Pravilnik o izmjeni Pravilnika o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta

NN 72/2011 (28.6.2011.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1534

Na temelju članka 94. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O ŽITARICAMA, MLINSKIM I PEKARSKIM PROIZVODIMA, TJESTENINI, TIJESTU I PROIZVODIMA OD TIJESTA

Članak 1.

U Pravilniku o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta (»Narodne novine« br. 78/05, 135/09 i 86/10) u članku 2. posljednja točka zamjenjuje se dvjema novim točkama koje glase:

– prijem žitarica predstavlja prihvat žitarica od vlasnika žitarice i pohrana radi čuvanja i skladištenja do prodaje ili preuzimanja,

– otkup žitarica predstavlja prvu kupnju žitarica od vlasnika žitarice radi daljnje trgovine ili proizvodnje mlinsko-pekarskih proizvoda.

Članak 2.

U članku 7. stavak 2, 3., 4., 5. i 6. zamjenjuju se novim stavcima 2, 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. koji glase:

(2) Žitarice koje se primaju na čuvanje i one koje se otkupljuju, moraju biti zrele, zdrave, bez znakova pojave štetnih organizama, bez stranog okusa i mirisa, upotrebljive za ljudsku ishranu, te biti minimalne kakvoće opisane u Tablice 1. u Prilogu ovoga Pravilnika.

(3) Ukoliko utvrđena kvaliteta žitarica pri prijemu i otkupu odstupa od standardne kakvoće za vlagu iz Tablice 1. u Prilogu 1. i veća je od 13,5% pri ulaznom obračunu matematički se obavlja svođenje količine na vrijednost (%) standardne vlage primjenom koeficijenta iskorištenja po formuli (k=(100-Sv/100-Stv) u kojoj Sv označava utvrđenu stvarnu vlagu, a Stv standardnu vrijednost vlage.

(4) Ukoliko utvrđena kvaliteta žitarica pri prijemu i otkupu odstupa od standardne kakvoće za čistoću iz Tablice 1. u Prilogu i veća je od 5% pri ulaznom obračunu matematički se obavlja svođenje količine na vrijednost (%) ukupnih nečistoća primjenom koeficijenta iskorištenja po formuli (k=(100-Sn/100-Stn) u kojoj Sn označava utvrđeni udio nečistoća, a Stn standardni udio nečistoća.

(5) Ukoliko je utvrđeni sadržaj vlage pri otkupu meke pšenice niži od standardne kakvoće iz Tablice 1. u Prilogu (13,5%), cijena se može korigirati (u omjeru 1:0,5), na način da se za dvadeseti dio postotka (0,05%) uvećava za svakih svaki deseti dio postotka (0,1%) nižu vlagu od 13,5 do 12,5%, a smanjuje za dvadeseti dio postotka (0,05%) za svaki deseti dio postotka (0,1%) višu vlagu od 13,5 do 14,5%. Ukoliko je utvrđeni sadržaj vlage viši od 14,5% skladištar može obračunati troškove sušenja.

(6) Utvrđeni udio nečistoća prihvatljiv je za prijem i otkup meke pšenice u rasponu od 5% do 8% što uključuje bijele primjese (lomljena zrna, nečistoće drugih žitarica, naklijala zrna) s najviše 2% crne primjese (ostale nečistoće).

(7) Ukoliko je utvrđeni udio ukupnih nečistoća viši od 8% (lomljena zrna, nečistoće drugih žitarica, naklijala zrna) odnosno više od 2% crne primjese (ostalih nečistoća) skladištar može odbiti prijem robe u skladište ili ugovoriti i obračunati troškove usluge čišćenja.

(8) Prema sadržaju nečistoća cijena se može korigirati (u omjeru 1:0,5), na način da se cijena umanjuje za dvadeseti dio postotka (0,05%) za svaki deseti dio postotka (0,1%) veći od 5% ukupnog sadržaja nečistoća.

(9) Za pšenicu u otkupu se može obračunati korekcija cijene na temelju utvrđene vrijednosti hektolitarske mase (kg/hl) sukladno Tablici 2. u Prilogu ovoga Pravilnika.

(10) Za ostale parametre kakvoće navedene u Tablici 1. iz Priloga ovoga Pravilnika (sadržaj bjelančevina, padajući broj (sekunde) – HAGBERG i sadržaj glutena) može se izvršiti korekcija cijene u odnosu na utvrđenu kakvoću ukoliko je isto regulirano ponudom ili posebnim ugovorom s otkupljivačem.

(11) Utvrđivanje kakvoće žitarica na prijemu i u otkupu provodi se sukladno standardnim metodama, a nalaze o rezultatima kontrole kakvoće žitarica izdaju za to ovlaštene pravne osobe nakon provedene analize.

(12) Uvjeti prijema, način obračuna ulaza i izlaza robe kao i drugi odnosi između vlasnika žitarice i skladištara, odnosno uvjeti otkupa, način obračuna cijene, te drugi odnosi između otkupljivača i vlasnika žitarice moraju biti istaknuti na oglasnoj ploči na mjestu prijema, odnosno otkupa.

(13) Uvjeti i način prijema i otkupa žitarica propisani ovim Pravilniku nisu obvezujući ukoliko su vlasnik žitarice i otkupljivač drugačije uvjete regulirali međusobno posebnim ugovorom.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/309

Urbroj: 525-02-3-0027/11-12

Zagreb, 15. lipnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG

Tablica 1) Pšenica

Minimalna kakvoća

Standardna
kakvoća

A. sadržaj vlage u %

14,5

13,5

B. udio ukupnih nečistoća u % *

8

5

C. hektolitarska masa (kg/hl) **

74

76

D. sadržaj bjelančevina u %

10,5

11,5

E. padajući broj (sekunde) – HAGBERG

180

220

F. sadržaj glutena u %

20

22

* ukupne primjese koje čine:

1. bijele primjese koje čine:

%

-lomljena zrna

-nečistoće od žitarica: štura zrna, ostale žitarice, zrna koja su napali nametnici, pjegava zrna, zrna s obojanom klicom i zrna pregrijana sušenjem,

-naklijala zrna

2. crne primjese koje čine:

max 2

-ostale nečistoće: sjemenje ostalih biljaka koje nisu žitarice, oštećena zrna grijanjem ili truljenjem, pljevice, glavnica raži, mrtvi insekti i dijelovi insekata, te ostale nespomenute nečistoće (zemlja, kamen, slama i dr.)

** zbog osobina pojedinih sorata prihvatiti se mogu pšenice sa vrijednosti hektolitarske mase nižom od 74 (kg/hl)

Tablica 2) Hektolitarska masa (kg/hl):

Povećanje/smanjenje
u % od cijene

79< SP<=80

2,0

78< SP<=79

1,5

77< SP<=78

1,0

76< SP<=77

0,5

75<= SP<76

-0,5

74<= SP<75

-1,0

73<=SP<74

-1,5

70<=SP<73

-2,0