Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o žigu

NN 66/2011 (15.6.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o žigu

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1455

Na temelju članka 83. Zakona o žigu (»Narodne novine«, broj 173/2003, 76/2007, 30/2009 i 49/2011) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva nadležan za rad Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, na prijedlog ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ŽIGU

Članak 1.

U Pravilniku o žigu (»Narodne novine«, broj 117/2007) u članku 7. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako se prijavom podnesenom elektroničkim putem u skladu sa člankom 35. ovog Pravilnika traži registracija zvučnog znaka, prijava može sadržavati jednu elektroničku zvučnu datoteku koja sadrži taj zvučni znak.«

Članak 2.

U članku 19. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Odredbe ovoga članka, te članaka 20. i 21. ovoga Pravilnika primjenjuju se i na upis prijenosa prava, licencije i zaloga.«

Članak 3.

U članku 21. stavku 1. riječi: »poziva podnositelja» zamjenjuju se riječima: »zaključkom nalaže podnositelju«, a riječ: »poziva« zamjenjuje se riječju: »zaključka«.

U stavku 4. riječ: »pozivom» zamjenjuje se riječju: »zaključkom«, a riječ: »zaključkom« zamjenjuje se riječju »rješenjem«.

Članak 4.

U članku 30. stavak 2. briše se.

Članak 5.

U članku 31. stavku 1. riječ: »pozivu« zamjenjuje se riječju: »zaključku«.

Članak 6.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»(1) Podnesak može biti dostavljen Zavodu osobnom dostavom i poštom.

(2) Ako Zavod ima razloga sumnjati u potpunost ili vjerodostojnost podneska dostavljenoga u fotokopiji, može zaključkom naložiti dostavu izvornika u roku od 30 dana od primitka zaključka.

(3) Ako osoba koja je uputila podnesak postupi u skladu sa zaključkom iz stavka 2. ovoga članka, datumom primitka podneska smatrat će se datum dostave Zavodu fotokopije podneska.

(4) Ako osoba koja je uputila podnesak ne postupi u skladu sa zaključkom iz stavka 2. ovoga članka u propisanom roku, smatrat će se da Zavod nije primio podnesak.«

Članak 7.

Naslov iznad članka 35. i članak 35. mijenjaju se i glase:

»Podnošenje prijave u elektroničkom obliku

Članak 35.

(1) Prijava za registraciju žiga može se podnijeti u elektroničkom obliku korištenjem usluge podnošenja elektroničke prijave dostupne putem internetske stranice Zavoda.

(2) Zavod na svojoj internetskoj stranici objavljuje tehničke preduvjete za ostvarivanje elektroničke komunikacije za podnošenje prijave u skladu sa stavkom 1. ovoga članka. Podnositelj prijave koji želi podnijeti prijavu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka obavezan je osigurati tehničke preduvjete potrebne za podnošenje prijava i drugih podataka i priloga elektroničkim putem. Zavod će osigurati potrebnu programsku podršku radi zaprimanja prijava i drugih podataka i priloga elektroničkim putem.

(3) Prilikom podnošenja prijave i drugih podataka i priloga u skladu sa stavkom 1. ovoga članka podnositelj je obavezan koristiti kvalificirane certifikate koje je izdala ovlaštena pravna osoba registrirana za izdavanje certifikata.

(4) Smatra se da je prijava podnesena u skladu sa stavkom 1. ovoga članka zaprimljena u Zavodu kada je automatiziranom radnjom verificiran napredni elektronički potpis podnositelja prijave.

(5) Po primitku uspješno zaprimljene prijave u skladu sa stavkom 1. ovoga članka Zavod će podnositelju elektroničkom poštom poslati obavijest o zaprimanju prijave s naznačenim privremenim evidencijskim brojem, te datumom i vremenom zaprimanja.

(6) Ako se prijava podnosi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, na istovjetan način podnose se prilozi koji se obvezno prilažu uz prijavu. Prijave dostavljene elektroničkim putem s naprednim elektroničkim potpisom smatraju se vlastoručno potpisanim.

(7) Prilozi uz prijavu podnesenu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka smatrat će se izvornicima dokumenata, a podnositelj potpisivanjem naprednim elektroničkim potpisom jamči istovjetnost priložene dokumentacije u elektroničkom obliku s izvornom dokumentacijom.«

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti dosadašnji obrasci Ž-1, Ž-2, Ž-3 i MŽ-1.

Novi obrasci Ž-1, Ž-2, Ž-3 i MŽ-1 počinju se primjenjivati danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/119

Urbroj: 526-03-02/1-11-03

Zagreb, 30. svibnja 2011.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.


OBRASCI