Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju akvakulture u 2011. godini

NN 77/2011 (7.7.2011.), Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju akvakulture u 2011. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1634

Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (»Narodne novine« br. 153/09 i 127/10), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ POTPORU RAZVOJU AKVAKULTURE U 2011. GODINI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu mjerama strukturne politike u segmentu akvakulture (u daljnjem tekstu: potpora), korisnici te način provedbe potpore u 2011. godini.

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – tijelo nadležno za provedbu mjera strukturne politike.

2. Akvakultura – uzgoj i kultiviranje riba i drugih vodenih/morskih organizama korištenjem tehnika za povećanje proizvodnje ovih organizama izvan prirodnih kapaciteta okoliša; organizmi ostaju u vlasništvu fizičke ili pravne osobe u fazi uzgoja i kultiviranja sve do, i uključujući, trenutak izlova.

3. Izgradnja – izvođenje građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstrukterski, instalaterski, završni, te ugradnja građevnih proizvoda, postrojenja ili opreme) kojima se gradi nova građevina, sukladno posebnim propisima.

4. Korisnik – svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (»Narodne novine« br. 153/09 i 127/10) (u daljnjem tekstu: Zakon), ovoga Pravilnika i Natječaja za podnošenje prijava u okviru sufinanciranja mjera strukturne politike kroz potporu razvoju akvakulture u 2011. godini (u daljnjem tekstu: Natječaj).

5. Ministar – čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove ribarstva.

6. Ministarstvo – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva.

7. Održavanje – izvedba građevinskih i drugih radova radi očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu tijekom njezinog trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, sukladno posebnim propisima.

8. Podnositelj – svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi prijavu na temelju Natječaja.

9. Povlastica – povlastica za uzgoj ribe i drugih morskih organizama sukladno Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 56/10, 127/10 i 55/11) i povlastica za akvakulturu sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine« br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst).

10. Proizvodni kapaciteti – lokacije (područja) ili građevine na/u kojima se obavlja uzgoj riba i drugih vodenih/morskih organizama, a koji uključuju ribnjake za uzgoj toplovodnih i hladnovodnih vrsta slatkovodnih riba, uzgojne instalacije na moru i uzgojne instalacije na kopnu te mrjestilišta.

11. Rekonstrukcija – izvođenje građevinskih i drugih radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za postojeću građevinu i/ili kojima se mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa), sukladno posebnim propisima.

12. Skladišni prostori – skladišni prostori za hranu za ribe i druge vodene/morske organizme za vlastiti uzgoj te rashladni prostori za skladištenje proizvoda iz vlastitog uzgoja.

13. Specijalna vozila – vozila namijenjena, prilagođena i opremljena za prijevoz mlađi, žive ribe i proizvoda iz vlastitog uzgoja.

14. Ulaganje – prihvatljivi trošak za koji se traži potpora.

Namjena potpore

Članak 3.

(1) Potpora je namijenjena ostvarivanju ciljeva strukturne politike u ribarstvu definiranih u članku 6. Zakona.

(2) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske kojima se sufinanciraju mjere strukturne politike (u daljnjem tekstu: mjera) u segmentu akvakulture.

(3) Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovoga Pravilnika i Natječaja, a prema računima za koje podnositelj nije do sada koristio sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora financiranja.

(4) Potpora se dodjeljuje za ulaganja na lokacijama (područjima) za koje je izdana povlastica ili za ulaganja vezana uz građevine za koje je izdana povlastica.

(5) Potpora se dodjeljuje i za ulaganja vezana uz građevine i objekte, koji nisu upisani u povlasticu, a koji uključuju skladišne prostore za hranu za ribu za vlastiti uzgoj, skladišne prostore za opremu, rashladne prostore za skladištenje proizvoda iz vlastitog uzgoja, otpremne centre i purifikacijske centre za proizvode iz vlastitog uzgoja, objekte maloprodaje za proizvode iz vlastitog uzgoja i operativnu obalu (luke) ukoliko su navedene građevine i objekti u službi akvakulture koja se odvija na/u proizvodnim kapacitetima za koje podnositelji prijava imaju valjane povlastice.

(6) Troškovi ulaganja za koja se traži potpora na temelju ovog Pravilnika i Natječaja moraju biti ostvareni u 2011. godini, a računi u cijelosti plaćeni u trenutku podnošenja prijave.

