Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom

NN 73/2011 (29.6.2011.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom

HRVATSKA NARODNA BANKA

1573

Na temelju članka 161. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 117/2008., 74/2009. i 153/2009.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSNIM RIZIKOM

Članak 1.

U Odluci o upravljanju likvidnosnim rizikom (»Narodne novine«, br. 2/2010.) u članku 1. stavku 2. iza riječi »odobrenje za rad« dodaje se točka, a riječi »osim na institucije za elektronički novac« brišu se.

Članak 2.

U članku 2. iza točke 3. dodaje se nova točka 4., koja glasi:

»4) Izvještajnim datumom smatra se posljednji kalendarski dan izvještajnog mjeseca za koji kreditna institucija dostavlja izvješća.«.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 5.

Dosadašnja točka 5., koja postaje točka 6., mijenja se i glasi:

»6) Tjedan dana odnosi se na prvih sedam kalendarskih dana koji slijede nakon dana za koji se računa minimalni koeficijent likvidnosti.«.

Dosadašnja točka 6., koja postaje točka 7., mijenja se i glasi:

»7) Mjesec dana odnosi se na razdoblje od osmoga do tridesetoga kalendarskog dana koje slijedi nakon dana za koji se računa minimalni koeficijent likvidnosti.«.

Dosadašnja točka 7., koja postaje točka 8., mijenja se i glasi:

»8) Profesionalni sudionik na novčanom tržištu je financijska institucija, mirovinski fond, investicijski fond, društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje. Profesionalni sudionik na novčanom tržištu je i druga pravna osoba, osim kreditnih institucija, koja za potrebe upravljanja vlastitim sredstvima sudjeluje na novčanom tržištu na način i s učestalošću usporedivom s aktivnostima kreditnih institucija. To je ona pravna osoba koja svakodnevno ili često nudi obvezujuće kotacije odnosno ponude za novčana sredstva u iznosima koji su značajni u odnosu na ukupno ostvarene volumene na novčanom tržištu ili ona pravna osoba koja utječe na konačno formiranje cijene (primljenih/danih) sredstava i time mijenja cijenu slične transakcije koju kreditna institucija postiže u poslovanju s ostalim klijentima.«.

Dosadašnje točke 8. do 12. postaju točke 9. do 13.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Za potrebe ove Odluke:

1) za pojmove »središnja država«, »multilateralna razvojna banka«, »međunarodna organizacija«, »lokalna i područna (regionalna) samouprava« i »javno državno tijelo« upotrebljavaju se definicije tih pojmova iz Odluke o adekvatnosti jamstvenog kapitala kreditnih institucija,

2) za pojam »sustav unutarnjih kontrola« upotrebljava se definicija iz Odluke o sustavu unutarnjih kontrola«,

3) za pojam »reputacijski rizik« upotrebljava se definicija iz Odluke o postupku procjenjivanja adekvatnosti internog kapitala kreditne institucije.«.

Članak 3.

U članku 3. iza stavka 8. dodaje se stavak 9., koji glasi:

»(9) Kreditna institucija dužna je identificirati i pratiti profesionalne sudionike na novčanom tržištu pri upravljanju likvidnosnim rizikom te ih na odgovarajući način uključivati u izvješća. Kreditna institucija dužna je detaljno internim aktima propisati kriterije na osnovi kojih će identificirati druge pravne osobe koji su profesionalni sudionici.«.

Članak 4.

U članku 12. u stavku 5. na kraju rečenice točka se briše i dodaju se riječi »u odgovarajuću vremensku zonu.«.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10., koji glasi:

»(10) Ulaganja u mjenice, faktoring i forfajting smatraju se priljevom samo kada je njihov preostali rok dospijeća do tjedan odnosno do mjesec dana, te ih kreditna institucija može uključiti u izvješća u 100%-tnom iznosu u odgovarajuću vremensku zonu.«.

Članak 5.

