Pravilnik o stručnoj kontroli u ekološkoj proizvodnji

NN 68/2011 (17.6.2011.), Pravilnik o stručnoj kontroli u ekološkoj proizvodnji

68 17.06.2011 Pravilnik o stručnoj kontroli u ekološkoj proizvodnji 68 17.06.2011 Pravilnik o stručnoj kontroli u ekološkoj proizvodnji

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1489

Na temelju članka 29. stavka 13. Zakona o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine«, broj 139/10.), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOJ KONTROLI U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i metodologija provođenja stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji.

II. MINIMALNI ZAHTJEVI ZA PROVOĐENJE STRUČNE KONTROLE

Sustav stručne kontrole i obveze subjekta

Članak 2.

(1) Kada se subjekt po prvi put uključuje u sustav stručne kontrole, mora izraditi:

a) detaljan opis jedinice i/ili radnog prostora i/ili djelatnosti;

b) sve mjere koje treba poduzeti na razini jedinice i/ili radnih prostora i/ili djelatnosti kako bi se osigurala sukladnost s pravilima ekološke proizvodnje;

c) mjere predostrožnosti koje treba poduzeti kako bi se smanjila opasnost od prisutnosti nedozvoljenih proizvoda ili tvari i mjere čišćenja koje treba poduzeti na mjestima skladištenja i u proizvodnom lancu subjekta.

(2) Subjekt je dužan pravovremeno prijaviti kontrolnom tijelu svaku promjenu opisa ili mjere iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Opis i mjere iz stavka 1. ovoga članka, mogu biti dio sustava kvalitete utvrđenog od strane subjekta.

(4) Opis i mjere iz stavka 1. ovoga članka moraju biti sastavni dio izjave potpisane od strane odgovorne osobe subjekta, kojom se subjekt obvezuje da će:

a) obavljati radnje u skladu s pravilima ekološke proizvodnje;

b) prihvatiti provedbu mjera u slučaju kršenja ili nepravilnosti sukladno članku 32. Zakona o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine« br. 139/10.), (u daljnjem tekstu: Zakon).

c) pisanim putem obavijestiti kupce proizvoda kako bi se osiguralo da se oznake koje upućuju na ekološku proizvodnju uklone s proizvoda.

(5) Izjavu iz stavka 4. ovoga članka provjerava kontrolno tijelo o čemu sastavlja zapisnik kojim se utvrđuju mogući nedostaci i nesukladnosti s pravilima ekološke proizvodnje, kojeg supotpisuje subjekt radi poduzimanja potrebnih korektivnih mjera.

(6) Kada se subjekt po prvi put uključuje u sustav stručne kontrole mora kontrolnom tijelu dostaviti sljedeće podatke:

a) naziv i adresu subjekta;

b) lokacije poslovnih prostora i ARKOD parcele s površinama na kojima će proizvoditi;

c) vrstu radnji i proizvode;

d) izjavu da će obavljati radnje u skladu s pravilima ekološke proizvodnje;

e) kod poljoprivrednog gospodarstva, datum kada je na prijavljenim ARKOD parcelama prestao primjenjivati sredstva koja nisu dozvoljena u ekološkoj proizvodnji.

Stručne kontrole

Članak 3.

(1) Kontrolno tijelo mora najmanje jednom godišnje obaviti stručnu kontrolu svih subjekata.

(2) Kontrolno tijelo može uzimati uzorke za ispitivanje ekoloških proizvoda ukoliko sumnja da su korištena sredstva koja nisu u skladu s pravilima ekološke proizvodnje. Uzorci se također mogu uzimati i analizirati za otkrivanje mogućeg zagađenja proizvodima koji nisu dozvoljeni za ekološku proizvodnju.

(3) Zapisnik o stručnoj kontroli se sastavlja nakon svake kontrole, te supotpisuje od strane odgovorne ili ovlaštene osobe subjekta.

(4) Kontrolna tijela moraju provoditi i nenajavljene stručne kontrole, na temelju procjene rizika nesukladnosti s pravilima ekološke proizvodnje, uzimajući u obzir najmanje rezultate prethodnih stručnih kontrola, količinu proizvoda i rizik zamjene proizvoda.

Vođenje evidencije o proizvodnji

Članak 4.

