Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava

NN 76/2011 (6.7.2011.), Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1624

Na temelju članka 23. stavka 8. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju način i uvjeti upisa i promjena u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (dalje u tekstu: Upisnik), način usklađivanja sa svim upisnicima, registrima ili evidencijama što ih vodi ministarstvo nadležno za poljoprivredu (dalje u tekstu: Ministarstvo) ili ustanove u poljoprivredi te oblik i sadržaj obrasca prijave za upis i promjene.

Članak 2.

Upisnik sadrži podatke o:

– poljoprivrednom gospodarstvu,

– nositelju/odgovornoj osobi na poljoprivrednom gospodarstvu i članovima obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (dalje u tekstu: OPG),

– sjedištu poljoprivrednog gospodarstva,

– gospodarskim objektima u sjedištu i izvan sjedišta,

– posjedu poljoprivrednog zemljišta,

– korištenju poljoprivrednog zemljišta,

– prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u i

– stoci.

Članak 3.

(1) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje u tekstu: Agencija) provodi postupak upisa i izdaje rješenje o upisu u Upisnik (dalje u tekstu: rješenje o upisu).

(2) Upisom u Upisnik svako poljoprivredno gospodarstvo dobiva jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (dalje u tekstu: MIBPG).

(3) Jednom dodijeljeni MIBPG ne smije se dodijeliti drugom poljoprivrednom gospodarstvu.

Članak 4.

(1) Uvjet upisa u Upisnik je posjedovanje poljoprivrednih resursa (poljoprivrednog zemljišta i/ili stoke) i obavljanje poljoprivredne djelatnosti koja obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti.

(2) Upis u Upisnik je obvezan za poljoprivredna gospodarstva koja podnose zahtjev za državnu potporu, za poljoprivredna gospodarstva koja prema posebnim propisima moraju biti upisana u upisnike, registre ili evidencije što ih vodi Ministarstvo ili ustanove u poljoprivredi te za OPG koja na tržištu prodaju vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u.

(3) Pravo na upis u Upisnik imaju pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

(1) Nositelj i članovi OPG-a su punoljetne osobe koje stalno i/ili povremeno rade na gospodarstvu, članovi su istog kućanstva i imaju prebivalište na istoj adresi.

(2) Članovi OPG-a između sebe biraju nositelja koji je odgovoran za njegovo poslovanje te popunjavaju obrazac izjave članova OPG-a o odabiru nositelja gospodarstva koji se nalazi na listu 7. obrasca Upisnika iz DODATKA I., koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 6.

(1) U slučaju smrti nositelja OPG-a, član OPG-a ili fizičke osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu s prebivalištem na istoj adresi kao i nositelj, ako nisu ranije bile upisane u Upisniku kao članovi OPG-a, mogu u roku od 30 dana od smrti nositelja OPG-a podnijeti zahtjev iz članka 8. stavka 2. za prijavu promjena u Upisniku. Uz zahtjev se prilažu izvod iz knjige umrlih i, ukoliko postoje članovi, popunjeni obrazac izjave članova OPG-a o odabiru nositelja gospodarstva koji se nalazi na listu 7. obrasca Upisnika iz DODATKA I. Novi nositelj je obvezan u roku od 30 dana od okončanja ostavinskog postupka prethodnog nositelja prijaviti promjene u Upisniku.

(2) U skladu s propisima o mirovinskom osiguranju, nositelj i članovi OPG-a koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, upisom OPG-a u Upisnik postaju obveznici mirovinskog osiguranja.

Članak 7.

(1) Upis poljoprivrednih gospodarstava u Upisnik obavlja se u regionalnim uredima/podružnicama Agencije (dalje u tekstu: Uredi).

(2) Poljoprivredna gospodarstva upisuju se u Uredima kojima pripadaju obzirom na sjedište obrta, trgovačkog društva, zadruge ili drugog organizacijskog oblika poljoprivrednog gospodarstva, odnosno prebivalište nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, neovisno o mjestu obavljanja poljoprivredne djelatnosti.

(3) U OPG se upisuju nositelj ili nositelj i članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

(4) Naziv OPG-a je prezime i ime nositelja gospodarstva.

(5) Nositelj ili član OPG-a može biti upisan u samo jedan OPG.