U članku 13. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ograničenim depozitima smatraju se razni privremeni (ograničeni) depoziti koji mogu biti s određenom svrhom preneseni s tekućih računa i žiro-računa (primjerice sredstva izdvojena po nalogu suda). Ograničeni depoziti, za potrebe ove Odluke, također uključuju i sredstva (kunska ili devizna) primljena na temelju ugovora o obavljanju poslova u ime i za račun trećih strana koja se uključuju u bilancu kreditne institucije, a koja se nalaze na prolaznom računu mandatnih poslova. Ograničene depozite kreditna institucija mora uključiti u 100%-tnom iznosu u novčane odljeve do tjedan dana.«.

Članak 6.

U članku 14. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Vrijednosni papiri koji su primljeni u obratnoj repo transakciji ili transakciji pozajmljivanja vrijednosnih papira od druge ugovorne strane, mogu se smatrati trenutačno utrživom imovinom, ako kreditna institucija može nedvojbeno dokazati mogućnost (pravnu i organizacijsku) njihova daljnjega korištenja i ako ti vrijednosni papiri ispunjavaju uvjete iz članka 12. ove Odluke. Takve vrijednosne papire kreditna institucija uključuje u izvješća (obrasci TUI i OP) od datuma ugovaranja do četiri radna dana do okončanja takve transakcije. U razdoblju od četiri radna dana prije okončanja transakcije oni se smatraju potraživanjem po kreditima. Ako kreditna institucija za vrijeme obratne repo transakcije i transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira od druge ugovorne strane primljene vrijednosne papire prenese na treću osobu (vlasništvo i/ili zalog), oni se u tom razdoblju ne uključuju u trenutačno utrživu imovinu.«.

U stavku 6. točka 4. mijenja se i glasi:

»4) plasmani (bez obzira na to je li riječ o pojedinačno značajnim izloženostima ili o izloženostima koje pripadaju portfelju malih kredita) koji su u skladu s Odlukom o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija klasificirani u rizične skupine B (B-1/B-2/B-3) i C, kao i oni plasmani klasificirani u rizičnu skupinu A kod kojih je kreditna institucija utvrdila da je nastupila neurednost u podmirivanju obveza duže od 90 dana (tzv. plasmani A90),«.

Članak 7.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kreditna se institucija može za određene pozicije za koje je ovom Odlukom propisan korektivni faktor koristiti vlastitim pretpostavkama o ponašanju. Iznimno, kreditna institucija dužna je primjenjivati propisane korektivne faktore za sljedeće pozicije: vrijednosne papire, zlato, odobrene neiskorištene kredite, ograničene depozite, agenturu i poslove pružanja usluga provedbe ponude odnosno prodaje dužničkih ili vlasničkih instrumenata uz obvezu otkupa, te za pozicije za koje je ovom Odlukom propisan korektivni faktor 100%.«.

Na kraju stavka 3. dodaje se nova rečenica koja glasi:

»Kreditna institucija, koja primjenjuje vlastite pretpostavke o ponašanju ne može unutar jedne pozicije (npr. depoziti po viđenju) u istoj valuti koristiti više različitih korektivnih faktora.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5., koji glasi:

»(5) Kreditna institucija dužna je, pri izračunavanju vlastitih pretpostavki o ponašanju novčanih tokova pojedinih pozicija, udovoljavati kvalitativnim standardima propisanima člancima 577. i 582.– 584. Odluke o adekvatnosti jamstvenoga kapitala kreditnih institucija te svim sljedećim kvantitativnim standardima:

1) najmanje dnevni izračun rizičnosti vrijednosti,

2) jednostrani interval pouzdanosti od 99%,

3) efektivno razdoblje promatranja od najmanje tri godine ili najmanje tri godine neponderiranih podataka uz dodatno minimalno dvije godine ponderiranih podataka i

4) mjesečno ažuriranje serije podataka.«.

Članak 8.

U članku 16. stavku 2. peta alineja mijenja se i glasi:

»– udjeli u otvorenim investicijskim fondovima 20% i«.

