Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

NN 61/2011 (3.6.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

HRVATSKI SABOR

1366

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. svibnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/124

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 27. svibnja 2011.

Predsjednik

Republike Hrvatske

prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99., 151/03., 157/03. – ispravak, 87/09. i 88/10.) u članku 10. stavku 1. u drugoj rečenici briše se točka i dodaju riječi: », a može ga donijeti bez prethodnog izjašnjavanja stranke.«.

Članak 2.

U članku 12. stavku 1. briše se točka i dodaju riječi: »koje može donijeti bez prethodnog izjašnjavanja stranke.«.

U stavku 5. riječi: »ministar kulture« zamjenjuju se riječima: »Povjerenstvo za žalbe iz članka 78. stavka 4. ovoga Zakona«.

Članak 3.

U članku 13. stavku 5. riječi: »ministar kulture« zamjenjuju se riječima: »Povjerenstvo za žalbe iz članka 78. stavka 4. ovoga Zakona«.

Članak 4.

U članku 31. stavak 8. briše se.

Članak 5.

U članku 45. stavku 4. riječi: »O ovom zahtjevu investitora nadležno će tijelo odlučiti u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.« brišu se.

Članak 6.

U članku 48. stavku 1. dodaju se riječi: »Rješenje o privremenoj obustavi radova nadležno tijelo može donijeti bez prethodnog izjašnjavanja stranke.«.

Članak 7.

U članku 73. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ako investitor i/ili izvođač radova poduzme radnju na kulturnom dobru, za koju je potrebno prethodno odobrenje i/ili je poduzme protivno tom odobrenju, nadležno će tijelo privremeno obustaviti rješenjem takvu radnju. Rješenje se može donijeti bez prethodnog izjašnjavanja stranke.«.

U stavku 2. riječ: »izvođaču« zamjenjuje se riječima: »osobama iz stavka 1. ovoga članka«.

U stavku 4. riječi: »izvođač radova ne obustavi« zamjenjuju se riječima: »osobe iz stavka 1. ovoga članka ne obustave«.

Članak 8.

U članku 78. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Žalbe protiv rješenja donesenih u upravnom postupku po ovom Zakonu rješava Povjerenstvo za žalbe pri Ministarstvu kulture koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, na vrijeme od četiri godine.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Povjerenstvo iz stavka 4. ovoga članka se sastoji od pet članova koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja arhitekture, arheologije, etnologije, povijesti umjetnosti i prava, odnosno koji su visoku stručnu spremu iz navedenih područja stekli sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Za svakog člana Povjerenstva imenuje se zamjenik koji ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti u obavljanju zadaća Povjerenstva. Povjerenstvo donosi Poslovnik o svom radu.«.

Članak 9.

U članku 86. stavku 1. briše se točka i dodaju riječi: »a rješenje može donijeti bez prethodnog izjašnjavanja stranke.«.

Članak 10.

U članku 90. stavak 2. briše se.

Članak 11.

U članku 91. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Žalbe protiv rješenja inspektora rješava Povjerenstvo za žalbe iz članka 78. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Članak 12.

U članku 92. stavku 2. brojka: »3« zamjenjuje se brojkom: »8«.

Članak 13.

Članak 93. briše se.

Članak 14.

U članku 100. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Poslove istraživanja, proučavanja, čuvanja, restauriranja, konzerviranja, održavanja, obnove, korištenja i prometa kulturnim dobrima mogu obavljati specijalizirane pravne i fizičke osobe.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Rješenje o žalbi donosi Povjerenstvo za žalbe iz članka 78. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Članak 15.

U članku 114. stavak 8. mijenja se i glasi:

»Spomenička renta plaća se u godišnjem iznosu prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente koje donosi upravno tijelo jedinica lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove komunalnog gospodarstva, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju spomeničke rente.«

Iza stavka 11. dodaje se stavak 12. koji glasi:

»Protiv rješenja jedinice lokalne samouprave iz stavka 8. ovoga članka žalba se može podnijeti upravnom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva, a protiv rješenja upravnog tijela Grada Zagreba žalba se može podnijeti Ministarstvu kulture.«.

Članak 16.

U članku 115. stavku 1. točki 5. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »ili suprotno izdanom odobrenju«.

U točki 6. iza riječi: »odobrenja« dodaju se riječi: »ili suprotno odobrenju«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Fizičkoj i pravnoj osobi koja prekršaj iz stavka 1. točke 5. ovoga članka počini u obavljanju djelatnosti izreći će se mjera zabrane obavljanja djelatnosti ili dijelova djelatnosti u trajanju do jedne godine ako je počinjeni prekršaj naročito težak zbog načina izvršenja, posljedica djela, povrata počinitelja ili drugih okolnosti počinjenog prekršaja koje ga čine naročito teškim.«.

Članak 17.

U članku 118. stavku 1. točki 3. brojka: »6.« zamjenjuje se brojkom: »7.«.

Članak 18.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će Povjerenstvo za žalbe iz članka 8. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 19.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se i dovršiti prema odredbama Zakona o zaštiti o očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99., 151/03., 157/03. – ispravak, 87/09. i 88/10.).

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-01/11-01/01

Zagreb, 20. svibnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Luka Bebić, v. r.