Poslovnik Državnog sudbenog vijeća

NN 73/2011 (29.6.2011.), Poslovnik Državnog sudbenog vijeća

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

1541

Državno sudbeno vijeće na temelju članka 47. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine« broj 116/10 i 57/11), na sjednici održanoj 16. lipnja 2011. donijelo je

POSLOVNIK

DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom (dalje: Poslovnik) uređuje se način rada Državnog sudbenog vijeća dalje: Vijeće), a osobito:

– način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća,

– sazivanje i rad sjednica Vijeća,

– javnost rada Vijeća,

– način glasovanja i odlučivanja u Vijeću,

– postupak odlučivanja o odobrenju za pritvaranje i pokretanje kaznenog postupka protiv suca;

– unutarnje ustrojstvo i način rada tajništva Vijeća i njegovih službi.

Članak 2.

Sjedište Vijeća je u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271.

II. NAČIN IZBORA PREDSJEDNIKA VIJEĆA

Članak 3.

(1) Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća provodi se tajnim glasovanjem na konstituirajućoj sjednici Vijeća.

(2) Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske vodi postupak izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća te predsjedava konstituirajućom sjednicom do njihovog izbora.

Članak 4.

(1) Predsjednik Vijeća ima prava i dužnosti određena zakonom, ovim Poslovnikom i odredbama drugih općih akata Vijeća.

(2) U slučaju spriječenosti predsjednika Vijeća sve njegove dužnosti obavlja zamjenik predsjednika Vijeća ili drugi član Vijeća.

III. SJEDNICE VIJEĆA

Članak 5.

(1) Vijeće zasjeda u Zagrebu, a iznimno sjednice Vijeća mogu se održavati i u drugim mjestima Republike Hrvatske.

(2) Na sjednicama Vijeće raspravlja, donosi odluke te obavlja druge aktivnosti u skladu sa zakonom i Poslovnikom.

Članak 6.

(1) Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća, član Vijeća koji ga zamjenjuje ili većina članova Vijeća.

(2) U pozivu se određuju dan, sat i mjesto sjednice. Uz poziv, članovima Vijeća dostavit će se i pisani materijal s prijedlogom dnevnog reda.

Članak 7.

(1) Odluke Vijeća valjane su ako u radu sjednice sudjeluje najmanje šest članova.

(2) Sjednicu otvara predsjednik Vijeća ili član Vijeća koji ga mijenja (dalje: predsjedavajući).

(3) Predsjedavajući utvrđuje broj prisutnih članova Vijeća i članova koji su ga obavijestili da su spriječeni prisustvovati sjednici.

(4) Vijeće raspravlja i odlučuje izjašnjavanjem prisutnih članova. Iznimno, u radu sjednice i odlučivanju o pojedinim pitanjima mogu sudjelovati i članovi koji su spriječeni prisustvovati sjednici izjašnjavanjem u pisanom obliku ili preko telefona.

(5) Predsjedavajući predlaže dnevni red sjednice i otvara raspravu o dnevnome redu.

(6) Predloženi dnevni red sjednice utvrđuje se većinom glasova prisutnih članova.

Članak 8.

(1) Predsjedavajući vodi sjednicu, osigurava red i brine se o učinkovitosti rada sjednice.

(2) Predsjedavajući daje riječ članovima Vijeća i pazi da govornik ne bude ometan ili sprječavan u govoru, a smije ga prekinuti i oduzeti mu riječ ako se govornik i nakon opomene ne drži dnevnog reda.

Članak 9.

(1) O radu sjednice vodi se zapisnik.

(2) Zapisnik sadrži: osnovne podatke o prisutnima, dnevnom redu, prijedlozima iznesenima u sjednici, provedenoj raspravi i donesenim odlukama.

(3) U zapisnik se unosi rezultat glasovanja.

(4) Svaki član Vijeća ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice.

(5) O osnovanosti primjedbe na zapisnik Vijeće odlučuje bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, u zapisnik će se unijeti izmjene.

(6) Zapisnik s prethodne sjednice, na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojemu su prihvaćene primjedbe, smatra se prihvaćenim.

(7) Zapisnik potpisuje predsjedavajući.

(8) Izvornici zapisnika sa sjednica Vijeća čuvaju se u pismohrani Državnog sudbenog vijeća.

IV. JAVNOST RADA

Članak 10.

(1) Javnost rada Vijeća osigurava se redovitim obavještavanjem o sjednicama, odlukama i drugim aktivnostima Vijeća.

(2) Sjednice Vijeća na kojima se raspravlja i odlučuje o općim pitanjima su javne.

(3) Postupak imenovanja sudaca i predsjednika sudova je javan.