U stavku 4. iza zadnje rečenice dodaje se nova rečenica, koja glasi:

»Sve odobrene kreditne linije u nekonvertibilnim valutama kreditna je institucija dužna uključiti u izvješće kao novčani odljev u 100%-tnom iznosu u vremensku zonu do tjedan dana.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Primljeni depoziti po viđenju i štedni depoziti. Kreditna se institucija može koristiti vlastitim pretpostavkama o ponašanju primljenih depozita po viđenju i štednih depozita. Na dobiveni rezultat o zadržavanju depozita, odnosno o njihovu prelijevanju u druge vremenske zone, konzervativnosti radi, kreditna je institucija dužna primijeniti dodatni korektivni faktor od 2%. Ako se kreditna institucija ne koristi vlastitim pretpostavkama o ponašanju navedenih kategorija obveza, dužna je kao novčani odljev, u svaku vremensku zonu u izvješću za kune uključiti 25% ukupno navedenih depozita središnje države, središnjih banaka, multilateralnih razvojnih banaka, međunarodnih organizacija, lokalna i područne (regionalne) samouprave i javnih državnih tijela, a u izvješću za konvertibilne valute 30% navedenih depozita. Za ostale pravne osobe, koje nisu kreditna institucija ili profesionalni sudionik na novčanom tržištu, kreditna institucija dužna je kao novčani odljev u svaku vremensku zonu u izvješću za kune uključiti 10% ukupno navedenih depozita, a u izvješću za konvertibilne valute 17,5% tih depozita. Za fizičke osobe kreditna institucija dužna je kao novčani odljev u svaku vremensku zonu u izvješću za kune uključiti 6,5% ukupno navedenih depozita, a u izvješću za konvertibilne valute 4,5% ukupnih depozita fizičkih osoba. Primljene depozite kreditnih institucija i drugih profesionalnih sudionika na novčanom tržištu kreditna je institucija dužna uključiti u izvješće u 100%-tnom iznosu kao novčani odljev u vremensku zonu do tjedna dana. Sve primljene depozite po viđenju i štedne depozite u nekonvertibilnim valutama kreditna je institucija dužna uključiti u izvješće kao novčani odljev u 100%-tnom iznosu u vremensku zonu do tjedan dana.«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Oročeni depoziti. Kreditna se institucija može koristiti vlastitim pretpostavkama o prelijevanju oročenih depozita tako da dobiveni rezultat dodatno ispravi za pripadajući korektivni faktor prije nego što ga rasporedi u odgovarajuću vremensku zonu. Dodatni korektivni faktor za pravne osobe koje nisu kreditna institucija ili profesionalni sudionik na novčanom tržištu i fizičke osobe iznosi 2%. Kreditna institucija, osim stambene štedionice, koja se ne koristi vlastitim pretpostavkama o prelijevanju oročenih depozita, dužna je kao novčani odljev prema preostalom ugovorenom dospijeću u svaku vremensku zonu u izvješću uključiti za pravne osobe koje nisu kreditna institucija ili profesionalni sudionik 20% iznosa oročenih depozita s rokom dospijeća do tjedan i/ili do mjesec dana i za fizičke osobe 15% iznosa oročenih depozita s rokom dospijeća do tjedan i/ili do mjesec dana. Kreditna institucija dužna je u izvješća kao odljev uključiti 100% iznosa oročenih depozita kreditnih institucija i drugih profesionalnih sudionika u odgovarajuću vremensku zonu prema preostalom ugovorenom dospijeću. Stambena štedionica dužna je u izvješća kao odljev uključiti 100% iznosa oročenih depozita fizičkih osoba u odgovarajuću vremensku zonu prema preostalom ugovorenom dospijeću. Sve oročene depozite u nekonvertibilnim valutama kreditna je institucija dužna uključiti u izvješće u 100%-tnom iznosu u odgovarajuću vremensku zonu prema preostalom ugovorenom dospijeću.«.

Članak 9.

U članku 20. stavku 1. riječi »osam radnih dana« zamjenjuju se riječima »šest radnih dana«.

Članak 10.

