Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti

NN 76/2011 (6.7.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1619

Na temelju članka 1021. stavak 1. alineja 9. i 10. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04, 76/07 i 146/08), ministar mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI POMORSKI BRODOVI, PLUTAJUĆI OBJEKTI I NEPOMIČNI ODOBALNI OBJEKTI

Članak 1.

U članku 31. stavak (1) točka 1. Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti (»Narodne novine« br. 63/07) mijenja se i glasi

»zapovjednika doka sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

– svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većem, ili

– svjedodžba o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/45

Urbroj: 530-04-11-1

Zagreb, 7. lipnja 2011.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.