Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za razmak govornih kanala za radijsku komunikaciju zrak-zemlja

NN 66/2011 (15.6.2011.), Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za razmak govornih kanala za radijsku komunikaciju zrak-zemlja

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1459

Na temelju članka 149. stavka 3. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA ZA RAZMAK GOVORNIH KANALA ZA RADIJSKU KOMUNIKACIJU ZRAK-ZEMLJA

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se zahtjevi za koordinirano uvođenje govorne komunikacije zrak-zemlja koja se temelji na razmaku kanala od 8,33 kHz.

(2) Zahtjevi iz stavka 1. ovoga članka propisani su u Uredbi Komisije (EZ) br. 1265/2007 od 26. listopada 2007. kojom se utvrđuju zahtjevi za razmak između govornih kanala zrak-zemlja za jedinstveno europsko nebo iz Dodatka 1 ovoga Pravilnika.

Pojmovi i definicije

Članak 2.

(1) U smislu ovoga Pravilnika primjenjuju se definicije iz članka 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1265/2007 iz Dodatka 1 ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pojmovi »Zajednica«, »Ugovor o osnivanju Europske zajednice«, »Službeni list Europske Unije« i »država članica« iz Uredbe iz Dodatka 1 ovoga Pravilnika, čitat će se u skladu sa točkama 2. i 3. Dodatka II ECAA Sporazuma.

Nadležna tijela i ovlasti

Članak 3.

(1) Tijelo nadležno za provedbu ovoga Pravilnika je Agencija za civilno zrakoplovstvo u okviru ovlasti propisanih Zakonom o zračnom prometu i ovim Pravilnikom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka tijelo nadležno za provedbu članka 5. Uredbe Komisije (EZ) br. 1265/2007 je ministarstvo nadležno za poslove civilnog zračnog prometa.

Usklađenost s međunarodnim propisima

Članak 4.

Ovaj Pravilnik usklađen je s Uredbom Komisije (EZ) br. 1265/2007 od 26. listopada 2007. kojom se utvrđuju zahtjevi za razmak između govornih kanala zrak-zemlja za jedinstveno europsko nebo.

Dodaci

Članak 5.

(1) Dodatak 1 tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) Dodatak iz stavka 1. ovoga članka čini Uredba Komisije (EZ) br. 1265/2007 od 26. listopada 2007. kojom se utvrđuju zahtjevi za razmak između govornih kanala zrak-zemlja za jedinstveno europsko nebo

Tumačenje

Članak 6.

U slučaju nejasnoća u tumačenju i nedostataka odredaba ovoga Pravilnika koristit će se tekst Uredbe iz Dodatka 1 ovoga Pravilnika na engleskom jeziku, kako je objavljen u Službenom listu Europske Unije.

Stupanje na snagu

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/64

Urbroj: 530-09-11-2

Zagreb, 2. lipnja 2011.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.

DODATAK 1

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1265/2007 od 26. listopada 2007. kojom se utvrđuju zahtjevi za razmak između govornih kanala zrak-zemlja za jedinstveno europsko nebo

(Tekst značajan za Europski gospodarski prostor)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ-a) br. 552/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o interoperabilnosti Europske mreže za upravljanje zračnim prometom (Uredba o interoperabilnosti)[1], a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ-a) br. 549/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. kojom se propisuje okvir za stvaranje jedinstvenog europskog neba (okvirna Uredba)[2], a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

budući da:

(1) Povećanje razine zračnog prometa u okviru Europske mreže za upravljanje zračnim prometom (EATMN) zahtijeva veće mogućnosti upravljanja zračnim prometom. To je rezultiralo zahtjevom za operativnim poboljšanjima – kao što je ponovna sektorizacija zračnog prostora – što je s druge strane dovelo do zahtjeva za dodjelu dodatnih VHF-a.

(2) Radi poteškoća u ispunjavanju zahtjeva za dodjelu VHF-a u frekventnom pojasu mobilne zrakoplovne radijske komunikacije od 117,975 do 137 MHz – i uzimajući u obzir ograničenja glede povećanja dodijeljenog spektra i/ili ponovne uporabe frekvencije – Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva (dalje u tekstu ICAO) odlučila je da se razmak između kanala smanji s 25 na 8,33 kHz.

(3) Nakon odluka koje je ICAO donio 1994. i 1995., u listopadu 1999. uveden je razmak od 8,33 kHz između kanala iznad razine leta (dalje u tekstu FL) 245 u regiji ICAO EUR. U početku je sedam država uvelo obveznu opremljenost zrakoplova radijskom opremom s mogućnošću razdvajanja kanala od 8.33 kHz, a od listopada 2002. to su učinile još 23 države.

(4) U skladu s predviđenim povećanjem zahtjeva za dodjelom VHF-a, ICAO je 2002. donio odluku da nastavi s provedbom razmaka između kanala od 8,33 kHz ispod razine leta 245 te je zatražio od Europske organizacije za sigurnost zračne plovidbe (Eurocontrol) da upravlja tom provedbom. Slijedom toga, Stalna komisija Eurocontrola je preporučila da se od 15. ožujka 2007. nastavi s provedbom razmaka između kanala od 8,33 kHz iznad razine leta 195 u regiji ICAO EUR.

