Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priređivanju zabavnih igara

NN 69/2011 (20.6.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priređivanju zabavnih igara

MINISTARSTVO FINANCIJA

1499

Na temelju članka 97. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) uprave i samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01 117/01 – ispravak, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka USRH i 73/08 – dalje u tekstu: Zakon), donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIREĐIVANJU ZABAVNIH IGARA

Članak 1.

U Pravilniku o priređivanju zabavnih igara (»Narodne novine«, br. 86/01 i 3/02 – dalje u tekstu: Pravilnik) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Automati za zabavne igre mogu se postaviti, odnosno zabavne se igre mogu priređivati na automatima za zabavne igre, u posebno uređenim zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima (trgovački centri, sportske dvorane, stadioni, benzinske pumpe, tržnice, željezničke, autobusne te aerodromske čekaonice, turističke plaže, luna parkovi i drugo). Automati za zabavne igre ne mogu se postavljati u ugostiteljskim objektima koji se nalaze unutar obrazovnih i zdravstvenih ustanova, te unutar tijela državne uprave, te lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

U članku 2. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. i glasi:

»(3) Automati za zabavne igre iz članka 23. stavka 3. točka 1. Zakona stavljaju se u pogon pomoću kovanica ili žetona, a automati za zabavne igre iz članka 23. stavka 3. točka 2. Zakona stavljaju se u pogon pomoću kovanica, žetona, elektroničkog čitača papirnatog novca ili uz naplatu s time da igrač bez obzira na način uplate ne može ostvariti dobitak u novcu stvarima ili pravima.«

Članak 2.

U članku 3. stavak 2. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. dokaz da svaki tip automata posjeduje certifikat o električnoj sigurnosti izdan od ovlaštene pravne osobe,«

U članku 3. stavak 2. iza točke 9. dodaju se točke 10. i 11. i glase:

»10. deklaraciju proizvođača automata za zabavne igre, s tehničkim opisom i uputom za rukovanje, održavanje i popravak automata za zabavne igre,

11. naziv svake igre koja će se priređivati, s detaljno opisanim pravilima igara.«

U članku 3. mijenja se stavak 3. i glasi:

»(3) Uz dokaze navedene u članku 3. stavak 2. porezni obveznik mora još priložiti:

1. za postavljanje automata u ugostiteljske objekte dokaz da ugostiteljski objekt ispunjava uvjete propisane posebnim propisima za tu djelatnost.

2. za postavljanje automata u ostale prostore iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih mjera zaštite od direktnog dodira i ispravnosti zaštite od indirektnog dodira sukladno odredbama propisa koji uređuju ovo područje, izjavu da je automat koji se postavlja zaštićen u smislu stabilnosti, te da ne ugrožava sigurnost igrača i ostalih ljudi koji se nalaze u blizini automata.«

U članku 3. dodaje se stavak 4. i glasi:

»(4) Za postavljanje automata u zabavni klub sukladno članku 24. Zakona, pored dokaza iz stavka 2. i stavka 3. točka 2. ovoga članka porezni obveznik dužan je priložiti dokaz o vlasništvu odnosno pravu korištenja poslovnog prostora s tlocrtom, dokaz da se provode i ispunjavaju uvjeti uređeni posebnim propisima zaštite od požara, te da su u prostoru dostupne pisane upute za goste i zaposleno osoblje za slučaj požara.«

Članak 3.

U članku 10. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. i glasi:

»Priređivači zabavnih igara obvezni su do dvadesetog dana u tekućem mjesecu, nadležnom područnom uredu Porezne uprave predati zahtjev za izdavanje nadzornih naljepnica (markica), a nadležni ured porezne uprave dužan je izdati zatražene nadzorne naljepnice (markice) do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za sljedeći mjesec. Ukoliko nadležni područni ured Porezne uprave ne izda zatražene nadzorne naljepnice (markice) do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za sljedeći mjesec, do izdavanja istih vrijedit će ovjereni zahtjev priređivača zabavnih igara.«

U članku 10. dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 4.

U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Proizvođači automata za zabavne igre dužni su Ministarstvu financija do dvadesetog u mjesecu za prethodni mjesec dostaviti izvješće o proizvedenim i prodanim automatima sa sljedećim podacima:

1. naziv, sjedište i OIB proizvođača,

2. vrsta i tip automata,

3. serijski broj automata,

4. mjesec i godina proizvodnje,

5. podatke o kupcu s brojem i datumom računa.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 461-01/11-01/596

Urbroj: 513-07-21-07/11-01

Zagreb, 30. svibnja 2011.

Ministrica financija

mr. sc. Martina Dalić, v. r.