Pravilnik o načinu prijave bolesti životinja

NN 62/2011 (6.6.2011.), Pravilnik o načinu prijave bolesti životinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1386

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PRIJAVE BOLESTI ŽIVOTINJA[1]

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje:

– način prijave sumnje na bolesti iz Dodatka I. ovoga Pravilnika,

– način prijave mjesta izbijanja bolesti iz Dodatka I. ovoga Pravilnika,

– način dostave tjednih izvješća o provedbi mjera kontrole i/ili iskorjenjivanja bolesti na mjestu izbijanja te zdravstvenom statusu mjesta izbijanja kroz protekli tjedan,

– način dostave završnog izvješća o odjavi mjesta izbijanja iz Dodatka I. ovoga Pravilnika,

– oblik i sadržaj obrazaca za prijavu sumnje, mjesta izbijanja, tjednog i završnog izvješća o mjestu izbijanja bolesti iz Dodatka I. ovoga Pravilnika.

(2) Ovaj se Pravilnik primjenjuje ne dovodeći u pitanje odredbe posebnih propisa koji se odnose na dostavljanje informacija o ujednačenoj provedbi mjera iskorjenjivanja i/ili profilakse bolesti životinja.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

(a) »mjesto držanja životinje« je bilo koji objekt, gospodarstvo, područje ili drugo mjesto gdje se životinje uzgajaju i/ili drže;

(b) »slučaj bolesti« (engl. case) je službeno potvrđen slučaj bolesti iz Dodatka I. ovoga Pravilnika, u bilo koje žive ili uginule životinje;

(c) »mjesto izbijanja« (engl. outbreak) je mjesto držanja životinje gdje je službeno potvrđen jedan ili više slučajeva bolesti iz Dodatka I. ovoga Pravilnika;

(d) »primarno mjesto izbijanja« je mjesto izbijanja bolesti, koje nije epidemiološki povezano s prethodnim mjestom izbijanja u istoj regiji kako je određeno u članku 2. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, br. 154/08)[2] ili prvo mjesto izbijanja u drugoj regiji zemlje;

(e) »sekundarno mjesto izbijanja« je mjesto izbijanja bilo koje bolesti iz Dodatka I. ovoga Pravilnika koje je epidemiološki povezano s prethodnim mjestom izbijanja unutar iste regije;

(f) »odjava mjesta izbijanja« podrazumijeva ukidanje svih mjera kontrole i iskorjenjivanja nakon što je od posljednjeg slučaja bolesti proteklo vrijeme najdulje inkubacije te provedeno završno čišćenje i dezinfekcija;

(g) »nadležno tijelo« je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Uprava za veterinarstvo;

(h) »posjednik» je osoba koja je u trenutku pojave znakova bolesti odgovorna za životinju.

II. POSTUPAK PRIJAVE BOLESTI ŽIVOTINJA EUROPSKOJ KOMISIJI

Članak 3.

(1) Uprava za veterinarstvo izravno Europskoj komisiji i drugim državama članicama Europske unije unutar 24 sata prijavljuje:

– primarno izbijanje bilo koje bolesti navedene u Dodatku I. Dijelu A. ovoga Pravilnika čija je pojava potvrđena na području zemlje,

– ukidanje mjera ograničenja nakon iskorjenjivanja posljednjeg izbijanja bilo koje bolesti navedene u Dodatku I. Dijelu A. ovoga Pravilnika na području zemlje.

(2) Prijave iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati podatke navedene u Dodatku II. ovoga Pravilnika te se žurno moraju dostaviti Europskoj komisiji.

(3) U slučaju pojave klasične svinjske kuge podaci prikupljeni u skladu s Pravilnikom o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge (»Narodne novine«, br. 187/04 i 123/08)[3] smatraju se dostatnim.

Članak 4.

(1) Ne dovodeći u pitanje odredbu članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika, Uprava za veterinarstvo mora najmanje prvog radnog dana u tjednu prijaviti izravno Europskoj komisiji pojavu sekundarnih izbijanja bilo koje bolesti navedene u Dodatku I. Dijelu A. ovoga Pravilnika koja je potvrđena u zemlji.

(2) Prijava bolesti iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na razdoblje proteklog tjedna, uključujući nedjelju.

(3) Ukoliko se Europskoj komisiji ne dostave nikakvi podaci, smatra se da tijekom razdoblja navedenog u stavku 2. ovoga članka nije bilo sekundarnog izbijanja bolesti u zemlji.

(4) Prijava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sve podatke iz Dodatka II. ovoga Pravilnika te se žurno mora dostaviti Europskoj komisiji.

III. POSTUPAK PRIJAVE I ODJAVE ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Posjednik

Članak 5.

Pri pojavi znakova bolesti ili uginuća, posjednik životinje mora o navedenom odmah i bez odgađanja izvijestiti doktora veterinarske medicine (u daljnjem tekstu: veterinar) u veterinarskoj organizaciji.

Veterinar

Članak 6.

(1) Veterinar je dužan na svaku prijavu posjednika izaći na teren te obaviti veterinarski pregled životinje i utvrditi postoji li sumnja na zaraznu ili nametničku bolest.

(2) U slučaju sumnje na bilo koju bolest iz Dodatka I. ovoga Pravilnika, koja podliježe prijavi sumnje, veterinar mora o tome bez odgađanja, a najkasnije u roku 24 sata, telefonom i telefaksom ili elektroničkim putem izvijestiti Upravu za veterinarstvo i državnog veterinarskog inspektora u nadležnoj ispostavi veterinarskog ureda (u daljnjem tekstu: veterinarski inspektor).