(5) U nadolazećim se godinama očekuje nastavak rasta prometa, što znači daljnju potražnju za dodatnim VHF zahtjevima. Stoga se provedba razmaka između kanala od 8,33 kHz iznad razine leta 195 može smatrati samo prvim korakom koji treba ocijeniti radi mogućeg pravovremenog proširenja, temeljem primjerene procjene utjecaja na rad, sigurnost i gospodarske aspekte.

(6) U skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EZ-a) br. 549/2004 Eurocontrol je dobio nalog da razvije zahtjeve za koordinirano uvođenje govorne komunikacije zrak-zemlja temeljem smanjenog razmaka između kanala od 8.33 kHz. Ova se Uredba temelji na rezultirajućem izvješću o tom nalogu, od 12. listopada 2006.

(7) Kako bi se osigurala interoperabilnost, zemaljski i sustavi na zrakoplovu za govornu komunikaciju s razmakom od 8,33 kHz moraju biti u skladu sa zajedničkim minimalnim zahtjevima glede učinkovitosti (performance).

(8) Jednoobrazna primjena posebnih postupaka unutar zračnog prostora jedinstvenog europskog neba bitna je za postizanje interoperabilnosti i kontinuiteta operacija.

(9) Informacija o tome da li zrakoplov ima mogućnosti razdvajanja kanala od 8,33 kHz mora biti uključena u plan leta, obrađena i proslijeđena između jedinica kontrole zračnog prometa.

(10) Ovom Uredbom ne bi trebale biti obuhvaćene vojne operacije i obuka, kako je navedeno u članku 1. stavku 2. Uredbe (EZ-a) br. 549/2004.

(11) U općoj izjavi o vojnim pitanjima povezanim s jedinstvenim europskim nebom[3], države članice su izjavile da će međusobno surađivati, uvažavajući nacionalne vojne zahtjeve, kako bi koncept fleksibilne upotrebe zračnog prostora u potpunosti i jednoobrazno primjenjivali svi korisnici zračnog prostora u svim državama članicama. Radi toga bi svi korisnici zračnog prostora trebali uvesti govornu komunikaciju zrak-zemlja sa smanjenim razmakom između kanala od 8,33 kHz.

(12) Upravljanje državnim zrakoplovom koji nema opremu s mogućnošću razdvajanja kanala od 8,33 kHz i koji leti u općem zračnom prometu, može dovesti do povećanog radnog opterećenja u kontroli zračnog prometa i negativnog utjecaja na razine mogućnosti i sigurnosti EATMN-a. Kako bi taj utjecaj bio minimalan, treba što je moguće veći broj državnih zrakoplova opremiti radijskom opremom s mogućnošću razdvajanja kanala od 8,33 kHz.

(13) Transportni državni zrakoplovi predstavljaju najveću kategoriju državnih zrakoplova koji lete u općem zračnom prometu u zračnom prostoru u kojem se primjenjuje ova Uredba. Stoga osiguravanje da takvi zrakoplovi imaju radijsku opremu s mogućnošću razdvajanja kanala od 8,33 kHz treba postaviti kao prioritet.

(14) Ograničenja tehničke ili financijske prirode mogu spriječiti države članice u opremanju nekih kategorija državnih zrakoplova radijskom opremom s mogućnošću razdvajanja kanala od 8,33 kHz. O takvim slučajevima treba obavijestiti Komisiju.

(15) Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi trebaju pripremiti planove za postupanje s državnim zrakoplovima koji se ne mogu opremiti radijskom opremom s mogućnošću razdvajanja kanala od 8,33 kHz kako bi se održale razine sigurnosti.

(16) Radi održavanja ili poboljšanja postojećih razina sigurnosti operacija, od država članica treba zahtijevati da osiguraju da zainteresirane strane obave procjenu sigurnosti, uključujući identifikaciju opasnosti, procjenu rizika i postupke za ublažavanje. Koordinirana provedba ovih postupaka u sustavima koji su obuhvaćeni ovom Uredbom zahtijeva identifikaciju posebnih zahtjeva sigurnosti za sve zahtjeve glede interoperabilnosti i učinkovitosti.

(17) U skladu s člankom 3. stavkom 3. točkom (d) Uredbe (EZ-a) br. 552/2004, u okviru provedbenih pravila za interoperabilnost moraju biti opisani specifični postupci za ocjenu sukladnosti koji se koriste za ocjenu sukladnosti sastavnih dijelova ili njihove primjerenosti za uporabu, kao i za verifikaciju sustava.

(18) Razina zrelosti tržišta za sastavne dijelove na koje se odnosi ova Uredba je takva, da se njihova sukladnost ili primjerenost za uporabu može na zadovoljavajući način ocijeniti putem unutarnjeg nadzora proizvodnje, upotrebom postupaka temeljenih na Modulu A iz Priloga Odluci Vijeća 93/465/EZ od 22. srpnja 1993. o modulima za različite faze postupaka ocjene sukladnosti i o pravilima pričvršćivanja i upotrebe EZ oznake sukladnosti, koji su namijenjeni za upotrebu u direktivama o tehničkom usklađivanju[4].

(19) Mjere predviđene ovom Uredbom su u skladu s mišljenjem Odbora za jedinstveno nebo koji je uspostavljen člankom 5. Uredbe (EZ-a) br. 549/2004,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

PREDMET I PODRUČJE PRIMJENE

1. Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi za koordinirano uvođenje govorne komunikacije zrak-zemlja koja se temelji na razmaku između kanala od 8,33 kHz.

