Pravilnik o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama

NN 76/2011 (6.7.2011.), Pravilnik o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1621

Na temelju članka 79. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10 i 127/10) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O OČEVIDNIKU O UZGOJU RIBE I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja očevidnika o uzgoju ribe i drugih morskih organizama (u daljnjem tekstu: očevidnik), koji moraju voditi pravne i fizičke osobe koje obavljaju uzgoj ribe i drugih morskih organizama (u daljnjem tekstu: ovlaštenik povlastice), te način dostavljanja očevidnika.

Članak 2.

(1) Ovlaštenik povlastice obvezan je jednom godišnje:

1. upisati podatke o uzgoju ribe i drugih morskih organizama u obrazac očevidnika;

2. ispunjeni obrazac očevidnika dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka upisuju se za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca.

(3) Ispunjeni obrazac očevidnika dostavlja se elektroničkim putem izravnim unosom podataka u bazu podataka Ministarstva pod nazivom: »Marikultura«.

(4) Ovlaštenik povlastice mora uredno ispunjen obrazac očevidnika dostaviti Ministarstvu najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(5) Ministarstvo će svim ovlaštenicima povlastice dostaviti zaporke za pristup u bazu podataka Ministarstva pod nazivom: »Marikultura«.

(6) Ovlaštenik povlastice obavezan je ispuniti sva polja u obrascu očevidnika, na način da u polja za koja nema podataka upisuje nulu (0).

(7) U polje »Vrijednost« upisuje se ukupna vrijednost proizvoda izražena u valuti u kojoj je ostvarena prodaja. U slučaju prodaje na domaćem tržištu vrijednost se izražava umanjena za iznos PDV-a.

Članak 3.

Dostavljeni podaci iz članka 2. ovoga Pravilnika koriste se u svrhu prikupljanja statističkih podataka.

Članak 4.

(1) Očevidnik se ispunjava odvojeno za svaku povlasticu i za svaku vrstu u uzgoju.

(2) Ako ovlaštenik povlastice u očevidnik ne upisuje odnosno ne dostavlja točne podatke o uzgoju ribe i drugih morskih organizama u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, smatra se da očevidnik nije vođen.

Članak 5.

(1) Sadržaj očevidnika prikazan je na obrascima koji su tiskani u dodatku ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio (Prilozi 1. – 4.).

(2) Upute za popunjavanje obrazaca čine sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilozi 5. – 8.)

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o očevidniku u uzgoju ribe i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, broj 15/09 i 156/09).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/254

Urbroj: 525-08-1-0514/10-1

Zagreb, 14. lipnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.PRILOG 5.

UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA OČEVIDNIKA O UZGOJU BIJELE RIBE

Ovlaštenik povlastice: Upisuje se naziv fizičke ili pravne osobe.

Broj povlastice za uzgoj: Upisuje se serijski broj povlastice.

Razdoblje za koje se podnosi izvještaj: Upisuje se godina na koju se odnosi izvještaj.

Vrsta: Upisuje se vrsta ribe za koju se podnosi izvještaj.

Godina nasada

Upisuju se godina u kojoj je riba stavljena u kaveze.

Preneseno iz prethodne godine

Upisuje se procjena kg i komada ribe prenesene iz prethodne godine odvojeno po godini nasada.

Izlovljeno

Upisuju se kg i komadi ribe izlovljeni kroz razdoblje za koje se podnosi izvještaj odvojeno po godini nasada.

Prodano

Upisuju se kg i komadi ribe prodani kroz razdoblje za koje se podnosi izvještaj odvojeno po godini nasada.

Mortalitet

Upisuju se kg i komadi ribe koja je uginula i otpisana (uključujući i nepobrojive gubitke) kroz izvještajno razdoblje, odvojeno po godini nasada.

Preneseno u sljedeću godinu

Upisuje se procjena kg i komada ribe prenesene u sljedeću godinu odvojeno po godini nasada.

NASAD MLAĐI

Vlastita proizvodnja

Upisuju se kg i komadi nasađene mlađi proizvedeni u objektima istog ovlaštenika povlastice koji podnosi izvještaj.

Porijeklo RH

Upisuju se kg i komadi nasađene mlađi proizvedeni u objektima drugih ovlaštenika povlastice u RH.

Uvoz

Upisuju se kg i komadi nasađene mlađi iz uvoza odvojeni po zemlji porijekla.

