Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

NN 68/2011 (17.6.2011.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

HRVATSKA NARODNA BANKA

1494

Na temelju članka 174. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 117/2008., 74/2009. i 153/2009.) te članka 29., članka 43. stavka 2. točke 9. i članka 66. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) guverner donosi sljedeću

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STATISTIČKOM I BONITETNOM IZVJEŠĆIVANJU

Članak 1.

U Uputi za statističko i bonitetno izvješćivanje, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (»Narodne novine«, br. 35/2010., 95/2010. i 146/2010.), iza točke 50. dodaje se točka 50a. i glasi:

»50a. Izvješćivanje na konsolidiranoj osnovi detaljnije je objašnjeno u Prilogu 16. Izvješćivanje na konsolidiranoj osnovi.«

Članak 2.

(1) U točki 54. na kraju podtočke 3. znak ».« mijenja se u znak »;«.

(2) Dodaje se podtočka 4. i glasi:

»4. Modalitet »D« – nekonsolidirano desetodnevno izvješće.«

Članak 3.

(1) U točki 60. na kraju podtočke 2. znak ».« mijenja se u znak »;«.

(2) Dodaju se podtočke 3. i 4. i glase:

«3. Modalitet »1« – nerevidirano izvješće za 10. dan u mjesecu;

4. Modalitet »2« – nerevidirano izvješće za 20. dan u mjesecu.«

Članak 4.

(1) U točki 68. na kraju podtočke 5. znak ».« mijenja se u znak »;«.

(2) Dodaje se podtočka 6. i glasi:

»6. Ako je riječ o izvješćima u kojima su u Obilježju 3. navedeni modaliteti »K« ili »G« te ako je riječ o rezidentima pravnim osobama za koje se ne zahtijeva izvješćivanje na pojedinačnoj osnovi prema točki 304. Priloga 16. ove Upute, upisuje se skupna oznaka »MB00000000«.«

Članak 5.

U točki 134. u tablicu se dodaje redak 9. i glasi:

Red.

br.

ISIN

Komentar

9.

HR0000000000

Nije primjenjivo; samo u konsolidiranim izvješćima

Članak 6.

(1) U točki 169. na kraju podtočke 3. znak ».« mijenja se u znak »;«.

(2) Dodaje se podtočka 4. i glasi:

»4. Modalitet »X« – nije primjenjivo; samo u konsolidiranim izvješćima.«

Članak 7.

(1) U točki 220. mijenja se podtočka 22. i glasi:

»Modalitet »22« – iznos tržišne vrijednosti (gdje je primjenjivo) ili nominalne vrijednosti materijalne kreditne zaštite ili ugovorene vrijednosti nematerijalne kreditne zaštite (neovisno o iznosu vrijednosti koja se štiti). Kod nominalnog ili ugovorenog iznosa zaštite vrijednost zaštite ostaje nepromijenjenom do kraja ugovorenog roka te zaštite, osim u sljedećim slučajevima:

– vrijednost zaštite može se povećavati ako je uz nominalni iznos zaštite ugovorom definirano da davatelj zaštite jamči i za iznos pripadajućih kamata, naknada i ostalih troškova

– vrijednost zaštite može se smanjivati ako je riječ o specifičnim jamstvima kod kojih se iznos jamstva izražava u postotnom iznosu od glavnice. Pod ovom vrstom iznosa prikazuje se iznos glavnice (dospjele odnosno nedospjele) pomnožen s postotkom jamstva u skladu s odredbama ugovora, zbog čega se taj iznos mijenja s vremenom, ovisno o dinamici otplate potraživanja.

U slučaju da se jedan instrument zaštite odnosi na više dužnika, vrijednost zaštite potrebno je podijeliti po dužnicima ili vjerovnicima, prema procjeni izvještajne institucije.«

(2) U podtočki 34. posljednja se rečenica mijenja i glasi:

»Ovaj modalitet odnosi se na dužnike kod kojih ne postoji urednost u podmirivanju obveza i na dužnike kod kojih je do obnavljanja plasmana došlo zbog uobičajenih tekućih potreba financiranja njihove poslovne aktivnosti.«

Članak 8.

U Prilogu 3. Popis županija u Republici Hrvatskoj na kraju tablice dodaje se redak koji glasi:

Oznaka županije

Županija

Primjena od izvještajnog datuma

Primjena do izvještajnog datuma

00

Nije primjenjivo – samo u konsolidiranim izvješćima

30. 6. 2011.

 

Članak 9.

U Prilogu 6. Upisivanje vrijednosti obilježja instrumenata u tablici mijenja se redak 44 i dodaje se redak 347 te glase:

Članak 10.

U Prilogu 13. mijenja se točka 294. i glasi:

»Identificiranje državnih jedinica davatelja zaštite obavlja se na osnovi popisa koji objavljuje Državni zavod za statistiku na svojoj internetskoj stranici, http://www.dzs.hr/app/sektorizacija

Članak 11.

Iza Priloga 15. dodaje se Prilog 16. Izvješćivanje na konsolidiranoj osnovi i glasi:

»303. U ovom se prilogu definiraju specifičnosti izvješćivanja na konsolidiranoj osnovi (modaliteti »K« i »G« Obilježja 3. »Konsolidirano ili nekonsolidirano izvješće«) odnosno modaliteti pojedinih obilježja u konsolidiranim izvješćima.

