Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu

NN 75/2011 (4.7.2011.), Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu

HRVATSKI SABOR

1609

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08), Hrvatski sabor na sjednici 10. lipnja 2011. donio je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za 2010. godinu (»Narodne novine« broj 151/09 i 103/10) ostvaren je u 2010. godini, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

PLAN 2010.

IZVRŠENJE 2010.

INDEKS

PRIHODI POSLOVANJA

108.015.214.665

107.466.351.150,58

99,49

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

267.246.874

318.306.051,25

119,11

RASHODI POSLOVANJA

120.517.037.788

120.323.331.941,02

99,84

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.823.127.904

1.550.672.212,51

85,06

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-14.057.704.153

-14.089.346.951,70

100,23

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

PLAN 2010.

IZVRŠENJE 2010.

INDEKS

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

35.361.307.661

35.539.036.115,52

100,50

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

21.303.603.508

20.880.187.163,32

98,01

PROMJENA U STANJU DEPOZITA

 

569.502.000,50

 

NETO FINANCIRANJE

14.057.704.153

14.089.346.951,70

100,23

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0,00

 

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2010. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

 

NAZIV

PLAN 2010.

IZVRŠENJE 2010.

INDEKS

6

PRIHODI POSLOVANJA

108.015.214.665,00

107.466.351.150,58

99,49

61

Prihodi od poreza

62.001.632.491,00

61.808.896.416,77

99,69

611

Porez i prirez na dohodak

1.200.840.051,00

1.201.546.452,89

100,06

6111

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

1.756.319.535,55

6112

Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti

150.124.597,23

6113

Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava

35.240.219,59

6114

Porez i prirez na dohodak od kapitala

10.707.295,01

6115

Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi

199.475.702,38

6116

Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine

5.322.771,66

6117

Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi

-955.643.668,53

612

Porez na dobit

6.314.802.035,00

6.407.083.664,71

101,46

6121

Porez na dobit od poduzetnika

6.252.671.682,30

6122

Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge

130.866.545,40

6123

Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti

23.545.437,01

613

Porezi na imovinu

491.289.289,00

443.982.617,73

90,37

6134

Povremeni porezi na imovinu

443.982.617,73

614

Porezi na robu i usluge

50.458.045.711,00

50.247.846.786,68

99,58

6141

Porez na dodanu vrijednost

37.688.520.292,39

6142

Porez na promet

123.904.647,99

6143

Trošarine

11.239.712.249,50

Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

589.983.005,78

Poseban porez na naftne derivate

6.200.095.197,39

Poseban porez na alkohol

207.445.097,30

Poseban porez na pivo

655.266.344,32

Poseban porez na bezalkoholna pića

121.615.337,47

Poseban porez na duhanske prerađevine

3.292.992.865,87

Poseban porez na kavu

149.681.692,69

Poseban porez na luksuzne proizvode

22.632.708,68

6144

Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara

671.631.681,98

6146

Ostali porezi na robu i usluge

524.077.914,82

615

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

1.658.153.643,00

1.644.447.503,49

99,17

6151

Carine i carinske pristojbe

1.644.447.503,49

Carine na uvoz robe i usluga

1.429.034.722,07

Carinske pristojbe

215.412.781,42

616

Ostali prihodi od poreza

1.878.501.762,00

1.863.989.391,27

99,23

6162

Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe

1.863.989.391,27

62

Doprinosi (socijalni)

38.774.089.786,00

38.712.382.061,15

99,84

621

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

17.835.102.777,00

17.751.622.659,91

99,53

6211

Doprinosi za zdravstveno osiguranje od zaposlenika kod poslodavca

96.534.005,32

6212

Doprinosi za zdravstveno osiguranje koje plaća poslodavac

15.851.321.049,31

6213

Doprinosi za zdravstveno osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost

1.082.502.035,94

6214

Ostali doprinosi za zdravstveno osiguranje

721.265.569,34

622

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

19.121.096.825,00

19.153.377.842,36

100,17

6221

Doprinosi za mirovinsko osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca

17.290.551.825,84

6223

Doprinosi za mirovinsko osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost

