlasništvo nositelja poticajnih mjera, u minimalnom iznosu od 300.000 EUR obračunato u HRK, a odnosi se na osnivanje novoga poduzetnika, proširenje postojećeg poduzetnika, ili pokretanje aktivnosti koja obilježava temeljitu promjenu u proizvodu ili proizvodnom procesu postojećega poduzetnika (kroz racionalizaciju, diverzifikaciju ili modernizaciju). Za ulaganja iz članka 11. ovog Zakona, minimalni iznos ulaganja u dugotrajnu imovinu unesenu u vlasništvo nositelja poticajnih mjera iznosi 100.000 EUR obračunato u HRK.

Zamjensko ulaganje je isključeno iz pojma određenog stavkom 1. ove točke, te se ne uračunava u iznos početnog ulaganja. Regionalne državne potpore, u skladu s ovim Zakonom, ne mogu se dodijeliti poduzetnicima u teškoćama, kao i poduzetnicima u industriji čelika i industriji sintetičkih vlakana.«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Nositelj poticajnih mjera: fizička osoba (obrtnik) koja je obveznik poreza na dobit i trgovačko društvo registrirano na području Republike Hrvatske koje koristi poticajne mjere, odnosno kojem se odobravaju potpore za početna ulaganja. Fizička osoba (obrtnik) koja je obveznik poreza na dobit, odnosno trgovačko društvo koje namjerava koristiti potporu za početno ulaganje, zahtjev za dodjelu poticajnih mjera podnosi Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva prije početka projekta ulaganja.«.

U točki 5. podtočki B. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»– mora biti kupljena od trećih strana po tržišnim uvjetima, isključujući povezana trgovačka društva,«.

Članak 3.

U članku 4. stavci 1., 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(1) Za izvršena ulaganja u visini od 300.000 EUR do 1,5 milijuna EUR obračunato u HRK, nositelju poticajnih mjera, stopa poreza na dobit umanjuje se za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon početka ulaganja. Za izvršena ulaganja iz članka 11. u visini protuvrijednosti kuna od 100 tisuća do 1,5 milijuna eura, stopa poreza na dobit umanjuje se za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 5 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon početka ulaganja.

(2) Za izvršena ulaganja u visini od 1,5 do 4 milijuna EUR obračunato u HRK, nositelju poticajnih mjera, stopa poreza na dobit umanjuje se za 65% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 30 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon početka ulaganja. Za izvršena ulaganja iz članka 11. stopa poreza na dobit umanjuje se za 65% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon početka ulaganja.

(3) Za izvršena ulaganja u visini od 4 do 8 milijuna EUR obračunato u HRK, nositelju poticajnih mjera, stopa poreza na dobit umanjuje se za 85% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon početka ulaganja. Za izvršena ulaganja iz članka 11. stopa poreza na dobit umanjuje se za 85% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 25 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon početka ulaganja.

(4) Za izvršena ulaganja u visini preko 8 milijuna EUR obračunato u HRK, nositelju poticajnih mjera, stopa poreza na dobit umanjuje se za 100% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 75 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon početka ulaganja. Za izvršena ulaganja iz članka 11. stopa poreza na dobit umanjuje se za 100% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon početka ulaganja.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Ako nositelj poticajnih mjera ne ispuni uvjet otvaranja novih radnih mjesta, određen odredbama ovoga članka, smanji broj novih radnih mjesta utvrđenih odredbama ovoga članka, odnosno tijekom razdoblja korištenja poticajnih mjera iz ovog Zakona prestane biti obveznik poreza na dobit, prestaje mu pravo korištenja poreznih povlastica za čitavo razdoblje za koja su odobrena uz obvezu povrata sredstava ostvarenih korištenjem odobrenih povlastica uvećanih za iznos zakonske zatezne kamate.«

Članak 4.

U članku 8. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Opravdani troškovi u svrhu usavršavanja jesu:

a. troškovi za instruktora,

b. putni troškovi instruktora i osoba koje se usavršavaju,

c. troškovi otpisa uređaja i opreme u skladu s opsegom njihova korištenja u svrhu usavršavanja,

d. troškovi sudionika usavršavanja do visine svih opravdanih troškova iz točke a. do c. ovoga stavka. U obračun se uključuju samo radni sati aktivnog sudjelovanja u usavršavanju, i to nakon odbitka produktivnih radnih sati ili njihovog ekvivalenta.«.