(3) O svakom potvrđenom slučaju bilo koje bolesti iz Dodatka I. ovoga Pravilnika, veterinar mora bez odgađanja, a najkasnije u roku 24 sata, telefonom i telefaksom ili elektroničkim putem izvijestiti Upravu za veterinarstvo i državnog veterinarskog inspektora u nadležnoj ispostavi veterinarskog ureda (u daljnjem tekstu: veterinarski inspektor).

(4) Veterinar mora informaciju iz stavka 2. ovoga članka dostaviti na obrascu 1. iz Dodatka III. ovoga Pravilnika.

(5) Veterinar mora informaciju iz stavka 3. ovoga članka dostaviti na obrascu 2. iz Dodatka III. ovoga Pravilnika.

(6) Izvješće o pojavi bolesti iz stavka 1. ovoga članka, veterinar treba dostaviti Upravi za veterinarstvo i veterinarskom inspektoru jedanput mjesečno do 10. u mjesecu, za protekli mjesec.

(7) Izvješće iz stavka 4. ovoga članka dostavlja se elektroničkim putem na obrascu koji je objavljen na službenoj web-stranici www.mps.hr.

Državni veterinarski inspektor

Članak 7.

(1) Veterinarski inspektor o prijavljenim bolestima iz članka 6. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 24 sata po prijavi, telefonom i telefaksom ili elektroničkim putem izvijestiti Upravu za veterinarstvo i Upravu za veterinarske inspekcije o točnom broju životinja na gospodarstvu, rezultatima preliminarnog epidemiološkog istraživanja, drugim utvrđenim činjenicama, naređenim mjerama kontrole i iskorjenjivanja i ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji uključenoj u provedbu naređenih mjera i odgovornoj za dostavljanje izvješća o mjestu izbijanja.

(2) Jedanput mjesečno, a najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, ispostave veterinarskih ureda moraju dostaviti Upravi za veterinarstvo i Upravi za veterinarske inspekcije izvješće o pojavi zaraznih bolesti životinja.

(3) Izvješće iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se elektroničkim putem na obrascu koji je objavljen na službenoj web-stranici www.mps.hr.

(4) O sumnji ili potvrđenoj pojavi zoonoze veterinarski inspektor mora izvijestiti i nadležno tijelo za poslove zdravstva na području županije.

Tjedno izvješće o mjestu izbijanja

Članak 8.

(1) Tjedno izvješće o mjestu izbijanja sadrži podatke o svim promjenama u mjestu izbijanja, provedenim mjerama te novim slučajevima bolesti na predmetnom mjestu izbijanja tijekom prethodnog tjedna, uključujući i nedjelju.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka, ovlašteni veterinar dostavlja svaki tjedan do odjave mjesta izbijanja, ponedjeljkom do 12.00 sati, telefaksom ili elektroničkim putem, na obrascu 3. iz Dodatka III. ovoga Pravilnika, u Upravu za veterinarstvo i Upravu za veterinarske inspekcije.

Završno izvješće o mjestu izbijanja

Članak 9.

(1) Završno izvješće dostavlja se najkasnije 48 sati nakon odjave mjesta izbijanja.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka, ovlašteni veterinar dostavlja Upravi za veterinarstvo i nadležnoj ispostavi veterinarskog ureda na obrascu 4. iz Dodatka III. ovoga Pravilnika, telefaksom ili elektroničkim putem.

(3) Dostavljanjem završnog izvješća ovlašteni veterinar potvrđuje da su na predmetnom mjestu izbijanja ispunjeni svi uvjeti sukladno članku 2. stavku (f) ovoga Pravilnika.

Dijagnostički laboratorij

Članak 10.

(1) O rezultatu dijagnostičke pretrage na bilo koju bolest iz Dodatka I ovoga Pravilnika, dijagnostički laboratorij (u daljnjem tekstu: laboratorij) mora odmah, bez odgađanja, telefonom i telefaksom ili putem elektroničke pošte izvijestiti Upravu za veterinarstvo, Upravu za veterinarske inspekcije, nadležnu ispostavu veterinarskog ureda i pošiljatelja.

(2) Laboratorij mora jedanput mjesečno, a najkasnije do 15. u mjesecu, elektroničkim putem dostaviti izvješće Upravi za veterinarstvo i Upravi za veterinarske inspekcije o rezultatima provedenih dijagnostičkih pretraga bolesti iz Dodatka I. ovoga Pravilnika na obrascu koji je objavljen na službenoj web-stranici www.mps.hr.

(3) Rezultate dijagnostičkih pretraga na bjesnoću laboratorij mora dostaviti Upravi za veterinarstvo i Upravi za veterinarske inspekcije najkasnije do 3. u mjesecu za protekli mjesec.

(4) O pozitivnom rezultatu dijagnostičke pretrage na bilo koju zaraznu ili nametničku bolest životinja koja nije navedena u Dodatku I ovoga Pravilnika, laboratorij mora izvijestiti Upravu za veterinarstvo.

Članak 11.

(1) Ovlašteni veterinar dužan je propisane obrasce iz Dodatka III. ovoga Pravilnika ispuniti u cijelosti pomoću računala, ispisati, potpisati i ovjeriti te poslati telefaksom ili elektroničkim putem.

(2) Obrasci i izvješća propisani ovim Pravilnikom moraju se nakon ispisa, potpisa i ovjere kronološkim redom po evidencijskim brojevima odložiti te čuvati u zasebnoj evidenciji.