(6) Upis u Upisnik je upravni postupak, osim u dijelu upisa/promjena posjeda i korištenja poljoprivrednog zemljišta te žiro-računa poljoprivrednog gospodarstva.

(7) Upisnik se vodi u elektronskom obliku.

(8) Podaci o poljoprivrednim gospodarstvima uneseni u Uredima objedinjavaju se u središnjoj bazi podataka o poljoprivrednim gospodarstvima u Agenciji koja ih koristi u svrhu provedbe integriranog administrativnog i kontrolnog sustava.

(9) Ministarstvo ima stalnu mogućnost pregleda Upisnika i pristupa izvještajnom modulu aplikacije Upisnika koji se ostvaruje putem ovlaštenih službenika Poljoprivrednog informacijskog centra i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva.

(10) Za potrebe izvješćivanja javnosti podaci iz Upisnika mogu se koristiti isključivo u nepersonaliziranom obliku.

Članak 8.

(1) Nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstava podnosi Uredu zahtjev za upis u Upisnik ili zahtjev za prijavu promjena u Upisniku na propisanom obrascu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva može podnijeti zahtjev za prijavu promjena koje se odnose na određene podatke o njegovom članstvu u Upisniku.

(3) Kod podnošenja zahtjeva za upis u Upisnik, zahtjeva za prijavu promjena u Upisniku i zahtjeva za ispis iz Upisnika plaća se upravna pristojba sukladno Zakonu o upravnim pristojbama.

(4) Obrazac zahtjeva za upis, ispis i prijavu promjena podataka u Upisniku, obrasci s osnovnim podacima o OPG i poljoprivrednim gospodarstvima, podacima o gospodarskim objektima, članovima OPG-a, posjedu poljoprivrednog zemljišta, popis priložene obvezne dokumentacije te izjava članova OPG-a o odabiru nositelja nalaze su u DODATKU I., a zahtjev za dodjelu matičnog broja poljoprivrednika i pregled obvezne dokumentacije za upis u Upisnik po tipovima poljoprivrednih gospodarstava u DODATKU II., koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

(5) U Uredu se obavlja neposredna administrativna kontrola zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka i unos podataka poljoprivrednih gospodarstava u jedinstveni računalni program.

(6) Uredi moraju trajno čuvati sve zaprimljene zahtjeve za upis u Upisnik ili zahtjeve za prijavu promjena.

(7) Datum upisa/prijave promjena u Upisniku je datum donošenja Rješenja o upisu/promjenama u Upisniku. Datum ispisa iz Upisnika je datum donošenja Rješenja o ispisu iz Upisnika.

Članak 9.

Upisana poljoprivredna gospodarstva obvezna su u roku od 30 dana od dana nastanka promjene prijaviti sljedeće:

1. promjenu koja je dovela do prestanka uvjeta za upis u Upisnik,

2. promjenu nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva,

3. promjenu broja stalno uposlenih radnika na poljoprivrednom gospodarstvu,

4. promjenu prebivališta nositelja i članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,

5. smrt nositelja/odgovorne osobe i člana,

6. upis ili ispis članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,

7. promjene podataka u obrtnom registru,

8. promjene podataka u sudskom registru,

9. promjene žiro-računa nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili žiro-računa obrta, trgovačkog društva i zadruga,

10. promjenu podataka o gospodarskim objektima unutar i izvan sjedišta poljoprivrednog gospodarstva i

11. promjenu posjeda poljoprivrednog zemljišta.

Članak 10.

(1) Posjed i/ili vlasništvo poljoprivrednog zemljišta dokazuje se izvatkom iz zemljišnih knjiga, izvatkom iz katastra, ugovorom o zakupu, dugogodišnjem zakupu, prodaji, plodouživanju, služnosti šumskog zemljišta ili darovanju, pravomoćnom sudskom odlukom ili pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela. Uz dokaze o posjedu poljoprivrednog zemljišta obavezno se prilaže izvadak iz katastra.

(2) Promjena posjeda moguća je tijekom cijele godine i prijavljuje se na listu 5. obrasca Upisnika iz DODATKA I.

(3) Podaci o korištenju poljoprivrednog zemljišta preuzimaju se iz ARKOD sustava u alfanumeričkom obliku.

