Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o industrijskom dizajnu

NN 66/2011 (15.6.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o industrijskom dizajnu

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1456

Na temelju članka 61. Zakona o industrijskom dizajnu (»Narodne novine«, broj 173/2003, 76/2007, 30/2009 i 49/2011) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva nadležan za rad Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, na prijedlog ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU

Članak 1.

U Pravilniku o industrijskom dizajnu (»Narodne novine«, broj 72/2004 i 117/2007) u članku 14. stavku 1. točki 16. riječ: »zaključak« zamjenjuju se riječju »rješenje«.

U točki 17. riječ »odluke« zamjenjuje se riječju »rješenja«.

Članak 2.

U članku 18. stavku 3. točki 3. riječi: »i ovrhe« brišu se.

Članak 3.

U članku 23.a stavak 2. briše se.

Članak 4.

Iza članka 23.a dodaje se novo poglavlje XI., te naslovi i članci 23.b i 23.c koji glase:

»XI. OPĆE ODREDBE

Dostava podnesaka

Članak 23.b

(1) Podnesak može biti dostavljen Zavodu osobnom dostavom ili poštom.

(2) Ako Zavod ima razloga sumnjati u potpunost ili vjerodostojnost podneska dostavljenoga u fotokopiji, može zaključkom naložiti dostavu izvornika u roku od 30 dana od primitka zaključka.

(3) Ako osoba koja je uputila podnesak postupi u skladu sa zaključkom iz stavka 2. ovoga članka, datumom primitka podneska smatrat će se datum dostave Zavodu fotokopije podneska.

(4) Ako osoba koja je uputila podnesak ne postupi u skladu sa zaključkom iz stavka 2. ovoga članka u propisanom roku, smatrat će se da Zavod nije primio podnesak.

Podnošenje prijave u elektroničkom obliku

Članak 23.c

(1) Prijava za registraciju industrijskog dizajna može se podnijeti u elektroničkom obliku korištenjem usluge podnošenja elektroničke prijave dostupne putem internetske stranice Zavoda.

(2) Zavod na svojoj internetskoj stranici objavljuje tehničke preduvjete za ostvarivanje elektroničke komunikacije za podnošenje prijave u skladu sa stavkom 1. ovoga članka. Podnositelj prijave koji želi podnijeti prijavu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka obavezan je osigurati tehničke preduvjete potrebne za podnošenje prijava i drugih podataka i priloga elektroničkim putem. Zavod će osigurati potrebnu programsku podršku radi zaprimanja prijava i drugih podataka i priloga elektroničkim putem.

(3) Prilikom podnošenja prijave i drugih podataka i priloga u skladu sa stavkom 1. ovoga članka podnositelj je obavezan koristiti kvalificirane certifikate koje je izdala ovlaštena pravna osoba registrirana za izdavanje certifikata.

(4) Smatra se da je prijava podnesena u skladu sa stavkom 1. ovoga članka zaprimljena u Zavodu kada je automatiziranom radnjom verificiran napredni elektronički potpis podnositelja prijave.

(5) Po primitku uspješno zaprimljene prijave u skladu sa stavkom 1. ovoga članka Zavod će podnositelju elektroničkom poštom poslati obavijest o zaprimanju prijave s naznačenim privremenim evidencijskim brojem, te datumom i vremenom zaprimanja.

(6) Ako se prijava podnosi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, na istovjetan način podnose se prilozi koji se obvezno prilažu uz prijavu. Prijave dostavljene elektroničkim putem s naprednim elektroničkim potpisom smatraju se vlastoručno potpisanim.

(7) Prilozi uz prijavu podnesenu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka smatrat će se izvornicima dokumenata, a podnositelj potpisivanjem naprednim elektroničkim potpisom jamči istovjetnost priložene dokumentacije u elektroničkom obliku s izvornom dokumentacijom.«

Dosadašnje poglavlje XI. postaje poglavlje XII.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti dosadašnji obrasci D-1, D-3 i D-4.

Novi obrasci D-1, D-3 i D-4 počinju se primjenjivati danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/119

Urbroj: 526-03-02/1-11-04

Zagreb, 30. svibnja 2011.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.

OBRASCI