2. Ova se Uredba primjenjuje na sustave govorne komunikacije zrak-zemlja koji se temelje na razmaku između kanala od 8,33 kHz unutar pojasa od 117,975 do 137 MHz za uslugu mobilne zrakoplovne radijske komunikacije, njihove sastavne dijelove i pripadajuće postupke te na sustave za obradu podataka o letu koji služe jedinicama kontrole zračnog prometa koje pružaju usluge u općem zračnom prometu, njihove sastavne dijelove i pripadajuće postupke.

3. Ova se Uredba primjenjuje na sve letove u općem zračnom prometu iznad FL 195 unutar zračnog prostora regije ICAO EUR u kojem su države članice odgovorne za pružanje operativnih usluga kontrole zračnog prometa u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 550/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća[5], osim članka 4. koji se također primjenjuje na FL ispod 195.

4. U okviru prvog stavka članka 4. Uredbe Komisije (EZ-a) br. 730/2006[6], države članice mogu odlučiti o odstupanju od obveza nošenja opreme u zrakoplovu utvrđenih ovom Uredbom, za letove koji se obavljaju prema pravilima vizualnog letenja.

Članak 2.

Definicije

U smislu ove Uredbe primjenjuju se definicije iz članka 2. Uredbe (EZ-a) br. 549/2004.

Primjenjuju se također sljedeće definicije:

1. ‘razmak između kanala od 8,33 kHz’ je razdvojenost od 8,33 kHz između susjednih kanala;

2. ‘kanal’ je numerička oznaka koja se upotrebljava u vezi s ugađanjem opreme za govornu komunikaciju, koja omogućava jedinstvenu identifikaciju upotrijebljene frekvencije radijske komunikacije i razdvajanje kanala;

3. ‘jedinica kontrole zračnog prometa’ (dalje u tekstu ‘jedinica ATC’) znači centar oblasne kontrole, jedinicu prilazne kontrole ili aerodromski kontrolni toranj;

4. ‘centar oblasne kontrole’ (dalje u tekstu ACC) je jedinica uspostavljena za pružanje usluga kontrole zračnog prometa za kontrolirane letove u kontroliranim područjima koja su pod njezinom nadležnošću;

5. ‘letovi koji se obavljaju prema pravilima vizualnog letenja’ (VFR letovi) su bilo koji letovi koji se obavljaju prema pravilima vizualnog letenja kako je definirano u Aneksu 2[7] Čikaškoj konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu iz 1944. godine;

6. ‘dodjela VHF-a’ znači dodjelu VHF frekvencije zrakoplovnoj službi za upotrebu opreme za govornu komunikaciju;

7. ‘sustav s otklonjenim nositeljem signala’ je sustav koji se upotrebljava u situacijama u kojima se kombinacijom jednog predajnika i prijemnika ne može osigurati pokrivenost radijskog signala, i kada se radi smanjenja problema smetnji signali otklanjaju od glavne frekvencije nositelja signala;

8. ‘određena operativna pokrivenost’ je obujam zračnog prostora u kojem se daje određena usluga i u kojem je za tu uslugu osigurana zaštita frekvencije;

9. ‘operator’ je osoba, organizacija ili poduzetnik koji operira ili namjerava operirati zrakoplovom;

10. ‘radno mjesto’ je namještaj i tehnička oprema na kojima član osoblja službe kontrole zračnog prometa obavlja zadaće povezane s njegovim poslom;

11. ‘radiotelefonija’ je oblik radijske komunikacije koji je prvenstveno namijenjen razmjeni informacija u obliku govora;

12. ‘pisani sporazum’ je sporazum između dviju susjednih jedinica ATC-a, kojim se određuje kako se koordiniraju njihove odgovarajuće nadležnosti ATC-a;

13. ‘integrirani sustav za obradu početnog plana leta’ (dalje u tekstu ‘IFPS’) je sustav u okviru Europske mreže za upravljanje zračnim prometom, putem kojeg se u zračnom prostoru obuhvaćenom ovom Uredbom pružaju usluge centralizirane obrade i distribucije planova leta koje se sastoje od primanja, vrednovanja i distribucije planova leta;

14. ‘državni zrakoplov’ je svaki zrakoplov koji se upotrebljava u vojne, carinske i policijske svrhe;

15. ‘transportni državni zrakoplov’ je državni zrakoplov s nepomičnim krilima koji je projektiran za prijevoz osoba i/ili tereta.

Članak 3.

Zahtjevi glede interoperabilnosti i učinkovitosti

1. Ne dovodeći u pitanje članak 5., operatori moraju osigurati da su njihovi zrakoplovi opremljeni radijskom opremom s mogućnošću razdvajanja kanala od 8,33 kHz, do 15. ožujka 2008.

2. Osim mogućnosti razdvajanja kanala od 8,33 kHz, oprema iz stavka 1. mora imati mogućnost ugađanja na kanale s razmakom od 25 kHz te rada u uvjetima u kojima se koriste pomaknute frekvencije nositelja signala.

3. Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi osiguravaju da će najkasnije do 3. srpnja 2008. obaviti konverziju dodijeljenih govornih VHF-a na razmake između kanala od 8,33 kHz za sektore s nižom razinom na ili iznad FL 195.

4. Stavak 3. se ne primjenjuje na sektore u kojim se koristi sustav s pomaknutim nositeljem signala s 25 kHz.

5. Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale obavješćivanje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi o odgovarajućoj dodjeli VHF-a.

6. Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi će implementirati dodjelu VHF-a iz stavka 5. Ukoliko u izuzetnim okolnostima nije moguće udovoljiti stavku 3., države članice obavješćuju Komisiju o razlozima.

7. Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi osiguravaju sukladnost učinkovitosti njihovih sustava za govornu komunikaciju na 8,33 kHz, sa standardima ICAO-a navedenim u Prilogu I. stavku 1.

8. Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi osiguravaju da njihovi sustavi za govornu komunikaciju na 8,33 kHz omogućavaju operativno prihvatljivu govornu komunikaciju između kontrolora i pilota unutar određene operativne pokrivenosti.

9. Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi osiguravaju sukladnost učinkovitosti zemaljske komponente predajnika/prijemnika koji je instaliran u okviru sustava za govornu komunikaciju na 8,33 kHz, sa standardima ICAO-a navedenim u Prilogu I. stavku 1. u odnosu na stabilnost frekvencije, modulaciju, osjetljivost, pojasnu širinu djelotvornog prijema i odbijanje susjednog kanala.

10. Operatori osiguravaju sukladnost učinkovitosti sustava za govornu komunikaciju na 8,33 kHz koji su u skladu sa stavkom 1. instalirani u njihovim zrakoplovima, sa standardima ICAO-a navedenim u Prilogu I. stavku 2.

11. Dokument Europske organizacije za opremu u civilnom zrakoplovstvu (Eurocae) naveden u Prilogu I. stavku 3. smatra se dostatnim dokazom usklađenosti sa zahtjevima glede frekvencije, stabilnosti, modulacije, osjetljivosti, pojasne širine djelotvornog prijema i odbijanja susjednog kanala, koji su utvrđeni u standardima ICAO-a navedenim u Prilogu I. stavku 2.

12. Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi provode postupke obavješćivanja i početne koordinacije u svojim sustavima za obradu podataka o letu u skladu s Uredbom Komisije (EZ-a) br. 1032/2006[8], kako slijedi:

(a) između jedinica ATC-a prenose informaciju o mogućnosti leta glede primjene 8,33 kHz;

(b) informacija o mogućnosti leta glede primjene 8,33 kHz mora biti dostupna na odgovarajućem radnom mjestu;

(c) kontrolor mora imati mogućnost promjene informacije o mogućnosti leta glede primjene 8,33 kHz.

Članak 4.

Pripadajući postupci

1. Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi i operatori moraju osigurati da se za identifikaciju prijenosnog kanala u VHF radiotelefonskim komunikacijama koristi svih šest znamenaka numeričke oznake, osim kada su peta i šesta znamenka jednake nuli, u kojem slučaju se koriste samo prve četiri znamenke.

2. Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi i operatori moraju osigurati sukladnost njihovih postupaka govorne komunikacije zrak-zemlja s odredbama ICAO-a navedenim u Prilogu I. stavku 4.

3. Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi moraju osigurati da su u pisanom sporazumu između ACC-a navedeni postupci koji se primjenjuju na zrakoplove opremljene radijskom opremom s mogućnošću razdvajanja kanala od 8,33 kHz i na zrakoplove koji nisu opremljeni takvom opremom.

4. Operatori koji obavljaju letove iz članka 1. stavka 3. iznad FL 195 i zastupnici koji djeluju u njihovo ime osiguravaju da se uz slovo S i/ili bilo koja druga slova, kako je primjereno, doda slovo Y u rubrici 10. plana leta za zrakoplove opremljene radijskom opremom s mogućnošću razdvajanja kanala od 8,33 kHz, ili da se oznaka STS/EXM833 uključi u rubriku 18. za zrakoplove koji nisu tako opremljeni ali kojima je odobreno izuzeće od obveznog nošenja opreme. Zrakoplovi koji uobičajeno mogu letjeti iznad FL 195 i koji su opremljeni radijskom opremom s mogućnošću razdvajanja kanala od 8,33 kHz, a planiraju letjeti ispod te razine, označavaju slovo Y u rubrici 10. plana leta.

5. U slučaju promjene statusa leta glede mogućnosti upotrebe razmaka od 8,33 kHz, operatori ili zastupnici koji djeluju u njihovo ime, šalju IFPS-u poruku o promjeni s odgovarajućom oznakom u odgovarajućoj rubrici.

6. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da IFPS obrađuje i distribuira informacije o mogućnosti upotrebe razmaka od 8,33 kHz, koje primi u planovima leta.

Članak 5.

Državni zrakoplovi

1. Države članice osiguravaju opremanje državnih transportnih zrakoplova radijskom opremom s mogućnošću razdvajanja kanala od 8,33 kHz, najkasnije do 3. srpnja 2008.

2. Ne dovodeći u pitanje nacionalne postupke za obavljanje komunikacija u državnim zrakoplovima, države članice će najkasnije do 3. siječnja 2008. dostaviti Komisiji popis transportnih državnih zrakoplova koji neće biti opremljeni radijskom opremom s mogućnošću razdvajanja kanala od 8,33 kHz u skladu sa stavkom 1. radi:

(a) povlačenja iz operativne upotrebe do 31. prosinca 2010.;

(b) ograničenja pri nabavi.

