Uredba o proglašenju Regionalnog parka "Moslavačka gora"

NN 68/2011 (17.6.2011.), Uredba o proglašenju Regionalnog parka "Moslavačka gora"

68 17.06.2011 Uredba o proglašenju Regionalnog parka "Moslavačka gora" 68 17.06.2011 Uredba o proglašenju Regionalnog parka "Moslavačka gora"

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1484

Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 70/2005, 139/2008 i 57/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. lipnja 2011. godine donijela

UREDBU

O PROGLAŠENJU REGIONALNOG PARKA »MOSLAVAČKA GORA«

Članak 1.

Ovom Uredbom proglašava se Regionalni park »Moslavačka gora«.

Regionalni park »Moslavačka gora« (u daljnjem tekstu: Regionalni park) obuhvaća prirodno i dijelom kultivirano područje Moslavačke gore, jugozapadnog dijela područja Bjelovarsko-bilogorske i sjeveroistočnog dijela područja Sisačko-moslavačke županije, ukupne površine 15.111,32 hektara.

Članak 2.

Prostorna granica Regionalnog parka pobliže je opisana u Prilogu I. Opis granice Regionalnog parka »Moslavačka gora« i ucrtana je na topografskim kartama u Prilogu II. Kartografski prikaz granice Regionalnog parka »Moslavačka gora« u mjerilu 1:25.000 i 1:100.000 ove Uredbe.

Popis katastarskih čestica koje obuhvaća Regionalni park sadržan je u Prilogu III. ove Uredbe.

Prilozi I., II. i III. sastavni su dio ove Uredbe, s tim da se prilozi II. i III. neće objaviti u Narodnim novinama.

Po jedan primjerak kartografskog prikaza granice Regionalnog parka, u analognom i digitalnom obliku, čuva se u Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu kulture i Državnom zavodu za zaštitu prirode.

Članak 3.

U Regionalnom parku dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i radnje u skladu s posebnim propisima, a kojima se ne ugrožavaju njegove bitne značajke i uloga.

Članak 4.

Regionalnim parkom upravljaju Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Bjelovarsko-bilogorske županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije, svaka na području svoje županije.

Javne ustanove iz stavka 1. ovoga članka zaključuju međusobni sporazum kojim pobliže uređuju suradnju pri upravljanju Regionalnim parkom.

Članak 5.

Regionalni park upisuje se u Upisnik zaštićenih prirodnih vrijednosti koji vodi Ministarstvo kulture.

Članak 6.

Sukladno članku 24. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, provest će se zabilježba Regionalnog parka u zemljišnim knjigama.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/11-02/06