(4) U postupku razrješenja sudaca, udaljenja sudaca od obavljanja dužnosti, davanja odobrenja za pokretanje kaznenog postupka, odobravanja lišenja slobode te u stegovnom postupku javnost je isključena. Na zahtjev suca protiv kojeg se vodi takav postupak, Vijeće može održati javnu sjednicu.

(5) Snimanje tona i slike na javnim sjednicama Vijeća dopušteno je samo na temelju posebne odluke Vijeća.

(6) Dio sjednice na kojem se provodi vijećanje i glasovanje održava se bez prisustva javnosti ali objave odluka Vijeća uvijek su javne.

(7) Priopćenja sredstvima javnog priopćavanja daje predsjednik Vijeća, član vijeća kojeg on odredi ili Vijeće, ovisno o tome je li o pojedinom pitanju javnost potrebno žurno obavijestiti. Ako je zbog žurnosti priopćenje dao predsjednik Vijeća ili član Vijeća kojeg je on odredio, predsjednik Vijeća je o tome dužan obavijestiti Vijeće na prvoj sljedećoj sjednici.

Članak 11.

(1) Vijeće na svojim internetskim stranicama objavljuje bitne podatke o postupcima koje vodi, relevantne materijale na temelju kojih se raspravljalo i odlučivalo te donesene odluke.

(2) Osobama koje imaju opravdan interes može se dopustiti uvid u spis konkretnog predmeta.

(3) Dopuštenje za uvid u spis daje predsjednik Vijeća, zamjenik predsjednika ili član Vijeća kojeg on odredi, koji je o tome dužan obavijestiti Vijeće na prvoj sljedećoj sjednici.

(4) Način uvida u spis provodi tajnik Vijeća.

V. GLASOVANJE I ODLUČIVANJE

Članak 12.

(1) Vijeće donosi odluke većinom glasova svih članova, osim ako zakonom ili općim aktom Vijeća nije drugčije određeno.

(2) Predsjedavajući objavljuje rezultat glasovanja i utvrđuje je li odluka dobila potrebnu većinu glasova.

VI. ODOBRENJE ZA PRITVARANJE I POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA

Članak 13.

Vijeće je dužno u najkraćem mogućem roku razmotriti i odlučiti o zahtjevu za odobrenje pritvora, istražnog zatvora ili pokretanju kaznenog postupka, kao i izvješće o pritvaranju suca zatečenog pri počinjenju kaznenog djela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju duljem od pet godina.

VII. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA TAJNIŠTVA I NJEGOVIH SLUŽBI

Članak 14.

Stručne, administrativne i računovodstvene poslove za Vijeće obavljaju tajništvo koje se sastoji od tajnika, upravnih i stručnih savjetnika, stručnih suradnika, višeg upravnog referenta, administrativne tajnice i drugih djelatnika Vijeća.

Članak 15.

(1) Tajnik Vijeća usklađuje i nadzire obavljanje administrativnih i stručnih poslova koji se odnose na upravljanje, predstavljanje i rukovođenje administrativno-tehničkom službom Vijeća, te obavlja protokolarne poslove i poslove u vezi s odnosima s javnošću kao i osigurava i daje podršku izravnim međunarodnim kontaktima članova Vijeća sa srodnim institucijama i međunarodnim organizacijama vodi statističke podatke vezane uz rad Državnog sudbenog vijeća i obavlja druge poslove po nalogu predsjednika Vijeća ili člana Vijeća koji ga zamjenjuje.

(2) Tajnik je za svoj rad i rad drugih djelatnika tajništva odgovoran Vijeću. Izvan sjednica Vijeća, tajnik je dužan slijediti upute predsjednika Vijeća ili člana Vijeća koji ga zamjenjuje.

(3) Uvjeti za tajnika Vijeća:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke,

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen pravosudni ispit,

– znanje engleskog jezika – razina B2

– poznavanje rada na računalu.

(4) Broj izvršitelja: 1.

Članak 16.

(1) Viši upravni savjetnik rješava složene upravne stvari, prati stanje u upravnom području vezanom uz rad Državnog sudbenog vijeća, radi na pripremi informacija i drugih stručnih materijala, radi stručnu obradu sustavnih pitanja od značenja za rad Državnog sudbenog vijeća, vodi evidenciju o sucima, pokrenutim stegovnim postupcima, zahtjevima za skidanje imuniteta, imovinskim karticama sudaca, očevidnicima te obavlja druge poslove po nalogu Vijeća i tajnika.

(2) Viši upravni savjetnik je za svoj rad odgovoran tajniku.

(3) Uvjeti za višeg upravnog savjetnika su:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– poznavanje rada na računalu (posebice Word i Excel)

– znanje engleskog jezika – razina B2

– položen pravosudni ispit.

(4) Broj izvršitelja: 3.

Članak 17.

