Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o patentu

NN 66/2011 (15.6.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o patentu

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1454

Na temelju članka 115. Zakona o patentu (»Narodne novine«, broj 173/03, 87/05, 76/07, 30/09, 128/10 i 49/11) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nadležan za rad Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, na prijedlog ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PATENTU

Članak 1.

U Pravilniku o patentu (»Narodne novine«, broj 117/07 i 3/11), članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Prijava patenta koja se podnosi neposredno u pisanom obliku ili poštom podnosi se u jednom primjerku.

(2) Prijava patenta u elektroničkom obliku podnosi se korištenjem usluge podnošenja elektroničke prijave dostupne putem internetske stranice Zavoda.

(3) Zavod na svojoj internetskoj stranici objavljuje tehničke preduvjete za ostvarivanje elektroničke komunikacije za podnošenje prijave u skladu sa stavkom 1. ovoga članka. Podnositelj prijave koji želi podnijeti prijavu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka obvezan je osigurati tehničke preduvjete potrebne za podnošenje prijava i drugih podataka i priloga elektroničkim putem. Zavod će osigurati potrebnu programsku podršku radi zaprimanja prijava i drugih podataka i priloga elektroničkim putem.

(4) Prilikom podnošenja prijave i drugih podataka i priloga u skladu sa stavkom 1. ovoga članka podnositelj je obvezan koristiti kvalificirane certifikate koje je izdala ovlaštena pravna osoba registrirana za izdavanje certifikata.

(5) Smatra se da je prijava podnesena u skladu sa stavkom 1. ovoga članka zaprimljena u Zavodu kada je automatiziranom radnjom verificiran napredni elektronički potpis podnositelja prijave.

(6) Po primitku uspješno zaprimljene prijave u skladu sa stavkom 1. ovoga članka Zavod će podnositelju elektroničkom poštom poslati obavijest o zaprimanju prijave s naznačenim privremenim evidencijskim brojem, te datumom i vremenom zaprimanja.

(7) Ako se prijava podnosi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, na istovjetan način podnose se prilozi koji se obvezno prilažu uz prijavu. Prijave dostavljene elektroničkim putem s naprednim elektroničkim potpisom smatraju se vlastoručno potpisanim.

(8) Prilozi uz prijavu podnesenu u skladu s stavkom 1. ovoga članka smatrat će se izvornicima dokumenata, a podnositelj potpisivanjem naprednim elektroničkim potpisom jamči istovjetnost priložene dokumentacije u elektroničkom obliku s izvornom dokumentacijom.

(9) Uz prijavu patenta podnose se sljedeći prilozi:

1. dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi i troškovima provođenja upravnog postupka, ili dokaz o osnovi na temelju kojeg se traži oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi i troškova vođenja postupka;

2. punomoć za zastupanje ako se prijava podnosi putem zastupnika;

3. izjava o zajedničkom predstavniku u slučaju više podnositelja;

4. izjava izumitelja u slučaju kad ne želi biti naveden u prijavi;

5. prijepis prve prijave ovjeren od nadležnoga tijela ako je zatraženo pravo prvenstva u skladu s člankom 23. Zakona;

6. potvrda o izlaganju na međunarodnoj izložbi u skladu s člankom 9. stavkom 1) točka 2. Zakona, ako je izum bio izložen;

7. dokaz ili podaci o uzorku živoga biološkoga materijala ako je taj nužan za otkrivanje izuma u skladu s člankom 20. stavkom 5. Zakona;

8. popis nukleotidnih i/ili aminokiselinskih odsječaka ako prijava sadržava otkrivanje jednog nukleotidnog i/ili aminokiselinskog odsječka ili više njih.«

Članak 2.

U članku 3., stavku 2. riječi »stavcima 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »stavkom 1.«

Članak 3.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Odredbe članaka od 5. do 10. ovoga Pravilnika primjenjuju se i na naknadne podneske kojima se zamjenjuju bitni sastojci prijave patenta. Ti se podnesci dostavljaju Zavodu na način propisan člankom 2. stavkom 1. ovoga Pravilnika

(2) Svi bitni sastojci prijave patenta i podnesci koji se naknadno dostavljaju, moraju biti potpisani. Ako podnesak nije potpisan, Zavod će stranci zaključkom naložiti da ga potpiše u primjerenom roku. Ako je u tom roku potpisan, podnesak zadržava datum kad je primljen. U suprotnom, smatra se da nije podnesen.