U točki 3. Upute za jedinstvenu primjenu Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom riječi »osam radnih dana« zamjenjuju se riječima »šest radnih dana«.

Članak 11.

U točki 17. briše se zadnja rečenica.

Članak 12.

U točki 20. zadnja rečenica mijenja se i glasi:

»Kreditna institucija dužna je koristiti se propisanim korektivnim faktorima i za pozicije navedene u članku 13. stavku 2. do 4. Odluke te za pozicije za koje je Odlukom propisan korektivni faktor 100%.«.

Članak 13.

U točki 25. nakon podtočke 1. dodaje se nova podtočka 2., koja glasi:

»2. za ugovoreni iznos izvedenih financijskih instrumenata s preostalim rokom dospijeća do četiri radna dana;«.

Dosadašnje podtočke 2. i 3. postaju podtočke 3. i 4.

Članak 14.

U točki 39. druga alineja mijenja se i glasi:

»– ostale vrijednosne papire (mjenice, faktoring i forfajting).«.

Članak 15.

Točka 41. mijenja se i glasi:

»41. Pozicije pod rednim brojem IX uključuju se prema očekivanom novčanom toku na način definiran člankom 14. stavkom 4. Odluke. Stupac »Ukupna pozicija« izvedenih financijskih instrumenata čini ukupnu tržišnu vrijednost svih ugovorenih financijskih instrumenata bez obzira na njihovu ročnost, pri čemu je tržišna vrijednost pojedinoga financijskog instrumenta tržišna vrijednost odnosnog instrumenta/varijable. Za pozicije jednosmjerne valutne klauzule u stupac »Ukupna pozicija« uključuje se iznos fer vrijednost ugrađene opcije te se, s obzirom na preostali rok dospijeća odnosne pozicije, raspoređuje po vremenskim zonama kao očekivani priljev.«.

Članak 16.

Točka 54. mijenja se i glasi:

»54. Pozicija pod redni brojem VII/4 obuhvaća naknade po brokerskim poslovima, ograničene depozite uključujući i primljena sredstva (kunska i devizna) na temelju ugovora o obavljanju poslova u ime i za račun trećih strana (mandatni poslovi) tj. stanja na bilančnim računima 718 i 818, te sve ostale obveze za koje je nedvojbeno da će ih kreditna institucija biti obvezna izvršiti u vremenskim zonama do tjedan i do mjesec dana. U skladu s člankom 13. stavkom 3. Odluke kreditna institucija ograničene depozite u izvješće mora uključiti u 100%-tnom iznosu u novčane odljeve do tjedan dana.«.

Članak 17.

Obrasci OP i OO mijenjaju se kako slijedi:

Obrazac OP

Očekivani priljevi

Naziv kreditne institucije:

 

OIB kreditne institucije:

 

Oznaka izvješća:

 

 

Datum:

 

 

 

 

Očekivani priljevi

Oznaka valute

Ukupna pozicija

Do tjedan dana

Do mjesec dana

Korektivni faktor

Očekivani priljevi

Korektivni faktor

Očekivani priljevi

1

2

3

4

5

6

I

Gotovina

 

 

 

 

 

 

II

Potraživanja od HNB-a

 

 

 

 

 

 

1.

transakcije s vrijednosnim papirima (repo)

 

 

 

 

 

 

2.

ostala potraživanja

 

 

 

 

 

 

III

Čekovi i ostali novčani instrumenti

 

 

 

 

 

 

IV

Dužnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

 

 

1.

Rezidenti

 

 

 

 

 

 

1.1.

središnja država

 

 

 

 

 

 

 

– kratkoročni

 

 

5%

 

5%

 

 

– dugoročni

 

 

10%

 

10%

 

1.2.

regionalna i lokalna samouprava i javna državna tijela

 

 

 

 

 

 

 

– kratkoročni

 

 

10%

 

10%

 

 

– dugoročni

 

 

15%

 

15%

 

1.3.

kreditne institucije

 

 

 

 

 

 

 

– kratkoročni

 

 

10%

 

10%

 

 

– dugoročni

 

 

15%

 

15%

 

1.4.

profesionalni sudionik na novčanom tržištu

 

 

 

 

 

 

 

– kratkoročni

 

 

10%

 

10%

 

 

– dugoročni

 

 

15%

 

15%

 

1.5.

ostala trgovačka društva

 

 

 

 

 

 

 

– kratkoročni

 

 

15%

 

15%

 

 

– dugoročni

 

 

20%

 

20%

 

2.