Članak 4.

(1) Potpora se provodi sukladno članku 12. stavku 1. Zakona kroz mjere koje obuhvaćaju proizvodne investicije.

(2) Sukladno odredbama ovoga Pravilnika, proizvodne investicije odnose se na ulaganja vezana uz:

a. izgradnju i/ili rekonstrukciju proizvodnih kapaciteta koji se nalaze na kopnu (ribnjaci za uzgoj toplovodnih i hladnovodnih vrsta slatkovodnih riba i druge uzgojne instalacije na kopnu, te mrjestilišta),

b. održavanje proizvodnih kapaciteta koji se nalaze na kopnu (ribnjaci za uzgoj toplovodnih i hladnovodnih vrsta slatkovodnih riba i druge uzgojne instalacije na kopnu te mrjestilišta),

c. opremanje proizvodnih kapaciteta opremom i/ili strojevima,

d. izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora,

e. izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje otpremnih i purifikacijskih centara za školjkaše iz vlastitog uzgoja,

f. izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju proizvoda iz vlastitog uzgoja,

g. nabavu i/ili opremanje specijalnih vozila i/ili nabavu radnih strojeva i/ili nabavu plovila, neophodnih za rad i održavanje proizvodnih kapaciteta,

h. nabavu opreme za unaprjeđenje uvjeta rada proizvodnih kapaciteta,

i. nabavu opreme za unaprjeđenje kvalitete proizvoda,

j. nabavu i/ili postavljanje opreme i/ili sustava zaštite proizvodnih kapaciteta od divljih predatora,

k. nabavu opreme za sortiranje u procesu uzgoja,

l. nabavu sustava i/ili opreme za nadzor proizvodnih kapaciteta,

m. nabava instrumenata i/ili opreme za praćenje parametara okoliša i/ili vodomjera i/ili opreme za telemetrijski nadzor.

(3) Potpora se dodjeljuje po korisniku.

(4) Minimalna vrijednost ulaganja ne smije biti niža od 10.000,00 kuna.

(5) Najviši iznos potpore po korisniku iznosi:

a. za ulaganja od 10.000,01 kuna do 200.000,00 kuna, potpora iznosi 50% vrijednosti ulaganja, a najviše do 80.000,00 kuna;

b. za ulaganja od 200.000,01 kuna do 1.500.000,00 kuna potpora iznosi 40% vrijednosti ulaganja, a najviše do 525.000,00 kuna;

c. za ulaganja od 1.500.000,01 kuna do 3.000.000,00 kuna, potpora iznosi 35% vrijednosti ulaganja, a najviše do 900.000,00 kuna;

d. za ulaganja od 3.000.000,01 kuna do 5.000.000,00 kuna, potpora iznosi 30% vrijednosti ulaganja, a najviše do 1.250.000.000,00 kuna;

e. za ulaganja veća od 5.000.000,01 kuna, potpora iznosi 25% vrijednosti ulaganja, a najviše 2.000.000,00 kuna.

Korisnik potpore

Članak 5.

(1) Uvjeti kojima podnositelj mora udovoljiti da bi postao korisnikom:

a. mora biti ovlaštenik povlastice, a povlastica mora biti važeća u trenutku podnošenja prijave;

b. u trenutku podnošenja prijave mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske;

c. mora biti u sustavu PDV-a;

d. u trenutku podnošenja prijave mora imati uredno ispunjene sve obveze propisane Zakonom o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 56/10, 127/10 i 55/11) odnosno Zakonom o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine« br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst) i podzakonskim propisima donesenim na temelju njih;

e. ne smije biti vlasnički povezan s izvođačima radova i/ili dobavljačima roba i/ili usluga koji su predmet ulaganja.

(2) Iznimno od stavka 1. točke a) ovoga članka, ukoliko je povlastica u trenutku prijave nevažeća, podnositelj prijave mora dokazati da je postupak za dobivanje koncesije za obavljanje djelatnosti akvakulture pravovremeno pokrenut.

Prihvatljivi troškovi

Članak 6.

