Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnom porezu na kavu i rukovanju markicama za označavanje kave

NN 73/2011 (29.6.2011.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnom porezu na kavu i rukovanju markicama za označavanje kave

MINISTARSTVO FINANCIJA

1539

Na temelju članka 22. Zakona o posebnom porezu na kavu (»Narodne novine«, broj 31/11.), ministrica financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSEBNOM POREZU NA KAVU I RUKOVANJU MARKICAMA ZA OZNAČAVANJE KAVE

Članak 1.

U Pravilniku o posebnom porezu na kavu i rukovanju markicama za označavanje kave (»Narodne novine«, broj 36/11.) u članku 1. stavku 2. riječi: »i plaćenom, odnosno vraćenom posebnom porezu na kavu« brišu se.

Članak 2.

Članak 11. stavak 1. mijenja se tako da glasi: »Porezni obveznici – proizvođači kave, radi zaduženja u poreznom knjigovodstvu, dužni su podnositi mjesečna izvješća o obračunanom posebnom porezu na kavu na Obrascu OPP-K koji je otisnut u Prilogu 3 Pravilnika i njegovim je sastavnim dijelom.«

Stavak 2. mijenja se tako da glasi: »Uz izvješće iz stavka 1. ovoga članka, porezni obveznici proizvođači kave, dužni su kao i ostali porezni obveznici iz članka 4. stavka 1. Zakona podnositi mjesečna i godišnje izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim, nabavljenim, izvezenim i otpremljenim količinama kave, te obračunanom posebnom porezu na kavu na Obrascu I KA-S, koji je otisnut u Prilogu 4 ovoga Pravilnika i njegovim je sastavnim dijelom.«

U stavku 3. riječ: »izviješće« zamjenjuje se riječju: »izvješće«.

Članak 3.

U članku 12. stavku 2. riječ: »Izviješća« zamjenjuje se riječju: »Izvješća«.

U stavku 3. riječ: »izviješće« zamjenjuje se riječju: »izvješće«.

Članak 4.

U članku 13. stavku 2. točki 9. riječ: »obračunatim« zamjenjuje se riječju: »obračunanim«.

Članak 5.

Dosadašnji Obrazac I-KA-S tiskan u Prilogu 4 Pravilnika, zamjenjuje se novim Obrascem I-KA-S.

Članak 6.

U Obrascu P-KA-OM tiskanom u Prilogu 6 Pravilnika, u zaglavlju tabele stupcu 4., riječi: »31 gram« zamjenjuju se riječima: »0,031 kg«.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/5

Urbroj: 513-02-1760/1-11-6

Zagreb, 13. lipnja 2011.

Ministrica financija
mr. sc. Martina Dalić, v. r.

PRILOG 4