(3) Evidencija iz stavka 2. ovoga članka mora se čuvati 5 godina.

(4) Obrasci i izvješća propisani ovim Pravilnikom, nakon što budu organizirani u strukturiranim bazama podataka Središnjeg veterinarskog informacijskog sustava, moraju se voditi u istom nakon njegove uspostave.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Dodaci I, II. i III. nalaze se u prilogu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

(2) Elektronički oblik obrazaca i izvješća propisanih ovim Pravilnikom objavljeni su na službenoj web-stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja www.mps.hr.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu prijave bolesti životinja (»Narodne novine«, br. 31/09).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/44

Urbroj: 525-06-1-0596/11-2

Zagreb, 3. svibnja 2011.

Potpredsjednik Vlade

Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I

BOLESTI KOJE SE MORAJU PRIJAVITI U SKLADU S ODREDBAMA OVOGA PRAVILNIKA

DIO A.

BOLESTI KOJE SE MORAJU PRIJAVITI EUROPSKOJ KOMISIJI

Bolesti kopnenih životinja (hrvatski naziv/engleski naziv)

1. Afrička svinjska kuga*/African swine fever

2. Bolest kvrgave kože*/Lumpy skin disease

3. Bolest plavog jezika*/Bluetongue

4. Durina*/Dourine

5. Encefalomijelitis konja* (svi tipovi, uključujući i Venezuelski encefalomijelitis konja)/Equine encephalomyelitis (of all types, including Venezuelan equine encephalomyelitis)

6. Etinioza* (kornjaš Aethina tumida)/Small hive beetle (Aethina tumida)

7. Goveđa kuga*/Rinderpest (cattle plague)

8. Goveđa spongiformna encefalopatija*/Bovine spongiform encephalopathy

9. Groznica Riftske doline*/Rift Valley fever

10. Infekciozna anemija kopitara*/Equine infectious anaemia

11. Influenca ptica*/Avian influenza

12. Klasična svinjska kuga*/Classical swine fever

13. Konjska kuga*/African horse sickness

14. Kuga malih preživača*/Peste des petits ruminants

15. Maleus*/Glanders

16. Newcastleska bolest*/Newcastle disease

17. Ovčje i kozje boginje*/Sheep and goat pox (Capripox)

18. Slinavka i šap*/Foot-and-mouth disease

19. Tropileloza* (grinja Tropilaelaps spp)/Tropilaelaps mite

20. Vezikularna bolest svinja*/Swine vesicular disease

21. Vezikularni stomatitis*/Vesicular stomatitis

22. Zarazna pleuropneumonija goveda*/Contagious bovine pleuropneumonia

Bolesti akvatičnih životinja (hrvatski naziv/engleski naziv)

23. Bolest bijelih pjega rakova*/White spot disease

24. Bolest žute glave rakova*/Yellowhead disease

25. Epizootska hematopoetska nekroza*/Epizootic haematopoietic necrosis

26. Epizootski ulcerativni sindrom*/Epizootic ulcerative syndrome

27. Infekcija s Bonamia exitios*a/Infection with Bonamia exitiosa

28. Infekcija s Bonamia ostreae*/Infection with Bonamia ostreae

29. Infekcija s Marteilia refringens*/Infection with Marteilia refringens

30. Infekcija s Microcytos mackini*/Infection with Microcytos mackini

31. Infekcija s Perkinsus marinus*/Infection with Perkinsus marinus

32. Koi herpes viroza*/Koi herpes virus disease

33. Taurski sindrom rakova*/Taura syndrome

34. Virusna hemoragijska septikemija*/Viral haemorrhagic septicaemia

35. Zarazna anemija lososa*/Infectious salmon anaemia

36. Zarazna hematopoetska nekroza*/Infectious haematopoietic necrosis

* prijava svake sumnje na bolest i svakog potvrđenog slučaja bolesti je obvezna

DIO B.

BOLESTI KOJE SE MORAJU PRIJAVITI U REPUBLICI HRVATSKOJ

– bolesti s liste OIE-a

Bolesti više vrsta životinja (hrvatski naziv/engleski naziv)

1. Bedrenica*/Anthrax

2. Bjesnoća*/Rabies

3. Bolest Aujeszkoga*/Aujeszky’s disease

4. Bolest plavog jezika*/Bluetongue

5. Bruceloza goveda* (Brucella abortus)/Brucellosis (Brucella abortus)

6. Bruceloza svinja* (Brucella suis)/Brucellosis (Brucella suis)

7. Bruceloza* (Brucella melitensis)/Brucellosis (Brucella melitensis)

8. Crimean Congo hemoragijska groznica*/Crimean Congo haemorrhagic fever

9. Ehinokokoza/hidatidoza*/Echinococcosis/hydatidosis

10. Encefalomijelitis konja (istočni)*/Equine encephalomyelitis (Eastern)

11. Epizootska hemoragijska bolest*/Epizootic haemorrhagic disease

12. Goveđa kuga*/Rinderpest

13. Groznica Riftske doline*/Rift Valley fever

14. Groznica zapadnog Nila*/West Nile fever

15. Heartwater (vodenasto srce)/Heartwater

16. Japanski encefalitis*/Japanese encephalitis

17. Leptospiroza*/Leptospirosis

18. Mijaza Chrysomya bezziana*/Old world screwworm (Chrysomya bezziana)

19. Mijaza Cochliomyia hominivorax*/New world screwworm (Cochliomyia hominivorax)

20. Paratuberkuloza*/Paratuberculosis

21. Q-groznica*/Q fever

22. Slinavka i šap*/Foot and mouth disease

23. Sura* (Trypanosoma evansi)/Surra (Trypanosoma evansi)

24. Transmisivne spongiformne encefalopatije*/Transmisible spongiform encephalopathys

25. Trihineloza/Trichinellosis

26. Tularemija*/Tularemia

27. Vezikularni stomatitis*/Vesicular stomatitis

Bolesti goveda (hrvatski naziv/engleski naziv)