Urbroj: 5030104-11-1

Zagreb, 2. lipnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

OPIS GRANICE REGIONALNOG PARKA »MOSLAVAČKA GORA«

Granica Regionalnog parka »Moslavačka gora« utvrđena je na podlozi topografskih karata M 1:25.000. Granica Regionalnog parka počinje u Popovači, u točki T1 koja se nalazi na raskrižju ceste koja vodi do Neuropsihijatrijske bolnice »Dr. Ivan Brabot« i ceste prema naselju Trnajac. Dalje nastavlja na sjeveroistok istočnim i južnim rubom ceste do raskrižja s cestom koja vodi u predjel Vinogradski breg (točka T2). Od točke T2 granica ide istočnim rubom ceste u smjeru sjevera kroz predjel Vinogradski breg do točke T3 (raskrižje puteva južno od kote 200). Zatim nastavlja istočnim rubom puta na sjeveroistok do točke T4 koja se nalazi na raskrižju puteva istočno od kote 200. Dalje nastavlja u smjeru sjeveroistoka istočnim rubom puta do točke T5 (raskrižje puteva jugoistočno od kote 200). Od točke T5 granica ide na sjeveroistok jugoistočnim rubom puta preko kote 196 i predjela Vapnenica do točke T6 koja se nalazi na raskrižju puteva kod kote 243. Zatim nastavlja u smjeru sjevera istočnom rubom puta kroz predjel Slatinski drum do raskrižja puteva kod kote 281.2 u predjelu Slatinski brijeg (točka T7). Dalje ide na sjever istočnim rubom šumske ceste do točke T8 smještene na raskrižju šumske ceste i puta sjeverno od predjela Rusanov breg. Nastavlja istočnim rubom puta prema sjeveru do kote 317 u predjelu Dapčeva kosa (točka T9). Od točke T9 granica ide na sjever istočnim rubom puta do točke T10 koja se nalazi na zavoju ceste Donji Miklouš-Andigola, južno od predjela Stara straža. Zatim nastavlja na sjever istočnim rubom ceste Donji Miklouš-Andigola do raskrižja navedene ceste s putem u predjelu Stara Straža (točka T11). Dalje ide u smjeru sjevera istočnim rubom puta do točke T12 smještene na raskrižju puteva zapadno od predjela Kostanjeva kosa. Od točke T12 granica ide na sjeverozapad istočnim i sjevernim rubom puta do raskrižja puteva jugoistočno od kote 257 (točka T13). Zatim nastavlja na sjeverozapad istočnim i sjevernim rubom puta preko kote 257 do točke T14 smještene na raskrižju puta i šumske ceste južno od predjela Poljanak. Od točke T14 granice ide u smjeru sjevera istočnim rubom šumske ceste uz potok V. Suhajica do zapadnog ruba šume južno od ribnjaka (točka T15). Dalje nastavlja na sjever zapadnim rubom šume uz ribnjak do točke T16 smještene na raskrižju šumske ceste i puta sjeverno od ribnjaka. Od točke T16 granica ide na sjever istočnim rubom šumske ceste i zatim zakreće u smjeru jugoistoka i ide jugozapadnim rubom šumske ceste do raskrižja šumske ceste i puteva u točki T17 (jugoistočno od kote 119). Zatim ide na istok južnim rubom šumske ceste do točke T18 koja se nalazi na raskrižju južno od kote 201 odnosno predjela Visoko brdo. Nastavlja na jugoistok jugozapadnim rubom šumske ceste do raskrižja (točka T19). Od točke T19 granica ide u smjeru jugoistoka južnim i jugozapadnim rubom šumske ceste a zatim puta do točke T20 smještene u Donjem Mikloušu na raskrižju puta sa državnom cestom DC 26 (dionica Čazma-Garešnica). Dalje nastavlja kroz Donji Miklouš na jug zapadnim rubom državne ceste DC 26 (dionica Čazma-Garešnica) do raskrižja s cestom Donji Miklouš-Andigola (točka T21). Od točke T21 granica ide u smjeru jugoistoka južnim, jugozapadnim i zapadnim rubom državne ceste DC 26 (dionica Čazma-Garešnica) do točke T22 koja se nalazi zapadno od Šimljanika, na raskrižju navedene državne ceste i šumske ceste koja vodi prema potoku Jaska. Zatim nastavlja na jugozapad sjeverozapadnim rubom šumske ceste do raskrižja sa šumskom cestom koja ide uz potok Jaska (točka T23). Dalje ide na jugozapad južnim, jugozapadnim i zapadnim rubom šumske ceste a zatim asfaltne ceste uz potok Jaska kroz Novo Selo Garešničko do točke T24 smještene kod mosta preko potoka Jaska, na raskrižju s cestom Novo Selo Garešničko-Podgarić. Zatim nastavlja u smjeru juga zapadnim rubom ceste Novo Selo Garešničko-Podgarić do raskrižja s putem koji vodi prema potoku (točka T25). Od točke T25 granica nastavlja na jug zapadnim rubom puta koji prelazi potok i ide do raskrižja s makadamskom cestom kod kote 153 (točka T26). Dalje ide na zapad sjevernim rubom makadamske ceste do točke T27 kod raskrižja sa šumskom cestom koja uz potok Muški jarak vodi u smjeru juga. Od točke T27 granica nastavlja u smjeru juga zapadnim rubom šumske ceste do točke T28 koja se nalazi na raskrižju šumskih cesta jugozapadno od manastira Bršljanac. Zatim nastavlja na jug zapadnim rubom puta uz potok V. Bršljanac do raskrižja s putem koji ide na zapad prelazeći preko navedenog potoka (točka T29). Dalje ide na zapad sjevernim rubom puta koji prelazi preko potoka V. Bršljanac do raskrižja puteva u točki T30. Od točke T30 granica ide u smjeru juga zapadnim rubom puta uz potok V. Bršljanac do točke T31 smještene na raskrižju puteva kod kote 143, uz potok M. Bršljanac. Zatim nastavlja na jugozapad sjevernim i sjeverozapadnim rubom puta kroz predjel Pržine do raskrižja s cestom kroz Krajišku Kutinicu (točka T32). Dalje ide na sjeverozapad sjeveroistočnim rubom ceste kroz Krajišku Kutinicu do točke T33 koja predstavlja raskrižje navedene ceste s cestom koja vodi prema Kutinici. Od točke T33 granica ide u smjeru zapada sjevernim rubom ceste preko potoka Kutinec do točke T34 koja se nalazi na raskrižju ceste i puta južno od kote 184 odnosno crkve u Kutinici. Zatim ide na sjever te zakreće u smjeru juga sjevernim i zapadnim rubom ceste kroz Kutinicu do raskrižja s putem koji vodi prema predjelu Repište (točka T35). Nastavlja na zapad sjevernim i istočnim rubom puta prema točki T36 koja predstavlja raskrižje puteva u predjelu Repište. Od točke T36 granica ide u smjeru jugozapada zapadnim rubom puta a zatim ceste do točke T37 smještene na raskrižju cesta u Selištu, istočno od potoka Prva Tucilača. Zatim nastavlja na jug zapadnim rubom ceste kroz Selište do raskrižja s cestom koji vodi prema Mikleuški (točka T38). Dalje ide na zapad sjevernim rubom ceste kroz naselje Kumpator do točke T39 odnosno raskrižja s glavnom cestom kroz Mikleušku. Nastavlja na jug zapadnim rubom ceste kroz Mikleušku do raskrižja s putem koji vodi prema predjelu Plase (točka T40). Od točke T40 granica ide na jugozapad sjevernim i sjeverozapadnim rubom puta kroz predjel Plase do točke T41 koji se nalazi uz raskrižje ceste za Ciglenicu i ceste koja uz potok Paklenica vodi prema sjeveru. Zatim nastavlja prema sjeveru istočnim rubom ceste a zatim puta uz potok Paklenica do točke T42 koja predstavlja raskrižje puteva jugozapadno od trase dalekovoda. Dalje ide na sjeveroistok jugoistočnim rubom puta do raskrižja puteva sjeverozapadno od trase dalekovoda (točka T43). Od točke T43 granica ide na zapad sjevernim rubom puta do točke T44 smještene na raskrižju s putem koji preko livade vodi prema sjeveru. Nastavlja na sjever istočnim rubom puta koji preko livade vodi do točke T45 odnosno raskrižja s putem koji u smjeru sjeverozapada vodi prema trasi dalekovoda. Zatim ide na sjeverozapad sjeveroistočnim i sjevernim rubom puta do raskrižja puteva sjeveroistočno od trase dalekovoda (točka T46). Od točke T46 granica ide u smjeru zapada sjevernim rubom puta do točke T47 koja se nalazi na raskrižju puteva u naselju Gornji Krivaj. Dalje nastavlja na sjeverozapad sjeveroistočnim rubom puta do raskrižja s cestom Gornja Gračenica-Voloder (točka T48). Zatim ide na sjeverozapad sjeveroistočnim rubom ceste Gornja Gračenica-Voloder do točke T49 koja se nalazi kod crkve u Voloderu a predstavlja raskrižje navedene ceste i ceste koja od Volodera vodi prema naselju Gornja Paklenica. Od točke T49 granica ide u smjeru sjevera istočnim rubom ceste koja prati potok Voloderec do točke T50 smještene na raskrižju s putem koji vodi prema naselju Rušovljan. Nastavlja na sjeverozapad sjeveroistočnim rubom puta do raskrižja puteva u naselju Rušovljan (točka T51). Dalje ide na sjeverozapad sjeveroistočnim rubom puta do točke T52 koja predstavlja raskrižje puteva u istočnom dijelu naselja Krmelovac. Od točke T52 granica ide u smjeru sjevera istočnim rubom puta do točke T53 koja se nalazi na raskrižju puteva u sjeveroistočnom dijelu naselja Krmelovac. Zatim nastavlja na sjeverozapad sjeveroistočnim rubom puta do raskrižja puteva jugoistočno od kote 176 (točka T54). Od točke T54 granica regionalnog parka »Moslavačka gora« ide u smjeru zapada sjevernim rubom puta a zatim ceste kroz naselje Trnajac do početne točke T1.