Sukladno članku 4. stavku 2. ovog Pravilnika prihvatljivim troškovima smatraju se:

a. kod izgradnje i/ili rekonstrukcije proizvodnih kapaciteta koji se nalaze na kopnu (ribnjaci za uzgoj toplovodnih i hladnovodnih vrsta slatkovodnih riba, i druge uzgojne instalacije na kopnu te mrjestilišta) prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije prema računima od izvođača radova na temelju troškovnika ovjerenog od strane ovlaštenog inženjera sukladno posebnim propisima;

b. kod održavanja proizvodnih kapaciteta koji se nalaze na kopnu (ribnjaci za uzgoj toplovodnih i hladnovodnih vrsta slatkovodnih riba i druge uzgojne instalacije na kopnu te mrjestilišta), prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi održavanja po računima od dobavljača i/ili izvođača radova, na temelju troškovnika ovjerenog od strane ovlaštenog inženjera, uključujući troškove transporta i/ili montaže/ugradnje;

c. kod opremanja proizvodnih kapaciteta opremom i/ili strojevima, prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi opremanja proizvodnih kapaciteta prema računima od dobavljača za kupnju nove opreme i/ili novih strojeva za potrebe rada proizvodnih kapaciteta, u svim fazama i procesima uzgoja, kao i nove opreme i/ili novih strojeva za potrebe održavanja uzgojnih instalacija na moru, uključujući troškove transporta i/ili montaže/ugradnje;

d. kod izgradnje i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja skladišnih prostora, prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja skladišnih prostora prema računima od izvođača radova na temelju troškovnika ovjerenog od strane ovlaštenog inženjera sukladno posebnim propisima, te troškovi prema računima od dobavljača za kupnju novih sustava i/ili nove opreme za kondicioniranje zraka i/ili ostale nove opreme potrebne za rad skladišnih prostora, uključujući troškove transporta i/ili montaže/ugradnje;

e. kod izgradnje i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja otpremnih i purifikacijskih centara za školjkaše iz vlastitog uzgoja, prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja prema računima od izvođača radova na temelju troškovnika ovjerenog od strane ovlaštenog inženjera sukladno posebnim propisima, te troškovi prema računima od dobavljača opreme za kupnju nove opreme potrebne za rad otpremnog i purifikacijskog centra, uključujući troškove transporta i/ili montaže/ugradnje;

f. kod izgradnje i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja objekata za maloprodaju proizvoda iz vlastitog uzgoja, prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja prema računima od izvođača radova na temelju troškovnika ovjerenog od strane ovlaštenog inženjera sukladno posebnim propisima, te troškovi prema računima od dobavljača opreme za kupnju nove opreme potrebne za rad maloprodajnog objekta, uključujući troškove transporta i/ili montaže/ugradnje;

g. kod nabave i/ili opremanja specijalnih vozila i/ili nabave radnih strojeva i/ili nabave plovila, neophodnih za rad i održavanje proizvodnih kapaciteta, prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi prema računima od dobavljača za kupnju novih vozila hladnjača i/ili za opremanje vozila hladnjača i/ili za kupnju novih gospodarskih vozila i/ili za opremanje gospodarskih vozila za potrebe prijevoza žive ribe i mlađi i/ili troškovi za kupnju novih radnih strojeva za transport i/ili novih radnih strojeva za održavanje ribnjaka i izlov i/ili novih pomoćnih plovila (uključujući i novi pogonski stroj), pod uvjetom da se radi o plovilima za hranjenje ribe ili plovilima za obilazak uzgajališta, uključujući troškove transporta i/ili montaže/ugradnje;

h. kod nabave opreme za unaprjeđenje uvjeta rada proizvodnih kapaciteta, prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi prema računima od dobavljača za kupnju nove informatičke opreme i/ili novih informatičkih sustava za potrebe rada proizvodnih kapaciteta, i/ili troškovi prema računima od dobavljača za kupnju nove ronilačke opreme i/ili novih dizalica, uključujući troškove transporta i/ili montaže/ugradnje;

i. kod nabave opreme za unaprjeđenje kvalitete proizvoda, prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi prema računima od dobavljača za kupnju novih kontejnera za skladištenje ribe i/ili novih ledomata i/ili nove opreme za poleđivanje i/ili šokiranje kao i njihovih novih sastavnih dijelova, uključujući troškove transporta i/ili montaže/ugradnje;