28. Anaplazmoza goveda/Bovine anaplasmosis

29. Babezioza goveda/Bovine babesiosis

30. Bolest kvrgave kože/Lumpky skin disease

31. Enzootska leukoza goveda/Enzootic bovine leukosis

32. Goveđa genitalna kampilobakterioza/Bovine genital campylobacteriosis

33. Goveđa spongiformna encefalopatija*/Bovine spongiform encephalopathy

34. Hemoragijska septikemija/Haemorrhagic septicaemia

35. Tajlerioza/Theileriosis

36. Trihomonijaza/Trichomonosis

37. Tripanosomijaza/Trypanosomosis (tsetse-transmitted)

38. Tuberkuloza goveda*/Bovine tuberculosis

39. Virusni proljev goveda/Bovine viral diarrhoea

40. Zarazna pleuropneumonija goveda/Contagious bovine pleuropneumonia

41. Zarazni rinotraheitis goveda/zarazni pustularni vulvovaginitis/Infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis

Bolesti ovaca i koza (hrvatski naziv/engleski naziv)

42. Artritis/encefalitis koza/Caprine arthritis/encephalitis

43. Bruceloza ovaca (Brucella ovis)/Ovine epididymitis (Brucella ovis)

44. Enzootski pobačaj ovaca/Enzootic abortion of ewes (ovine chlamydiosis)

45. Grebež ovaca*/Scrapie

46. Kuga malih preživača/Peste des petits ruminants

47. Maedi-visna/Maedi-visna

48. Nairobijska bolest ovaca/Nairobi sheep disease

49. Ovčje i kozje boginje/Sheep pox and goat pox

50. Salmoneloza (S. abortusovis)/Salmonellosis (S. abortusovis)

51. Zarazna agalakcija/Contagious agalactia

52. Zarazna pleuropneumonija koza/Contagious caprine pleuropneumonia

Bolesti svinja (hrvatski naziv/engleski naziv)

53. Afrička svinjska kuga*/African swine fever

54. Cisticerkoza svinja/Porcine cysticercosis

55. Encefalitis Nipah virusom/Nipah virus encephalitis

56. Klasična svinjska kuga*/Classical swine fever

57. Reprodukcijski i respiratorni sindrom svinja/Porcine reproductive and respiratory syndrome

58. Transmisivni gastroenteritis svinja/Transmissible gastroenteritis

59. Vezikularna bolest svinja*/Swine vesicular disease

Bolesti kopitara (hrvatski naziv/engleski naziv)

60. Durina*/Dourine

61. Encefalomijelitis konja (zapadni)*/Equine encephalomyelitis (Western)

62. Infekciozna anemija kopitara*/Equine infectious anaemia

63. Influenca konja/Equine influenza

64. Kontagiozni metritis kobila/Contagious equine metritis

65. Konjska kuga*/African horse sickness

66. Maleus*/Glanders

67. Piroplazmoza konja/Equine piroplasmosis

68. Rinopmeumonitis konja/Equine rhinopneumonitis

69. Venezuelski encefalomijelitis konja*/Venezuelan equine encephalomyelitis

70. Virusni arteritis konja/Equine viral arteritis

Bolesti pčela (hrvatski naziv/engleski naziv)

71. Akaroza pčela*/Acarapisosis of honey bees

72. Američka gnjiloća*/American foulbrood of honey bees

73. Etinioza* (kornjaš Aethina tumida)/Small hive beetle (Aethina tumida)

74. Europska gnjiloća* / European foulbrood of honey bees

75. Tropileloza* (grinja Tropilaelaps spp)/Tropilaelaps mite

76. Varooza pčela/Varroosis of honey bees

Bolesti kunića i zečeva (hrvatski naziv/engleski naziv)

77. Hemoragijska bolest kunića/Rabbit haemorrhagic disease

78. Miksomatoza/Myxomatosis

Bolesti riba (hrvatski naziv/engleski naziv)

79. Epizootska hematopoetska nekroza*/Epizootic haematopoietic necrosis

80. Epizootski ulcerativni sindrom*/Epizootic ulcerative syndrome

81. Girodaktiloza*/Gyrodactylosis (Gyrodactylus salaris)

82. Iridoviroza crvenog pagra*/Red sea bream iridoviral disease

83. Koi herpes viroza*/Koi herpesvirus disease

84. Proljetna viremija šarana*/Spring viraemia of carp

85. Virusna hemoragijska septikemija*/Viral haemorrhagic septicaemia

86. Zarazna anemija lososa*/Infectious salmon anaemia

87. Zarazna hematopoetska nekroza*/Infectious haematopoetic necrosis

Bolesti mekušaca (hrvatski naziv/engleski naziv)

88. Infekcija s abalone herpes virusom/Infection with abalone herpes-like virus

89. Infekcija s Bonamia exitiosa/Infection with Bonamia exitiosa

90. Infekcija s Bonamia ostreae/Infection with Bonamia ostreae

91. Infekcija s Marteilia refringens/Infection with Marteilia refringens

92. Infekcija s Perkinsus marinus/Infection with Perkinsus marinus

93. Infekcija s Perkinsus olseni/Infection with Perkinsus olseni

94. Infekcija s Xenohaliotis californiensis/Infection with Xenohaliotis californiensis

Bolesti rakova (hrvatski naziv/engleski naziv)