Nerezidenti

 

 

 

 

 

 

2.1.

središnja država, središnje banke i multilateralne razvojne banke i međunarodne organizacije

 

 

 

 

 

 

 

– kratkoročni

 

 

5%

 

5%

 

 

– dugoročni

 

 

10%

 

10%

 

2.2.

regionalna i lokalna samouprava i javna državna tijela

 

 

 

 

 

 

 

– kratkoročni

 

 

10%

 

10%

 

 

– dugoročni

 

 

15%

 

15%

 

2.3.

kreditne institucije

 

 

 

 

 

 

 

– kratkoročni

 

 

10%

 

10%

 

 

– dugoročni

 

 

15%

 

15%

 

2.4.

profesionalni sudionik na novčanom tržištu

 

 

 

 

 

 

 

– kratkoročni

 

 

10%

 

10%

 

 

– dugoročni

 

 

15%

 

15%

 

2.5.

ostala trgovačka društva

 

 

 

 

 

 

 

– kratkoročni

 

 

15%

 

15%

 

 

– dugoročni

 

 

20%

 

20%

 

V

Vlasnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

 

 

1.

Rezidenti

 

 

20%

 

20%

 

2.

Nerezidenti

 

 

20%

 

20%

 

3.

Udjeli u investicijskim fondovima

 

 

 

 

 

 

3.1.

otvoreni investicijski fondovi

 

 

20%

 

20%

 

3.2.

zatvoreni investicijski fondovi

 

 

20%

 

20%

 

VI

Potraživanja

 

 

 

 

 

 

1.

Potraživanja od središnje države, središnjih banaka, multilateralnih razvojnih banaka, međunarodnih organizacija, regionalne i lokalne uprave i javnih državnih tijela

 

 

 

 

 

 

1.1.

krediti

 

 

 

 

 

 

2.

Potraživanja od članica grupe

 

 

 

 

 

 

2.1.

depoziti po viđenju i štedni depoziti

 

 

 

 

 

 

2.2.

oročeni depoziti

 

 

 

 

 

 

2.3.

krediti

 

 

 

 

 

 

2.4.

odobrene neiskorištene kreditne linije

 

 

 

 

 

 

3.

Potraživanja od kreditnih institucija sa sjedištem u RH

 

 

 

 

 

 

3.1.

depoziti po viđenju i štedni depoziti

 

 

 

 

 

 

3.2.

oročeni depoziti

 

 

 

 

 

 

3.3.

krediti

 

 

 

 

 

 

3.4.

odobrene neiskorištene kreditne linije

 

 

 

 

 

 

4.

Potraživanja od stranih kreditnih institucija

 

 

 

 

 

 

4.1.

depoziti po viđenju i štedni depoziti

 

 

 

 

 

 

4.2.

oročeni depoziti

 

 

 

 

 

 

4.3.

krediti

 

 

 

 

 

 

4.4.

odobrene neiskorištene kreditne linije

 

 

 

 

 

 

5.

Potraživanja od profesionalnih sudionika sa sjedištem u RH

 

 

 

 

 

 

5.1.

depoziti po viđenju i štedni depoziti

 

 

 

 

 

 

5.2.

oročeni depoziti

 

 

 

 

 

 

5.3.

krediti

 

 

 

 

 

 

5.4.

odobrene neiskorištene kreditne linije

 

 

 

 

 

 

6.