Članak 4.

U članku 16. stavku 1. briše se riječ »zaključkom«.

Članak 5.

Glava »VII. Prigovor na priznanje konsenzualnog patenta«, naslov iznad članka 25. i članak 25. brišu se.

Članak 6.

Naslov glave XII. mijenja se i glasi:

»XII. UPIS PROMJENA U REGISTRE I ISPRAVAK POGREŠAKA«

Članak 7.

U članku 37. stavku 1. riječi »poziva podnositelja« zamijenjuju se riječima: »zaključkom nalaže podnositelju«.

Članak 8.

Iza članka 37. dodaju se naslov »Zahtjev za ispravak pogrešaka« i članak 37.a koji glasi:

»(1) Postupak za ispravak pogrešaka pokreće se pisanim zahtjevom na popunjenom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac P-4) ili na obrascu koji sadržajem i izgledom u cijelosti odgovara tom obrascu.

(2) Zahtjev za ispravak pogreške mora sadržavati:

1. izričitu naznaku da se zahtijeva ispravak pogreške;

2. broj prijave patenta ili broj patenta na koji se zahtjev za ispravak pogreške odnosi;

3. podatke o podnositelju zahtjeva (prezime, ime i prebivalište za fizičku osobu, ili tvrtku i sjedište za pravnu osobu);

4. naznaku pogreške koja se ispravlja;

5. naznaku ispravnog podatka;

6. podatke o zastupniku ako se zahtjev za ispravak pogreške podnosi putem zastupnika;

7. potpis podnositelja zahtjeva ili njegovog zastupnika.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se:

1. uredna punomoć ako se zahtjev za ispravak pogreške pokreće preko zastupnika;

2. dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi i naknadi troškova provođenja upravnoga postupka kada do pogreške nije došlo propustom Zavoda.

(4) Ako predviđeni prostor u pojedinoj rubrici obrasca P-4 nije dovoljan, zahtijevani se podatak, s naznakom rubrike i njenog punog sadržaja, prilaže kao poseban dodatak obrascu P-4.

(5) Presliku popunjenoga P-4 obrasca iz stavka 1. ovoga članka, Zavod dostavlja podnositelju, kao potvrdu primitka zahtjeva i pripadajućih priloga.

(6) Podaci o ispravljenim pogreškama objavljuju se uz odgovarajuće podatke iz stavka 2. ovoga članka u službenom glasilu Zavoda.

(7) Podaci koji se objavljuju u službenom glasilu Zavoda označavaju se INID – kodovima.«

Članak 9.

Naslov iznad članka 40. mijenja se i glasi »Sadržaj objave podataka o povratu u prijašnje stanje«.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»(1) U službenom glasilu Zavoda objavljuju se sljedeći podaci:

1. podaci o podnositelju prijedloga,

2. datum primitka prijedloga za povrat u prijašnje stanje i

3. broj prijave patenta ili patenta.

(2) Nakon rješavanja o prijedlogu za povrat u prijašnje stanje, u službenom glasilu Zavoda objavljuju se sljedeći podaci:

1. podaci o podnositelju prijedloga,

2. datum donošenja rješenja o prijedlogu za povrat u prijašnje stanje,

3. vrsta rješenja i

4. broj prijave patenta ili patenta.

(3) Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju na zahtjeve za nastavak postupka.«

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti dosadašnji obrasci P-1, P-2 i P-3.

Novi obrasci P-1, P-2 i P-4 počinju se primjenjivati danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dok obrazac P-3 stupa na snagu danom prijama Republike Hrvatske u Europsku Uniju.

Članak 11.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/119

Urbroj: 526-03-02/1-11-02

Zagreb, 30. svibnja 2011.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.


OBRASCI