j. kod nabave i/ili postavljanja opreme i/ili sustava zaštite proizvodnih kapaciteta od divljih predatora, prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije i/ili održavanja prema računima od izvođača radova i/ili dobavljača materijala, na temelju troškovnika ovjerenog od strane ovlaštenog inženjera, sukladno posebnim propisima i/ili troškovi prema računima od dobavljača za kupnju zaštitnih mreža, uključujući troškove transporta i/ili montaže/ugradnje, a;

k. kod nabave opreme za sortiranje u procesu uzgoja, prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi prema računima od dobavljača za kupnju novog sortirnog stroja za selekcioniranje ribe po veličini u uzgojnom procesu, kao i ostalih novih elemenata procesa sortiranja koji uključuju nove pumpe i/ili druge mehanizme transporta ribe prilikom sortiranja te brojače ribe, kao i novih sastavnih dijelova naprijed navedene opreme, uključujući troškove transporta i/ili montaže/ugradnje;

l. kod nabave opreme za nadzor proizvodnih kapaciteta, prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi prema računima od dobavljača za kupnju novih sustava video nadzora uzgajališta, uključujući troškove transporta i/ili montaže/ugradnje;

m. kod nabave instrumenata i/ili opreme za praćenje parametara okoliša i/ili vodomjera i/ili opreme za telemetrijski nadzor, prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi prema računima od dobavljača za kupnju nove opreme i/ili novih instrumenata za praćenje fizikalnih i kemijskih parametara vode i sedimenta i/ili troškovi prema računima od dobavljača za kupnju novih vodomjera i/ili nove opreme za telemetrijski nadzor, uključujući troškove transporta i/ili montaže/ugradnje.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 7.

(1) Neprihvatljivi troškovi za koje se ne može ostvariti potpora su:

– porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost,

– carinske i uvozne pristojbe i sve ostale naknade,

– novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka,

– bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade,

– troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u eurima, kao i drugi isključivo financijski izdaci,

– plaćanja u naravi,

– troškovi vlastitog rada,

– troškovi vezani uz ugovore o zakupu, kao što je marža najmodavca, režijski troškovi i troškovi osiguranja,

– operativni troškovi,

– svi troškovi amortizacije i najma,

– rabljeni strojevi, rabljena oprema, rabljeni materijali, rabljena vozila, rabljena plovila, rabljeni instrumenti, kao i svi rabljeni sastavni dijelovi naprijed navedenog,

– troškovi koji obuhvaćaju izvođenje radova, nabavu opreme, nabavu usluga vezanih uz pokretnu i nepokretnu imovinu koja se ne odnosi na lokacije (područja) i/ili građevine i/ili objekte sukladno članku 3. stavcima 4. i 5. ovog Pravilnika (npr. ulaganja u upravne zgrade, pogone za preradu, i sl.)

– troškovi za kupnju službenih vozila,

– troškovi osnivanja tvrtke,

– administrativne i upravne pristojbe,

– u slučaju izgradnje i/ili rekonstrukcije i/ili održavanja, troškovnikom nepredviđeni troškovi.

(2) Ostali mogući neprihvatljivi troškovi propisat će se Natječajem.

II. PROVEDBA NATJEČAJA

Opće odredbe

Članak 8.

(1) Odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava namijenjenih za dodjelu potpore donosi ministar.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuju se ukupna raspoloživa sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske za provedbu Natječaja.

(3) Natječaj na prijedlog Ministarstva raspisuje Agencija za plaćanja, u roku od 10 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Prijava na Natječaj

Članak 9.

(1) Prijava se podnosi se na temelju Natječaja.

(2) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na službenim internetskim stranicama Ministarstva (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) Natječajem se određuje sljedeće:

1. predmet Natječaja i namjena potpore,

2. korisnici i uvjeti kojima podnositelji moraju udovoljiti da bi postali korisnicima,

3. točan udio i iznos potpore,

4. prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi ulaganja,

5. kriteriji rangiranja,

6. dokumentacija koja čini prijavu,

7. rokovi i način podnošenja prijave.

(4) Prijave se podnose na obrascu koji se nalazi u Dodatku I. i koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika, zajedno s dokumentacijom propisanom u Natječaju, isključivo u tiskanom obliku, preporučenom poštom s povratnicom na adresu objavljenu u Natječaju.

Obrada prijava

Članak 10.