Potraživanja od stranih profesionalnih sudionika

 

 

 

 

 

 

6.1.

depoziti po viđenju i štedni depoziti

 

 

 

 

 

 

6.2.

oročeni depoziti

 

 

 

 

 

 

6.3.

krediti

 

 

 

 

 

 

6.4.

odobrene neiskorištene kreditne linije

 

 

 

 

 

 

7.

Ostala trgovačka društva

 

 

 

 

 

 

7.1.

krediti

 

 

 

 

 

 

8.

Fizičke osobe

 

 

 

 

 

 

8.1.

krediti

 

 

 

 

 

 

VII

Potraživanja za repo/obratne repo transakcije i transakcije pozajmljivanja VP

 

 

 

 

 

 

1.

Repo transakcije

 

 

 

 

 

 

1.1.

po dužničkim VP

 

 

 

 

 

 

1.2.

po vlasničkim VP

 

 

 

 

 

 

2.

Obratne repo transakcije

 

 

 

 

 

 

2.1.

po danom repo kreditu

 

 

 

 

 

 

3.

Transakcije pozajmljivanja VP s drugom ugovornom stranom

 

 

 

 

 

 

3.1.

po VP pozajmljenima drugoj ugovornoj strani

 

 

 

 

 

 

3.2.

po VP pozajmljenima od druge ugovorne strane

 

 

 

 

 

 

VIII

Potraživanja po ostalim VP i zlatu

 

 

 

 

 

 

1.

ostali VP (npr. mjenice, faktoring, forfajting)

 

 

 

 

 

 

2.

zlato

 

 

10%

 

 

 

IX

Potraživanja po izvedenim financijskim instrumentima

 

 

 

 

 

 

1.

forvardi

 

 

 

 

 

 

2.

ugovori o razmjeni

 

 

 

 

 

 

3.

ročnice

 

 

 

 

 

 

4.

opcije

 

 

 

 

 

 

5.

ostali izvedeni financijski instrumenti

 

 

 

 

 

 

X

Ostala potraživanja

 

 

 

 

 

 

1.

potraživanja po kamatama

 

 

 

 

 

 

2.

ostala potraživanja

 

 

 

 

 

 

A

UKUPNO OČEKIVANI PRILJEVI

 

 

-

 

-

 

Obrazac OO

Očekivani odljevi

Naziv kreditne institucije:

 

OIB kreditne institucije:

 

Oznaka izvješća:

 

 

Datum:

 

 

 

 

Očekivani odljevi

Oznaka valute

Ukupna pozicija

Do tjedan dana

Do mjesec dana

Korektivni faktor

Očekivani odljevi

Korektivni faktor

Očekivani odljevi

1

2

3

4

5

6

I

Obveze prema HNB-u

 

 

 

 

 

 

1.

transakcije s vrijednosnim papirima (repo)

 

 

 

 

 

 

2.

ostale obveze

 

 

 

 

 

 

II

Obveze po instrumentima koje je izdala sama kreditna institucija

 

 

 

 

 

 

1.

dužnički VP

 

 

 

 

 

 

2.

hibridni instrumenti

 

 

 

 

 

 

3.

podređeni instrumenti

 

 

 

 

 

 

III

Obveze

 

 

 

 

 

 

1.

Obveze prema središnjoj državi, središnjim bankama, multilateralnim razvojnim bankama i međunarodnim organizacijama

 

 

 

 

 

 

1.1.

depoziti po viđenju i štedni depoziti

 

 

25% ili 30% ili 100%

 

25% ili 30%

 

1.2.

oročeni depoziti

 

 

20% ili 100%

 

20% ili 100%

 

1.3.

primljeni krediti

 

 

 

 

 

 

1.4.

po odobrenim neiskorištenim kreditima

 

 

20%

 

30%

 

1.5.

odobrene neiskorištene kreditne linije

 

 

20% ili 100%

 

20%

 

2.