1.248.216.040,43

6224

Ostali doprinosi za mirovinsko osiguranje

614.609.976,09

623

Doprinosi za zapošljavanje

1.817.890.184,00

1.807.381.558,88

99,42

6232

Doprinosi za zapošljavanje koje plaća poslodavac

1.807.381.558,88

63

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

1.029.519.544,00

706.501.775,82

68,62

631

Pomoći od inozemnih vlada

29.958.398,00

13.235.488,29

44,18

6311

Tekuće pomoći od inozemnih vlada

12.811.068,85

6312

Kapitalne pomoći od inozemnih vlada

424.419,44

632

Pomoći od međunarodnih organizacija

934.694.148,00

615.102.283,03

65,81

6321

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

382.815.103,10

6322

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

232.287.179,93

633

Pomoći iz proračuna

63.066.998,00

69.414.560,28

110,06

6331

Tekuće pomoći iz proračuna

55.743.980,87

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

13.670.579,41

634

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

1.800.000,00

8.749.444,22

486,08

6341

Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

6.100.000,00

6342

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

2.649.444,22

64

Prihodi od imovine

2.135.431.621,00

2.120.632.690,85

99,31

641

Prihodi od financijske imovine

528.338.493,00

555.330.060,87

105,11

6411

Prihodi od kamata na dane zajmove

97.973.781,75

6412

Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima

201.764,46

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

17.860.037,67

6414

Prihodi od zateznih kamata

9.052.289,13

6415

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika

0,00

6416

Prihodi od dividendi

111.303.091,25

6417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

318.373.976,19

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

565.120,42

642

Prihodi od nefinancijske imovine

1.607.093.128,00

1.565.302.629,98

97,40

6421

Naknade za koncesije

504.936.493,78

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

97.508.586,87

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

230.244.088,98

6424

Naknada za ceste

732.613.460,35

65

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

3.462.481.868,00

3.525.441.263,58

101,82

651

Administrativne (upravne) pristojbe

839.958.315,00

866.054.443,39

103,11

6511

Državne upravne i sudske pristojbe

315.071.889,01

6513

Ostale upravne pristojbe

139.901.935,52

6514

Ostale pristojbe

411.080.618,86

652

Prihodi po posebnim propisima

2.622.523.553,00

2.659.386.820,19

101,41

6521

Prihodi državne uprave

550.263.965,02

6526

Ostali nespomenuti prihodi

2.109.122.855,17

66

Ostali prihodi

612.059.355,00

592.496.942,41

96,80

661

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

72.167.500,00

51.762.344,69

71,73

6611

Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti

2.535.750,94

6612

Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti

49.226.593,75

662

Kazne

524.549.855,00

524.794.679,08

100,05

6621

Carinske kazne

63.098.259,83

6622

Kazne za devizne prekršaje

3.786.412,13

6623

Porezne kazne

34.730.580,40

6624

Kazne za privredne prijestupe

193.665,20

6625

Prometne kazne

247.705.592,57

6626

Krivične kazne

22.348.102,09

6627

Ostale kazne

152.932.066,86

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan javne države

15.342.000,00

15.939.918,64

103,90

6631

Tekuće donacije

12.656.138,39

6632

Kapitalne donacije

3.283.780,25

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

NAZIV

PLAN 2010.

IZVRŠENJE 2010.

INDEKS

7

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

267.246.874,00

318.306.051,25

119,11

71

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

24.118.422,00

45.932.529,11

190,45

711

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

24.118.422,00

45.932.529,11

190,45

7111

Zemljište

45.932.529,11

7112

Rudna bogatstva

0,00

72

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

239.128.452,00

266.419.102,60

111,41

721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

233.238.179,00

263.915.272,75

113,15

7211

Stambeni objekti

248.499.643,28

7212

Poslovni objekti

15.056.470,68

7213

Ceste, željeznice i slični građevinski objekti

0,00

7214

Ostali građevinski objekti

359.158,79

722

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

2.926.034,00

73.107,44

2,50

7221

Uredska oprema i namještaj

5.583,44

7222

Komunikacijska oprema

2.900,00

7223

Oprema za održavanje i zaštitu

0,00

7225

Instrumenti, uređaji i strojevi

0,00

7227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

64.624,00

723

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

2.964.239,00

2.428.517,41

81,93

7231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

2.245.016,41

7233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

183.501,00

726

Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine

0,00

2.205,00

7264

Ostala nematerijalna proiuzvedena imovina

2.205,00

74

Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

4.000.000,00

5.954.419,54

148,86

741

Prihodi od prodaje zaliha

4.000.000,00

5.954.419,54

148,86

7411

Strateške zalihe

5.954.419,54

RASHODI POSLOVANJA

 

NAZIV

PLAN 2010.

IZVRŠENJE 2010.

