Odluka o prodaji pijeska na slobodnom tržištu putem javnog nadmetanja

NN 68/2011 (17.6.2011.), Odluka o prodaji pijeska na slobodnom tržištu putem javnog nadmetanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1486

Na temelju članka 102. stavka 3. podstavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. lipnja 2011. godine donijela

ODLUKU

O PRODAJI PIJESKA NA SLOBODNOM TRŽIŠTU PUTEM JAVNOG NADMETANJA

I.

Ovom Odlukom određuje se prodaja pijeska na slobodnom tržištu putem javnog nadmetanja u količini od 49.884,70 m3, s deponija pijeska na lokaciji nasipa Ilok, na području grada Iloka, na desnoj obali rijeke Dunav, rkm 1297+000, sukladno Geodetskom elaboratu snimanja postojećeg stanja i izračuna kubature nasipa – deponija pijeska Ilok, iz travnja 2011. godine.

II.

Agencija za vodne putove, kao naručitelj radova, provodi prodaju pijeska iz točke I. ove Odluke.

III.

Početna prodajna cijena pijeska iz točke I. ove Odluke, određuje se u iznosu od 79,95 kn/m3 (s PDV-om).

IV.

Prihod od prodajne cijene ostvarene putem javnog nadmetanja, prihod je državnog proračuna.

V.

Naručitelj radova iz točke II. ove Odluke dužan je po provedenom javnom nadmetanju dostaviti izvještaj o prodaji Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Ministarstvu financija i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-17/11-01/03

Urbroj: 5030125-11-1

Zagreb, 2. lipnja 2011.

Predsjednica

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.