(1) U jedinici ili poslovnim prostorima subjekt mora voditi robne i financijske evidencije koje omogućuju subjektu dokazivanje, a kontrolnom tijelu provjeru:

a) dobavljača te, ukoliko je različit, prodavatelja ili izvoznika proizvoda;

b) vrste i količine isporučenih ekoloških proizvoda, i tamo gdje je potrebno, nabavljenih/kupljenih materijala, njihove primjene i gdje je potrebno sastav krmne smjese,

c) vrstu i količinu uskladištenih ekoloških proizvoda;

d) vrste, količine i primatelje te, ukoliko su različiti, i kupce koji nisu krajnji potrošači, svih proizvoda koji su otpremljeni s jedinice ili prostora ili objekata za skladištenje prvih primatelja;

e) kod subjekata koji ne skladište ili fizički rukuju s ekološkim proizvodima, vrste i količine ekoloških proizvoda koji se kupuju i prodaju, te dobavljače ukoliko su različiti, prodavatelje ili izvoznike i kupce, te ukoliko su različiti, primatelje.

(2) Evidencija mora sadržavati i rezultate provjere prilikom primitka ekoloških proizvoda i ostale podatke koje traži kontrolno tijelo, za potrebe stručne kontrole. Evidentirani podaci se moraju dokazati dokumentima, te potvrditi usklađenost između ulaza i izlaza.

(3) Ukoliko subjekt vodi više proizvodnih jedinica u istom području, jedinice za neekološke proizvode, zajedno s objektima za skladištenje ulaznih sirovina također podliježu minimalnim zahtjevima za stručnom kontrolom.

Pristup objektima

Članak 5.

(1) Subjekt mora u svrhu provođenja stručne kontrole kontrolnom tijelu:

a) omogućiti pristup svim dijelovima jedinice i svim radnim prostorima, te svim izvješćima i odgovarajućoj dokumentaciji;

b) omogućiti uvid u potrebne podatke;

c) dati na uvid rezultate sustava osiguranja kvalitete.

(2) Osim obveza iz stavka 1. ovoga članka, uvoznici i prvi primatelji moraju dostaviti i podatke o uvezenim pošiljkama iz članka 22. ovoga Pravilnika.

Potvrdnica (certifikat)

Članak 6.

Kontrolna tijela izdaju potvrdnicu (certifikat) subjektu koji je u sustavu stručne kontrole sukladno obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

Izjava prodavatelja

Članak 7.

Izjava prodavatelja da proizvodi nisu dobiveni od ili putem genetski modificiranih organizama dostavlja se subjektu na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

III. POSEBNI ZAHTJEVI ZA PROVOĐENJE STRUČNE KONTROLE ZA BILJNU PROIZVODNJU

Stručna kontrola

Članak 8.

(1) Detaljan opis jedinice i/ili radnog prostora i/ili djelatnosti iz članka 2. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika mora biti sastavljen i kada subjekt sakuplja samoniklo bilje i gljive te mora sadržavati:

b) opis skladišnih i proizvodnih prostora i površine i/ili područja sakupljanja i radne prostore gdje se obavlja djelatnost prerade i/ili pakiranja;

c) datum posljednje primjene proizvoda čije korištenje nije dozvoljeno u ekološkoj proizvodnji na površinama i/ili područjima sakupljanja,

(2) Kod sakupljanja samoniklog bilja, mjere iz članka 2. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika, moraju obuhvaćati jamstva trećih strana, koja može pružiti subjekt za provođenje odredbe članka 12. stavka 2. Zakona.

Obavijesti

Članak 9.

Svake godine, prije datuma određenog od strane kontrolnog tijela, subjekt mora pisanim putem obavijestiti kontrolno tijelo o vremenskom rasporedu (plodoredu) proizvodnje biljnih proizvoda, po pojedinim zemljišnim česticama.

Evidencije o proizvodnji bilja

Članak 10.