(1) Prijave pristigle po objavljenom Natječaju, obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(2) Prilikom obrade prijava utvrđuje se pravovremenost, potpunost i udovoljavanje prijave uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Natječajem.

(3) Za nepotpune, ali pravodobno podnesene prijave izdaje se Zahtjev za dopunu kojim se od podnositelja traži dostavljanje dodatne dokumentacije ili ispravak podataka potrebnih za dovršenje obrade prijave. Podnositelj je dužan dostaviti dopunu preporučenom poštom s povratnicom u roku od 7 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(4) Potpune i pravovremeno dopunjene prijave ulaze u daljnju obradu.

Rangiranje prijava

Članak 11.

(1) Nakon administrativne kontrole svake pristigle prijave utvrdit će se rang-lista prijava, u padajućem nizu, sukladno kriterijima rangiranja.

(2) Rang-lista iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se bodovanjem prijava a sukladno sljedećim kriterijima:

a. Proizvodni kapacitet na koji se odnosi ulaganje na otocima I. skupine otoka sukladno Zakonu o otocima (»Narodne novine«, br. 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06);

b. Proizvodni kapacitet na koji se odnosi ulaganje na otocima II. skupine otoka sukladno Zakonu o otocima (»Narodne novine«, br. 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06) ili u područjima s težim uvjetima gospodarenja 1. kategorije sukladno Pravilniku o područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (»Narodne novine« br. 44/11) ili u područjima posebne državne skrbi sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine« br. 86/08 i 57/11);

c. Registrirani ekološki uzgajivač ribe i/ili školjkaša;

d. Ostvarena proizvodnja u 2010. godini.

(3) Bodovi za rangiranje su:

a. Bodovi vezani uz kriterije rangiranja navedene u stavku 2. točkama a)-c) ovoga članka su:

Proizvodni kapacitet na koji se odnosi ulaganje na otocima I. skupine otoka sukladno Zakonu o otocima (»Narodne novine«, br. 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06)

4

Proizvodni kapacitet na koji se odnosi ulaganje na otocima II. skupine otoka sukladno Zakonu o otocima (»Narodne novine«, br. 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06) ili u područjima s težim uvjetima gospodarenja 1. kategorije sukladno Pravilniku o područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (»Narodne novine« br. 44/11) ili u područjima posebne državne skrbi sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine« br. 86/08 i 57/11)

3

Registrirani ekološki uzgajivač ribe i/ili školjkaša

2

b. Ostvarena proizvodnja u 2010. godini utvrdit će se po povlasticama sukladno podacima iz službene baze podataka o uzgoju koja se vodi pri Ministarstvu na temelju Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 56/10, 127/10 i 55/11) i Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine« br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst). Bodovi za kriterij rangiranja naveden u stavku 2. točki d. ovog članka su:

Bijela riba
(tona)

Dagnje i dr. školjkaši
(tona)

Kamenice
(tisuća komada)

Tune
(tona)

Mlađ bijela riba
(milijuna komada)

Toplovodne vrste slatkovodnih riba
(tona)

Hladnovodne vrste
slatkovodnih riba (tona)

Bodovi

<100

<30

<10

<500

<5

<100

<30

1

100-500

30-100

10-50

500-1.000

5-10

100-400

30-100

2

500-1.000

100-200

50-100

1.000-2.000

10-20

400-800

100-200

3

>1.000

>200

>100

>2.000

>20

>800

>200

4

(4) U slučaju da dvije ili više prijava imaju isti broj bodova, izvršit će se rangiranje tih prijava na temelju ranijeg datuma i vremena (sat, minuta, sekunda) podnošenja potpune prijave.

(5) Datumom i vremenom podnošenja potpune prijave smatra se dan i vrijeme (sat, minuta, sekunda) podnošenja sve zahtijevane dokumentacije sukladno članku 9. stavku 4. i članku 10. stavku 3. ovoga Pravilnika.

(6) Ukoliko dvije ili više prijava imaju isti broj bodova i jednaki datum i vrijeme podnošenja potpune prijave, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

(7) U slučaju kad se tijekom procesa administrativne obrade prijava utvrdi da ima dovoljno sredstava za sve prijave koje udovoljavaju uvjetima ovog Pravilnika i Natječaja, proces rangiranja se u daljnjoj fazi obrade prijava neće primjenjivati

Bodovanje

Članak 12.