INDEKS

3

RASHODI POSLOVANJA

120.517.037.788,00

120.323.331.941,02

99,84

31

Rashodi za zaposlene

22.431.797.949,00

22.295.296.292,89

99,39

311

Plaće

18.122.744.093,00

18.029.823.976,52

99,49

3111

Plaće za redovan rad

17.789.953.702,13

3112

Plaće u naravi

32.062.515,08

3113

Plaće za prekovremeni rad

92.785.487,00

3114

Plaće za posebne uvjete rada

115.022.272,31

312

Ostali rashodi za zaposlene

745.187.224,00

724.526.837,52

97,23

3121

Ostali rashodi za zaposlene

724.526.837,52

313

Doprinosi na plaće

3.563.866.632,00

3.540.945.478,85

99,36

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

473.377.171,66

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

2.759.107.633,42

3133

Doprinosi za zapošljavanje

308.460.673,77

32

Materijalni rashodi

8.685.895.988,00

8.186.689.073,98

94,25

321

Naknade troškova zaposlenima

1.330.085.789,00

1.278.044.670,53

96,09

3211

Službena putovanja

208.516.925,53

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

1.036.178.708,47

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

33.349.036,53

322

Rashodi za materijal i energiju

1.835.808.563,00

1.776.381.262,72

96,76

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

443.385.655,30

3222

Materijal i sirovine

213.676.959,52

3223

Energija

566.603.308,07

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.

96.813.965,18

3225

Sitni inventar i autogume

27.840.389,72

3226

Vojna oprema

428.060.984,93

323

Rashodi za usluge

5.052.423.185,00

4.691.578.092,70

92,86

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

649.671.761,93

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

494.070.444,96

3233

Usluge promidžbe i informiranja

104.645.704,44

3234

Komunalne usluge

331.430.359,42

3235

Zakupnine i najamnine

523.389.651,60

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

369.427.154,98

3237

Intelektualne i osobne usluge

972.611.010,08

3238

Računalne usluge

526.962.588,58

3239

Ostale usluge

719.369.416,71

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

467.578.451,00

440.685.048,03

94,25

3291

Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjer. i sl.

79.827.886,22

3292

Premije osiguranja

77.405.535,35

3293

Reprezentacija

25.364.698,74

3294

Članarine

176.774.691,10

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

81.312.236,62

34

Financijski rashodi

6.290.278.481,00

6.925.129.501,66

110,09

341

Kamate za izdane vrijednosne papire

4.551.221.177,00

5.051.431.225,37

110,99

3411

Kamate za izdane trezorske zapise

1.489.958.367,37

3413

Kamate za izdane obveznice

3.561.472.858,00

342

Kamate za primljene zajmove

1.207.713.155,00

1.185.050.593,43

98,12

3421

Kam.prim zaj dr raz vl.ino vl.i međ.org.

210.710.261,35

3422

Kam.za primlj.zaj.od banaka i ost.finan.u javnom s.

35.069.387,59

3423

Kam.za primlj.zaj.od banaka i ost.fin.izvan jav. s.

939.269.035,80

3424

Kamate za primljene zajmove od ostalih trg.društava

1.908,69

343

Ostali financijski rashodi

531.344.149,00

688.647.682,86

129,60

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

199.986.366,80

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

128.939.557,45

3433

Zatezne kamate

8.903.552,72

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

350.818.205,89

35

Subvencije

6.610.278.606,00

6.582.191.841,99

99,58

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom s.

2.134.140.473,00

2.177.356.864,22

102,03

3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom s.

2.177.356.864,22

352

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

4.476.138.133,00

4.404.834.977,77

98,41

3521

Subv.bankama i ostalim fin.instit.izvan javnog s.