Obveze prema regionalnoj i lokalnoj samoupravi i javnim državnim tijelima

 

 

 

 

 

 

2.1.

depoziti po viđenju i štedni depoziti

 

 

25% ili 30% ili 100%

 

25% ili 30%

 

2.2.

oročeni depoziti

 

 

20% ili 100%

 

20% ili 100%

 

2.3.

primljeni krediti

 

 

 

 

 

 

2.4.

po odobrenim neiskorištenim kreditima

 

 

20%

 

30%

 

2.5.

odobrene neiskorištene kreditne linije

 

 

20% ili 100%

 

20%

 

3.

Obveze prema članicama grupe

 

 

 

 

 

 

3.1.

depoziti po viđenju i štedni depoziti

 

 

100% ili 10% ili 17,5%

 

10% ili 17,5%

 

3.2.

oročeni depoziti

 

 

100% ili 20%

 

100% ili 20%

 

3.3.

primljeni krediti

 

 

 

 

 

 

3.4.

po odobrenim neiskorištenim kreditima

 

 

20%

 

30%

 

3.5.

odobrene neiskorištene kreditne linije

 

 

100% ili 20%

 

0 ili 20%

 

4.

Obveze prema kreditnim institucijama sa sjedištem u RH

 

 

 

 

 

 

4.1.

depoziti po viđenju i štedni depoziti

 

 

100%

 

 

 

4.2.

oročeni depoziti

 

 

100%

 

100%

 

4.3.

primljeni krediti

 

 

 

 

 

 

4.4.

po odobrenim neiskorištenim kreditima

 

 

20%

 

30%

 

4.5.

odobrene neiskorištene kreditne linije

 

 

100%

 

 

 

5.

Obveze prema stranim kreditnim institucijama

 

 

 

 

 

 

5.1.

depoziti po viđenju i štedni depoziti

 

 

100%

 

 

 

5.2.

oročeni depoziti

 

 

100%

 

100%

 

5.3.

primljeni krediti

 

 

 

 

 

 

5.4.

po odobrenim neiskorištenim kreditima

 

 

20%

 

30%

 

5.5.

odobrene neiskorištene kreditne linije

 

 

100%

 

 

 

6.

Obveze prema profesionalnim sudionicima sa sjedištem u RH

 

 

 

 

 

 

6.1.

depoziti po viđenju i štedni depoziti

 

 

100%

 

 

 

6.2.

oročeni depoziti

 

 

100%

 

100%

 

6.3.

primljeni krediti

 

 

 

 

 

 

6.4.

po odobrenim neiskorištenim kreditima

 

 

20%

 

30%

 

6.5.

odobrene neiskorištene kreditne linije

 

 

100%

 

 

 

7.

Obveze prema stranim profesionalnim sudionicima

 

 

 

 

 

 

7.1.

depoziti po viđenju i štedni depoziti

 

 

100%

 

 

 

7.2.

oročeni depoziti

 

 

100%

 

100%

 

7.3.

primljeni krediti

 

 

 

 

 

 

7.4.

po odobrenim neiskorištenim kreditima

 

 

20%

 

30%

 

7.5.

odobrene neiskorištene kreditne linije

 

 

100%

 

 

 

8.

Obveze prema ostalim trgovačkim društvima - rezidenti

 

 

 

 

 

 

8.1.

depoziti po viđenju i štedni depoziti

 

 

10% ili 17,5% ili 100%

 

10% ili 17,5%

 

8.2.

oročeni depoziti

 

 

20% ili 100%

 

20% ili 100%

 

8.3.

po odobrenim neiskorištenim kreditima

 

 

20%

 

30%

 

8.4.

odobrene neiskorištene kreditne linije

 

 

20% ili 100%

 

20%

 

9.

Obveze prema ostalim trgovačkim društvima - nerezidenti

 

 

 

 

 

 

9.1.

depoziti po viđenju i štedni depoziti

 

 

10% ili 17,5% ili 100%

 

10% ili 17,5%

 

9.2.

oročeni depoziti

 

 

20% ili 100%

 

20% ili 100%

 

9.3.

po odobrenim neiskorištenim kreditima

 

 

20%

 

30%

 

9.4.

odobrene neiskorištene kreditne linije

 

 

20% ili 100%

 

20%

 

10.