(1) Ukupni bodovi ostvareni na temelju kriterija navedenih u članku 11. stavku 2. točkama a), b), i d) ovog Pravilnika, dodjeljuju se ovisno o lokaciji ulaganja, i to:

a. u slučaju kad podnositelj prijave ulaganja vrši na proizvodnim kapacitetima iz članka 3. stavka 4. ovog Pravilnika (uključuje ulaganja iz članka 6. točaka a), b), c) i/ili j) ovoga Pravilnika) na bodovanje se primjenjuje formula:

pri čemu »a« u formuli označava bodove po lokaciji proizvodnog kapaciteta ostvarene po kriteriju iz članka 11. stavka 2. točaka a) ili b), »b« u formuli označava bodove po lokaciji proizvodnog kapaciteta ostvarene po kriteriju iz članka 11. stavka 2. točke d), dok »c« označava iznos ulaganja po proizvodnom kapacitetu.

b. u slučaju kad podnositelj prijave ulaganja vrši na građevinama i objektima iz članka 3. stavka 5. ovog Pravilnika, odnosno ulaganja iz članka 6. točaka c), d), e), f), g), h), i), k), l) i/ili m) ovoga Pravilnika, ulaganje se boduje na način da se za svako ulaganje ovog tipa primjenjuje formula pri čemu je podnositelj prijave dužan navesti sve lokacije proizvodnih kapaciteta uz koje je vezano predmetno ulaganje. U navedenoj formuli »a« označava bodove po lokaciji proizvodnog kapaciteta ostvarene po kriteriju iz članka 11. stavka 2. točaka a) ili b), »b« u formuli označava bodove po lokaciji proizvodnog kapaciteta ostvarene po kriteriju iz članka 11. stavka 2. točke d), dok je »n« broj lokacija proizvodnih kapaciteta. Ukoliko je podnositelj prijave izvršio više ulaganja ovog tipa, konačni izračun bodova za ovaj tip ulaganja je aritmetička sredina ostvarenih bodova po svakom takvom ulaganju.

c. u slučaju kad podnositelj prijave u svojoj prijavi kombinira ulaganja iz točaka a) i b) ovog stavka, izračun bodova po kriterijima navedenim u članku 11. stavku 2. točkama a), b), i d) ovoga Pravilnika računa se kao aritmetička sredina ostvarenih bodova za tip ulaganja sukladno točki a) i ostvarenih bodova za tip ulaganja sukladno točki b) ovog stavka.

(2) Bodovi ostvareni na temelju kriterija navedenog u članku 11. stavku 2. točki c) dodjeljuju se podnositelju zasebno i zbrajaju se s bodovima ostvarenim sukladno stavku 1.

Odluka o sufinanciranju mjera strukturne politike

Članak 13.

(1) Podnositelj čija prijava udovoljava uvjetima propisanim Zakonom, ovim Pravilnikom i Natječajem, o tome će biti obaviješten Odlukom o sufinanciranju mjera strukturne politike.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. podatke o korisniku;

2. točan udio i iznos potpore;

3. namjenu dodijeljene potpore;

4. rok i način isplate potpore;

5. obvezu čuvanja dokumentacije koja se odnosi na ulaganje sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore;

6. obvezu, način i rokove postupanja s predmetom potpore;

7. način i postupak izvještavanja;

8. obvezu korisnika da dopusti u svakom trenutku nesmetan pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na ulaganje, te obvezu davanja na uvid cjelokupne dokumentacije vezane uz ulaganje;

9. zabranu prekoračenja najvećeg dozvoljenog iznosa sufinanciranja sukladno članku 4. stavku 5. ovoga Pravilnika;

10. postupanje u slučaju nastupanja nepredviđenih okolnosti tijekom izvršenja ulaganja.

Odluka o odbijanju prijave

Članak 14.

(1) Podnositelj čija prijava ne udovoljava uvjetima propisanim Zakonom, ovim Pravilnikom i Natječajem o tome će biti obaviješten pisanim putem, Odlukom o odbijanju prijave.