95. Bolest bijelih pjega rakova/White spot disease

96. Bolest bijelog repa rakova/White tail disease

97. Kuga rakova/Crayfish plague (Aphanomyces astaci)

98. Nekrotizirajući hepatopankreatitis/Necrotising hepatopancreatitis

99. Taurski sindrom rakova/Taura syndrome

100. Zarazna hipodermalna i hematopoetska nekroza/Infectious hypodermal and haematopoetic necrosis

101. Zarazna mionekroza /Infectious myonecrosis

Bolesti vodozemaca (hrvatski naziv /engleski naziv)

102. Infekcija s Batrachochytrium dendrobatidis /Infection with Batrachochytrium dendrobatidis

103. Infekcija rana virusom /Infection with ranavirus

Druge bolesti (hrvatski naziv/engleski naziv)

104. Boginje deva/Camelpox

105. Lišmanioza/Leishmaniosis

* prijava svake sumnje na bolest i svakog potvrđenog slučaja bolesti je obvezna

DODATAK II.

DODATAK II.

A. Podaci koji se moraju dostavljati prilikom prijave bolesti propisane člankom 3. i 4. ovoga Pravilnika u slučaju primarnog i sekundarnog izbijanja bolesti iz Dodatka I. Dijela A ovoga Pravilnika:

1. Datum prijave;

2. Vrijeme prijave;

3. Naziv zemlje podrijetla;

4. Naziv bolesti i tip virusa (ukoliko je odgovarajuće);

5. Redni broj izbijanja bolesti;

6. Tip izbijanja bolesti;

7. Referenti broj izbijanja bolesti vezanog na odnosno izbijanje bolesti;

8. Regija i geografska lokacija gospodarstva;

9. Druge regije zahvaćene mjerama ograničenja;

10. Datum potvrde bolesti;

11. Datum postavljanja sumnje na bolest;

12. Datum procijene prve infekcije;

13. Podrijetlo/izvor bolesti;

14. Provedene mjere kontrole;

15. Broj prijemljivih životinja na gospodarstvu (a) goveda, (b) svinje, (c) ovce, (d) koze, (e) perad, (f) kopitari, (g) u slučaju bolesti životinja akvakulture, mora biti navedena težina (u kg/t) ili broj x 1000 prijemljivih životinja, (h) divlje životinje, (i) u slučaju bolesti pčela, mora biti naveden broj prijemljivih košnica;

16. Broj životinja s kliničkim znakovima bolesti na gospodarstvu (a) goveda, (b) svinje, (c) ovce, (d) koze, (e) perad, (f) kopitari, (g) u slučaju bolesti životinja akvakulture, mora biti navedena težina (u kg/t) ili broj x 1000 životinja s kliničkim znakovima, (h) divlje životinje, (i) u slučaju bolesti pčela mora biti naveden broj košnica s vidljivim kliničkim znakovima bolesti;

17. Broj uginulih životinja na gospodarstvu (a) goveda, (b) svinje, (c) ovce, (d) koze, (e) perad, (f) kopitari, (g) u slučaju bolesti životinja akvakulture, mora biti navedena težina (u kg/t) ili broj x 1000 životinja uginulih na gospodarstvu, (h) divlje životinje;

18. Broj zaklanih životinja (a) goveda, (b) svinje, (c) ovce, (d) koze, (e) perad, (f) kopitari, (g) u slučaju bolesti životinja akvakulture, ukoliko je primjenjivo (samo za rakove i ribe), mora biti naveden težina (u kg/t) ili broj x 1000 životinja zaklanih/izlovljenih, (h) divlje životinje;

19. Broj uništenih lešina (a) goveda, (b) svinje, (c) ovce, (d) koze, (e) perad, (f) kopitari, (g) u slučaju bolesti životinja akvakulture, ukoliko je primjenjivo, mora biti navedena težina (u kg/t) ili broj x 1000 životinja koje se uklonjene i uništene, (h) divlje životinje, (i) u slučaju bolesti pčela mora biti naveden broj uništenih košnica;

20. (Procijenjeni) datum provedbe usmrćivanja, ukoliko se provodi;

21. (Procijenjeni) datum završetka uništavanja, ukoliko se provodi.

B. U slučaju klasične svinjske kuge dodatni podaci:

1. Udaljenost od najbližeg gospodarstva koja drži svinje;

2. Broj i tip svinja (rasplodne, tovne i prasad[4] na zaraženom gospodarstvu);

3. Broj i tip svinja (rasplodne, tovne i prasad4 s kliničkim znakovima na zaraženom gospodarstvu);

4. Dijagnostičke metode;

5. Ukoliko bolest nije potvrđena na gospodarstvu, navesti da li je potvrđena u klaonici ili prijevoznim sredstvima;

6. Potvrda primarnog izbijanja bolesti u divljih svinja.[5]

C. U slučaju bolesti životinja akvakulture navedenih u Dodatku I. Dijelu A. točki B ovoga Pravilnika:

1. Potvrđeni slučaj izbijanja egzotičnih i ne egzotičnih bolesti u zemlji, zoni ili kompartmentu prethodno slobodnim od bolesti u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, br. 42/08)[6] moraju biti prijavljeni kao primarno izbijanje bolesti. Naziv i opis zone ili kompartmenta mora biti sadržan u tekstu,

2. Druga izbijanja bolesti od onih koja su navedena u podstavku 1. ove točke, smatraju se sekundarnim izbijanjima bolesti u skladu s člankom 4. stavkom 1. ovoga Pravilnika,

3. Sekundarno izbijanje bolesti životinja akvakulture mora se prijaviti na mjesečnoj osnovi.

DODATAK III.