Kada ograničenja pri nabavi sprječavaju sukladnost sa stavkom 1., države članice također obavješćuju Komisiju najkasnije do 3. siječnja 2008. o datumu do kojeg će predmetni zrakoplovi biti opremljen radijskom opremom s mogućnošću razdvajanja kanala od 8,33 kHz. Taj datum ne smije biti kasniji od 31. prosinca 2012.

3. Države članice osiguravaju opremanje državnih netransportnih zrakoplova radijskom opremom s mogućnošću razdvajanja kanala od 8,33 kHz, najkasnije do 31. prosinca 2009.

4. Ne dovodeći u pitanje nacionalne postupke za obavljanje komunikacija u državnim zrakoplovima, države članice će najkasnije do 30. lipnja 2009. dostaviti Komisiji popis netransportnih državnih zrakoplova koji neće biti opremljeni radijskom opremom s mogućnošću razdvajanja kanala od 8,33 kHz u skladu sa stavkom 3. radi:

(a) obvezujućih tehničkih ili proračunskih ograničenja;

(b) povlačenja iz operativne upotrebe do 31. prosinca 2010.;

(b) ograničenja pri nabavi.

Kada ograničenja pri nabavi sprječavaju sukladnost sa stavkom 3., države članice također obavješćuju Komisiju najkasnije do 30. lipnja 2009. o datumu do kojeg će predmetni zrakoplovi biti opremljeni radijskom opremom s mogućnošću razdvajanja kanala od 8,33 kHz. Taj datum ne smije biti kasniji od 31. prosinca 2015.

5. Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi osiguravaju da se državni zrakoplovi koji nisu opremljeni radijskom opremom s mogućnošću razdvajanja kanala od 8,33 kHz mogu prihvatiti, pod uvjetom da se njima može sigurno rukovati u okviru granica mogućnosti sustava za upravljanje zračnim prometom na UHF frekvencijama ili VHF frekvencijama na 25 kHz.

6. Države članice u nacionalnim zbornicima zrakoplovnih informacija objavljuju postupke za rukovanje državnim zrakoplovima koji nisu opremljeni radijskom opremom s mogućnošću razdvajanja kanala od 8,33 kHz.

7. Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi svake godine dostavljaju državi članici koja ih je imenovala svoje planove za rukovanje državnim zrakoplovima koji nisu opremljeni radijskom opremom s mogućnošću razdvajanja kanala od 8,33 kHz, uzimajući u obzir granice mogućnosti povezane s postupcima iz stavka 6.

Članak 6.

Sigurnosni zahtjevi

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da prije svake promjene u postojećim sustavima iz članka 1. stavka 2. ili prije uvođenja novih sustava, dotične stranke obave procjenu sigurnosti, uključujući utvrđivanje opasnosti, procjenu rizika i postupke za ublažavanje rizika.

Tijekom ove procjene sigurnosti uvažavaju se najmanje zahtjevi sigurnosti navedeni u Prilogu II.

Članak 7.

Sukladnost sastavnih dijelova ili njihova primjerenost za uporabu

1. Prije izdavanja EZ izjave o sukladnosti ili primjerenosti za uporabu iz članka 5. Uredbe (EZ-a) br. 552/2004, proizvođači sastavnih dijelova sustava iz članka 1. stavka 2. ocjenjuju sukladnost ovih sastavnih dijelova ili njihovu primjerenost za uporabu u skladu sa zahtjevima iz dijela A Priloga III. ovoj Uredbi, ne dovodeći u pitanje stavak 2.

2. Postupci certificiranja plovidbenosti koji su u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 1592/2002 Europskoga parlamenta i Vijeća[9], kada se primjenjuju na sastavne dijelove sustava iz članka 1. stavka 2. koji su u zrakoplovu, smatraju se prihvatljivim postupcima za ocjenu sukladnosti ovih sastavnih dijelova ukoliko uključuju dokaz o sukladnosti sa zahtjevima iz ove Uredbe glede interoperabilnosti, učinkovitosti i sigurnosti.

Članak 8.

Verifikacija sustava

1. Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi koji mogu dokazati ili su dokazali da ispunjavaju uvjete iz Priloga IV., provode verifikaciju sustava iz članka 1. stavka 2. u skladu sa zahtjevima iz dijela C Priloga III.

2. Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi koji ne mogu dokazati da ispunjavaju uvjete iz Priloga IV., sklapaju ugovor s imenovanim tijelom za verifikaciju sustava iz članka 1. stavka 2. Ova se verifikacija provodi u skladu sa zahtjevima iz dijela D Priloga III.

Članak 9.

Dodatni zahtjevi

1. Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi osiguravaju da je cjelokupno odgovarajuće osoblje pravilno upoznato sa zahtjevima utvrđenim u ovoj Uredbi i da je odgovarajuće osposobljeno za svoje poslove.

2. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da je osoblje koje upravlja IFPS-om u okviru planiranja leta pravilno upoznato sa zahtjevima utvrđenim u ovoj Uredbi i da je odgovarajuće osposobljeno za svoje poslove.

3. Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi:

(a) razvijaju i održavaju operativne priručnike koji sadrže potrebne upute i informacije koje svim odgovarajućim kadrovima omogućavaju primjenu ove Uredbe;

(b) osiguravaju da su priručnici iz točke (a) dostupni i da se održavaju ažurnim, te da se njihovo održavanje i distribucija obavljaju u skladu s odgovarajućim načelima upravljanja kvalitetom i konfiguracijom dokumentacije;

(c) osiguravaju sukladnost metoda rada i operativnih postupaka s ovom Uredbom.

4. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da centralizirana služba za obradu i distribuciju planova leta:

(a) razvija i održava operativne priručnike koji sadrže potrebne upute i informacije, koje svim odgovarajućim kadrovima omogućavaju primjenu ove Uredbe;

(b) osigurava da su priručnici iz točke (a) dostupni i da se održavaju ažurnim, te da se njihovo održavanje i distribucija obavljaju u skladu s odgovarajućim načelima upravljanja kvalitetom i konfiguracijom dokumentacije;

(c) osigurava sukladnost metoda rada i operativnih postupaka s ovom Uredbom.

5. Operatori utvrđeni u članku 3. stavku 1. poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurali da je osoblje koje upravlja radijskom opremom odgovarajuće upoznato s ovom Uredbom, da je odgovarajuće obučeno za upotrebu ove opreme i da se upute, kada je to moguće, nalaze u pilotskoj kabini.

6. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale sukladnost s ovom Uredbom, uključujući objavljivanje odgovarajućih informacija u nacionalnim zbornicima zrakoplovnih informacija.

Članak 10.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu 20. dan od njezine objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Uredba u cijelosti obvezuje i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. listopada 2007.

Za Komisiju

Jacques BARROT

Potpredsjednik

PRILOG I.

Standardi i odredbe iz članaka 3. i 4.

1. Poglavlje 2. ‘Mobilna zrakoplovna usluga’, odjeljak 2.1 ‘Karakteristike VHF sustava za komunikaciju zrak-zemlja’ i odjeljak 2.2. ‘Karakteristike sustava zemaljskih instalacija’ ICAO Aneksa 10, sveska III. dijela 2. (prvo izdanje – srpanj 1995. koje uključuje Izmjene i dopune br. 80).

2. Poglavlje 2. ‘Mobilna zrakoplovna usluga’, odjeljak 2.1 ‘Karakteristike VHF sustava za komunikaciju zrak-zemlja’, odjeljak 2.3.1 ‘Funkcija odašiljanja’ i odjeljak 2.3.2 ‘Funkcija prijema’ osim pododjeljka 2.3.2.8 ‘VDL – otpornost na smetnje’ ICAO Aneksa 10, sveska III. dijela 2. (prvo izdanje – srpanj 1995. koje uključuje Izmjene i dopune br. 80).

3. Specifikacija minimalne operativne učinkovitosti za VHF prijemnik-predajnik u zrakoplovu koji radi u frekvencijskom rasponu 117,975 – 137,000 MHz, Eurocae dokument ED-23B, izmjene i dopune 3. prosinac 1997.

4. Odjeljak 1.2.3.1.4 ‘’Razmak između kanala od 8,33 kHz’ iz ICAO PANS-ATM dokumenta 4444 (14. izdanje – 2001. koje uključuje izmjene i dopune br. 4).

PRILOG II.

Zahtjevi sigurnosti iz članka 6.

1. Zahtjevi glede interoperabilnosti i učinkovitosti navedeni u članku 3. stavcima 1. i 12. smatraju se zahtjevima sigurnosti.

2. Zahtjevi glede pripadajućih postupaka navedeni u članku 4. stavcima 1. i 2. smatraju se zahtjevima sigurnosti.

3. Zahtjevi glede državnih zrakoplova navedeni u članku 5. stavcima 1., 3., 5. i 7. smatraju se zahtjevima sigurnosti.

4. Zahtjevi koji podržavaju sukladnost navedeni u članku 9. stavcima 1., 3., 5. i 6. smatraju se zahtjevima sigurnosti.

5. Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi osiguravaju da je kontrolorovo sučelje čovjek-stroj za prikaz VHF kanala u skladu s postupcima VHF radiotelefonije.

6. Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi ocjenjuju utjecaj spuštanja zrakoplova koji nisu opremljeni radijskom opremom s mogućnošću razdvajanja kanala od 8.33 kHz na razinu ispod FL 195, uzimajući u obzir čimbenike kao što su najmanje sigurne preletne visine, te utvrđuju da li su potrebne izmjene u mogućnostima sektora ili u planiranju/strukturi zračnog prostora.

7. Države članice osiguravaju da se prije koordiniranja u tabeli COM2 ICAO dokumenta 7754, prijelaz sa 25 na 8,33 kHz upotrebljava kroz pokusno razdoblje od najmanje četiri tjedna, tijekom kojeg se verificira siguran rad.

8. Države članice osiguravaju da se prijelaz sa 25 na 8,33 kHz obavlja poštujući kriterije planiranja frekvencija ICAO-a koje su opisane u dijelu II. ‘Kriteriji planiranja dodjele frekvencija za VHF komunikacije zrak-zemlja’, Priručnika za upravljanje frekvencijama u Europi – ICAO EUR dokument 011 (2005).

PRILOG III.

DIO A
ZAHTJEVI GLEDE OCJENE SUKLADNOSTI ILI PRIMJERENOSTI ZA UPORABU SASTAVNIH DIJELOVA IZ ČLANKA 7.

1. Aktivnostima u okviru verifikacije dokazuje se sukladnost sastavnih dijelova sa zahtjevima glede učinkovitosti iz ove Uredbe, ili njihova primjerenost za uporabu dok su ti sastavni dijelovi u pogonu u uvjetima ispitivanja.