Članak 5.

U članku 9. podstavku 1. riječi: »korištenja statusa nositelja poticajnih mjera« zamjenjuju se riječima: »realizacije projekta ulaganja«.

U podstavku 2. riječi: »odnosno od stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera« brišu se.

Podstavak 4. mijenja se i glasi:

»– projekt početnog ulaganja mora voditi prema povećanju broja radnika kod nositelja poticajnih mjera u usporedbi s brojem zaposlenih prije početka ulaganja, odnosno u usporedbi s prosjekom tijekom prethodnog vremenskog razdoblja u trajanju od 12 mjeseci.«.

Članak 6.

U članku 12. stavku 4. riječi: »iz stavka 2. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »u područjima (županijama) Republike Hrvatske gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi preko 20%, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za proteklu godinu«.

U stavku 6. u uvodnoj rečenici iza riječi: »ukupne potpore za velike projekte ulaganja« dodaju se riječi: »iz stavka 2. ovoga članka i projekte ulaganja kojima ukupna vrijednost opravdanih troškova iznosi više od 50 milijuna EUR obračunato u HRK«.

U podstavku 1., 2. i 3. riječi: »gornje granice opravdanih troškova utvrđenih« zamjenjuju se riječima: »maksimalnog intenziteta potpore utvrđenog«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Za velike projekte ulaganja iz stavka 2. ovoga članka i projekte ulaganja kojima ukupna vrijednost opravdanih troškova iznosi najmanje 50 milijuna EUR obračunato u HRK ne može se dodijeliti uvećanje maksimalnog intenziteta potpore za male i srednje poduzetnike.«.

Članak 7.

U članku 13. stavku 1. riječi: »Pravne osobe« zamjenjuju se riječima: »Trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici) koje su obveznici poreza na dobit.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Pravne osobe nadležne za poslove promocije i poticanja ulaganja u jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave, na temelju ovoga Zakona, pružaju administrativnu, stručnu i tehničku pomoć pri izradi prijave iz stavka 1. ovoga članka podnositeljima prijave koji namjeravaju koristiti poticajne mjere na temelju ovog Zakona.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Nositelji poticajnih mjera, dužni su tijekom razdoblja korištenja statusa nositelja poticajnih mjera podnositi godišnje pisano izvješće o izvršenim ulaganjima, korištenju poticajnih mjera te očuvanju predmetnog ulaganja i otvorenih novih radnih mjesta povezanih s tim ulaganjem Ministarstvu i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi.«.

Članak 8.

U svim odredbama Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 138/06.) u kojima se u odgovarajućim padežima pojavljuju riječi: »tehnološko-inovacijski centri«, odnosno »tehnološki razvojno-inovacijski centri«, te riječi zamjenjuju se riječima: »tehnološke razvojno-inovacijske aktivnosti« u odgovarajućem padežu.

Članak 9.

Iza članka 15. dodaje se članak 15.a koji glasi:

»Članak 15.a

(1) Nositeljima poticajnih mjera za ulaganja koji su status stekli sukladno Zakonu o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 138/06.), iznimno od članka 4. ovoga Zakona produžuje se razdoblje realizacije odobrenih projekata ulaganja čija je realizacija započela 2007., 2008. ili 2009. godine, i to za dvije kalendarske godine u odnosu na razdoblje realizacije ulaganja propisano člankom 4. ovoga Zakona.

(2) Radi ostvarenja prava prema stavku 1. ovoga članka, nositelj poticajnih mjera dužan je podnijeti pisani zahtjev Ministarstvu u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Produženje realizacije odobrenih projekata ulaganja iz stavka 1. ovoga članka, omogućava se uz uvažavanje maksimalnog intenziteta potpore definiranog člankom 2. točkom 8. ovoga Zakona.«.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 404-01/11-01/01

Zagreb, 20. svibnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Luka Bebić, v. r.