Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

NN 66/2011 (15.6.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1457

Na temelju članka 57. Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (»Narodne novine«, broj 173/2003, 186/2003, 76/2007 i 49/2011) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nadležan za rad Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, na prijedlog ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA

Članak 1.

U Pravilniku o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (»Narodne novine«, broj 72/2004 i 117/07) u članku 18. stavku 1. riječi: »poziva podnositelja« zamjenjuju se riječima: »zaključkom nalaže podnositelju«, a riječ: »poziva« zamjenjuje se riječju: »zaključka«.

U stavku 2. riječ: »pozivu« zamjenjuje se riječju: »zaključku«.

Članak 2.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»(1) Ako zahtjev za upis promjene nije podnesen u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom, Zavod zaključkom nalaže podnositelju zahtjeva da u roku od 60 dana od dana primitka zaključka uredi zahtjev ili podnese odgovarajuće dokaze.

(2) Ako podnositelj zahtjeva u propisanom roku postupi u skladu sa zaključkom iz stavka 1. ovoga članka, Zavod donosi rješenje o upisu promjene.

(3) Na zahtjev podnositelja zahtjeva, rok iz stavka 1. ovoga članka može se produžiti najviše za 60 dana.

(4) Ako podnositelj zahtjeva u propisanom roku ne postupi u skladu sa zaključkom iz stavka 1. ovoga članka, zahtjev se rješenjem odbacuje.«

Članak 3.

U članku 20. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ako prijedlog ne sadržava sve propisane dijelove u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, Zavod zaključkom nalaže podnositelju da prijedlog uredi u roku od 30 dana od dana primitka zaključka. Ako podnositelj zahtjeva u određenom roku ne postupi prema zaključku i uredi prijedlog, Zavod će rješenjem odbaciti prijedlog za proglašenje rješenja ništavim.«

Članak 4.

U članku 23. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ako zahtjev za ukidanje rješenja ne sadržava sve propisane dijelove u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, Zavod zaključkom nalaže podnositelju da zahtjev uredi u roku od 30 dana od dana primitka zaključka.«

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti dosadašnji obrasci K-1, K-2, K-1A, K-2A, K-3, G-1 i G-2.

Novi obrasci K-1, K-2, K-1A, K-2A, K-3, G-1 i G-2 počinju se primjenjivati danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/119

Urbroj: 526-03-02/1-11-05

Zagreb, 30. svibnja 2011.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.


OBRASCI