(1) Stručni savjetnik u računovodstvu vodi materijalno-financijsko poslovanje, evidentira i obrađuje plaće, račune i druge financijske dokumente vezane uz poslovanje Državnog sudbenog vijeća, kontrolira imovinske kartice sudaca i skrbi o realizaciji proračuna.

(2) Stručni savjetnik je za svoj rad odgovoran tajniku.

(3) Uvjeti za stručnog savjetnika su:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske ili pravne struke,

– najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit

– poznavanje rada na računalu (posebice Word, Excel)

– znanje engleskog jezika.

(4) Broj izvršitelja: 1.

Članak 18.

(1) Stručni suradnik u računovodstvu vodi i evidentira račune i druge financijske dokumente vezane uz poslovanje Državnog sudbenog vijeća, provjerava ispravnost računa i putnih naloga te ih dostavlja na plaćanje, obrađuje svu primljenu financijsku dokumentaciju i izrađuje narudžbenice, obrađuje ugovore o djelu i vodi evidenciju isplate istih, te obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika, tajnika i stručnog savjetnika u računovodstvu.

(2) Stručni suradnik je za svoj rad odgovoran tajniku.

(3) Uvjeti za stručnog suradnika su:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske ili pravne struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit

– poznavanje rada na računalu (posebice Word, Excel).

(4) Broj izvršitelja: 1.

Članak 19.

(1) Viši upravni referent obavlja administrativno-tehničku potporu nužnu u organizaciji upisa kandidata u Državnu školu, provođenje završnih ispita i provjera znanja kandidata za slobodno mjesto suca, vodi evidenciju o kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz oglasa (natječaja) te sudjeluje u pripremi lista prvenstva kandidata za prijam u Državnu školu odnosno za slobodno mjesto suca i obavlja druge poslove po nalogu tajnika.

(2) Viši upravni referent je za svoj rad odgovoran tajniku.

(3) Uvjeti za višeg upravnog referenta:

– završen preddiplomski sveučilišni studij

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na računalu.

(4) Broj izvršitelja: 2.

Članak 20.

(1) Administrativna tajnica Vijeća obavlja upravno-tehničke poslove u svezi prijema stranaka i telefonskih poziva, piše zapisnike na sjednicama Vijeća, piše zapisnike u tijeku stegovnih postupaka, obavlja prijepis i administrativno-tehničku korespondenciju s pravosudnim tijelima i drugim državnim institucijama te obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika i tajnika Vijeća.

(2) Administrativna tajnica je za svoj rad odgovorna tajniku.

(3) Uvjeti za administrativnu tajnicu su:

– srednja stručna sprema – upravne ili birotehničke struke,

– 1 godina radnog staža na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje rada na računalu (posebice Word, Excel),

– znanje strojopisa,

– položen državni stručni ispit.

(4) Broj izvršitelja: 1.

Članak 21.

(1) Daktilograf obavlja poslove prijepisa i otpreme dopisa i ostale dokumentacije, obavlja prijepise zapisnika sa sjednica Vijeća, obavlja prijepise zapisnika sa stegovnih postupaka i obavlja druge poslove po nalogu predsjednika Vijeća i tajnika.

(2) Daktilograf je za svoj rad odgovoran tajniku.

(3) Uvjeti za daktilografa su:

– srednja stručna sprema upravne ili druge odgovarajuće struke

– 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– poznavanje rada na računalu (posebice Word i Excel)

– znanje strojopisa

– položen državni stručni ispit.

(4) Broj izvršitelja: 2.

Članak 22.

(1) Vozač obavlja poslove upravljanja i održavanja motornog vozila, te druge poslove po nalogu predsjednika Vijeća i tajnika.

(2) Vozač je za svoj rad odgovoran predsjedniku Vijeća i tajniku.

(3) Uvjeti za vozača su:

– srednja stručna sprema prometne struke

– položen vozački ispit B kategorije

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(4) Broj izvršitelja: 1.

VIII. RADNO VRIJEME VIJEĆA

Članak 23.

(1) Radno vrijeme Tajništva Vijeća je od 8:00 do 16:00 sati.

(2) Prema potrebi predsjednik Vijeća može odrediti i drugačiji početak odnosno završetak radnog vremena.

(3) Dnevni odmor u tijeku rada traje 30 minuta, a ne može se odrediti na početku ili na kraju radnog vremena.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Članak 25.

Donošenjem ovog Poslovnika prestaju važiti Poslovnik Državnog sudbenog vijeća objavljen u »Narodnim novinama« broj 13/07 i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Tajništva i njegovih službi donesen na sjednici Vijeća održanoj 20. siječnja 2011.

Broj: OU-59/11
Zagreb, 16. lipnja 2011.

Predsjednik
Ranko Marijan, v. r.