Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o voćnim vinima

NN 62/2011 (6.6.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o voćnim vinima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1387

Na temelju članka 61. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĆNIM VINIMA

Članak 1.

U Pravilniku o voćnim vinima (»Narodne novine« br. 73/06, 24/11, 28/11) u članku 2. točke 3. – 6. brišu se, a dosadašnje točke 7. – 14. postaju točke 3. – 10.

Riječi: »Zabranjeno je stavljanje u promet drugih voćnih vina osim onih navedenih u stavku 1. točkama 3 – 6. ovog članka.« brišu se.

Članak 2.

Iza članka 2. dodaju se novi članci 2.a i 2.b koji glase:

»Članak 2.a

Voćno vino u prometu može biti:

1. voćno vino;

2. desertno voćno vino;

3. aromatizirano voćno vino;

4. biser voćno vino;

5. pjenušavo voćno vino;

6. razblaženo voćno vino.

Članak 2.b

Voćno vino je voćno vino u užem smislu, sukladno definiciji iz članka 2. točke 1. ovog Pravilnika.

Desertno voćno vino je voćno vino kojem je dodan alkohol voćnog podrijetla i/ili voćna rakija, voćni sok i/ili koncentrirani sok i koje, ako se sadržaj alkohola preračuna u šećer, sadrži više od 260 g/L šećera i čija je stvarna alkoholna jakost najmanje 13% vol., a ukupna alkoholna jakost ne više od 22% vol.

Aromatizirano voćno vino je voćno vino u čijoj se proizvodnji koriste arome, prirodni aromatski pripravci, aromatične biljke i njihovi plodovi. Pored toga smiju se dodavati voćni sok, koncentrirani voćni sok, alkohol voćnog podrijetla, voćna rakija i šećer, pri čemu udio temeljnog vina mora iznositi najmanje 75%. Stvarna alkoholna jakost je najmanje 13% vol., a ukupna alkoholna jakost ne više od 22% vol.

Biser voćno vino je voćno vino koje čija je stvarna alkoholna jakost najmanje 5% vol. i u zatvorenim posudama ima tlak otopljenog ugljik dioksida od 1,0 – 2,5 bara pri temperaturi od 20° C.

Pjenušavo voćno vino je voćno vino dobiveno primarnom ili sekundarnom alkoholnom fermentacijom od voćnog soka ili voćnog vina. U zatvorenoj posudi ima tlak od namanje 3 bara pri temperaturi od 20 °C, pri čemu sav otopljeni ugljik dioksid potječe od alkoholne fermentacije.

Razblaženo voćno vino je voćno vino čija je stvarna alkoholna jakost 4 – 6 % vol., a dobiveno je razrijeđivanjem koncentriranog voćnog vina. Ugljik dioksid koji je sadržan u proizvodu ne mora biti podrijetlom od fermentacije pod uvjetom da tlak otopljenog ugljik dioksida u zatvorenoj posudi pri temperaturi od 20 °C nije veći od 0,5 bara. Naknadno mu se mogu dodavati arome, prirodni aromatski pripravci, aromatične biljke i njihovi plodovi.«

Članak 3.

U članku 8. točka 2. briše se.

Iza članka 8. dodaje se novi članak 8.a koji glasi:

»Članak 8.a

Stvarna alkoholna jakost voćnih vina u prometu je:

1. Za voćna vina 1,2% – 13% vol.;

2. Za desertna i aromatizirana voćna vina više od 13% vol;

3. Za razblažena voćna vina 4 – 6% vol.«

Članak 4.

U članku 10. stavku 7. riječi: »voćna vina u punjenju manjem od 0,5 l« zamjenjuju se riječima: »razblažena voćna vina iz članka 2.b ovog Pravilnika.«.

Članak 5.

U članku 15. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: »Razblaženo voćno vino označava se kao »razblaženo voćno vino«.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/236

Urbroj: 525-02-3-0034/11-3

Zagreb, 1. lipnja 2011.

Potpredsjednik Vlade

Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Petar Čobanković, v. r.