Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja

NN 63/2011 (8.6.2011.), Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja

DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

1407

Na temelju članka 29. stavka 5. i stavka 6. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine« br. 28/10) ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O OBRAZOVANJU POTREBNOM ZA RUKOVANJE IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA I PRIMJENU MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, rokovi i način stjecanja posebnog stručnog obrazovanja i obnove znanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja.

Rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja

Članak 2.

Radnici koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja moraju biti obučeni za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i to redovitim obrazovanjem ili dopunskim obrazovanjem o čemu moraju imati pisani dokaz.

Osobe koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja

Članak 3.

Osobe koje se obučavaju ili obrazuju za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja tijekom obuke ili obrazovanja koje uključuje praktične vježbe s izvorima ionizirajućeg zračenje moraju biti pod neposrednim nadzorom radnika iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Izloženi radnici

Članak 4.

(1) U području izloženosti smiju raditi osobe koje imaju posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja stečeno tijekom redovitog obrazovanja ili dopunskim obrazovanjem koje organizira i provodi ustanova koja udovoljava uvjetima iz ovog Pravilnika (u daljnjem tekstu: Ustanova).

(2) Izloženi radnici moraju imati pisani dokaz o posebnom stručnom obrazovanju o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja.

Članak 5.

(1) Smatra se da je osoba stekla posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja tokom redovnog školovanja ako je Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (u daljnjem tekstu: Zavod) prethodno potvrdio nastavni program obrazovne ustanove koja je izdala pisani dokaz iz članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika.

(2) Obrazovna ustanova zahtjev za izdavanje potvrde iz stavka 1. ovog članka podnosi Zavodu u pisanom obliku i prilaže:

– izvod iz registra trgovačkog suda;

– nastavni program koji sadrži predmet zaštite od ionizirajućeg zračenja u trajanju od najmanje 16 školskih sati.

(3) U slučaju da je pisani dokaz iz članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika izdala pravna osoba u inozemstvu, o priznavanju dokaza odlučit će Povjerenstvo iz članka 21. ovoga Pravilnika na temelju priloženog programa obrazovanja.

Članak 6.

Izloženi radnici moraju obnavljati znanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja svakih pet godina.

Osobe koje rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, a nisu u području izloženosti

Članak 7.

(1) Osobe koje rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, a nisu u području izloženosti moraju imati dopunsko obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju obnavljati znanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja svakih pet godina.

Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

Članak 8.

(1) Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u zdravstvenim, znanstvenim i obrazovnim ustanovama, nositeljima odobrenja za obavljanje djelatnosti provjere kakvoće radiografijom te nositeljima odobrenja za obavljanje nuklearne djelatnosti mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij.

(2) Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u ostalim nositeljima odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja i korisnicima mora imati završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine sukladno aktu nositelja odobrenja o provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja i mjera osiguranja kvalitete.

(3) Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka mora imati posebno obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja stečeno redovnim obrazovanjem ili dopunskim obrazovanjem koju provodi i organizira Ustanova.

Članak 9.

Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja mora obnavljati znanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja svakih pet godina.

II. RUKOVANJE IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Rukovanje rendgenskim uređajima u medicini i dentalnoj medicini

Članak 10.

(1) Rendgenskim uređajima u medicini prilikom provođenja dijagnostičkog ili interventnog postupka smiju rukovati:

1. Doktori medicine specijalisti radiologije,

2. Doktori medicine specijalisti drugih grana medicine, ako su u okviru svoje specijalizacije obučeni za rukovanje rendgenskim uređajima za dijagnostiku u medicini,

3. Prvostupnici radiološke tehnologije,

4. Osobe sa završenom srednjom medicinskom školom radiološkog usmjerenja.

(2) Rendgenskim uređajima u medicini u svrhu provođenja isptivanja kakvoće smiju rukovati:

1. Osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem prirodne struke (polje fizika) ili tehničke struke (elektrotehnika),

2. Osobe iz stavka 1. ovog članka.

(3) Rendgenskim uređajima za terapiju, te akceleratorima i drugim uređajima za terapiju ionizirajućim zračenjem u medicini prilikom provođenja terapijskog postupka smiju rukovati:

