Uredba o izmjenama Uredbe o Carinskoj tarifi za 2011. godinu

NN 67/2011 (16.6.2011.), Uredba o izmjenama Uredbe o Carinskoj tarifi za 2011. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1480

Na temelju članka 4. Zakona o carinskoj tarifi (»Narodne novine«, br. 61/2000, 117/2000, 119/2000 i 146/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. lipnja 2011. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O CARINSKOJ TARIFI ZA 2011. GODINU

Članak 1.

U Uredbi o Carinskoj tarifi za 2011. godinu (»Narodne novine«, broj 138/2010), u Carinskoj tarifi, mijenja se carinska stopa u stupcu EU za tarifnu oznaku 0102 90 61 i carinske stope za pojedine proizvode u stupcu za Crnu Goru na način kako slijedi:

TABELA


Članak 2.

U Prilogu 1 – EU, mijenja se stopa carine na uvoz količina izvan kvote na način kako slijedi:

Tarifna oznaka

Carinska kvota (tona)

Preferencijalna stopa carine unutar kvote (%)

Stopa carine na uvoz količina izvan kvote

010290

290

50% od osnovne stope carine

Osnovna stopa carine osim ako nije drugačije navedeno u Uredbi

Članak 3.

Prilog 6 – Crna Gora, briše se.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu 1. srpnja 2011. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 413-01/10-01/03

Urbroj: 5030125-11-1

Zagreb, 9. lipnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.