Pravilnik o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja

NN 72/2011 (28.6.2011.), Pravilnik o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja

DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

1538

Na temelju članka 38. stavka 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine« broj 28/10) ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O OVLAŠĆIVANJU STRUČNIH TEHNIČKIH SERVISA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se stručni poslovi zaštite od ionizirajućeg zračenja, uvjeti koje moraju ispuniti ovlašteni stručni tehnički servisi i način ovlašćivanja stručnih tehničkih servisa za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja.

Članak 2.

Stručni poslovi zaštite od ionizirajućeg zračenja za koje je potrebno ovlaštenje su:

1. mjerenje osobnog vanjskog ozračenja izloženih radnika ili osoba koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja;

2. mjerenje osobnog unutarnjeg ozračenja izloženih radnika ili osoba koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja;

3. ispitivanje rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje, te davanje mišljenja s procjenom opasnosti na osnovi mjerenja i proračuna;

4. ispitivanje zatvorenih radioaktivnih izvora i uređaja sa zatvorenim radioaktivnim izvorima te davanje mišljenja s procjenom opasnosti na osnovi mjerenja i proračuna;

5. ispitivanje otvorenih radioaktivnih izvora te davanje mišljenja s procjenom opasnosti na osnovi mjerenja i proračuna;

6. ispitivanje prostorija u kojima se radi s izvorima ionizirajućeg zračenja te izrada dokumenata iz kojih je vidljivo udovoljava li prostorija propisanim uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja;

7. ispitivanje i praćenje vrste i aktivnosti radioaktivnih tvari u zraku, tlu, moru, rijekama, jezerima, podzemnim vodama, oborinama, vodi za piće, hrani i predmetima opće uporabe;

8. ispitivanje koncentracije radona i radonovih potomaka u zraku.

Članak 3.

Stručne poslove zaštite od ionizirajućeg zračenja mogu obavljati stručni tehnički servisi koje ovlasti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Članak 4.

Za dobivanje ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja stručni tehnički servis mora:

1. biti registriran pri Trgovačkom sudu za obavljanje poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja;

2. zapošljavati najmanje dvije osobe visoke stručne spreme s najmanje pet godina iskustva na poslovima zaštite od ionizirajućeg zračenja, od kojih jedna osoba ima završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišn studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodne struke (polje fizika);

3. osigurati za svoje djelatnike koji rade s izvorima ionizirajućeg zračenja mjerenje osobnog ozračenja, zdravstveni nadzor i posebnu stručnu izobrazbu glede primjene mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,

4. raspolagati radnim prostorom u vlasništvu ili zakupu koji omogućuje obavljanje poslova za koje se traži ovlaštenje,

5. raspolagati mjernim uređajima i ostalom opremom neophodnom za obavljanje poslova za koje se traži ovlaštenje, umjerenim u skladu s pozitivnim propisima,

6. imati opisane postupke provedbe poslova (metodologiju) za koje se traži ovlaštenje,

7. imati valjanu akreditaciju prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 za mjernu metodu koja je potrebna sukladno članku 5. za obavljanje stručnog posla zaštite od ionizirajućeg zračenja za koji se traži ovlaštenje.

Članak 5.

Mjerne metode iz članka 4. točke 7. ovoga Pravilnika koje stručni tehnički servis mora akreditirati su:

1. mjerenje osobnog vanjskog ozračenja izloženih radnika putem osobnog doznog ekvivalenta Hp(10) za stručne poslove zaštite od ionizirajućeg zračenja iz članka 2. točke 1. ovoga Pravilnika;

2. mjerenje ambijentalnog ekvivalenta doze (H*(10) ili brzine ambijentalnog ekvivalenta doze (H*(10)/t) prijenosnim mjerilima ionizirajućeg zračenja za stručne poslove zaštite od ionizirajućeg zračenja iz članka 2. točke 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika;

3. provedba visokorazlučive gama spektrometrije odgovarajućeg energijskog opsega te visokorazlučive alfa i beta spektrometrije za radionuklide za određivanje kojih se traži ovlaštenje, za stručne poslove zaštite od ionizirajućeg zračenja iz članka 2. točke 7. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Stručni tehnički servis koji ispunjava uvjete iz članka 4. ovoga Pravilnika podnosi zahtjev za davanje ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost.

(2) Uz zahtjev se prilaže:

1. izvadak iz registra Trgovačkog suda,

2. popis zaposlenika koji će obavljati stručne poslove zaštite od ionizirajućeg zračenja s dokazom o njihovoj stručnoj spremi i iskustvu na poslovima zaštite od ionizirajućeg zračenja i zaposlenju,

3. dokaz da je za djelatnike koji rade s izvorima ionizirajućeg zračenja osigurano mjerenje osobnog ozračenja, zdravstveni nadzor i posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,

4. dokaz o ispunjavanju uvjeta glede prostora i tehničke opremljenosti,

5. popis mjernih uređaja potrebnih za obavljanje poslova za koje se traži ovlaštenje i umjernice tih mjernih uređaja,

6. opisane postupke provedbe poslova (metodologiju) za koje se traži ovlaštenje,

7. preslik potvrde o akreditaciji s prilogom prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 za mjerne metode potrebne za obavljanje poslova za koje se traži ovlaštenje.

Članak 7.

(1) Ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost imenuje Povjerenstvo za davanje mišljenja o udovoljavanju uvjetima propisanim za dobivanje ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka ima tri člana koja imenuje ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost.

(3) Povjerenstvo se sastaje u prostorijama Zavoda.

(4) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost zaprimljeni zahtjev iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika i priloženu dokumentaciju iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika prosljeđuje Povjerenstvu iz stavka 1. ovoga Pravilnika.

(5) Po donesenom mišljenju iz stavka 1. ovoga članka, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost donijet će rješenje o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje određenih stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja.

Članak 8.

(1) Rješenje iz članka 7. stavka 5. ovoga Pravilnika izdaje se na rok sukladan važenju potvrde o akreditaciji prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025, odnosno najduže na pet godina.

(2) Tri mjeseca prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka postupak za dobivanje ovlaštenja obnavlja se na zahtjev ovlaštenog stručnog tehničkog servisa.

Članak 9.

(1) Ovlaštenom stručnom tehničkom servisu Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost oduzet će ovlaštenje za obavljanje određenih stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja i prije isteka roka iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika u sljedećim slučajevima:

– ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je prestao udovoljavati propisanim uvjetima;

– ako u roku određenom rješenjem o inspekcijskom nadzoru ne otkloni utvrđene nedostatke

– ako akreditacijsko tijelo koje je izdalo akreditaciju iz članka 4. točke 7. ovoga Pravilnika povuče akreditaciju.

(2) U slučaju privremenog povlačenja akreditacije (suspenzije) od strane akreditacijskog tijela koje je izdalo akreditaciju iz članka 4. točke 7. ovoga Pravilnika, ovlašteni stručni tehnički servis ne smije obavljati stručne poslove zaštite od ionizirajućeg zračenja za vrijeme trajnja suspenzije, u području akreditacije koje je privremeno povučeno (suspendirano).

Članak 10.

Popis ovlaštenih stručnih tehničkih servisa objavljuje se na internetskim stranicama Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Članak 11.

(1) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost vodi upisnik o ovlaštenim stručnim tehničkim servisima.

(2) Ovlašteni stručni tehnički servisi dužni su prijaviti Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost promjene nastale u odnosu na uvjete pod kojima im je dano odobrenje te o istom priložiti dokaze.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/3

Urbroj: 542-01-11-8

Zagreb, 17. lipnja 2011.

Ravnatelj
doc. dr. sc. Dragan Kubelka, v. r.