(4) Podaci o stoci razmjenjuju se elektronskim putem sa Hrvatskom poljoprivrednom agencijom, te se automatski pridružuju poljoprivrednom gospodarstvu. Ključ za razmjenu podataka je MIBPG.

(5) Zahtjev za promjene podnosi nositelj poljoprivrednog gospodarstva, osim u slučaju iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, na propisanim obrascima.

(6) U slučaju neprijavljivanja promjene od strane nositelja, Agencija će izvršiti promjenu po službenoj dužnosti ukoliko Ured sazna za nove činjenice.

(7) Zahtjev za ispis člana gospodarstva može, na propisanom obrascu, podnijeti član gospodarstva, ukoliko su član podnositelj zahtjeva i član koji se ispisuje ista osoba.

(8) Agencija će brisati OPG iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava po službenoj dužnosti ukoliko od nadležnih institucija dobije informaciju o nastupanju sljedećih okolnosti:

1. smrt nositelja, a nije se nastavilo obavljanje djelatnosti na OPG-u na temelju članka 6. stavka 1. ovog Pravilnika

2. prestanak ispunjavanja uvjeta za upis poljoprivrednog gospodarstva iz članka 4. ovog Pravilnika.

Ispisano poljoprivredno gospodarstvo moguće je ponovno upisati ako su ispunjeni uvjeti sukladno ovom Pravilniku i Zakonu o poljoprivredi.

(9) Ukoliko u propisanom roku nositelj ne prijavi ispis poljoprivrednog gospodarstva koje više nema uvjete za upis u Upisnik, Agencija će po službenoj dužnosti ispisati poljoprivredno gospodarstvo iz Upisnika.

Članak 11.

(1) Nositelj i član OPG-a, koji je obveznik poreza na dohodak, može podnijeti Uredu zahtjev za dodjelu matičnog broja poljoprivrednika.

(2) Obrazac Zahtjeva za dodjelu matičnog broja poljoprivrednika naveden je u DODATKU II., koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovog članka obvezno se prilaže potvrda Porezne uprave o upisu u registar obveznika poreza na dohodak.

Članak 12.

(1) Agencija izdaje Iskaznicu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: Iskaznica) nositelju i članovima OPG-a.

(2) Iskaznica vrijedi uz osobnu iskaznicu.

(3) Agencija izdaje Iskaznicu periodično, sukladno količini zaprimljenih zahtjeva za tiskanje.

(4) Iskaznica prestaje vrijediti prestankom statusa nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

(5) Nakon prestanka valjanosti Iskaznice, korisnik ju je obvezan dostaviti Uredu na poništenje.

(6) U slučaju oštećenja ili gubitka Iskaznice, nositelj ili član dužan je prijaviti oštećenje ili gubitak Iskaznice Uredu kojem pripada obzirom na mjesto prebivališta te o vlastitom trošku oglasiti oštećenje ili gubitak Iskaznice u »Narodnim novinama«. Nakon navedenog postupka, Ured će izdati i naplatiti novu Iskaznicu.

Iskaznica sadrži sljedeća obilježja:

1. na prednjoj strani (lice Iskaznice):

– otisnut logotip u boji i tekst: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te logotipove Agencije i Ministarstva

– otisnut tekst: Iskaznica obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

– tiskane podatke u crnoj boji: regionalni ured/podružnica, MIBPG, ime i prezime, OIB te status nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

2. na poleđini Iskaznice (naličje Iskaznice):

– otisnut logotip Ministarstva i Agencije u boji

– ovjeru Ureda

– otisnut tekst: »Iskaznica obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva vrijedi uz osobnu iskaznicu. Korištenje iskaznice nakon prestanka njene valjanosti predstavlja osnovu za prekršajnu odgovornost korisnika iskaznice.«

(7) Sadržaj i oblik Iskaznice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva prikazani su u DODATKU III., koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(8) Od 1. siječnja 2012. godine Agencija će izdavati Iskaznice s magnetnom trakom.

(9) Do izdavanja Iskaznice važeće je rješenje o upisu u Upisnik koje se predočuje uz osobnu iskaznicu.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, br. 128/02, 122/03, 189/03, 2/05, 129/05, 152/05, 38/06, 27/08 i 29/09).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/214

Urbroj: 525-05-1-0217/11-4

Zagreb, 28. lipnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I.