(2) Neudovoljavanjem uvjetima u smislu stavka 1. ovog članka smatrat će se:

a. neispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih Zakonom, ovim Pravilnikom i Natječajem,

b. namjerno davanje krivih podataka u prijavi od strane podnositelja,

c. nepravovremeno podnesene prijave i nepravodobno i nepotpuno dopunjene prijave,

d. onemogućavanje obavljanja kontrole na terenu,

e. korištenje predmeta sufinanciranja na način koji nije u skladu s njegovom namjenom.

(3) Odluka o odbijanju prijave izdat će se i onim podnositeljima za koje, sukladno rang-listi iz članka 11. ovog Pravilnika, nije bilo dovoljno raspoloživih sredstava određenih Odlukom iz članka 8. ovog Pravilnika.

Isplata i povrat potpore

Članak 15.

(1) Potpora se isplaćuje na račun korisnika na temelju Odluke o sufinanciranju mjera strukturne politike.

(2) Agencija za plaćanja će Odlukom o povratu isplaćene potpore (u daljnjem tekstu: Odluka o povratu) od korisnika zahtijevati povrat u slučaju administrativne pogreške.

(3) Na temelju Odluke o povratu korisnik je dužan izvršiti povrat sredstava na način i u roku određenom u Odluci o povratu.

(4) Ukoliko korisnik nije postupio sukladno Odluci o povratu, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 3. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(5) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Agencija za plaćanja će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima u okviru mjera strukturne politike

Članak 16.

(1) Odluke izdane sukladno ovome Pravilniku nisu upravni akti.

(2) Na donesene Odluke sukladno ovome Pravilniku podnositelj ili korisnik može uložiti prigovor Povjerenstvu za odlučivanje o prigovorima u okviru mjera strukturne politike (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u roku od sedam (7) dana od dana primitka Odluke.

(3) Odluke po prigovorima su konačne.

(4) Prigovor iz stavka 2. ovoga članka podnose se u dva primjerka Povjerenstvu putem Agencije za plaćanja.

(5) Agencija za plaćanja će, u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja Odluke o prihvaćanju prigovora, ponovo obraditi prijavu i podnositelju izdati novu Odluku.

III. KONTROLA I NADZOR

Administrativna kontrola

Članak 17.

(1) Administrativnu kontrolu prijave i svih dokumenata propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem te izradu rang-liste iz članka 11. ovog Pravilnika provodi Agencija za plaćanja.

(2) Agencija za plaćanja vodi evidenciju svih zaprimljenih i odobrenih prijava kao i ostale dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i Natječajem.

Kontrola na terenu

Članak 18.

(1) Kontrolu na terenu provodi Agencija za plaćanja.

(2) Kontrola na terenu provodi se prije izdavanja Odluke o sufinanciranju mjera strukturne politike (u daljnjem tekstu: ex ante kontrola) i u periodu od pet (5) godina nakon datuma isplate potpore (u daljnjem tekstu: ex post kontrola).

(3) Ex ante kontrola provodi se na uzorku od najmanje 10% odobrenih prijava.

(4) Ex post kontrola provodi se na uzorku od najmanje 10% Odluka o sufinanciranju mjera strukturne politike iz članka 13. ovoga Pravilnika.

(5) O izvršenoj kontroli na terenu sastavlja se izvješće.

(6) Kada se prilikom ex ante kontrole na terenu utvrdi nepravilnost sukladno članku 14. stavku 2. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja korisniku upućuje Odluku iz članka 14. stavka 1. ovog Pravilnika kojom se odbija prijava u cijelosti.

(7) Kada se prilikom ex post kontrole na terenu utvrdi kršenje odredbi Zakona, ovoga Pravilnika, Natječaja ili Odluke o sufinanciranju mjera strukturne politike, Agencija za plaćanja o tome će izvijestiti nadležnu inspekciju koja će postupiti sukladno ovlastima koje proizlaze iz Zakona.

Objava korisnika potpore

Članak 19.

Podaci o korisnicima kojima je isplaćena potpora sukladno Odluci o sufinanciranju mjera strukturne politike bit će objavljeni na službenim internetskim stranicama Ministarstva (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/112
Urbroj: 525-08-2-0340/11-1
Zagreb, 17. lipnja 2011. godine

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i
ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I.


*Potpisom i pečatom ujedno izjavljujem da sam upoznat sa sadržajem Pravilnika o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju akvakulture u 2011. godini i Natječaja za podnošenje prijava u okviru sufinanciranja mjera strukturne politike kroz potporu razvoju akvakulture u 2011. godini te dajem suglasnost na propisane uvjete.