Obveze prema fizičkim osobama - rezidenti

 

 

 

 

 

 

10.1.

depoziti po viđenju i štedni depoziti

 

 

6,5% ili 4,5% ili 100%

 

6,5% ili 4,5%

 

10.2.

oročeni depoziti

 

 

15% ili 100%

 

15% ili 100%

 

10.3.

po odobrenim neiskorištenim kreditima

 

 

20%

 

30%

 

10.4.

odobrene neiskorištene kreditne linije

 

 

10% ili 100%

 

10%

 

11.

Obveze prema fizičkim osobama - nerezidenti

 

 

 

 

 

 

11.1.

depoziti po viđenju i štedni depoziti

 

 

6,5% ili 4,5% ili 100%

 

6,5% ili 4,5% ili 100%

 

11.2.

oročeni depoziti

 

 

15% ili 100%

 

15% ili 100%

 

11.3.

po odobrenim neiskorištenim kreditima

 

 

20%

 

30%

 

11.4.

odobrene neiskorištene kreditne linije

 

 

10% ili 100%

 

10%

 

IV

Obveze po repo/obratnim repo transakcijama i transakcijama pozajmljivanja VP

 

 

 

 

 

 

1.

Repo transakcije

 

 

 

 

 

 

1.1.

po dužničkim VP

 

 

 

 

 

 

1.2.

po vlasničkim VP

 

 

 

 

 

 

2.

Obratne repo transakcije

 

 

 

 

 

 

2.1.

po dužničkim VP

 

 

 

 

 

 

2.2.

po vlasničkim VP

 

 

 

 

 

 

3.

Transakcije pozajmljivanja VP s drugom ugovornom stranom

 

 

 

 

 

 

3.1.

po VP pozajmljenima drugoj ugovornoj strani

 

 

 

 

 

 

3.2.

po VP pozajmljenima od druge ugovorne strane

 

 

 

 

 

 

V

Obveze po izvedenim financijskim instrumentima

 

 

 

 

 

 

1.

forvardi

 

 

 

 

 

 

2.

ugovori o razmjeni

 

 

 

 

 

 

3.

ročnice

 

 

 

 

 

 

4.

opcije

 

 

 

 

 

 

5.

ostali izvedeni financijski instrumenti

 

 

 

 

 

 

VI

Obveze po ostalim klasičnim izvanbilančnim stavkama

 

 

 

 

 

 

1.

garancije

 

 

2,5%

 

2,5%

 

2.

akreditivi

 

 

2,5%

 

2,5%

 

3.

mjenice

 

 

2,5%

 

2,5%

 

4.

preostale klasične izvanbilančne obveze

 

 

2,5%

 

2,5%

 

VII

Ostale obveze

 

 

 

 

 

 

1.

neopozive obveze pokroviteljstva izdanja

 

 

100%

 

25%

 

2.

obveze po zahtjevima za nadoknadu

 

 

 

 

 

 

3.

obveze po kamatama

 

 

 

 

 

 

4.

ograničeni depoziti

 

 

100%

 

 

 

5.

ostale obveze

 

 

 

 

 

 

B

UKUPNO OČEKIVANI ODLJEVI

 

 

-

 

-

 

Članak 18.

(1) Izvješća iz članka 11. stavak 3. Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom (»Narodne novine«, br. 2/2010.) sa stanjem na dan 31. prosinac 2011. kreditna institucija dužna je sastaviti se i dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci sukladno Odluci o upravljanju likvidnosnim rizikom (»Narodne novine«, br. 2/2010.).

(2) Izvješća iz članka 11. stavak 3. Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom (»Narodne novine«, br. 2/2010.) sa stanjem na dan 31. prosinac 2011. a na temelju nekonsolidiranih revidiranih izvješća za 2011. godinu, kreditna institucija dužna je sastaviti i dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci sukladno Odluci o upravljanju likvidnosnim rizikom (»Narodne novine«, br. 2/2010.).

(3) Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Odl.br. 191-020/06-11/ŽR

Zagreb, 20. lipnja 2011.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.