Zakon o izmjenama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

NN 61/2011 (3.6.2011.), Zakon o izmjenama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

HRVATSKI SABOR

1364

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBAVLJANJU GEODETSKE DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. svibnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/122

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 27. svibnja 2011.

Predsjednik

Republike Hrvatske

prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OBAVLJANJU GEODETSKE DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 152/08.) članak 5. briše se.

Članak 2.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Protiv suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, odnosno rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje te suglasnosti žalba nije dopuštena. Upravni spor pokrenut protiv navedene suglasnosti, odnosno rješenja je hitan.«.

Članak 3.

U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Protiv rješenja o oduzimanju suglasnosti žalba nije dopuštena. Upravni spor pokrenut protiv navedenog rješenja je hitan.«.

Članak 4.

U članku 17. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Odobrenje za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka je upravni akt protiv kojeg žalba nije dopuštena. Upravni spor pokrenut protiv navedenog odobrenja je hitan.«.

Članak 5.

U članku 18. stavak 4. briše se.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 4. riječi: », u roku od 30 dana od dana uredno podnesene prijave,« brišu se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 6. riječi: »i ove poslove obavljati do donošenja odluke kojom se utvrđuje da ne ispunjava propisane uvjete« brišu se.

Dosadašnji stavak 8. koji postaje stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Odluka da podnositelj prijave ispunjava propisane uvjete odnosno odluka kojom se utvrđuje da ne ispunjava propisane uvjete upravni je akt protiv kojeg žalba nije dopuštena. Upravni spor pokrenut protiv navedene odluke je hitan.«.

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 8.

Članak 6.

U članku 37. stavku 1. podstavku 3. riječi: »postupak upisa« zamjenjuju se riječju: »upis«.

Članak 7.

U članku 50. riječi: », ali se može pokrenuti upravni spor« brišu se.

Članak 8.

Obvezuje se Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona izvrši usklađenje odredaba Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (»Narodne novine«, br. 52/09. i 7/10.) s odredbama ovoga Zakona.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 930-01/11-01/01

Zagreb, 20. svibnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Luka Bebić, v. r.