Zakon o izmjenama Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu

NN 61/2011 (3.6.2011.), Zakon o izmjenama Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu

HRVATSKI SABOR

1360

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SIGURNOSTI U ŽELJEZNIČKOM PROMETU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. svibnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/118

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 27. svibnja 2011.

Predsjednik

Republike Hrvatske

prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O SIGURNOSTI U ŽELJEZNIČKOM PROMETU

Članak 1.

U Zakonu o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, br. 40/07.) u članku 1. stavku 2. umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »ako ovim Zakonom nije drukčije određeno« brišu se.

Članak 2.

Članak 87. mijenja se i glasi:

»(1) Inspektor pisanim rješenjem određuje zabrane, naredbe i druge mjere.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u slučaju poduzimanja žurnih mjera radi otklanjanja neposredne opasnosti za siguran tijek željezničkoga prometa, inspektor može rješenje donijeti i usmeno.

(3) Upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, industrijska željeznica, kao i druge pravne i fizičke osobe dužne su postupiti prema rješenju inspektora u roku određenom rješenjem.«.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-06/11-01/01

Zagreb, 20. svibnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Luka Bebić, v. r.