1. Doktori medicine specijalisti radioterapije i onkologije,

2. Doktori medicine specijalisti drugih grana medicine, ako su u okviru svoje specijalizacije obučeni za rukovanje rendgenskim uređajima za terapiju, te akceleratorima i drugim uređajima za terapiju ionizirajućim zračenjem u medicini,

3. Prvostupnici radiološke tehnologije,

4. Osobe sa završenom srednjom medicinskom školom radiološkog usmjerenja.

(4) Rendgenskim uređajima za terapiju, te akceleratorima i drugim uređajima za terapiju ionizirajućim zračenjem u medicini prilikom priprema za provođenje terapijskog postupka smiju rukovati:

1. Osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem prirodne struke (polje fizika) ili tehničke struke (elektrotehnika),

2. Osobe iz stavka 3. ovog članka.

(5) Rendgenskim uređajima za snimanje zubi u dentalnoj medicini smiju rukovati:

1. Doktori dentalne medicine,

2. Doktori medicine specijalisti radiologije,

3. Prvostupnici radiološke tehnologije,

4. Osobe sa završenom srednjom medicinskom školom radiološkog usmjerenja.

(6) Rendgenskim uređajima za snimanje zubi u dentalnoj medicini u svrhu provođenja isptivanja kakvoće smiju rukovati:

1. Osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem prirodne struke (polje fizika) ili tehničke struke (elektrotehnika),

2. Osobe iz stavka 5. ovog članka.

Rukovanje zatvorenim radioaktivnim izvorima u medicini

Članak 11.

(1) Zatvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za terapiju u medicini prilikom provođenja terapijskog postupka smiju rukovati:

1. Doktori medicine specijalisti radioterapije i onkologije,

2. Doktori medicine specijalisti drugih grana medicine, ako su u okviru svoje specijalizacije obučeni za rukovanje zatvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za terapiju u medicini,

3. Prvostupnici radiološke tehnologije,

4. Osobe sa završenom srednjom medicinskom školom radiološkog usmjerenja.

(2) Zatvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za terapiju u medicini prilikom priprema za provođenje terapijskog postupka i u svrhu provođenja isptivanja kakvoće smiju rukovati:

1. Osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem prirodne (polje fizika) ili tehničke struke (polje elektrotehnika),

2. Osobe iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Osobe iz stavka 2. točke 1. ovoga članka moraju imati najmanje 6 mjeseci iskustva rukovanja zatvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za terapiju u medicini prilikom priprema za provođenje terapijskog postupka i moraju posjedovati pisani dokaz o ospobljenosti za rukovanje istima izdan od proizvođača tih izvora ili zdravstvene ustanove u kojoj rade.

Rukovanje otvorenim radioaktivnim izvorima u medicini

Članak 12.

(1) Otvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za dijagnostiku i terapiju u medicini prilikom provođenja dijagnostičkog ili terapijskog postupka smiju rukovati:

1. Doktori medicine specijalisti nuklearne medicine,

2. Doktori medicine specijalisti drugih grana medicine, ako su u okviru svoje specijalizacije obučeni za rukovanje otvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za dijagnostiku i terapiju u medicini,

3. Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prirodne struke (polje fizika),

4. Prvostupnici radiološke tehnologije,

5. Prvostupnici medicinsko laboratorijske dijagnostike,

6. Osobe sa završenom srednjom medicinskom školom radiološkog usmjerenja,

7. Prvostupnici sestrinstva, medicinske sestre i medicinski tehničari, kemijski tehničari, farmaceutski tehničari te zdravstveni tehničari laboratorijskog ili sanitarnog usmjerenja, koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imaju najmanje osam godina iskustva rukovanja tim izvorima.

(2) Otvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za dijagnostiku i terapiju u medicini prilikom priprema za provođenje dijagnostičkog ili terapijskog postupka smiju rukovati:

1. Osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišni studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem biomedicinske struke, osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišni studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem prirodne struke (polje kemija), prehrambeno-tehnološke struke te tehničke struke (polje elektrotehnika) koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imaju najmanje osam godina iskustva rukovanja tim izvorima,

2. Osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišni studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem prirodne struke (polje kemija) koji su obučeni za rukovanje otvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za dijagnostiku i terapiju u medicini i ako imaju pisani dokaz o tome,

3. Osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišni studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem prirodne struke (polje kemija) koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imaju najmanje pet godina iskustva rukovanja tim izvorima,

4. osobe iz stavka 1. ovoga članka.