UKUPNO PRODANO PREMA ODREDIŠTU

Odredište

Upisuju se kg i komadi prodane ribe odvojeno prema odredištu. Odredište podrazumijeva zemlju prodaje.

Vrijednost

Za prodaju na domaćem tržištu upisuje se ukupna vrijednost proizvoda izražena u HRK umanjena za iznos PDV-a. Za ribu prodanu na stranom tržištu upisuje se ukupna vrijednost proizvoda izražena u valuti u kojoj je ostvarena prodaja, odvojeno prema odredištu.

PROCJENA UKUPNOG PRIRASTA

Upisuje se masa ukupnog prirasta na lokaciji za koju se podnosi izvještaj izražena u kg.

UTROŠAK HRANE

Upisuje se masa ukupno potrošene hrane na lokaciji za koju se podnosi izvještaj izražena u kg.

UKUPNI UZGOJNI VOLUMEN

Upisuje se ukupni uzgojni volumen kaveza korištenih za uzgoj na lokaciji za koju se podnosi izvještaj izražen u m3.

BROJ UZGOJNIH KAVEZA

Upisuje se broj kaveza korištenih za uzgoj na lokaciji za koju se podnosi izvještaj.

BROJ STALNO ZAPOSLENIH

Upisuju se podaci o broju osoba stalno zaposlenih na uzgajalištu odvojeno po spolu.

BROJ SEZONSKIH RADNIKA

Upisuju se podaci o broju osoba sezonski zaposlenih na uzgajalištu odvojeno po spolu.

IME, PREZIME I POTPIS OVLAŠTENE OSOBE

Upisuje se ime i prezime ovlaštene osobe i njezin vlastoručni potpis.


PRILOG 6.

UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA OČEVIDNIKA O UZGOJU ŠKOLJKAŠA

Ovlaštenik povlastice: Upisuje se naziv fizičke ili pravne osobe.

Broj povlastice za uzgoj: Upisuje se serijski broj povlastice.

Razdoblje za koje se podnosi izvještaj: Upisuje se godina na koju se odnosi izvještaj.

Vrsta: Upisuje se vrsta školjkaša za koju se podnosi izvještaj.

Godina nasada

Upisuju se godina u kojoj su školjkaši nasađeni.

Preneseno iz prethodne godine

Upisuju se procjena kg i komada školjkaša prenesenih iz prethodne godine odvojeno po godini nasada.

Izlovljeno

Upisuju se kg i komadi školjkaša izlovljeni kroz razdoblje za koje se podnosi izvještaj odvojeno po godini nasada.

Prodano

Upisuju se kg i komadi školjkaša prodani kroz razdoblje za koje se podnosi izvještaj odvojeno po godini nasada.

Mortalitet

Upisuju se kg i komadi školjkaša koji su uginuli i otpisani (uključujući i nepobrojive gubitke) kroz razdoblje za koje se podnosi izvještaj odvojeno po godini nasada.

Preneseno u sljedeću godinu

Upisuju se procjena kg i komada školjkaša prenesenih u sljedeću godinu odvojeno po godini nasada.

NASAD MLAĐI

Vlastita proizvodnja

Upisuju se kg i komadi nasađene mlađi proizvedeni u objektima istog ovlaštenika povlastice koji podnosi izvještaj.

Porijeklo RH

Upisuju se kg i komadi nasađene mlađi proizvedeni u objektima drugih ovlaštenika povlastice u RH.

Uvoz

Upisuju se kg i komadi nasađene mlađi iz uvoza odvojeni po zemlji porijekla.

UKUPNO PRODANO PREMA ODREDIŠTU

Odredište

Upisuju se kg i komadi prodanih školjkaša odvojeno prema odredištu. Odredište podrazumijeva zemlju prodaje.

Vrijednost

Za školjkaše prodane na domaćem tržištu upisuje se ukupna vrijednost proizvoda izražena u HRK umanjena za iznos PDV-a.

Za školjkaše prodanu na stranom tržištu upisuje se ukupna vrijednost proizvoda izražena u valuti u kojoj je ostvarena prodaja odvojeno prema državi izvoza.

UKUPNA DULJINA PROIZVODNIH INSTALACIJA

Upisuje se ukupna duljina proizvodnih instalacija na kojima se odvijao uzgoj izražena u metrima.

