Zakon o dopuni Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

NN 74/2011 (1.7.2011.), Zakon o dopuni Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

HRVATSKI SABOR

1576

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. lipnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/136
Urbroj: 71-05-03/1-11-2
Zagreb, 24. lipnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 33/96., 96/01., 13/02., 136/02. – pročišćeni tekst, 112/05., 59/06. i 55/08.) u članku 2. stavku 1. iza riječi: »države« riječ: »i« briše se i stavlja se zarez, a na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »i 23. kolovoza – Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima.«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, kao dan spomena na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, obilježava se dostojanstveno i nepristrano.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 960-01/11-01/04
Zagreb, 17. lipnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.