Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Breznički Hum

NN 68/2011 (17.6.2011.), Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Breznički Hum

OPĆINA BREZNIČKI HUM

1495

Na temelju članka 29., 30., i 30 a Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 117/93, 69/97, 33/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 73/08) i članka 21. Statuta Općine Breznički Hum (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« br. 27/09) Općinsko vijeće Općine Breznički Hum na svojoj sjednici od 26. svibnja 2011. donosi

ODLUKU

O PRIREZU POREZU NA DOHODAK OPĆINE BREZNIČKI HUM

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, stopa, te način obračuna i plaćanja prireza porezu na dohodak koji je vlastiti izvor prohoda Proračuna Općine Breznički Hum.

Članak 2.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 3%. Osnovicu za prirez porezu na dohodak čini ukupan iznos obračunatog poreza na dohodak.

Članak 3.

Obveznici prireza porezu na dohodak su svi obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Općine Breznički Hum.

Članak 4.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija RH – Porezna uprava, Područni ured Varaždin, Ispostava Novi Marof.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2011. godine.

Ova Odluka objavit će se i u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

Klasa: 410-01/11-01/4

Urbroj: 2186-024-11-01/1

Breznički Hum, 26. svibnja 2011.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Željko Sremec, v. r.