2. Ako proizvođač primjenjuje modul opisan u dijelu B to se smatra odgovarajućim postupkom ocjene sukladnosti kojim se osigurava i izjavljuje sukladnost sastavnih dijelova. Dopuštena je i uporaba jednakovrijednih ili strožih postupaka.

DIO B
MODUL UNUTARNJEG NADZORA PROIZVODNJE

1. Ovim se modulom opisuje postupak kojim proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik s poslovnim nastanom u Zajednici, koji ispunjava obveze utvrđene stavkom 2., osigurava i izjavljuje da predmetni sastavni dijelovi ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe. Proizvođač, ili njegov ovlašteni zastupnik s poslovnim nastanom u Zajednici, mora napisati izjavu o sukladnosti ili primjerenosti za uporabu u skladu sa stavkom 3. Aneksa III. Uredbi (EZ-a) br. 552/2004.

2. Proizvođač mora izraditi tehničku dokumentaciju opisanu u stavku 4. i proizvođač, ili njegov ovlašteni zastupnik s poslovnim nastanom u Zajednici, mora najmanje tijekom razdoblja od 10 godina nakon što su bili proizvedeni posljednji sastavni dijelovi osigurati dostupnost te dokumentacije nadležnim nacionalnim nadzornim tijelima radi inspekcije i pružateljima usluga u zračnoj plovidbi u čijim se sustavima koriste ti sastavni dijelovi. Proizvođač, ili njegov ovlašteni zastupnik s poslovnim nastanom u Zajednici, obavješćuje države članice o mjestu i načinu stavljanja gore navedene tehničke dokumentacije na raspolaganje.

3. Ako proizvođač nema poslovni nastan u Zajednici, on određuje jednu ili više osoba koje sastavne dijelove stavljaju na tržište Zajednice. Te osobe obavješćuju države članice o mjestu i načinu stavljanja tehničke dokumentacije na raspolaganje.

4. Tehnička dokumentacija mora omogućavati ocjenu sukladnosti sastavnih dijelova sa zahtjevima ove Uredbe. Ona mora, koliko je to potrebno za takvu ocjenu, obuhvaćati projektiranje, proizvodnju i rad sastavnih dijelova.

5. Proizvođač, ili njegov ovlašteni zastupnik s poslovnim nastanom u Zajednici, mora držati primjerak izjave o sukladnosti ili primjerenosti za uporabu, zajedno s tehničkom dokumentacijom.

DIO C
ZAHTJEVI ZA VERIFIKACIJU SUSTAVA IZ ČLANKA 8. STAVKA 1.

1. Verifikacijom sustava iz članka 1. stavka 2. dokazuje se sukladnost tih sustava sa zahtjevima glede interoperabilnosti, učinkovitosti i sigurnosti iz ove Uredbe, u uvjetima ocjenjivanja koji odražavaju operativne uvjete tih sustava. Posebno:

– verifikacijom sustava za komunikacije zrak-zemlja dokazuje se da se razmak između kanala od 8,33 kHz koristi za VHF komunikacije zrak-zemlja u skladu s člankom 3. stavkom 3. i da je učinkovitost govornog komunikacijskog sustava na 8,33 kHz u skladu s člankom 3. stavkom 7.,

– verifikacijom sustava za obradu podataka o letu dokazuje se da se postupci iz članka 3. stavka 12. pravilno provode.

2. Verifikacija sustava iz članka 1. stavka 2. izvodi se u skladu s odgovarajućim i priznatim praksama ispitivanja.

3. Alati za ispitivanje koji se koriste pri verifikaciji sustava iz članka 1. stavka 2. moraju imati odgovarajuću funkcionalnost.

4. U okviru verifikacije sustava iz članka 1. stavka 2., dobivaju se elementi tehničkog dosjea koji se zahtijeva stavkom 3. Aneksa IV. Uredbi (EZ-a) br. 552/2004, uključujući sljedeće elemente:

– opis provedbe,

– izvješće o inspekcijama i ispitivanjima izvedenim prije stavljanja sustava u uporabu.

5. Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi upravlja aktivnostima verifikacije, te posebno:

– određuje odgovarajuće operativne i tehničke uvjete za ocjenjivanje koji odražavaju stvarne operativne uvjete,

– verificira da li plan ispitivanja opisuje uključenost sustava iz članka 1. stavka 2. u operativne i tehničke uvjete za ocjenjivanje,

– verificira da li plan ispitivanja osigurava potpuno obuhvaćanje primjenjivih zahtjeva glede interoperabilnosti, učinkovitosti i sigurnosti iz ove Uredbe,

– osigurava dosljednost i kvalitetu tehničke dokumentacije i plana ispitivanja,

– planira organizaciju ispitivanja, osoblje, instalaciju i konfiguraciju platforme za ispitivanje,

– obavlja inspekcije i ispitivanja kako je određeno u planu ispitivanja,

– piše izvješće o rezultatima inspekcija i ispitivanja.

6. Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi osigurava da sustavi iz članka 1. stavka 2., koji rade u operativnim uvjetima ocjenjivanja, ispunjavaju zahtjeve glede interoperabilnosti, učinkovitosti i sigurnosti iz ove Uredbe.

7. Nakon uspješno obavljene verifikacije sukladnosti, pružatelj usluga u zračnoj plovidbi izrađuje EZ izjavu o verifikaciji sustava i dostavlja je nacionalnom nadzornom tijelu zajedno s tehničkim dosjeom, kako se zahtijeva u članku 6. Uredbe (EZ-a) br. 552/2004.