OBRASCI ZA PRIJAVU BOLESTI ŽIVOTINJA

Obrazac 1.

OBRAZAC ZA PRIJAVU SUMNJE NA ZARAZNU/NAMETNIČKU BOLEST

Evidencijski broj: ______________

Datum postavljanja sumnje na zaraznu bolest: _________________

Ime i prezime veterinara pošiljatelja prijave: ___________________

Telefon: _______ Telefaks: ___________ e-mail: ___________

Mjesto držanja životinje na kojem je postavljena sumnja: __________________________________________________________

(upisati ime objekta, gospodarstva, područja i sl.)

JIBG: ____________ Ulica: _____________________________

Naselje: __________ Općina: ___________ Županija: __________

Znakove bolesti/uginuće prijavio posjednik: (zaokružiti)

1) DA

2) NE – navesti ime i prezime osobe/naziv koja je prijavila znakove bolesti/uginuće: _______________________________

Sumnja je postavljena na području ovlasti:

__________________________________________________

(upisati naziv ovlaštene veterinarske organizacije i veterinarske ambulante)

Razlog postavljanja sumnje i popis utvrđenih simptoma:

____________________________________________________________________________________________________

Naziv bolesti na koju/koje se sumnja: ________________________

Podaci o životinjama

 

Ukupan broj

Broj životinja koje pokazuju simptome bolesti

Broj uginulih životinja

Goveda

 

 

Svinje

 

 

Ovce

 

 

Koze

 

 

Konji

 

 

Perad (kokoši)

 

 

Perad (pure)

 

 

Perad (guske, patke)

 

 

Pernata divljač (navesti vrstu)

 

 

Divljač (navesti vrstu)

Pčele (broj pčelinjih zajednica)

Ribe (kg)

Mekušci (kg)

Pas

Mačka

Drugo (navesti)

 

 

Prilikom veterinarskog pregleda, nakon postavljanja sumnje na bolest, provedeno je uzorkovanje u svrhu potvrđivanja bolesti (zaokružiti): Da/Ne

Ukoliko da, navesti vrstu uzorka i datum uzorkovanja: ____________________________________________________________

Mjesto i datum: ______________________________________

Potpis i pečat veterinara: _______________________________

M.P.

Obrazac 2.

OBRAZAC ZA PRIJAVU MJESTA IZBIJANJA

Evidencijski broj: ____________

Prijava mjesta izbijanja za bolest: ___________________________

(upisati naziv bolesti)

Datum potvrde bolesti: _________________________________

(dan/mjesec/godina)

Sumnja na bolest postavljena (zaokružiti): DA/NE

Ukoliko da, navesti datum i evidencijski broj obrasca za prijavu sumnje:

____________________________________________________________________________________________________

Vrijeme prijave: ______________________________________

Ime i prezime veterinara pošiljatelja prijave: ___________________

Telefon: ________ Telefaks: ____________ e-mail: ___________

Mjesto držanja životinje na kojem je potvrđen slučaj bolesti: ________________________________________________________

(upisati ime objekta, gospodarstva, područja i sl.)

JIBG: ______________________ Ulica: ___________________

Naselje: ____________ Općina: _________ Županija: _________

Mjesto izbijanja prijavljeno je na području ovlasti: _______________________________________________________________

(upisati naziv ovlaštene veterinarske organizacije i veterinarske ambulante)

Izvor zaraze: zaokružiti/navesti:

(i) zajednički izvor zaraze (dva ili više slučajeva povezani s istim izvorom zaraze, npr. voda, hrana): Da/Ne

Navesti izvor zaraze ako je poznat: __________________________

(ii) više izvora zaraze (izlaganje različitim izvorima zaraze, kontinuirano, kroz dulje vrijeme): Da/Ne

Navesti izvore zaraze ako su poznati: ________________________

iii) propagirana (širi se sa životinje na životinju): Da/Ne

(iv) prolongirana (traje kroz dulje vrijeme): Da/Ne

11. Druga naselja/općine u kojima se provode mjere suzbijanja i iskorjenjivanja predmetne zarazne bolesti: ________________________

12. Datum postavljanja sumnje na bolest: _____________________

(dan/mjesec/godina)

14. Datum potvrde pojave bolesti: __________________________

(dan/mjesec/godina)

15. Procjena vremena kada je prva životinja bila zaražena: _________________________________________________________

(dan/mjesec/godina)

16. Podrijetlo/izvor bolesti: ______________________________

17. Određene mjere kontrole (suzbijanja i iskorjenjivanja), npr.: kontrola člankonožaca, kontrola divljih životinja rezervoara bolesti, monitoring, preventivne mjere kontrole na granici, kontrola prometa životinja u zemlji, iskorjenjivanje (usmrćivanje bolesnih i sumnjivih na bolest engl. stamping out), klanje, nadzor, serološko pretraživanje, cijepljenje, cijepljenje zabranjeno, zoniranje (provođenje mjera na određenom području s poznatim zdravstvenim stanjem životinja) – navesti:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podaci o životinjama na gospodarstvu:

 

Ukupan broj životinja na gospodarstvu

Broj životinja s vidljivim kliničkim znakovima* bolesti

Ukupan broj uginulih životinja na gospodarstvu

Broj neškodljivo uništenih lešina životinja

Goveda

 