Rukovanje rendgenskim uređajima u veterinarskoj medicini

Članak 13.

Rendgenskim uređajima koji se koriste za dijagnostiku u veterinarskoj medicini smiju rukovati:

1. Doktori veterinarske medicine,

2. Prvostupnici radiološke tehnologije,

3. Osobe sa završenom srednjom medicinskom školom radiološkog usmjerenja.

Rukovanje otvorenim radioaktivnim izvorima u veterinarskoj medicini

Članak 14.

Otvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za dijagnostiku i terapiju u veterinarskoj medicini smiju rukovati:

1. Doktori veterinarske medicine,

2. Prvostupnici radiološke tehnologije,

3. Osobe sa završenom srednjom medicinskom školom radiološkog usmjerenja.

Rukovanje rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje koji se koriste u znanstveno istraživačkom radu, za provjeru kakvoće radiografijom, za provjeru vozila, sadržaja prtljage, ručne prtljage, paketa i pismovnih pošiljki, za ispitivanje, popravljanje i restauraciju umjetnina, za ispitivanje sastava tvari ili se koriste u tehnološkim procesima

Članak 15.

(1) Rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje koji se koriste u znanstveno istraživačkom radu, za provjeru kakvoće radiografijom, za provjeru vozila, sadržaja prtljage, ručne prtljage, paketa i pismovnih pošiljki, za ispitivanje, popravljanje i restauraciju umjetnina, za ispitivanje sastava tvari ili se koriste u tehnološkim procesima smiju rukovati osobe koje su obučene za rukovanje tim rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje.

(2) Osobe koje izvorima ionizirajućeg zračenja iz stavka 1. ovoga članka rukuju pri provjeri kakvoće radioagrafijom moraju imati pisani dokaz da su obučeni za rukovanje tim izvorima.

Rukovanje zatvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste u obavljanju znanstvene djelatnosti za provjeru kakvoće radiografijom ili pri radu u bušotinama

Članak 16.

Zatvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste u obavljanju znanstvene djelatnosti, za provjeru kakvoće radiografijom ili pri radu u bušotinama smiju rukovati osobe koje su obučene za rukovanje tim zatvorenim radioaktivnim izvorima i ako imaju pisani dokaz o tome.

Rukovanje otvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste u obavljanju znanstvene djelatnosti ili pri radu u bušotinama

Članak 17.

Otvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste u obavljanju znanstvene djelatnosti ili pri radu u bušotinama smiju rukovati osobe koje su obučene za rukovanje tim otvorenim radioaktivnim izvorima i ako imaju pisani dokaz o tome.

III. UVJETI KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI USTANOVA KOJA ORGANIZIRA I PROVODI DOPUNSKO OBRAZOVANJE, POSEBNO OBRAZOVANJE I OBNOVU ZNANJA

Uvjeti kojima mora udovoljavati Ustanova

Članak 18.

(1) Ustanova mora biti ustanova koja provodi visokoškolsko obrazovanje i koja u programu redovitog školovanja ima predmet zaštite od ionizirajućeg zračenja.

(2) Ustanova smije organizirati i provoditi dopunsko obrazovanje, posebno obrazovanje i obnovu znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja u području medicine, dentalne medicine i veterine samo ako je ustanova koja provodi visokoškolsko obrazovanje iz područja biomedicine i zdravstva i koja u programu redovitog školovanja ima predmet zaštite od ionizirajućeg zračenja.

Početak organiziranja i provođenja dopunske izobrazbe i obnove znanja

Članak 19.

(1) Ustanova ne smije započeti s organizacijom i provođenjem dopunskog obrazovanja, posebnog obrazovanja i obnove znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračnja prije nego Zavod izda potvrdu o udovoljavanju uvjetima propisanim ovim Pravilnikom (dalje u tekstu: Potvrda).

