Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Varaždinske barokne večeri

NN 76/2011 (6.7.2011.), Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Varaždinske barokne večeri

MINISTARSTVO KULTURE

1628

Na temelju članka 55. Zakona o kazalištima (»Narodne novine«, broj 71/06), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O ORGANIZIRANJU, FINANCIRANJU I DONOŠENJU PROGRAMA FESTIVALA VARAŽDINSKE BAROKNE VEČERI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se organiziranje, financiranje i donošenje programa festivala Varaždinske barokne večeri (u daljnjem tekstu: VBV).

Članak 2.

VBV su glazbeni i glazbeno-scenski festival od nacionalnog značenja koji svojim reproduktivnim, muzikološkim, istraživačkim i edukativnim programom internacionalnog karaktera njeguje i promiče umjetničke vrijednosti i naslijeđe hrvatske i svjetske barokne glazbene baštine, čime festival udovoljava zahtjevima javnih potreba u obavljanju kulturne djelatnosti na razini Republike Hrvatske i od njezinog je posebna interesa.

Osnivač VBV je Grad Varaždin.

VBV se održavaju u Varaždinu u pravilu krajem rujna i početkom listopada svake godine.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje programa VBV osiguravaju se u državnom proračunu putem Ministarstva kulture, u proračunu Grada Varaždina i u proračunu Varaždinske županije na temelju prihvaćenog programa VBV, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Sredstva za ostvarivanje programa VBV osiguravaju se i obavljanjem djelatnosti VBV, iz sponzorstava, zaklada, fondacija, darova te iz drugih izvora u skladu sa zakonom, te predstavljaju namjenska sredstva za ostvarivanje programa VBV.

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje programa VBV osiguravaju se iz izvora utvrđenih člankom 3. ovoga Pravilnika, prema sljedećim kriterijima:

– iz državnog proračuna, za sufinanciranje dijela programa koji je prethodno potvrdilo Vijeće VBV (u daljnjem tekstu: Vijeće),

– iz proračuna Grada Varaždina i proračuna Varaždinske županije osiguravaju se sredstva za program koji je prethodno potvrdilo Vijeće, za materijalne izdatke, investicije i investicijsko održavanje.

Sredstva za investicije i investicijsko održavanje mogu se osiguravati i iz državnog proračuna, sukladno zakonu i drugim propisima.

Ministarstvo kulture, Grad Varaždin i Varaždinska županija svake godine sklapaju ugovor s javnom ustanovom iz članka 11. ovoga Pravilnika kojim se detaljno uređuju međusobna prava i obveze u financiranju programa iz ovog članka.

Članak 5.

Tijela VBV su ravnatelj (u daljnjem tekstu: ravnatelj VBV) kao umjetnički voditelj te Vijeće (u daljnjem tekstu: Vijeće) kao stručno-savjetodavno i nadzorno tijelo.

Članak 6.

Ravnatelj VBV predlaže Vijeću program i financijski plan VBV.

Financijski plan VBV predlaže se u suradnji s ravnateljem Javne ustanove iz članka 11. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: ravnatelj Javne ustanove).

Ravnatelj VBV provodi program i za njega je odgovoran te u suradnji s ravnateljem Javne ustanove podnosi programsko i financijsko izvješće Vijeću u okviru prava i obveza utvrđenih ovim Pravilnikom.

Ravnatelja VBV imenuje ministar kulture na vrijeme od dvije godine.

Naknadu za rad ravnatelja VBV određuje ministar kulture posebnom odlukom, a isplaćuje se iz odobrenih sredstava VBV.

Članak 7.

Vijeće ima sedam članova.

Članovi Vijeća su ministar kulture, gradonačelnik Grada Varaždina i župan Varaždinske županije te četiri člana iz redova istaknutih umjetnika i uglednih kulturnih djelatnika koje imenuje ministar kulture.

Mandat članova Vijeća traje dvije godine i mogu biti ponovno imenovani.

U slučaju spriječenosti, ministar kulture, gradonačelnik Grada Varaždina i župan Varaždinske županije određuju osobu koja ih zamjenjuje u radu Vijeća, sa svim pravima i obvezama člana Vijeća.

Predsjednik Vijeća je ministar kulture.

Na sjednici Vijeća nazočni su ravnatelj VBV i ravnatelj Javne ustanove, koji sudjeluje u radu Vijeća bez prava odlučivanja.

Članak 8.

Vijeće donosi program VBV na prijedlog ravnatelja VBV, prati njegovo ostvarivanje, razmatra i usvaja financijska i druga izvješća koja podnosi ravnatelj VBV.

Članak 9.

O ostvarivanju programa VBV ravnatelj VBV podnosi programsko i financijsko izvješće Vijeću u roku od 60 dana od dana završetka VBV.

Financijsko izvješće ravnatelj VBV podnosi u suradnji s ravnateljem Javne ustanove.

Ravnatelj je dužan u istome roku uputiti izvješće iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvu kulture, Gradu Varaždinu i Varaždinskoj županiji.

Vijeće razmatra i usvaja godišnje programsko i financijsko izvješće.

Ako Vijeće ne prihvati programsko odnosno financijsko izvješće, ministar kulture može razriješiti ravnatelja VBV.

Članak 10.

Način rada VBV, način utvrđivanja programa, način rada Vijeća, kao i druga pitanja koja su od značenja za rad i djelovanje VBV uređuju se statutom VBV.

Statut VBV donosi Vijeće na usuglašeni prijedlog ravnatelja VBV i ravnatelja Javne ustanove, uz prethodnu suglasnost ministra kulture.

Članak 11.

Pravna osoba koja organizira VBV je javna ustanova Koncertni ured Varaždin i ona obavlja organizacijske, upravne, financijske, administrativne, tehničke i druge poslove u vezi s radom, djelovanjem i organiziranjem VBV.

Sredstva za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka osigurava Grad Varaždin, prema opsegu poslova i procijenjenim troškovima njihova obavljanja, o čemu se unose posebne odredbe u ugovoru iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Vijeće će donijeti statut VBV usklađen s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, te će ministar kulture četiri člana Vijeća imenovati u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Sadašnji ravnatelj VBV danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika nastavlja obavljati svoje poslove i zadaće do imenovanja ravnatelja, sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Varaždinskih baroknih večeri (»Narodne novine«, broj 60/94).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. prosinca 2011. godine.

Klasa: 612-03/10-01/0183

Urbroj: 532-10-02/7-11-04

Zagreb, 27. lipnja 2011.

Ministar
mr. Jasen Mesić, v. r.