BROJ STALNO ZAPOSLENIH

Upisuju se podaci o broju osoba stalno zaposlenih na uzgajalištu odvojeno po spolu.

BROJ SEZONSKIH RADNIKA

Upisuju se podaci o broju osoba sezonski zaposlenih na uzgajalištu odvojeno po spolu.

IME, PREZIME I POTPIS OVLAŠTENE OSOBE

Upisuje se ime i prezime ovlaštene osobe i njezin vlastoručni potpis.


PRILOG 7.

UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA OČEVIDNIKA O UZGOJU ZA MRIJESTILIŠTE

Ovlaštenik povlastice: Upisuje se naziv fizičke ili pravne osobe.

Broj povlastice za uzgoj: Upisuje se serijski broj povlastice.

Razdoblje za koje se podnosi izvještaj: Upisuje se godina na koju se odnosi izvještaj.

Vrsta: Upisuje se vrsta ribe za koju se podnosi izvještaj

ULAZ IKRE

NASAD OPLOĐENE IKRE

Vlastita proizvodnja

Upisuju se kg i komadi nasađene oplođene ikre iz vlastite proizvodnje.

Porijeklo RH

Upisuju se kg i komadi nasađene oplođene ikre proizvedeni u objektima drugih ovlaštenika povlastice u RH.

Uvoz

Upisuju se kg i komadi nasađene oplođene ikre iz uvoza odvojeni po zemlji porijekla.

IZLAZ IKRE

RH

Upisuju se kg i komadi oplođene ikre prodani na domaćem tržištu te ukupna vrijednost proizvoda izražena u HRK umanjena za iznos PDV-a.

Izvoz

Upisuju se kg i komadi oplođene ikre prodani na stranom tržištu odvojeni prema državi izvoza, te ukupna vrijednost proizvoda izražena u valuti u kojoj je ostvarena prodaja.

IZLAZ MLAĐI

Vlastita uzgajališta

Upisuju se kg i komadi mlađi prebačeni na uzgajališta istog ovlaštenika povlastice koji podnosi izvještaj, te ukupna vrijednost proizvoda izražena u HRK umanjena za iznos PDV-a.

RH

Upisuju se kg i komadi mlađi prodani na domaćem tržištu, te ukupna vrijednost proizvoda izražena u HRK umanjena za iznos PDV-a.

Izvoz

Upisuju se kg i komadi mlađi prodani na stranom tržištu odvojeni prema državi izvoza, te ukupna vrijednost proizvoda izražena u valuti u kojoj je ostvarena prodaja.

MORTALITET MLAĐI

Upisuju se kilogrami i komadi mlađi koja je uginula (uključujući i nepobrojive gubitke) kroz razdoblje za koje se podnosi izvještaj.

UZGOJNI VOLUMEN

Upisuje se ukupni uzgojni volumen bazena u kojima se odvijao uzgoj kroz razdoblje za koje se podnosi izvještaj.

BROJ MATICA U OKVIRU PROJEKTA UZGOJNO-SELEKCIJSKOG RADA

Upisuje se broj matica uključenih u projekt uzgojno-selekcijskog rada odvojeno po spolu.

BROJ STALNO ZAPOSLENIH

Upisuju se podaci o broju osoba stalno zaposlenih na uzgajalištu odvojeno po spolu.

BROJ SEZONSKIH RADNIKA

Upisuju se podaci o broju osoba sezonski zaposlenih na uzgajalištu odvojeno po spolu.

IME, PREZIME I POTPIS OVLAŠTENE OSOBE

Upisuje se ime i prezime ovlaštene osobe i njezin vlastoručni potpis.


PRILOG 8.

UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA OČEVIDNIKA O UZGOJU TUNA

Ovlaštenik povlastice: Upisuje se naziv fizičke ili pravne osobe.

Broj povlastice za uzgoj: Upisuje se serijski broj povlastice.

Razdoblje za koje se podnosi izvještaj: Upisuje se godina na koju se odnosi izvještaj.

GODINA

Preneseno iz prethodnih razdoblja

Upisuje se godina nasada ribe odvojeno po porijeklu ribe (RH ili odvojeno po porijeklu uvoza).

Nasad kroz razdoblje za koje se podnosi izvještaj

Upisuje se godina nasada ribe na koju se odnosi razdoblje za koje se podnosi izvještaj odvojeno po porijeklu ribe (RH ili odvojeno po porijeklu uvoza).