(2) Zavod Potvrdu izdaje na temelju mišljenja Povjerenstva iz članka 21. ovoga Pravilnika o udovoljavanju uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(3) Zahtjev za davanje Potvrde podnosi se Zavodu na obrascu EDU koji je tiskan u Prilogu I. ovoga Pravilnika, a koji je njegov sastavni dio. Zahtjevu treba priložiti:

1. izvod iz registra trgovačkog suda;

2. nastavni program iz kojeg je razvidno da Ustanova u programu redovitog školovanja ima predmet zaštite od ionizirajućeg zračenja;

3. popis predavača iz pojedinih područja zaštite od ionizirajućeg zračenja s dokazima o iskustvu predavača iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja.

(4) Zavod zaprimljeni zahtjev i dokumentaciju iz stavka 3. ovoga članka prosljeđuje Povjerenstvu iz članka 21. ovoga Pravilnika na mišljenje.

(5) Po donesenom mišljenju iz stavka 2. ovoga članka, Zavod izdaje Potvrdu.

Način prijave za dopunsko obrazovanje, posebno obrazovanje i obnovu znanja

Članak 20.

(1) Zahtjev za dopunsko obrazovanje, posebno obrazovanje i obnovu znanja dostavlja Ustanovi poslodavac radnika.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati:

– ime i prezime svakog predloženika,

– osobni identifikacijski broj svakog predloženika,

– stručnu spremu svakog predloženika,

– vrstu izvora ionizirajućeg zračenja u čijem području izloženosti predloženik radi.

(3) Ustanova određuje početak i mjesto održavanja dopunskog obrazovanja, posebnog obrazovanja ili obnove znanja iz stavka 1. ovog članka o čemu izvještava poslodavca iz stavka 1. ovoga članka.

IV. DOPUNSKO OBRAZOVANJE, POSEBNO OBRAZOVANJE I OBNOVA ZNANJA O PRIMJENI MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Stručno povjerenstvo za dopunsko obrazovanje, posebno obrazovanje i obnovu znanja

Članak 21.

(1) Ravnatelj Zavoda imenuje stručno povjerenstvo za dopunsko obrazovanje iz članka 22. stavka 1., posebno obrazovanje iz članka 23., stavka 1. ili obnovu znanja iz članka 24. stavka 1. te članka 25. stavka 1. ovog Pravilnika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo ima pet članova, od kojih je jedan službenik Zavoda.

(3) Povjerenstvo se sastaje u prostorijama Zavoda.

Program dopunskog obrazovanja

Članak 22.

(1) Ustanova mora provoditi dopunsko obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja po programu dopunskog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja (u daljnjem tekstu: Program).

(2) Program iz stavka 1. ovoga članka donosi Povjerenstvo.

(3) Program iz stavka 1. ovoga članka mora obuhvaćati/sadržavati najmanje 16 školskih sati predavanja.

(4) Program iz stavka 1. ovoga članka za radnike iz članka 7. ovog Pravilnika mora obuhvaćati/sadržavati najmanje 12 školskih sati predavanja.

(5) Program iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od:

a) osnovnog programa dopunskog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja (u daljnjem tekstu: Osnovni program);

b) specijalističkih programa za određene djelatnosti i određene vrste izvora ionizirajućeg zračenja ovisno o naravi rada i vrsti izvora ionizirajućeg zračenja koji se pri radu rabe, te posebnim mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja koje je potrebno provoditi (u daljnjem tekstu: Specijalistički program).

Program posebnog obrazovanja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

Članak 23.

(1) Posebno obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja provodi se po programu posebnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja.

(2) Program iz stavka 1. ovoga članka donosi Povjerenstvo.

(3) Program iz stavka 1. ovoga članka mora obuhvaćati/sadržavati najmanje 24 školska sata predavanja.

Program obnove znanja

Članak 24.

(1) Obnavljanje znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja provodi se po programu obnove znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja.

(2) Program iz stavka 1. ovog članka donosi Povjerenstvo.

Program obnove znanja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

Članak 25.

(1) Obnova znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja provodi se po programu obnove znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja.

(2) Program iz stavka 1. ovog članka donosi Povjerenstvo.

Izuzimanje od obveze dopunskog i posebnog obrazovanja te obnove znanja

Članak 26.

