Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu

NN 61/2011 (3.6.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu

HRVATSKI SABOR

1365

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. svibnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/123

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 27. svibnja 2011.

Predsjednik

Republike Hrvatske

prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU

Članak 1.

U Zakonu o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 75/09.) u članku 40. stavku 9. riječ: »osam« zamjenjuje se brojkom: »15«.

Stavci 10. i 11. mijenjaju se i glase:

»(10) Žalbe protiv rješenja fitosanitarnog inspektora rješava Povjerenstvo za žalbe čije članove, iz redova državnih službenika, imenuje Vlada Republike Hrvatske.

(11) Žalba na rješenje fitosanitarne inspekcije iz stavka 8. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.«.

Iza stavka 11. dodaje se novi stavak 12. i stavci 13., 14., 15. i 16. koji glase:

»(12) Povjerenstvo iz stavka 10. ovoga članka (u daljnjem tekstu ovoga članka: Povjerenstvo) čine tri člana.

(13) U Povjerenstvo jednog člana predlaže središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove fitosanitarne inspekcije, a dva člana predlaže središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove šumarstva.

(14) Povjerenstvo mora biti sastavljeno od članova koji udovoljavaju najmanje sljedećim uvjetima:

– jedan diplomirani inženjer agronomije ili diplomirani inženjer šumarstva/magistar inženjer silvikulture s pet godina radnog iskustva u središnjem tijelu državne uprave na poslovima fitosanitarne inspekcije,

– jedan diplomirani inženjer šumarstva/magistar inženjer silvikulture s pet godina radnog iskustva u središnjem tijelu državne uprave na poslovima šumarstva,

– jedan diplomirani pravnik s dvije godine radnog iskustva u središnjem tijelu državne uprave i položenim državnim stručnim ispitom.

(15) Predsjednika i tajnika Povjerenstva predlaže središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove šumarstva.

(16) Povjerenstvo se imenuju na period od četiri godine.«.

Dosadašnji stavak 12. postaje stavak 17.

Članak 2.

Članak 54. briše se.

Članak 3.

U članku 61. stavci 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(2) Žalbe protiv rješenja šumarskog inspektora rješava Povjerenstvo za žalbe čije članove, iz redova državnih službenika, imenuje Vlada Republike Hrvatske.

(3) Žalba protiv rješenja šumarskog inspektora odgađa izvršenje rješenja.

(4) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka (u daljnjem tekstu ovoga članka: Povjerenstvo) čine 3 člana.«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. do 8. koji glase:

»(5) U Povjerenstvo članove predlaže središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove šumarstva.

(6) Povjerenstvo mora biti sastavljeno od članova koji udovoljavaju najmanje sljedećim uvjetima:

– jedan diplomirani inženjer šumarstva/magistar inženjer silvikulture s pet godina radnog iskustva u središnjem tijelu državne uprave na poslovima šumarske inspekcije,

– jedan diplomirani inženjer šumarstva/magistar inženjer silvikulture s pet godina radnog iskustva u središnjem tijelu državne uprave na poslovima šumarstva,

– jedan diplomirani pravnik s dvije godine radnog iskustva u središnjem tijelu državne uprave i položenim državnim stručnim ispitom.

(7) Predsjednika i tajnika Povjerenstva predlaže središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove šumarstva.

(8) Povjerenstvo se imenuju na period od četiri godine.«.

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će članove Povjerenstva iz članka 1. i 3. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.«.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 321-07/11-01/01

Zagreb, 20. svibnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Luka Bebić, v. r.