DIO D
ZAHTJEVI ZA VERIFIKACIJU SUSTAVA IZ ČLANKA 8. STAVKA 2.

1. Verifikacijom sustava iz članka 1. stavka 2. dokazuje se sukladnost tih sustava sa zahtjevima glede interoperabilnosti, učinkovitosti i sigurnosti iz ove Uredbe, u uvjetima ocjenjivanja koji odražavaju operativne uvjete tih sustava. Posebno:

– verifikacijom sustava za komunikacije zrak-zemlja dokazuje se da se razmak između kanala od 8,33 kHz koristi za VHF komunikacije zrak-zemlja u skladu s člankom 3. stavkom 3. i da je učinkovitost govornog komunikacijskog sustava na 8,33 kHz u skladu s člankom 3. stavkom 7.,

– verifikacijom sustava za obradu podataka o letu dokazuje se da se postupci iz članka 3. stavka 12. pravilno provode.

2. Verifikacija sustava iz članka 1. stavka 2. izvodi se u skladu s odgovarajućim i priznatim praksama ispitivanja.

3. Alati za ispitivanje koji se koriste pri verifikaciji sustava iz članka 1. stavka 2. moraju imati odgovarajuću funkcionalnost.

4. U okviru verifikacije sustava iz članka 1. stavka 2., dobivaju se elementi tehničkog dosjea koji se zahtijeva stavkom 3. Aneksa IV. Uredbi (EZ-a) br. 552/2004, uključujući sljedeće elemente:

– opis provedbe,

– izvješće o inspekcijama i ispitivanjima izvedenim prije stavljanja sustava u uporabu.

5. Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi određuje odgovarajuće operativne i tehničke uvjete za ocjenjivanje koji odražavaju stvarne operativne uvjete i organizira da aktivnosti verifikacije obavi imenovano tijelo.

6. Imenovano tijelo upravlja aktivnostima verifikacije i posebno:

– verificira da li plan ispitivanja opisuje uključenost sustava iz članka 1. stavka 2. u operativne i tehničke uvjete za ocjenjivanje,

– verificira da li plan ispitivanja osigurava potpuno obuhvaćanje primjenjivih zahtjeva glede interoperabilnosti, učinkovitosti i sigurnosti iz ove Uredbe,

– osigurava dosljednost i kvalitetu tehničke dokumentacije i plana ispitivanja,

– planira organizaciju ispitivanja, osoblje, instalaciju i konfiguraciju platforme za ispitivanje,

– obavlja inspekcije i ispitivanja kako je određeno u planu ispitivanja,

– piše izvješće o rezultatima inspekcija i ispitivanja.

7. Imenovano tijelo osigurava da sustavi iz članka 1. stavka 2., koji rade u operativnim uvjetima ocjenjivanja, ispunjavaju zahtjeve glede interoperabilnosti, učinkovitosti i sigurnosti iz ove Uredbe.

8. Nakon uspješno obavljenih poslova verifikacije, imenovano tijelo izrađuje certifikat o sukladnosti u odnosu na obavljene poslove.

9. Potom pružatelj usluga u zračnoj plovidbi izrađuje EZ izjavu o verifikaciji sustava i dostavlja je nacionalnom nadzornom tijelu zajedno s tehničkim dosjeom, kako se zahtijeva u članku 6. Uredbe (EZ-a) br. 552/2004.

PRILOG IV.

Uvjeti iz članka 8.

1. Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi mora uspostaviti metode izvješćivanja unutar organizacije koje osiguravaju i dokazuju nepristranost i neovisnost prosudbi povezanih s aktivnostima verifikacije.

2. Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi mora osigurati da osoblje uključeno u postupke verifikacije izvodi provjere s najvećim mogućim profesionalnim integritetom i najvećom mogućom tehničkom stručnošću te da je slobodno od bilo kakvih pritisaka i poticaja, posebno financijske prirode, koji bi mogli utjecati na prosudbu ili rezultate provjera, posebno od strane osoba ili skupina osoba na koje rezultati provjera imaju utjecaj.

3. Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi mora osigurati da osoblje uključeno u postupke verifikacije ima pristup opremi koja im omogućava pravilno obavljanje potrebnih provjera.

4. Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi mora osigurati da osoblje uključeno u postupke verifikacije ima dobru tehničku i stručnu izobrazbu, zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva verifikacija koje moraju obaviti, odgovarajuće iskustvo na takvim poslovima, te sposobnost potrebnu za izradu deklaracija, evidencija i izvješća kojima se dokazuje da su verifikacije obavljene.

5. Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi mora osigurati da je osoblje uključeno u postupke verifikacije sposobno za nepristrano obavljanje provjera. Naknada za rad ne smije ovisiti o broju obavljenih provjera ili o rezultatima tih provjera.

[1] SL L 96, 31.3.2004., str. 26.

[2] SL L 96, 31.3.2004., str. 1.

[3] SL L 96, 31.3.2004., str. 9.

[4] SL L 220, 30.8.1993. str. 23.

[5] SL L 96, 31.3.2004., str. 10.

[6] SL L 128, 16.5.2006., str. 3.

[7] 10. izdanje – srpanj 2005. www.icao.int

[8] SL L 186, 7.7.2006., str. 27.

[9] SL L 240, 7.9.2002., str. 1.