Evidencija o proizvodnji bilja vodi se u obliku zapisa i u svakom trenutku mora biti dostupna kontrolnom tijelu. Pored obavijesti iz članka 9. ovoga Pravilnika, evidencija mora sadržavati i podatke o:

a) korištenju gnojiva na površinama: datum primjene, vrsta i količina;

b) korištenju sredstava za zaštitu bilja: razlog i datum primjene, vrsta i način primjene;

c) kupnji poljoprivrednih proizvoda: datum, vrsta i količina;

d) urodu ekoloških kultura ili kulture koja je u prijelaznom razdoblju: datum, vrsta i količina.

Više proizvodnih jedinica koje vodi isti subjekt

Članak 11.

Ukoliko subjekt vodi više proizvodnih jedinica u istom području, jedinice na kojima se proizvode neekološke kulture, zajedno sa skladišnim prostorima za poljoprivredne sirovine, podliježu stručnoj kontroli.

IV. POSEBNI ZAHTJEVI ZA PROVOĐENJE STRUČNE KONTROLE U STOČARSTVU

Stručna kontrola

Članak 12.

(1) Kada se subjekt po prvi put uključuje u sustav stručne kontrole mora izraditi detaljan opis:

a) objekata za držanje životinja, pašnjaka, površina na otvorenom, prostora za skladištenje, pakiranje i preradu sirovina;

b) prostora i opreme za skladištenje stajskog gnoja.

(2) Mjere iz članka 2. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika moraju sadržavati:

a) program gnojidbe prihvaćen od kontrolnog tijela, zajedno s detaljnim opisom površina pod biljnom proizvodnjom;

b) pisani dokaz o nabavi gnojiva ukoliko potječe s drugog ekološkog gospodarstva;

c) plan upravljanja ekološkom proizvodnom jedinicom.

Označavanje životinja

Članak 13.

Životinje moraju biti obilježene i označene sukladno posebnim propisima o označavanju životinja.

Evidencije životinja

Članak 14.

Na gospodarstvu se mora voditi evidencija o životinjama koja u svakom trenutku mora biti dostupna kontrolnom tijelu. Evidencija s prilozima koji to potvrđuju mora sadržavati detaljan opis sustava upravljanja stadom ili jatom uključujući najmanje podatke o:

a) podrijetlu i datumu dolaska, trajanju prijelaznog razdoblja, identifikacijskoj oznaci i veterinarskoj ispravi životinja koje dolaze na imanje;

b) dobi, broju grla, težini u slučaju klanja životinje, identifikacijskoj oznaci i odredištu životinje koja odlazi sa imanja;

c) gubicima i razlozima gubitaka životinja;

d) vrsti hrane za životinje, uključujući dodatke hrani za životinje, udjele različitih sastojaka u obroku i trajanju pristupa prostorima za slobodno kretanje kao i trajanju sezonskog preseljenja ukoliko postoje ograničenja;

e) sprečavanju bolesti i veterinarskog liječenja i brige koja uključuje datum liječenja, pojedinosti o dijagnozi, primijenjenoj dozi i vrsti veterinarsko-medicinskog proizvoda, indikaciju djelatnih farmakoloških tvari, uključujući primijenjenu metodu liječenja i veterinarski recept ili uputu za veterinarsku brigu s razlozima, te propisanim karencama koje se primjenjuju u razdoblju prije nego se životinjski proizvodi mogu staviti na tržište kao ekološki.

Stručna kontrola uporabe veterinarsko-medicinskih proizvoda za životinje

Članak 15.

Kada se koriste veterinarsko-medicinski proizvodi, potrebno je podatke iz članka 14. točke e) ovoga Pravilnika, prijaviti kontrolnom tijelu, prije nego se životinja ili životinjski proizvodi stavljaju na tržište kao ekološki. Liječena životinja mora biti jasno označena, pojedinačno kod velikih životinja; pojedinačno ili skupno kod peradi i malih životinja ili po košnici.

Provođenje stručne kontrole u pčelarstvu

Članak 16.

(1) Pčelar mora kontrolnom tijelu predočiti izvod iz pčelinjeg katastra na kojem su navedene lokacije košnica. Ukoliko nisu naznačena područja pčelar mora kontrolnom tijelu predočiti odgovarajuću dokumentaciju i dokaze, uključujući prema potrebi odgovarajuće analize, da područja koja su dostupna njegovim pčelinjim zajednicama udovoljavaju uvjetima koji su propisani posebnim propisom o uzgoju životinja u ekološkoj proizvodnji.