316.860.731,27

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

287.084.714,15

3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduz.etnicima

3.800.889.532,35

36

Pomoći dane u inoz.i unutar opće države

5.372.090.118,00

5.604.154.006,65

104,32

361

Pomoći inozemnim vladama

58.727.185,00

58.593.469,38

99,77

3611

Tekuće pomoći inozemnim vladama

49.412.155,50

3612

Kapitalne pomoći inozemnim vladama

9.181.313,88

362

Pomoći međunarodnim organizacijama

1.480.000,00

1.386.960,25

93,71

3621

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama

1.386.960,25

3622

Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama

0,00

363

Pomoći unutar opće države

5.311.882.933,00

5.544.173.577,02

104,37

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

2.663.290.999,04

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

2.880.882.577,98

37

Naknade građ.i kuć.na tem.osig.i dr. nak

65.355.374.209,00

64.885.428.977,10

99,28

371

Naknade građ.i kuć.na temelju osiguranja

51.289.298.952,00

50.942.556.402,29

99,32

3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

31.873.160.105,33

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

19.069.396.296,96

372

Ostale naknade građ.i kućan.iz proračuna

14.066.075.257,00

13.942.872.574,81

99,12

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

13.362.039.483,57

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

580.833.091,24

38

Ostali rashodi

5.771.322.437,00

5.844.442.246,75

101,27

381

Tekuće donacije

1.530.943.887,00

1.481.046.948,06

96,74

3811

Tekuće donacije u novcu

1.481.046.948,06

382

Kapitalne donacije

844.151.819,00

827.461.717,99

98,02

3821

Kapitalne donacije neprftinim organizac.

406.457.987,85

3822

Kapital.donacije građanima i kućanstvima

421.003.730,14

383

Kazne, penali i naknade štete

469.996.213,00

401.168.034,57

85,36

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

326.407.539,31

3834

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

74.760.495,26

385

Izvanredni rashodi

228.484.190,00

175.622.871,56

76,86

3851

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

168.131.742,72

3859

Ostali izvanredni rashodi

7.491.128,84

386

Kapitalne pomoći

2.697.746.328,00

2.959.142.674,57

109,69

3861

Kap.pom.bank,fin.inst,trg.dr.u javn.sek.

2.676.671.204,83

3862

Kap.pom.bank,fin.ins,trg.dr.van javn.sk.

209.787.553,10

3863

Kap.pom.poljop,obrt,malim i sred.poduzet

72.683.916,64

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

NAZIV

PLAN 2010.

IZVRŠENJE 2010.

INDEKS

4

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.823.127.904,00

1.550.672.212,51

85,06

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

73.000.427,00

60.809.148,24

83,30

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

1.100.000,00

396.084,90

36,01

4111

Zemljište

396.084,90

412

Nematerijalna imovina

71.900.427,00

60.413.063,34

84,02

4123

Licence

31.868.531,12

4124

Ostala prava

21.994.650,66

4126

Ostala nematerijalna imovina

6.549.881,56

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im.

1.566.453.928,00

1.323.691.301,84

84,50

421

Građevinski objekti

824.722.669,00

735.364.784,10

89,17

4211

Stambeni objekti

221.082.594,29

4212

Poslovni objekti

489.750.608,54

4214

Ostali građevinski objekti

24.531.581,27

422

Postrojenja i oprema

511.830.661,00

394.302.212,87

77,04

4221

Uredska oprema i namještaj

156.203.146,78

4222

Komunikacijska oprema

31.748.605,44

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

79.738.709,96

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

84.987.160,80

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

17.687.797,25

4226

Sportska i glazbena oprema

64.754,10

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

23.872.038,54

423

Prijevozna sredstva

142.003.673,00

128.108.823,41

90,22

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

27.189.238,85

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

54.099.663,16

4234

Prijevozna sredstva u zračnom prometu

46.819.921,40

424

Knjige,umj.djela i ost.izložbene vrijed.

4.028.774,00

3.857.648,90

95,75

4241

Knjige u knjižnicama

3.448.011,68

4242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i sl.)

302.107,22

4244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

107.530,00

425

Višegodišnje nasadi i osnovno stado

181.000,00

161.000,00

88,95

4251

Višegodišnje nasadi

0,00

4252

Osnovno stado

161.000,00

426

Nemat. proizvedena imovina

83.687.151,00

61.896.832,56

73,96

4262

Ulag.u račun. programe

61.896.832,56

43

Rashodi za nab.pl.met.i ost.pohr.vrijed.

3.887.000,00

6.136.333,03

157,87

431

Plemen.met.i ost.pohranjene vrijednosti

3.887.000,00

6.136.333,03

157,87

4312

Pohranjene knjig,umjet.djela i sl.vrijed

6.136.333,03

44

Strateške zalihe

14.500.000,00

16.909.744,03

116,62

441

Strateške zalihe

14.500.000,00

16.909.744,03

116,62

4411

Strateške zalihe

16.909.744,03

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

165.286.549,00

143.125.685,37

86,59

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

158.832.752,00

136.080.556,49

85,68

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

136.080.556,49

452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

4.448.697,00

5.165.058,94

116,10

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

5.165.058,94

453

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

705.100,00

588.569,94

83,47

4531

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

588.569,94

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

1.300.000,00

1.291.500,00

99,35

4541

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

1.291.500,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

NAZIV

PLAN 2010.