Koordinate orijentacijskih točaka granice Regionalnog parka »Moslavačka gora«

Orijentacijska točka

Koordinate (Gauss-Krüger 6. zona) (m)

Oznaka

X

Y

T1

6394081,972

5048068,073

T2

6395157,876

5048710,578

T3

6395492,860

5050017,975

T4

6395599,833

5050258,865

T5

6396024,191

5051198,729

T6

6398293,515

5052958,523

T7

6397566,080

5055327,991

T8

6396482,518

5057781,763

T9

6396640,210

5058669,382

T10

6396039,909

5059994,447

T11

6395966,293

5060149,438

T12

6396047,847

5061865,933

T13

6395725,882

5061964,048

T14

6395243,487

5062196,582

T15

6394841,339

5065082,058

T16

6394881,819

5065308,175

T17

6395912,078

5065446,479

T18

6396645,318

5065690,342

T19

6396728,116

5065603,840

T20

6398122,400

5065225,897

T21

6398275,748

5064514,594

T22

6404918,443

5058874,087

T23

6404397,722

5058401,190

T24

6406895,341

5056171,201

T25

6406593,024

5055450,537

T26

6406651,109

5055269,666

T27

6406604,449

5055260,825

T28

6406454,905

5053282,247

T29

6406651,240

5052233,170

T30

6406618,194

5052234,407

T31

6406755,742

5050569,382

T32

6405741,799

5050073,892

T33

6405497,761

5050485,422

T34

6405096,902

5050491,159

T35

6404606,887

5048826,572

T36

6404125,345

5048791,383

T37

6403543,345

5047425,400

T38

6403513,756

5046846,732

T39

6401142,509

5046266,959

T40

6400804,704

5045339,761

T41

6399445,479

5043717,413

T42

6399775,486

5044896,418

T43

6399835,574

5045040,032

T44

6399755,240

5045046,727

T45

6399732,926

5045185,079

T46

6399450,855

5045348,032

T47

6397927,975

5044907,261

T48

6397329,226

5045108,354

T49

6396691,867

5046046,892

T50

6396763,635

5046833,156

T51

6396296,790

5047587,943

T52

6395436,995

5047817,346

T53

6395342,307

5048081,667

T54

6395250,790

5048183,048