(2) Obzirom na hranidbu pčela u evidenciju pčelinjaka moraju se unijeti sljedeći podaci: vrsta hrane, datumi, količine i košnice na kojima je hrana korištena.

(3) Kada se koriste veterinarsko-medicinski proizvodi, moraju se jasno evidentirati djelatne farmakološke tvari, zajedno s pojedinostima o dijagnozi, doziranju, načinu i trajanju primjene, te propisanom vremenu karence, a kontrolno tijelo obavijestiti o tome prije nego se pčelinji proizvodi stavljaju na tržištu kao ekološki.

(4) Mjesto gdje je smješten pčelinjak mora se upisati u evidenciju zajedno s identifikacijom košnica. Kontrolno tijelo mora biti obaviješteno o premještanju pčelinjaka u roku koje je odredilo.

(5) Posebna briga mora se poduzeti da se osigura prikladno vrcanje, obrada i skladištenje pčelinjih proizvoda te iste evidentirati.

(6) U vođenju evidencije o pčelinjaku moraju se evidentirati postupci uklanjanja nastavaka s medom kao i postupci vrcanja meda.

Više proizvodnih jedinica koje vodi isti subjekt

Članak 17.

Ukoliko subjekt upravlja s više proizvodnih jedinica, na kojima se uzgajaju životinje ili proizvodi hrana životinjskog podrijetla u neekološkoj proizvodnji takvi proizvodi također moraju biti uključeni u sustav kontrole.

Zahtjevi za provođenje stručne kontrole za proizvodnju hrane i proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla

Članak 18.

Ukoliko se radi o jedinici koja proizvodi za vlastite potrebe ili za treću stranu, uključujući jedinice za pakiranje i/ili ponovno pakiranje takvih proizvoda, ili jedinice za označavanje i/ili ponovno označavanje takvih proizvoda, detaljni opis jedinice iz članka 2. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika mora sadržavati opis objekata koji se koriste za prijem, preradu, pakiranje, označavanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda prije i nakon radnji koje se na njih odnose, kao i postupke za prijevoz proizvoda.

V. ZAHTJEVI ZA PROVOĐENJE STRUČNE KONTROLE PRI UVOZU

Područje primjene

Članak 19.

Stručna kontrola pri uvozu primjenjuje se nad svakim subjektom koji sudjeluje, kao uvoznik i/ili kao prvi primatelj pri uvozu i/ili prijemu ekoloških proizvoda, za vlastite potrebe ili za potrebe treće strane.

Stručna kontrola

Članak 20.

(1) Kod uvoznika, detaljni opis jedinice iz članka 2. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, obuhvaća poslovne prostore i postupke uvoza, s naznakom mjesta uvoza proizvoda u zemlju i sve druge objekte koje uvoznik namjerava koristiti za skladištenje uvoznih proizvoda do njihove isporuke prvom primatelju.

(2) Pored toga, izjava iz članka 2. stavka 4. ovoga Pravilnika, obuhvaća obvezu uvoznika da će svaki objekt koji koristi za skladištenje biti podvrgnut stručnoj kontroli.

(3) Kod prvog primatelja, detaljan opis jedinice iz članka 2. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika obuhvaća objekte koji se koriste za prijem i skladištenje.

(4) Ukoliko su uvoznik i prvi primatelj ista pravna osoba i posluju u istoj jedinici mogu biti evidentirani u istom zapisniku iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika.

Vođenje dokumentacije

Članak 21.

(1)Uvoznik i prvi primatelj moraju voditi odvojene robne i financijske evidencije, osim ukoliko posluju u istoj jedinici.

(2) Na zahtjev kontrolnog tijela, daju se na uvid podaci o prijevozu od izvoznika do prvog primatelja i od prostorija prvog primatelja ili objekata za skladištenje do primatelja u zemlji.

Podaci o uvezenim pošiljkama

Članak 22.

Uvoznik mora pravovremeno pisanim putem obavijestiti kontrolno tijelo o svakoj pošiljci koja se uvozi uz navođenje:

a) naziva i adrese prvog primatelja;

b) pojedinosti potrebnih kontrolnom tijelu,

c) potvrdnice iz članka 37. stavka 1. i stavka 2. Zakona.