304. Pojedinačno se izvještava samo o sljedećim protustrankama:

– svim protustrankama koje su identificirane kao financijske institucije (sektori 121, 12201, 12202, 12203, 12301, 12302, 12303, 12401, 12402, 12403, 12501, 12502 i 12503) i kao javna nefinancijska poduzeća (sektor 11001) na osnovi popisa koji objavljuje Državni zavod za statistiku na svojoj internetskoj stranici, http://www.dzs.hr/app/sektorizacija, pri čemu je stvarna izvještajna populacija dužna u potpunosti se pridržavati tog popisa u razdoblju njegove primjene;

– svim protustrankama iz Priloga 13. ove Upute;

– svim protustrankama iz Priloga 2. ove Upute;

– svim osobama koje su uključene u izvješće »PO«.

305. Ako je riječ o rezidentima pravnim osobama za koje se ne zahtijeva izvješćivanje na pojedinačnoj osnovi prema točki 304. Priloga 16. ove Upute, u Obilježju 7. »P matični broj« upisuje se skupna oznaka »MB00000000«.

306. Ako je riječ o rezidentima pravnim osobama za koje se ne zahtijeva izvješćivanje na pojedinačnoj osnovi prema točki 304. Priloga 16. ove Upute, Obilježje 8. »P porezni broj« ostaje prazno.

307. Za vrijednost Obilježja 9. »Županija« upisuje se modalitet »00«.

308. Za vrijednost Obilježja 14. »ISIN« za instrumente u aktivi upisuje se modalitet »HR0000000000«.

309. Za vrijednost Obilježja 16. »Izvorno dospijeće« upisuje se modalitet »000000«.

310. Za vrijednost Obilježja 17. »Otkazni rok« upisuje se modalitet »000«.

311. Za vrijednost Obilježja 20. »Utrživost kredita« upisuje se modalitet »X«.

312. Za modalitete Obilježja 13. »Instrument« koji počinju s »A08«, u Obilježju 7. »P matični broj« navodi se matični broj izvještajne institucije odnosno u Obilježju 8. »P porezni broj« i Obilježju 26. »Protustranke pojedinačno« potrebno je navesti OIB izvještajne institucije.«

Članak 12.

U Uputi za izradu i dostavljanje datoteke statističkog i bonitetnog izvješća, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju, u podtočki 3.2. Osnovni izvještajni slog (Tablica 1.) pod 3.2.1. Formalne i logičke kontrole u alineji 5. briše se posljednja rečenica i dodaju se dvije rečenice koje glase:

»Ako je u polje 5 upisano »ND«, polje 7 treba ostaviti praznim (blank). Ako je u polje 1 upisano »AA« ili »RA« i u polje 3 »K« ili »G«, tada je dopušteno u polje 5 upisati »MB«, a u polje 6 upisati osam nula (00000000).«

Članak 13.

U podtočki 3.2. Osnovni izvještajni slog (Tablica 1.) pod 3.2.5. Horizontalne kontrole A i B u tablici pod Horizontalne kontrole B – dopuna mijenja se sljedeća kontrola:

Ako je (Instrument = »A0403« & ISIN = »**OFOND00000« & Država= »HR«), tada je Komitent MBR iz Priloga 12. Upute.

451

i glasi:

Ako je (Instrument = »A0403« & ISIN = »**OFOND00000« & Država= »HR«), tada je Komitent MBR iz Priloga 12. Upute – primjena do uključivo 31. 12. 2009.

451

Članak 14.

U podtočki 3.5. Dopunski izvještajni slogovi pod 3.5.3. Kontrole dopunskih slogova dodaju se sljedeće kontrole:

Ako je modalitet obilježja 3. Konsolidirano ili nekonsolidirano izvješće = »K« ili »G«, tada je modalitet obilježja 9. Županija = »00«.

120

Ako je modalitet obilježja 3. Konsolidirano ili nekonsolidirano izvješće = »K« ili »G« i Instrument počinje s »A«, tada je modalitet obilježja 14. ISIN = »HR0000000000«.

150

Ako je modalitet obilježja 3. Konsolidirano ili nekonsolidirano izvješće = »K« ili »G«, tada je modalitet obilježja 16. Izvorno dospijeće = »000000«.

160

Ako je modalitet obilježja 3. Konsolidirano ili nekonsolidirano izvješće = »K« ili »G«, tada je modalitet obilježja 17. Otkazni rok = »000«.

165

Ako je modalitet obilježja 3. Konsolidirano ili nekonsolidirano izvješće = »K« ili »G«, tada je modalitet obilježja 20. Utrživost kredita= »X«.

185

Ako je modalitet obilježja 1. Izvješće = »AM« i obilježja 3. Konsolidirano ili nekonsolidirano izvješće = »K« ili »G« te ako su modaliteti obilježja 13. Instrument = »A0802«, »A0803«, »A0804«, »A0805«, »A0806« ili »A0807«, tada je modalitet obilježja 7. Matični broj = MBR_BANKE (polje 5 iz sloga zaglavlja, oznake retka »ZZ«).

326

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Odl.br. 177-020/06-11/ŽR

Zagreb, 9. lipnja 2011.

Guverner

Hrvatske narodne banke

dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.