Zakon o dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

NN 63/2011 (8.6.2011.), Zakon o dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

HRVATSKI SABOR

1402

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. svibnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/128

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 2. lipnja 2011.

Predsjednik

Republike Hrvatske

prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU

Članak 1.

U Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07. i 45/09.) u članku 102. iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Iznimno od odredbe stavka 7. ovoga članka, nastavniku iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, koji nije izabran u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju, visoko učilište može produljiti radni odnos do isteka akademske godine u kojoj navršava 70 godina života, posebno cijeneći pri tome njegov znanstveni doprinos te uspješnost u obrazovnom procesu i odgoju mladih znanstvenika i nastavnika.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-04/11-01/01

Zagreb, 27. svibnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Luka Bebić, v. r.