Članak 23.

(1) Kontrolno tijelo mora provjeriti dokumentaciju iz članka 21. ovoga Pravilnika i potvrdnice iz članka 22. točke c) ovoga Pravilnika.

(2) Ukoliko uvoznik obavlja radnje uvoza u različitim jedinicama ili objektima, on mora na zahtjev kontrolnog tijela, predočiti vođenje evidencije za svaki objekt.

Zahtjevi za provođenje stručne kontrole jedinica uključenih u proizvodnju, pripremu ili uvoz ekoloških proizvoda

Članak 24.

U pogledu poslova koji su preneseni na treće strane, detaljan opis jedinice iz članka 2. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika obuhvaća:

a) popis podugovaratelja s opisom njihovih djelatnosti i navođenje kontrolnih tijela;

b) pisanu suglasnost podugovaratelja o uključenju u sustav stručne kontrole;

c) sve mjere, uključujući vođenje dokumentacije, koje treba provoditi na razini jedinice kako bi se osigurala sljedivost.

VI. ZAHTJEVI ZA PROVOĐENJE STRUČNE KONTROLE JEDINICA ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE

Članak 25.

Stručna kontrola primjenjuje se nad jedinicama za proizvodnju hrane za životinje za vlastite potrebe ili za treću stranu.

Članak 26.

(1) Detaljan opis jedinice iz članka 2. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika mora sadržavati:

a) objekte koji se koriste za prijem, preradu i skladištenje proizvoda namijenjenih za hranu za životinje;

b) objekte koji se koriste za skladištenje drugih proizvoda koji se koriste za proizvodnju hrane za životinje;

c) objekte koji se koriste za skladištenje proizvoda za čišćenje i dezinfekciju;

d) prema potrebi, opis sastojaka krmne smjese koju subjekt namjerava proizvesti, u skladu s člancima 12., 14. i 15. Pravilnika o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje (»Narodne novine« br. 156/09, 143/10. i 25/11.), te vrste ili kategorije životinja za koje je krmna smjesa namijenjena;

e) prema potrebi, nazive krmiva koja subjekt namjerava proizvesti.

(2) Mjere iz članka 2. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika koje provode subjekti, moraju sadržavati i mjere iz članka 4. Pravilnika o preradi, pakiranju, prijevozu i skladištenju ekoloških proizvoda (»Narodne novine« br. 129/09.).

(3) Na temelju mjera iz stavka 2. ovoga članka kontrolno tijelo obavlja procjenu rizika na svakoj jedinici za proizvodnju i na temelju kojeg izrađuje plana stručne kontrole. Plan stručne kontrole mora osigurati minimalan broj uzoraka uzetih metodom slučajnog odabira ovisno o mogućim rizicima.

Vođenje dokumentacije

Članak 27.

Za potrebe stručne kontrole, dokumentacija iz članka 4. ovoga Pravilnika mora obuhvaćati podatke o podrijetlu, prirodi i količinama krmiva, dodataka hrani za životinje, prodaji i gotovim proizvodima.

Provođenje stručne kontrole

Članak 28.

(1) Stručna kontrola iz članka 5. ovoga Pravilnika mora obuhvatiti potpuni fizički pregled svih poslovnih prostora. Kontrolno tijelo mora obavljati ciljane obilaske na temelju opće procjene mogućih rizika nesukladnosti s pravilima ekološke proizvodnje.

(2) Kontrolno tijelo mora posebno kontrolirati kritične kontrolne točke subjekta, s ciljem utvrđivanja ispravnosti provedbe kontrole. Učestalost kontrola ovisi o procjeni rizika.

Mjere u slučaju sumnje na prekršaje i nepravilnosti

Članak 29.

(1) Ukoliko subjekt smatra ili sumnja da proizvod koji je proizveo, uvezao ili koji je dobio od drugog subjekta nije u skladu s pravilima ekološke proizvodnje, ne smije ga označiti kao ekološki ili ga mora odvojiti i posebno obilježiti.

(2) Proizvod se može koristiti u proizvodnji ili stavljati na tržište nakon otklanjanja sumnje, osim ukoliko se stavlja na tržište kao neekološki. Ukoliko postoji takva sumnja, subjekt mora odmah pisanim putem obavijestiti kontrolno tijelo. Kontrolno tijelo može zabraniti stavljanje na tržište takvog proizvoda označenog kao ekološki, dok se ne uvjeri da je sumnja otklonjena.