(1) Izuzeće od obveze dopunskog obrazovanja, posebnog obrazovanja ili obnove znanja odobrava ravnatelj Zavoda na temelju mišljenja Povjerenstva.

(2) Zahtjev za izuzeće iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Zavodu. Zahtjevu se prilaže dokumentacija iz koje je razvidna opravdanost izuzeća.

(3) Zavod zaprimljeni zahtjev i dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka prosljeđuje Povjerenstvu na mišljenje.

(4) Po donesenom mišljenju iz stavka 1. ovoga članka, Zavod odlučuje o izuzeću iz stavka 1. ovoga članka.

V. PROVJERA ZNANJA

Određivanje ispitnih pitanja i mjerila za ocjenu uspjeha po provjeri znanja

Članak 27.

Ispitna pitanja i mjerila za ocjenu uspjeha po provjeri znanja iz članka 28. ovoga Pravilnika određuje Povjerenstvo.

Pristupanje provjeri znanja

Članak 28.

(1) Predloženik koji je pohađao dopunsko obrazovanje iz članka 22. stavka 1., posebno obrazovanje iz članka 23., stavka 1. ili obnovu znanja iz članka 24. stavka 1. te članka 25. stavka 1. ovoga Pravilnika pristupa provjeri znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja.

(2) Predloženik iz stavka 1. ovog članka smije pristupiti provjeri znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja uz uvjet da je odlušao sva programom predviđena predavanja.

(3) Provjeru znanja iz stavka 1. ovoga članka organizira Ustanova.

(4) Provjera znanja iz stavka 1. ovoga članka je ispit u pisanom obliku.

(5) Uspjeh po provjeri znanja može biti »zadovoljio« ili »nije zadovoljio«.

Postupanje u slučaju neudovoljavanja na provjeri znanja

Članak 29.

(1) Predloženik koji nije udovoljio na provjeri znanja iz članka 28. stavka 1. ovoga Pravilnika može pristupiti ponovnoj provjeri znanja nakon proteka 15 dana, ali ne više od 60 dana od dana prethodnog polaganja.

(2) Predloženik koji nije zadovoljio na ispitu može se u pisanom obliku žaliti Povjerenstvu.

(3) Ako Povjerenstvo ocjeni da je žalba iz stavka 2. ovoga članka opravdana, provest će provjeru znanja.

Zapisnik o tijeku polaganja ispita

Članak 30.

(1) O tijeku polaganja ispita iz članka 28. stavka 4. ovoga Pravilnika vodi se zapisnik u koji se unose podaci:

- ime i prezime ispitivača,

- ime i prezime predloženika,

- osobni identifikacijski broj,

- nadnevak provjere znanja,

- vrsta specijalističkog programa,

- odluka ispitivača o uspjehu predloženika na ispitu

- potpis ispitivača.

(2) Ustanova je obvezna u roku od 15 dana od dana provjere znanja Zavodu dostaviti podatke iz zapisnika iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 31.

Ustanova je obvezna zapisnike iz članka 30. ovoga Pravilnika čuvati 6 godina.

Svjedodžba

Članak 32.

(1) Predloženiku koji je zadovoljio na provjeri znanja u smislu članka 28. ovoga Pravilnika izdaje se svjedodžba uz naznaku Specijalističkog programa.

(2) Svjedodžbu iz stavka 1. ovoga članka izdaje Ustanova.

Troškovi dopunske izobrazbe i dopunskog obrazovanja

Članak 33.

Troškove dopunskog obrazovanja, posebnog obrazovanja ili obnove znanja te provjere znanja snosi poslodavac iz članka 20. stavka 1. ovoga Pravilnika.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišni studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem prirodne struke (polje kemija) koji rade na radnim mjestima koja uključuju rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja iz članka 12. stavka 2., a koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju manje od osam godine iskustva rukovanja tim izvorima obvezni su u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dopunski se obrazovati.

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, rokovima i načinu stjecanja potrebnog stručnog obrazovanja i obnove znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja (»Narodne novine« br. 30/08).

Članak 36.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/5

Urbroj: 542-01-11-8

Zagreb, 2. lipnja 2011.

Ravnatelj

doc. dr. sc. Dragan Kubelka, v. r.

PRILOG I.