List 7

                                                IZJAVA
            ČLANOVA OPG-a O ODABIRU NOSITELJA
                                     GOSPODARSTVA

kojom članovi OPG-a:  
_________________________________________________________    
Ime i prezime                     OIB                              potpis
_________________________________________________________            
Ime i prezime                     OIB                              potpis
_________________________________________________________            
Ime i prezime                     OIB                              potpis
 _________________________________________________________           
Ime i prezime                     OIB                              potpis
 _________________________________________________________           
Ime i prezime                     OIB                              potpis
 _________________________________________________________           
Ime i prezime                     OIB                              potpis
 _________________________________________________________           
Ime i prezime                     OIB                              potpis

odabiru nositelja gospodarstva:
_________________________________________________________    
Ime i prezime            OIB                        potpis
    
kao odgovornu osobu koja zastupa obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.

_________________________________________________________      
      (mjesto i datum)        


DODATAK II.


                                                                 ZAHTJEV

                         ZA DODJELU MATIČNOG BROJA POLJOPRIVREDNIKA

_____________________________________________________________________________
     (ime i prezime nositelja/člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG), obveznika poreza na dohodak)

_____________________________________________________________________________
                                                            (sjedište i adresa)

_____________________________________________________________________________
                                               (MIBPG iz rješenja o upisu u Upisnik)

_____________________________________________________________________________
                                                        (šifra i naziv djelatnosti)

U
_____________________________________________________________________________
            (mjesto i datum)                                                           (potpis nositelja/člana OPG-a)Pregled obvezne dokumentacije po tipovima poljoprivrednih gospodarstava

A/POPIS OBVEZNE DOKUMENTACIJA ZA UPIS U UPISNIK I PRIJAVU PROMJENA

 

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO

OBRT

TRGOVAČKO DRUŠTVO, ZADRUGA

Nositelj gospodarstva

preslika osobne iskaznice (ostaje za arhivu)

izjava članova gospodarstva o odabiru nositelja gospodarstva – koristiti obrazac iz DODATKA II

preslika osobne iskaznice odgovorne osobe (ostaje za arhivu)

preslika osobne iskaznice odgovorne osobe (ostaje za arhivu)

Tvrtka

xxx

preslika obrtnice (ostaje za arhivu)

uvjerenje o obavljanju obrta (ostaje za arhivu)

izvod iz sudskog registra (ostaje za arhivu)

Članovi gospodarstva

preslike osobnih iskaznica članova OPG koji se upisuju u Upisnik (ostaje za arhivu)

xxx

xxx

Zemljište

posjedovni list vlasnika i ovlaštenika (nositelja i članova) katastarskih čestica koje se prijavljuju (ostaje za arhivu)

preslika izvatka iz zemljišnih knjiga i/ili posjedovnog lista i/ili ovjerenog ugovora o zakupu, prodaji i plodouživanju i/ ili pravomoćne sudske odluke ili pravomoćnog rješenja nadležnog tijela (original na uvid), uz izvadak iz katastra za sve prijavljene čestice (ostaje za arhivu).

posjedovni list vlasnika i ovlaštenika katastarskih čestica koje se prijavljuju (ostaje za arhivu)

preslika ugovora o zakupu ili kupoprodaji (original na uvid), uz izvadak iz katastra za sve prijavljene čestice (ostaje za arhivu)

posjedovni list vlasnika i ovlaštenika katastarskih čestica koje se prijavljuju (ostaje za arhivu)

preslika ugovora o zakupu ili kupoprodaji (original na uvid), uz izvadak iz katastra za sve prijavljene čestice (ostaje za arhivu)

Račun

preslika kartice žiro-računa nositelja (ostaje za arhivu)

preslika kartice žiro-računa obrta (ostaje za arhivu)

preslika kartice žiro-računa tvrtke (ostaje za arhivu)

B/ POPIS DODATNE DOKUMENTACIJE

 

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO

OBRT

TRGOVAČKO DRUŠTVO, ZADRUGA

Matični broj poljoprivrednika (statistika)

potvrda Porezne uprave o upisu u registar obveznika poreza na dohodak

x

x


DODATAK III.