Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima tehničke ispravnosti automata za zabavne igre

NN 69/2011 (20.6.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima tehničke ispravnosti automata za zabavne igre

MINISTARSTVO FINANCIJA

1500

Na temelju članka 97. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) uprave i samouprave (»Narodne novine« br. 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01 – ispravak, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka USRH i 73/08 – dalje u tekstu: Zakon), donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI AUTOMATA ZA ZABAVNE IGRE

Članak 1.

Članak 3. Pravilnika o uvjetima tehničke ispravnosti automata za zabavne igre (»Narodne novine« br. 107/03 – dalje u tekstu: Pravilnik) mijenja se i glasi:

»(1) Tehničkom pregledu podliježu svi automati prije stavljanja u uporabu i za vrijeme uporabe, bez obzira na to jesu li proizvedeni u tuzemstvu ili su uvezeni iz inozemstva. Tehnički pregled obavlja se:

1. pri prvom stavljanju automata u uporabu,

2. pri redovitom godišnjem pregledu automata iz članka 23. stavka 3. točka 1. Zakona,

3. pri izvanrednom pregledu automata na zahtjev Ministarstva financija,

4. pri izvanrednom pregledu automata na zahtjev priređivača.

(2) Tehnički pregled automata iz članka 23. stavka 3. točka 2. Zakona obavlja se samo prilikom prvog stavljanja automata u uporabu te nakon promjene vlasnika ili korisnika automata.

(3) Tehnički pregled automata iz članka 23. stavka 3. točka 1. Zakona obvezan je i nakon promjene programske ploče i ponovnog stavljanja automata u uporabu, te nakon promjene vlasnika odnosno korisnika automata.«

Članak 2.

U članku 15. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako priređivač u tijeku mjeseca mijenja mjesto uporabe automata iz jedne županije u drugu, dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje nove mjesečne naljepnice (markice) nadležnom područnom uredu Porezne uprave.«

U članku 15. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. i glasi:

»(4) Ako priređivač u tijeku mjeseca mijenja mjesto uporabe automata na području iste županije nije obvezan za taj automat podnositi zahtjev za izdavanje mjesečne naljepnice (markice) ali je dužan prije promjene lokacije dostaviti nadležnom područnom uredu Porezne uprave pisanu obavijest s podacima o novoj lokaciji.«

Članak 3.

U članku 18. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. i glasi:

»(2) Za dobivanje kategorizacije iz članka 19. Pravilnika o svrstavanju automata tipa videoigre u zabavne igre potrebno je da automat ispunjava sljedeće uvjete:

1. da se na automatu ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarima ili pravima,

2. da automat sadržava isključivo igre vještine, brzine i moći zapažanja, u kojem su isključene igre ostvarivanja dobitka s elementima slučajnosti,

3. da automat ima isključivo žetonjeru za kovanice od 1, 2 i 5 kuna, kod koje se ubacivanjem samo jedne od navedenih kovanica dobiva se početni kredit za igranje s tim da automat u tijeku igre ne može primati nove kovanice i na taj način povećavati iznos kredita za postojeću igru,

4. da automat ne posjeduje elektronički čitač papirnatog novca (bill akceptor),

5. da se na kućištu automata nalaze podaci o nazivu automata, proizvođaču, tvornički broj, godina i mjesec proizvodnje,

6. da se na uključenom monitoru automata vide podaci o proizvođaču i nazivu programa,

7. da je programska ploča automata zajedno s konektorom zaštićena u kutiji koja će se plombirati od strane ovlaštene pravne osobe prije stavljanja automata u uporabu,

8. da je programski dio PC-a zaštićen u posebnoj kutiji na automatima na kojima se zabavne igre priređuju putem PC-a, koja će se plombirati od strane ovlaštene pravne prije stavljanja automata u uporabu,

9. da se na monitoru automata može očitati samo jedan elektronički brojčanik za evidentiranje prometa, te se stanje na njemu ne može brisati,

10. da se na kućištu automata nalaze isključivo tri ulazne bravice koje služe za očitanje prometa putem elektroničkog brojčanika, za pristup elementima u automatu i za pražnjenje spremnika za kovanice,

11. da automat omogući provjeru (testiranje) softvera medija za pohranu (npr. eprom, prom, flash, rom, tvrdi disk, cd-rom, dvd i drugi) putem ispitnih zbrojeva (MD 5, cheksum, kobatron i drugi).«

U članku 18. dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 4.

U članku 19. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. i glasi:

»(2) Ako se za isti tip automata u više navrata pri tehničkom pregledu utvrdi da nije identičan danom mišljenju o kategorizaciji, Ministarstvo financija može ukinuti dano mišljenje i zabraniti uporabu tog tipa automata.«

Članak 5.

(1) Svi postupci započeti u vezi s davanjem mišljenja Ministarstva financija o svrstavanju tipa automata u kategoriju automata za zabavne igre u kojima nije doneseno konačno mišljenje, dovršit će se sukladno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 461-01/11-01/594

Urbroj: 513-07-21-07/11-01

Zagreb, 30. svibnja 2011.

Ministrica financija

mr. sc. Martina Dalić, v. r.