(3) Ukoliko kontrolno tijelo opravdano sumnja da subjekt namjerava staviti ili da je stavio na tržište proizvod s podacima koji upućuju na ekološku proizvodnju a koji nije proizveden kao ekološki, o istom će izvijestiti nadležno tijelo.

Razmjena informacija

Članak 30.

Ukoliko su subjekt i njegovi ugovorni partneri pod stručnom kontrolom različitih kontrolnih tijela, izjava iz članka 2. stavka 4. ovoga Pravilnika mora sadržavati pristanak subjekta i njegovih ugovornih partnera da različita kontrolna tijela mogu razmijeniti informacije o radnjama pod njihovom kontrolom.

Članak 31.

Tijekom postupka potvrđivanja (certifikacije) u tekućoj godini subjektu nije dopuštena promjena kontrolnog tijela.

Članak 32.

Prilog I. i Prilog II. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o stručnom nadzoru u ekološkoj proizvodnji (»Narodne novine« br. 13/02., 10/07., 62/08., 146/09.) i Pravilnik o sustavu ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji (»Narodne novine« br. 91/01., 61/09., 25/08.).

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/41
Urbroj: 525-12-1-0458/11-12
Zagreb, 13. lipnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG I.

Obrazac potvrdnice (certifikata)

POTVRDNICA (CERTIFIKAT)

Broj potvrdnice:

Ime i adresa subjekta:

osnovna djelatnost (proizvođač, prerađivač, uvoznik, i ostali):

Naziv, adresa i kodni broj kontrolnog tijela:

Skupine proizvoda/Djelatnost:

– Bilje i biljni proizvodi:

– Životinje i hrana životinjskog podrijetla:

– Prerađeni proizvodi:

Određuje se kao:

– ekološka proizvodnja,

– proizvodi u prijelaznom razdoblju,

– neekološka proizvodnja u kojoj se odvija usporedni uzgoj/prerada sukladno članku 12. Zakona o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine« br. 139/10).

Razdoblje valjanosti:

Bilje i biljni proizvodi od... do...

Životinje i hrana životinjskog podrijetla

od ...... do .......

Prerađeni proizvodi od ... do ...

Datum izvršenog/izvršenih stručnih kontrola:

Ova potvrdnica se izdaje na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine« br. 139/10) i podzakonskih propisa. Navedeni subjekt je svoje djelatnosti podvrgao stručnoj kontroli i udovoljava zahtjevima propisanim Zakonom o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine« br. 139/10) i podzakonskim propisima.

Mjesto i datum:

Za kontrolno tijelo (potpis):

PRILOG II.

Obrazac izjave prodavatelja

IZJAVA PRODAVATELJA

Naziv i adresa prodavatelja:

Oznaka (serijski broj ili inventurni broj)

Naziv proizvoda:

Sastojci

(Navesti sve sastojke koje sadrži proizvod/koji su zadnji korišteni u proizvodnom procesu)

.............................

............................

............................

............................

............................

Izjavljujem da ovaj proizvod nije dobiven »od« ili »putem« genetski modificiranih organizama (GMO-a).

Nemam saznanja koje bi upućivalo da je ova tvrdnja netočna.

Izjavljujem da gore naznačeni proizvod udovoljava članku 10. Zakona o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine« br. 139/10) u pogledu zabrane korištenja GMO-a.

Obvezujem se da ću odmah obavijestiti kupca i njegovo kontrolno tijelo ukoliko se ova izjava povuče ili izmijeni, ili ukoliko dobijem saznanja koja bi pobijala njegovu točnost.

Dopuštam kontrolnom tijelu koje kontrolira našeg kupca da ispita točnost ove izjave i prema potrebi uzme uzorke za analizu te dopuštam da ovaj zadatak obavi neovisna institucija koju je pisanim putem imenovalo kontrolno tijelo.

Potpisom preuzimam odgovornost za točnost ove izjave.

Država, mjesto, datum, potpis prodavatelja:

Pečat tvrtke prodavatelja