PORIJEKLO

Preneseno iz prethodnih razdoblja

Upisuje se porijeklo ribe nasađene u prethodnim godinama.

Nasad kroz razdoblje za koje se podnosi izvještaj

Upisuje se porijeklo ribe nasađene kroz razdoblje za koje se podnosi izvještaj.

ULAZ

Preneseno iz prethodnih razdoblja

Upisuju se procjena kilograma i komadi ribe nasađene u prethodnim godinama koja je prenesena u izvještajno razdoblje, odvojeno po porijeklu i godini nasada.

Nasad kroz razdoblje za koje se podnosi izvještaj

Upisuju se kilogrami i komadi ribe nasađene kroz razdoblje za koje se podnosi izvještaj, odvojeno po porijeklu.

IZLAZ

Preneseno iz prethodnih razdoblja

Izlov

Upisuju se kilogrami i komadi ribe nasađene u prethodnim godinama koja je izlovljena kroz izvještajno razdoblje, odvojeno po porijeklu i godini nasada.

Prodano

Upisuju se kilogrami i komadi ribe nasađene u prethodnim godinama koja je izlovljena i prodana kroz izvještajno razdoblje, odvojeno po porijeklu i godini nasada.

Mortalitet

Upisuju se kilogrami i komadi ribe nasađene u prethodnim godinama koja je uginula i otpisana (uključujući i nepobrojive gubitke) kroz izvještajno razdoblje, odvojeno po porijeklu i godini nasada.

Nasad kroz razdoblje za koje se podnosi izvještaj

Izlov

Upisuju se kilogrami i komadi ribe nasađene i izlovljene kroz razdoblje za koje se podnosi izvještaj, odvojeno po porijeklu.

Prodano

Upisuju se kilogrami i komadi ribe nasađene i prodane kroz razdoblje za koje se podnosi izvještaj, odvojeno po porijeklu.

Mortalitet

Upisuju se kilogrami i komadi ribe koja je nasađena, uginula i otpisana (uključujući i nepobrojive gubitke) kroz razdoblje za koje se podnosi izvještaj, odvojeno po porijeklu.

PRENESENO U SLJEDEĆU GODINU

Preneseno iz prethodnih razdoblja

Upisuju se procjena kilograma i komadi ribe nasađene u prethodnim godinama koja se prenosi u sljedeće izvještajno razdoblje, odvojeno po porijeklu i godini nasada.

Nasad kroz razdoblje za koje se podnosi izvještaj

Upisuju se kilogrami i komadi ribe nasađene kroz razdoblje za koje se podnosi izvještaj koja se prenosi u sljedeće izvještajno razdoblje, odvojeno po porijeklu.

UKUPNO PRODANO PREMA ODREDIŠTU

Odredište

Upisuju se kilogrami i komadi prodane ribe odvojeno prema odredištu. Odredište podrazumijeva zemlju prodaje.

Vrijednost

Za prodaju na domaćem tržištu upisuje se ukupna vrijednost proizvoda izražena u HRK umanjena za iznos PDV-a. Za ribu prodanu na stranom tržištu upisuje se ukupna vrijednost proizvoda izražena u valuti u kojoj je ostvarena prodaja, odvojeno prema odredištu.

PROCJENA UKUPNOG PRIRASTA

Upisuje se masa ukupnog prirasta na lokaciji za koju se podnosi izvještaj izražena u kg.

UTROŠAK HRANE

Upisuje se masa ukupno potrošene hrane na lokaciji za koju se podnosi izvještaj izražena u kg.

UKUPNI UZGOJNI VOLUMEN

Upisuje se ukupni uzgojni volumen korištenih kaveza na lokaciji za koju se podnosi izvještaj izražen u m3.

BROJ UZGOJNIH KAVEZA

Upisuje se broj kaveza korištenih za uzgoj na lokaciji za koju se podnosi izvještaj.

BROJ STALNO ZAPOSLENIH

Upisuju se podaci o broju osoba stalno zaposlenih na uzgajalištu odvojeno po spolu.

BROJ SEZONSKIH RADNIKA

Upisuju se podaci o broju osoba sezonski zaposlenih na uzgajalištu odvojeno po spolu.

IME, PREZIME I POTPIS OVLAŠTENE OSOBE

Upisuje se ime i prezime ovlaštene osobe i njezin vlastoručni potpis.