 

 

 

Svinje

 

 

 

 

Ovce

 

 

 

 

Koze

 

 

 

 

Konji

 

 

 

 

Perad (kokoši)

 

 

 

 

Perad (pure)

 

 

 

 

Perad (guske, patke)

 

 

 

 

Perad (fazani)

 

 

 

 

Divlje životinje (navesti vrstu)

 

 

 

 

Ribe

 

 

 

 

Pčelinje košnice

 

 

 

 

Drugo (navesti)

 

 

 

 

*Navedite kliničke znakove: ______________________________

Procjena vremena kada će životinje biti zaklane (sat/dan/mjesec/godina): _____________________________________________

Procjena vremena kada će lešine životinja biti neškodljivo uništene (sat/dan/mjesec/godina): _______________________________

U slučaju pojave klasične svinjske kuge (KSK) dostavljaju se i sljedeći podaci:

1. Udaljenost u metrima do drugog najbližeg gospodarstva gdje se drže svinje (navesti): __________________________________

Podaci o broju svinja na zaraženom gospodarstvu

Kategorija

Ukupni broj

Broj s kliničkim znakovima KSK

Rasplodne

 

 

Tovljenici

 

 

Prasad (do 3 mj)

 

 

2. Metoda dijagnostike (zaokružiti): klinička/patoanatomska/laboratorijska(navesti dijagnostički test): ______________________________________________________________________

3. Ako pojava bolesti nije potvrđena na farmi, navesti je li pojava bolesti potvrđena:

• u klaonici (zaokružiti): Da/Ne

• tijekom transporta (zaokružiti): Da/Ne

• drugo (navesti gdje): _________________________________

4. Je li potvrđena primarna* pojava bolesti u divljih svinja (zaokružiti): Da/Ne

U slučaju pojave bolesti riba i to: zarazne hematopoetske nekroze, zarazne anemije lososa virusne hemoragične septikemije, na odobrenim ribogojilištima ili uzgojnim područjima zonama ili slobodnim područjima od ovih bolesti, treba prijaviti primarnu pojavu bolesti, te navesti:

– naziv ribogojilišta: ___________________________________

– odobreni broj ribogojilišta: _____________________________

– opis ribogojilišta (način proizvodnje, kapacitet, vrste i kategorije ribe): ________________________________________________________________________________________________

* Primarno izbijanje KSK u divljih svinja je pojava bolesti na slobodnim područjima tj. izvan područja na kojima se provode mjere ograničenja zbog klasične svinjske kuge divljih svinja;

Mjesto i datum: ______________________________________

Potpis i pečat veterinara: _______________________________

M.P.

Obrazac 3.

TJEDNO IZVJEŠĆE O MJESTU IZBIJANJA BROJ* ___

Evidencijski broj: ____________

Bolest za koju se dostavlja tjedno izvješće: _____________________________________________________________________

Mjesto izbijanja prijavljeno (navesti datum i evidencijski broj obrasca za prijavu mjesta izbijanja):

__________________________________________________

Ime i prezime ovlaštenog veterinara pošiljatelja izvješća:

__________________________________________________

Telefon: ___________ Telefaks: _____________e-mail: ________

Mjesto izbijanja za koje se dostavlja tjedno izvješće: ______________________________________________________________

(upisati ime objekta, gospodarstva, područja i sl.)

JIBG: ________________ Ulica: _________________________

Naselje: ___________ Općina: __________ Županija: _________

Mjesto izbijanja je na području ovlasti:

__________________________________________________

(upisati naziv ovlaštene veterinarske organizacije i veterinarske ambulante)

Provedene mjere kontrole (suzbijanja i iskorjenjivanja), npr.: kontrola člankonožaca, kontrola divljih životinja rezervoara bolesti, monitoring, preventivne mjere kontrole na granici, kontrola prometa životinja u zemlji, iskorjenjivanje (usmrćivanje bolesnih i sumnjivih na bolest engl. stamping out), klanje, nadzor, serološko pretraživanje, cijepljenje, cijepljenje zabranjeno, zoniranje (provođenje mjera na određenom području s poznatim zdravstvenim stanjem životinja) – navesti:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podaci o životinjama na gospodarstvu (odnose se na period izvješćivanja):

 

Ukupan broj životinja na gospodarstvu

Broj novouočenih životinja s vidljivim kliničkim znakovima* bolesti

Broj uginulih životinja

Broj usmrćenih životinja

Broj zaklanih životinja

Broj neškodljivo uništenih lešina životinja

Goveda

 

 

 

 

 

Svinje

 

 

 

 

 

Ovce

 

 

 

 

 

Koze

 

 

 

 

 

Konji

 

 

 

 

 

Perad (kokoši)

 

 

 

 

 

Perad (pure)

 

 

 

 

 

Perad (guske, patke)

 

 

 

 

 

Pernata divljač (navesti vrstu)

 

 

 

 

 

Divljač (navesti vrstu)

 

 

 

 

 

Pčele (broj pčelinjih zajednica)

 

 

 

 

 

Ribe (kg)

 

 

 

 

 

Mekušci (kg)

Pas

Mačka

Drugo (navesti)

 

 

 

 

 

* Navedite kliničke znakove: ______________________________

Vrijeme klanja životinja (sat/dan/mjesec/godina): ______________

Mjesto klanja i naziv klaonice: _____________________________

Vrijeme usmrćivanja životinja (sat/dan/mjesec/godina): __________

Vrijeme odvoza lešina na neškodljivo uklanjanje (sat/dan/mjesec/godina): ___________________________________________

Naziv prijevoznika i registracijska oznaka: _____________________________________________________________________

Navesti ostale aktivnosti provedene na mjestu izbijanja u periodu izvješćivanja:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* upisati redni broj izvješća za predmetno mjesto izbijanja

Mjesto i datum: ______________________________________

Potpis i pečat ovlaštenog veterinara: ________________________

M.P.

