Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica

NN 69/2011 (20.6.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica

MINISTARSTVO FINANCIJA

1497

Na temelju članka 41. stavka 6., članka 47. stavka 1., članka 55. stavka 2. i članka 59. stavka 2. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/09 – dalje u tekstu: Zakon) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROSTORNIM I TEHNIČKIM UVJETIMA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU U CASINIMA, NA AUTOMATIMA I UPLATNIM MJESTIMA KLADIONICA

Članak 1.

U Pravilniku o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica (»Narodne novine«, br. 38/10, 130/10 – dalje u tekstu: Pravilnik), članak 6. mijenja se i glasi:

»Obveza priređivača o isticanju obavijesti za igrače, sigurnosna načela i načela odgovornog priređivanja

(1) U prostoru casina, automat kluba i uplatnog mjesta kladionice priređivač je dužan istaknuti obavijest o odgovornom igranju, o zabrani posjeta i sudjelovanja u igri osobama mlađima od 18 godina, o mogućoj štetnosti od igre i o broju telefona na kojem mogu dobiti stručnu pomoć u vezi s prevencijom ovisnosti o igrama na sreću, te obavijest igračima o minimalnom postotku isplate na automatima od vrijednosti uplate.

(2) Igrač koji sudjeluje u igrama na sreću u casinima i posebno uređenim prostorima za igre na automatima može pisanim putem ili elektroničkom obaviješću zatražiti isključenje iz igara na sreću. Priređivač mora omogućiti traženo samoisključenje, a postupak samoisključenja te mogućnost i način opoziva istog urediti će unutarnjim aktom društva, koji se primjenjuje nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija i koji mora biti dostupan igračima u prostorima u kojima se priređuju igre.«

Članak 2.

U članku 8. stavak 2. točka 2. riječi »odgojno-obrazovnih« zamjenjuju se riječima »redovne osnovne (peti do osmi razred) i srednje škole«.

Članak 3.

Članak 9. stavak 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. ako se poslovni prostor za koji se traži mišljenje nalazi u blizini redovne osnovne (peti do osmi razred) i srednje škole, udaljenost se utvrđuje pješačkim putem od ulaznih vrata casina ili automat kluba do prve najbliže točke građevinskog objekta redovne osnovne (peti do osmi razred) i srednje škole«.

Članak 4.

Članak 28. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Priređivač koji ima pravo priređivanja igara na sreću na automatima iz članka 5. stavka 1. točke 4. Zakona može te igre priređivati i na uplatnim mjestima kladionica koje imaju odobrenje za primanje uplata klađenja. Na uplatno mjesto kladionice iz članka 36. stavka 1. ovoga Pravilnika može se postaviti najviše dva automata s jednim igraćim (sjedećim) mjestom, istog priređivača iz gore navedenoga članka Zakona, nakon što su ispunjeni uvjeti propisani odredbama Zakona i ovoga Pravilnika i nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija. Prostor za postavljanje automata mora biti najmanje 2 m2.«

U članku 28. stavak 3. riječi »obrazovnih ustanova (osnovne i srednje škole) zamjenjuju se riječima »redovne osnovne (peti do osmi razred) i srednje škole.«

Članak 5.

Članak 37. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Uplate za igre klađenja putem samoposlužnih terminala mogu se primati isključivo na uplatnim mjestima kladionica, u ugostiteljskim objektima, te u prostorima casina i automat klubova, a prostor za primanje uplata mora biti najmanje 2 m2.«

Članak 37. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Uplate za igre klađenja putem samoposlužnih terminala ne mogu se primati u ugostiteljskim objektima koji se nalaze unutar obrazovnih, zdravstvenih i kulturnih ustanova, te unutar tijela državne uprave, te lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Članak 6.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»(1) Uplatni listić za sudjelovanje u igri klađenja u kojoj iznos dobitka ovisi o visini uloga po kombinaciji i o tečaju pojedinog događaja važećeg u trenutku uplate, mora sadržavati sljedeće podatke:

1. naziv i adresu priređivača, OIB društva, te adresu uplatnog mjesta ili samoposlužnog terminala,

2. datum i vrijeme (sat i minuta) kada je uplata izvršena,

3. ukupni iznos uplate i možebitni dobitak u slučaju pogođenog rezultata,

4. broj i tip događaja koji je predmet klađenja,

5. visina tečaja za svaki tip događaja koji je predmet klađenja,

6. serijski broj listića.

(2) Uplatni listić za sudjelovanje u igri klađenja u kojoj iznos dobitka ovisi o visini uloga po kombinaciji i o tečaju pojedinog događaja važećeg prije zaključenja prodaje, mora sadržavati sljedeće podatke:

1. naziv i adresu priređivača, OIB društva, te adresu uplatnog mjesta ili samoposlužnog terminala,

2. datum i vrijeme (sat i minuta) kada je uplata izvršena,

3. ukupni iznos uplate,

4. broj i vrijeme utrke, broj natjecatelja i tip klađenja,

5. serijski broj listića.«

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 461-01/11-01/597

Urbroj: 513-07-21-07/11-01

Zagreb, 30. svibnja 2011.

Ministrica financija

mr. sc. Martina Dalić, v. r.