NAPUTAK

Obrazac koji se nalazi na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva u ruralnog razvoja (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr) potrebno je ispuniti i vlastoručno ga potpisati.

Obrazac prijave ne smije se ni na koji način mijenjati, osim u tablicama pod rednom brojevima 2b i 2c te u tablici pod rednim brojem 3. gdje je moguće dodavati nove retke.

Naputak za popunjavanje tablica 2.b. i 2.c.

U tablicu 2.b. – Ulaganja u proizvodne kapacitete, upisuju se podaci vezani uz ulaganja u proizvodne kapacitete sukladno članku 3. stavku 4. Pravilnika, te se ulaganja iz tablice 2.b. boduju sukladno načinu propisanom člankom 12. stavkom 1. točkom a) Pravilnika. Kako bi se bodovanje moglo izvršiti, u tablicu je potrebno unijeti tražene podatke o proizvodnom kapacitetu kao i podatke o ulaganju koje se veže na pojedini proizvodni kapacitet. Slijedom navedenog, u stupac B tablice potrebno je upisati serijski broj povlastice u koju je upisan proizvodni kapacitet na koji se odnosi pojedino ulaganje, u stupac C tablice potrebno je unijeti lokaciju proizvodnog kapaciteta i to županiju i katastarsku općinu u koju proizvodni kapacitet spada, dok je u stupac D potrebno upisati podatak o tipu uzgoja na pojedinoj lokaciji proizvodnog kapaciteta na način da se upiše odgovarajuću oznaku iz tablice 2.a. – Tip uzgoja. U preostale stupce tablice 2.b. potrebno je upisati podatke o ulaganju počevši sa kratkim opisom ulaganja koji se upisuje u stupac E, a zatim i pripadajuće brojeve računa i njihove iznose (stupci F i G) koji se odnose na ulaganje na pojedinom proizvodnom kapacitetu. Tablica 2.b. smije se mijenjati na način da je dozvoljeno dodavanje novih redaka ovisno o broju proizvodnih kapaciteta na kojima su vršena ulaganja kao i o broju pojedinih računa koji dokazuju svako izvršeno ulaganje.

U tablicu 2.c. – Ostala ulaganja, upisuju se podaci vezani uz ulaganja u građevine i objekte sukladno članku 3. stavku 5. Pravilnika kao podaci vezani uz ulaganja sukladno članku 6. točkama c), d), e), f), g), h), i), k), l) i/ili m), a kojima je zajedničko da je predmet ulaganja potencijalno vezan uz veći broj proizvodnih kapaciteta. Ulaganja ovoga tipa boduju se sukladno članku 12. stavku 1. točki b) Pravilnika. Kako bi se bodovanje moglo izvršiti, podnositelj je u tablicu 2.c. dužan upisati sve proizvodne kapacitete na koje se odnosi pojedino ulaganje, kao i podatke o svakom pojedinom ulaganju. U stupce B-D tablice 2.c. potrebno je upisati sve proizvodne kapacitete na koje se pojedino ulaganje odnosi, na način da je u stupac B tablice potrebno upisati serijski broj povlastice u koju je upisan proizvodni kapacitet na koji se odnosi pojedino ulaganje, u stupac C tablice potrebno je unijeti lokaciju proizvodnog kapaciteta i to županiju i katastarsku općinu u koju proizvodni kapacitet spada, dok je u stupac D potrebno upisati podatak o tipu uzgoja na pojedinoj lokaciji proizvodnog kapaciteta na način da se upiše odgovarajuću oznaku iz tablice 2.a. – Tip uzgoja. Nadalje, u stupcu E potrebno je dati kratki opis pojedinog ulaganja, dok je u stupcima F i G potrebno navesti račune koji se odnose na ulaganje i to brojeve računa u koloni F i njihove iznose u koloni G. Tablica 2.c. smije se mijenjati na način da je dozvoljeno dodavanje novih redaka ovisno o broju proizvodnih kapaciteta na koje se odnosi pojedino ulaganje kao i o broju pojedinih računa koji dokazuju svako izvršeno ulaganje.

Obavezno se pridržavati naputka!

Datum zaprimanja (popunjava Agencija za plaćanja)