Obrazac 4.

OBRAZAC ZA ODJAVU MJESTA IZBIJANJA – ZAVRŠNO IZVJEŠĆE

Evidencijski broj: ____________

Bolest za koju se odjavljuje mjesto izbijanja: ____________________________________________________________________

Mjesto izbijanja prijavljeno (navesti datum i evidencijski broj obrasca za prijavu mjesta izbijanja):

__________________________________________________

Datum provedbe posljednje mjere kontrole i iskorjenjivanja: ______

Datum odjave: _______________________________________

Ime i prezime ovlaštenog veterinara pošiljatelja odjave:

__________________________________________________

Telefon: ___________ Telefaks: ___________ e-mail: __________

Mjesto izbijanja koje se odjavljuje: ___________________________________________________________________________

(upisati ime objekta, gospodarstva, područja i sl.)

JIBG: ___________________ Ulica: ______________________

Naselje: __________ Općina: __________ Županija: ___________

Mjesto izbijanja odjavljuje se na području ovlasti:

__________________________________________________

(upisati naziv ovlaštene veterinarske organizacije i veterinarske ambulante)

Provedene mjere kontrole (suzbijanja i iskorjenjivanja), npr.: kontrola člankonožaca, kontrola divljih životinja rezervoara bolesti, monitoring, preventivne mjere kontrole na granici, kontrola prometa životinja u zemlji, iskorjenjivanje (usmrćivanje bolesnih i sumnjivih na bolest engl. stamping out), klanje, nadzor, serološko pretraživanje, cijepljenje, cijepljenje zabranjeno, zoniranje (provođenje mjera na određenom području s poznatim zdravstvenim stanjem životinja) – navesti:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podaci o životinjama na gospodarstvu:

 

Ukupan broj životinja na gospodarstvu

Ukupan broj životinja s vidljivim kliničkim znakovima bolesti

Ukupan broj uginulih životinja

Broj usmrćenih životinja

Broj zaklanih životinja

Broj neškodljivo uništenih lešina životinja

Goveda

 

 

 

 

 

Svinje

 

 

 

 

 

Ovce

 

 

 

 

 

Koze

 

 

 

 

 

Konji

 

 

 

 

 

Perad (kokoši)

 

 

 

 

 

Perad (pure)

 

 

 

 

 

Perad (guske, patke)

 

 

 

 

 

Pernata divljač (navesti vrstu)

 

 

 

 

 

Divljač (navesti vrstu)

 

 

 

 

 

Pčele (broj pčelinjih zajednica)

 

 

 

 

 

Ribe (kg)

 

 

 

 

 

Mekušci (kg)

Pas

Mačka

Drugo (navesti)

 

 

 

 

 

Vrijeme klanja životinja (sat/dan/mjesec/godina): ______________

Mjesto klanja i naziv klaonice: _____________________________

Vrijeme usmrćivanja životinja (sat/dan/mjesec/godina): ___________________________________________________________

Vrijeme odvoza lešina na neškodljivo uklanjanje (sat/dan/mjesec/godina): ___________________________________________

Naziv prijevoznika i registracijska oznaka: ____________________

Napomena: _________________________________________

Mjesto i datum: ______________________________________

Potpis i pečat ovlaštenog veterinara: ________________________

M.P.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 82/894/EEZ od 21. prosinca 1982. godine o prijavi bolesti životinja u Zajednici, koja je izmijenjena i dopunjena Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3768/85 od 20. prosinca 1985. godine, Odlukom Komisije br. 89/162/EEZ od 10. veljače 1989. godine, Odlukom Komisije br. 90/134/EEZ od 6. ožujka 1990. godine, Odlukom Komisije br. 92/450/EEZ od 30. srpnja 1992. godine, Odlukom Komisije br. 98/12/EZ od 15. prosinca 1997. godine, Odlukom Komisije br. 2000/556/EZ od 7. rujna 2000. godine, Odlukom Komisije br. 2002/788/EZ od 10. listopada 2002. godine, Uredbom Vijeća (EZ) br. 807/2003 od 14. travnja 2003. godine, Odlukom Komisije br. 2004/216/EZ od 1. ožujka 2004. godine, te Odlukom Komisije br. 2008/650/EZ od 30. srpnja 2008. godine

[2]Člankom 2. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, br. 154/08) preuzete su odredbe članka 2. Direktive 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja unutar Zajednice.

[3]Pravilnikom o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge (»Narodne novine«, br. 187/04 i 123/08) preuzete su odredbe Direktive 89/2001 (EZ) od 23. listopada 2001. godine o mjerama zajednice za kontrolu klasične svinjske kuge.

[4]Životinje mlađe od 3 mjeseca.

[5]Primarno izbijanje KSK u divljih svinja je pojava bolesti na slobodnim područjima, tj. izvan područja na kojima se provode mjere ograničenja zbog klasične svinjske kuge divljih svinja.

[6]Pravilnikom o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, br. 42/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 88/2006 od 24. listopada 2006. godine o uvjetima za zdravlje akvakulture i njihovih proizvoda, sprječavanje i kontrolu određenih bolesti akvatičnih životinja.