IZVRŠENJE 2010.

INDEKS

NETO FINANCIRANJE

14.057.704.153

14.089.346.951,70

100,23

Promjena u stanju depozita državnog proračuna

569.502.000,50

8

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

35.361.307.661

35.539.036.115,52

100,50

81

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

733.739.650

711.327.962,09

96,95

811

8111

Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti

2.200.000

2.422.245,61

110,10

812

812

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

101.539.650

55.814.914,62

54,97

8121

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

101.539.650

53.837.892,62

53,02

8122

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu

1.977.022,00

816

8161

Primici (povrati) glavnice zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

630.000.000

653.090.801,86

103,67

82

Primici od prodaje vrijednosnih papira

23.020.000.000

23.393.725.700,00

101,62

821

Trezorski zapisi (neto)

0

0,00

0,00

8211

Trezorski zapisi - tuzemni

0

0,00

0,00

822

Obveznice

23.020.000.000

23.393.725.700,00

101,62

8221

Obveznice - tuzemne

12.220.000.000

16.221.188.200,00

132,74

8222

Obveznice - inozemne

10.800.000.000

7.172.537.500,00

66,41

83

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

0

7.344.826,67

0,00

832

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

0

7.344.826,67

0,00

8321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

0

7.344.826,67

0,00

834

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici rgovačkih društava izvan javnog sektora

0

0,00

8341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

0

0,00

84

Primici od zaduživanja

11.607.568.011

11.426.637.626,76

98,44

841

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih financijskih organizacija

2.095.068.011

2.288.605.480,91

109,24

8413

Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija

2.095.068.011

2.288.605.480,91

109,24

842

8421

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto)

0

120.288.585,85

0,00

844

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

9.512.500.000

9.017.743.560,00

94,80

8441

Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (neto)

9.512.500.000

9.017.743.560,00

94,80

8442

Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

0

0,00

5

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

21.303.603.508

20.880.187.163,32

98,01

51

Izdaci za dane zajmove

1.412.507.889

1.368.808.435,94

96,91

511

Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama

151.010.000

81.038.431,00

53,66

5111

Dani zajmovi drugim razinama vlasti - kratkoročni

151.010.000

81.038.431,00

53,66

512

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

111.670.119

76.662.445,62

68,65

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

111.670.119

74.297.683,21

66,53

5122

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu

0

2.364.762,41

0,00

514

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.000.350.000

1.099.613.348,32

109,92

5141

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.000.350.000

1.099.613.348,32

109,92

516

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

149.477.770

111.494.211,00

74,59

5161

Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

149.477.770

111.494.211,00

74,59

53

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

804.054.700

803.044.274,74

99,87

531

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

670.000.000

669.998.896,00

100,00

5311

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

670.000.000

669.998.896,00

100,00

532

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

2.000.000

990.679,63

49,53

5321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

2.000.000

990.679,63

49,53

533

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

0

0,00

5332

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

0

0,00

534

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

132.054.700

132.054.699,11

100,00

5341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

132.054.700

132.054.699,11

100,00

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

11.302.672.242

11.054.925.486,94

97,81

541

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih financijskih organizacija

855.987.599

832.339.019,72

97,24

5412

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada

14.936.722

14.744.621,52

98,71

5413

Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija

841.050.877

817.594.398,20

97,21

542

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

122.670.048

191.483.290,60

156,10

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

122.670.048

191.483.290,60

156,10

544

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

10.307.590.098

10.014.736.049,53

97,16

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

9.600.877.868

9.317.894.765,76

97,05

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

706.712.230

696.841.283,77

98,60

545

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

16.424.497

16.367.127,09

99,65

5451

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

16.424.497

16.367.127,09

99,65

55

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

7.784.368.677

7.653.408.965,70

98,32

551

Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise

763.343.038

709.138.032,56

92,90

5511

Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji

763.343.038

709.138.032,56

92,90

552

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

7.021.025.639

6.944.270.933,14

98,91

5521

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji

3.296.025.639

3.289.265.933,14

99,79

5522

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu

3.725.000.000

3.655.005.000,00

98,12

II. POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su po korisnicima i programima kako slijedi:


Klasa: 400-06/11-01/03
Zagreb, 10. lipnja 2011.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.