Pravilnik o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama

NN 76/2011 (6.7.2011.), Pravilnik o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1622

Na temelju članka 71. stavka 7. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10 i 127/10) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O POVLASTICI ZA UZGOJ RIBE I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

1. obrazac i postupak izdavanja povlastice za uzgoj ribe i drugih morskih organizama;

2. oblik, sadržaj i način vođenja Registra o izdanim povlasticama (u daljnjem tekstu: Registar).

Članak 2.

Zahtjev za izdavanje povlastice podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Ministarstvo će na temelju podnesenog Zahtjeva za izdavanjem povlastice (u daljnjem tekstu: Zahtjev) pravnim osobama ili fizičkim osobama – obrtnicima izdati rješenje o izdavanju povlastice.

Uz rješenje o izdavanju povlastice izdaje se i obrazac povlastice (u daljnjem tekstu povlastica) koja se uvijek mora nalaziti na uzgajalištu ili u sjedištu tvrtke kojoj je povlastica izdana.

Za svaki dio koncesioniranog pomorskog dobra ili kopna na kojem se obavlja uzgoj izdaje se posebna povlastica.

Članak 3.

Zahtjev će se smatrati potpunim uz sljedeću priloženu dokumentaciju i podatke:

1. izvadak iz obrtnog registra ne stariji od 30 dana i kopiju obrtnice (fizičke osobe), odnosno izvod iz registra ovjeren od nadležnog trgovačkog suda ne stariji do 30 dana (pravne osobe),

2. ugovor o koncesiji za korištenje pomorskog dobra,

3. odgovarajuće dozvole sukladno propisima o gradnji u slučaju uzgoja na kopnu,

4. rješenje o procjeni utjecaja na okoliš sukladno propisima o zaštiti okoliša,

5. popis vrsta ribe i drugih morskih organizama te količine koje će se uzgajati,

6. osobni identifikacijski broj (OIB).

Članak 4.

Povlastica se sastoji od prednje i stražnje strane i formata je A4 (210 × 297 mm).

Prednja i stražnja strana obojene su svijetloplavom bojom, a na prednjoj stranici otisnut je vodeni žig.

Povlastica se ispunjava elektronički i ispisuje računalnim ispisom.

Članak 5.

Na prednjoj stranici povlastice od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:

– serijski broj povlastice

– grb Republike Hrvatske,

– naziv ministarstva koje izdaje povlasticu,

– naziv povlastice,

– naziv obrta ili naziv pravne osobe,

– adresa sjedišta obrta ili pravne osobe,

– matični broj obrta ili pravne osobe,

– naziv lokacije uzgajališta,

– pozicija uzgajališta,

– vrste ribe i drugih morskih organizama koji se uzgajaju,

– dozvoljeni uzgoj u tonama izražen kao tona/godina,

– dopustiva godišnja kvota hrane za uzgoj bijele ribe (IK = 3,0 za ekstrudiranu hranu; IK = 3,5 za peletiranu hranu; za ribu čija je masa veća od 600 g: IK = 3,5 za ekstrudiranu hranu; IK = 4 za peletiranu hranu),

– površina uzgajališta u m2

– klasa, urudžbeni broj i datum potpisivanja ugovora o koncesiji za korištenje pomorskog dobra,

– datum isteka povlastice,

– klasa i urudžbeni broj, mjesto, datum, te pečat i potpis ovlaštene osobe.

Zadnja stranica povlastice ne sadrži podatke i prazna je.

Izgled povlastice tiskan je u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 6.

Registar o izdanim povlasticama vodi se u elektroničkom obliku u bazi podataka Ministarstva pod nazivom »Marikultura«.

Članak 7.

Ministarstvo upisuje u bazu podataka »Marikultura« sljedeće podatke:

– redni broj i datum upisa,

– klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izdavanja, serijski broj obrasca povlastice, te datum isteka povlastice,

– podatke o lokaciji za koju je izdana povlastica,

– podatke o vrsti i količini organizama za uzgoj upisanih u povlasticu,

– podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi koja je ovlaštenik povlastice,

– podatke o ugovoru o koncesiji za korištenje pomorskog dobra za potrebe uzgoja,

– podatke o rješenju ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša,

– naznaku da je doneseno rješenje o oduzimanju povlastice i datum,

– razlog zbog kojeg je prestala važiti povlastica,

– datum kada je pokrenut upravni spor,

– odluku Upravnog suda i datum odluke Upravnog suda,

– administrativno izvršenje, odnosno način i datum izvršenja,

– napomenu.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama i registru o izdanim povlasticama (»Narodne novine«, broj 29/02, 42/04, 134/05, 59/09, 156/09 i 53/10).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/256
Urbroj: 525-08-1-3-1-4-0336/11-5
Zagreb, 14. lipnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.